Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Ochrana podnikateľov pred konkurzmi a vypovedaním zmlúv

ochrana podnikateľov
ochrana podnikateľov Foto: Getty Images
17. apríla 2020 Autor Ing. Lenka PajtinkováZdroj Podnikam.sk Tlačiť

Vláda schválila návrh zákona predložený Ministerstvom spravodlivosti, ktorý sa týka ochrany podnikateľov počas mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou koronavírusu. Cieľom zákona je vytvorenie právneho rámca pre poskytnutie dočasnej ochrany podnikateľom zasiahnutým negatívnymi dopadmi šírenia koronavírusu. Zákon by mal nadobudnúť účinnosť dňom jeho vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Ide najmä o prijatie legislatívnych opatrení zameraných na poskytnutie dočasnej ochrany pre podnikateľov spočívajúcej najmä v

 • ochrane pred veriteľskými návrhmi na konkurz,
 • prerušení začatých konkurzných konaní na návrh veriteľa,
 • suspendovaní povinnosti podať návrh na konkurz,
 • prerušení niektorých exekúcií,
 • poskytnutí dočasnej ochrany pred výkonom záložného práva,
 • upravení pravidiel o započítavaní pohľadávky, ktorá vznikla voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou,
 • upravení pravidiel možnosti vypovedania zmluvy uzatvorenej s podnikateľom pod dočasnou ochranou a pravidiel možnosti odstúpenia pre omeškanie s plnením,
 • prerušení plynutia lehôt na uplatnenie práva voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou, vrátane lehôt na uplatnenie nárokov z odporovateľných právnych úkonov
 • podpore financovania počas dočasnej ochrany.

Účinky dočasnej ochrany sú však vyvážené aj s ohľadom na záujmy veriteľov a zachovanie hodnoty podniku. Tieto dočasné opatrenia by mali trvať do 31. 10. 2020, vláda ich však môže predĺžiť až do 31. 12. 2020.vzťahov.

Účel dočasnej ochrany

Účelom dočasnej ochrany je vytvorenie časovo obmedzeného rámca s nástrojmi na podporu efektívneho riešenia negatívnych následkov šírenia choroby Covid-19 na podnikateľov prevádzkujúcich podnik. Podnikatelia sa v dôsledku šírenia koronavírusu ocitli vo veľmi vážnej finančnej situácii, ktorá spôsobuje, že je ohrozená nielen súčasná, ale najmä budúca možnosť prevádzkovania ich podniku.Zasiahnutým podnikateľom by mala byť preto poskytