Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Ako funguje exekúcia a exekučné konanie? Všetko, čo musíte vedieť

Smer SD podľa KDH narobil Slovákom ďalšie dlhy
Exekúcia. Zdroj: Fotobanka Pixmac
9. marca 2020 Zdroj Podnikam.sk Tlačiť

Neschopnosť splácať svoje záväzky sa môže dotknúť skutočne každého, či už počas podnikania, alebo v súkromnom živote.Ako získať, svoje peniaze späť, alebo čo robiť ak sa ocitnete v exekučnom konaní? Všetko o exekúcii, jej priebehu, dôsledkoch, pozastavení a mnoho iného vám priblížime v článku. 

Exekúcia

Každý z nás je povinný splácať svoje dlhy, a pokiaľ tak neurobí, veriteľ má nárok na získanie svojich peňazí za vopred dohodnutých podmienok. Keď však už dôjde k exekúcii, musíte počítať s tým, že nezaplatíte len svoj dlh, ale aj úroky a trovy exekútora. Exekúcia je nútený výkon súdnych a iných rozhodnutí, ktorú vykonáva exekútor ako štátom určená a splnomocnená osoba s postavením verejného činiteľa. Ak  vám teda vykonateľné rozhodnutie (rozhodnutie súdu, obce, polície, sociálnej, či zdravotnej poisťovne) ukladá povinnosť zaplatiť dlh a napriek tomu to v určenej dobe dobrovoľne neurobíte, je veriteľ oprávnený na základe tohto rozhodnutia začať s exekúciou.Toto rozhodnutie je zároveň exekučným titulom, ktorý je podkladom na vykonanie exekúcie.  Od 1. 4. 2017 je povinné komunikovať v rámci exekučného konania výlučne elektronicky.  Exekučné konanie sa začína dňom, v ktorom bol súdu doručený návrh na vykonanie exekúcie.

Elektronický návrh na vykonanie exekúcie môže podať oprávnená osoba samostatne, prostredníctvom svojho zástupcu alebo exekútora. Ak návrh podávajú viacerí oprávnení, musia si na účely exekučného konania zvoliť spoločného zástupcu. Ak oprávnený nemá občiansky preukaz s čipom a elektronickú schránku, alebo potrebuje k návrhu doložiť listinu, ktorú treba zaručene konvertovať z listinnej podoby na elektronickú, môže návrh podať prostredníctvom exekútora. Exekútor je v tomto prípade do začatia exekúcie zástupcom oprávneného na doručovanie písomností.

Návrh na vykonanie exekúcie

Návrh na vykonanie exekúcie je nutné podať elektronicky cez elektronický formulár do elektronickej schránky výlučne príslušného Okresného súdu Banská Bystrica. Návrh sa podáva buď cez portál Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, alebo cez portál slovensko.sk.

Návrh je nutné autorizovať kvalifikovaným elektronickým podpisom. Exekučný titul a ostatné listiny sa musia pripojiť buď ako pôvodný autorizovaný elektronický dokument, alebo ako elektronický dokument, ktorý vznikol zaručenou konverziou pôvodného dokumentu v listinnej podobe. Zaručená konverzia sa nevyžaduje, ak návrh na vykonanie exekúcie podáva pôvodca exekučného titulu, alebo právnická osoba so 100% majetkovou účasťou štátu, ktorej predmetom podnikania je konsolidácia pohľadávok verejného sektora.

Priebeh exekučného konania

Exekučný súd preskúma návrh a ak nie sú dôvody na jeho zamietnutie, elektronicky zašle poverenie príslušnému exekútorovi do 15 dní odo dňa podania návrhu. Exekútor upovedomí oprávneného a dlžníka (povinného) o začatí exekúcie, ktoré sa doručuje do vlastných rúk.

Od tohto momentu nemôže dlžník nakladať s majetkom podliehajúcim exekúcii inak ako bežným spôsobom. Bežné úkony sú také, ktorými sebe alebo vyživovaným osobám zabezpečujete základné životné potreby. Pri právnických osobách alebo podnikateľoch sú bežnými právnymi úkonmi tie činnosti, ktorými zabezpečujú riadny výkon svojho podnikania.

Do 15 dní odo dňa doručenia upovedomenia môže dlžník podať návrh na zastavenie exekúcie, vymáhaný nárok splniť v plnom rozsahu alebo požiadať o splátky. Exekútor je návrhom na vykonanie exekúcie viazaný a nemôže vykonať exekúciu vo väčšom rozsahu, než navrhuje oprávnený, aj keby bol z exekučného titulu oprávnený uplatňovať viac. Spôsob vykonania exekúcie musí byť  primeraný vymáhanej povinnosti a aj hodnota zabezpečeného majetku povinného by mala zodpovedať hodnote vymáhanej povinnosti.

Pri vykonávaní exekúcií exekútor postupuje v poradí, v akom mu boli doručené poverenia na vykonanie exekúcie. Exekúcie na vymoženie pohľadávky na výživnom vybavuje prednostne.

Spôsoby vykonania exekúcie

Ak podkladom na exekúciu je exekučný titul, v ktorom sa ukladá povinnosť zaplatiť peňažnú sumu, exekúciu možno vykonať:
 1. zrážkami zo mzdy a z iných príjmov,
 2. prikázaním pohľadávky,
 3. predajom hnuteľných vecí,
 4. predajom cenných papierov,
 5. predajom nehnuteľnosti,
 6. predajom podniku,
 7. príkazom na zadržanie vodičského preukazu.
Ak ide o vykonanie exekúcie na vymoženie peňažnej pohľadávky, ktorá bez príslušenstva ku dňu doručenia návrhu na vykonanie exekúcie neprevyšuje 2 000 eur, nie je možné exekúciu vykonať predajom nehnuteľnosti, v ktorej má povinný hlásený trvalý pobyt alebo prechodný pobyt. Exekúciu predajom nehnuteľnosti, v ktorej má povinný prihlásený trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, možno vykonať výnimočne na základe schválenia súdu, ak sú voči povinnému vedené viaceré exekúcie, v ktorých sa vymáhajú pohľadávky prevyšujúce v súhrne 2 000 eur a exekútor preukáže, že peňažná pohľadávka nemôže byť vymožená iným spôsobom.
Ak podkladom na exekúciu je exekučný titul, v ktorom sa ukladá iná povinnosť než zaplatenie peňažnej sumy je možné exekúciu vykonať
a)vyprataním,
b)odobratím alebo zničením veci na náklady povinného,
c)rozdelením spoločnej veci,
d)uskutočnením prác a výkonov.
Spôsob vykonania exekúcie určí exekútor tak, aby bol primeraný vymáhanej povinnosti a aby hodnota zabezpečeného majetku povinného zodpovedala hodnote vymáhanej povinnosti.

Na čo exekútor nesmie siahnuť?

Ani pri exekúcii nemôže exekútor na získanie prostriedkov na zaplatenie vašich dlhov siahať na niektoré veci. Ak ide o exekúciu zrážkami zo mzdy, povinnému sa nesmie zraziť z mesačnej mzdy alebo z iných príjmov základná suma zodpovedajúca životnému minimu.

Zrážky zo mzdy či iných príjmov sa vykonávajú tretinovým systémom. Čistá mzda, ktorá zostáva po odpočítaní základnej sumy sa rozdelí na tretiny. Bežné pohľadávky sa splácajú len z jednej tretiny, zvyšné dve tretiny vám ostanú.
Ak však ide o prednostné pohľadávky, zrážajú sa až dve tretiny. Prednostné pohľadávky sú tieto:

 • pohľadávky výživného,
 • pohľadávky náhrady škody spôsobenej poškodenému ublížením na zdraví,
 • pohľadávky náhrady škody spôsobenej úmyselnými trestnými činmi,
 • pohľadávky náhrady škody na majetku štátu v správe ústavu na výkon väzby, ústavu na výkon trestu odňatia slobody a Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže voči obvineným a odsúdeným a voči bývalým obvineným a bývalým odsúdeným, pohľadávky trov spojených s výkonom väzby, zvýšených trov výkonu väzby, zvýšených trov výkonu trestu odňatia slobody a zavinených trov výkonu trestu odňatia slobody voči obvineným a odsúdeným a voči bývalým obvineným a bývalým odsúdeným,
 • pohľadávky daní, poplatkov a ciel, pohľadávky na poistnom voči osobám, ktoré sú povinné platiť poistné na zdravotné poistenie a sociálne poistenie, pohľadávky na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie voči osobám, ktoré sú povinné platiť príspevky na starobné dôchodkové sporenie, pohľadávky na preplatkoch na náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, dávkach sociálneho poistenia, dôchodkoch starobného dôchodkového sporenia, prídavku na dieťa, pohľadávky náhrady za príspevok na výživu dieťaťa a príspevok na úhradu potrieb dieťaťa zvereného do pestúnskej starostlivosti, pohľadávky úhrady za sociálne služby poskytované podľa osobitného predpisu,
 • súdne pohľadávky podľa osobitného predpisu.
Exekúciou nemožno postihnúť veci, ktorých predaj je podľa osobitných predpisov zakázaný alebo ktoré podľa osobitných predpisov exekúcii nepodliehajú. Ak sa majú exekúciou postihnúť hnuteľné veci povinného, ktoré slúžia alebo súvisia s podnikaním, exekútor je povinný postupovať tak, aby exekúciou neohrozil podnikateľskú činnosť povinného nad nevyhnutnú mieru.
Z vecí, ktoré sú vo vlastníctve povinného, sa nemôže exekúcia týkať tých, ktoré povinný nevyhnutne potrebuje na uspokojovanie hmotných potrieb svojich a svojej rodiny alebo na plnenie svojich pracovných úloh alebo na svoje podnikanie, ani iných vecí, ktorých predaj by bol v rozpore s morálnymi zásadami.
Z exekúcie sú vylúčené
a)bežné súčasti odevov, bielizeň a obuv,
b)nevyhnutné vybavenie domácnosti, a to posteľ povinného a členov jeho rodiny, stôl, stoličky podľa počtu členov jeho rodiny, chladnička, sporák, varič, vykurovacie teleso, palivo, práčka, periny a posteľná bielizeň, bežný kuchynský riad, rádioprijímač,
c)domáce zvieratá s výnimkou tých, ktoré slúžia na podnikanie,
d)veci povinného slúžiace na plnenie jeho pracovných úloh alebo na podnikanie do výšky 331,94 eura,
e)zdravotnícke potreby a iné veci, ktoré povinný potrebuje vzhľadom na svoju chorobu alebo telesnú chybu,
f)veci, na ktoré sa poskytli dávky v hmotnej núdzi a príspevky k dávke poskytované podľa osobitného predpisu,11a) peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia poskytované podľa osobitného predpisu a opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately finančného charakteru poskytované podľa osobitného predpisu,
g)osobné motorové vozidlo, ktoré povinný, ktorým je fyzická osoba, potrebuje na individuálnu prepravu a na uspokojovanie potrieb fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a potrieb jeho rodiny alebo členov domácnosti,
h)snubný prsteň a obrúčka,
i)hotové peniaze do sumy 165 eur,
j)študijná literatúra a hračky.
Z exekúcie sú vylúčené aj veci podnikateľa hospodáriaceho na pôde, ak by ich zexekvovaním bolo ohrozené riadne obhospodarovanie poľnohospodárskej pôdy alebo zachovanie plynulej prevádzky rastlinnej a živočíšnej výroby podľa osobitných predpisov, a chovné zvieratá, t. j. dojnice, vysokoteľné jalovice, plemenné býky, plemenné prasnice, plemenné kance, bahnice a plemenné barany.
Z exekúcie je vylúčený podiel sporiteľa na majetku v dôchodkovom fonde a podiel účastníka na majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde zodpovedajúci výške príspevkov zamestnávateľa zaplatených za tohto účastníka a výnosov z ich investovania.

Poplatky a odmena exekútora

Za spísanie návrhu na vykonanie exekúcie do zápisnice a za zaslanie návrhu elektronickými prostriedkami súdu vrátane konverzie dokumentov potrebných na podanie návrhu, prijímania a odosielania písomností za oprávneného, informovania oprávneného o výzvach doručených súdom, a to až do vydania poverenia na vykonanie exekúcie a iné činnosti exekútora súvisiacej s podaním návrhu na vykonanie exekúcie prostredníctvom exekútora patrí exekútorovi odmena 16,50 eura. Ak súd poverí exekútora doručovaním súdnych písomností, patrí exekútorovi odmena 10 eur za každú súdnu písomnosť, ktorú sa adresátovi podarilo doručiť.

V exekučnom konaní sa v súvislosti s podaním návrhu platí ešte súdny poplatok vo výške 16,50 eura, ak nie je oprávnený od poplatkovej povinnosti oslobodený.

Základom na určenie odmeny exekútora za výkon exekučnej činnosti pri exekúcii na peňažné plnenie je výška vymoženého plnenia. To platí rovnako aj vtedy, ak ide o exekúciu na vymoženie výživného. Odmena exekútora je 20 % zo základu na jej určenie. Ak sa vymáhaný nárok splní do uplynutia lehoty na podanie návrhu na zastavenie exekúcie, ktorý má podľa zákona odkladný účinok, patrí exekútorovi odmena vo výške 10 % zo základu na jej určenie. Odmena za vykonanie exekúcie vyprataním nehnuteľnosti alebo jej časti je 200 eur za každú vypratanú nehnuteľnosť alebo jej časť vrátane príslušenstva nehnuteľnosti alebo jej časti, najviac však 2 000 eur za všetky vypratané nehnuteľnosti na základe jedného exekučného titulu. Za vykonanie exekúcie odobratím veci patrí exekútorovi odmena 30 eur za každú odobratú vec, najviac však 200 eur za všetky odobraté veci na základe jedného exekučného titulu. Za vykonanie exekúcie rozdelením spoločnej veci inak než predajom patrí exekútorovi odmena 100 eur za každú rozdelenú vec. Za vykonanie exekúcie uskutočnením prác a výkonov patrí exekútorovi odmena 10 % z hodnoty prác a výkonov potrebných na splnenie vymáhanej povinnosti, najmenej 30 eur a najviac 1 000 eur.
Exekútorovi patrí popri odmene za výkon exekučnej činnosti aj náhrada paušálnych výdavkov a náhrada nevyhnutných výdavkov spojených s vedením konania.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

exekúciaexekútorpriebeh exekúciezrážky zo mzdy

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Legislatívne zmeny

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

november

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X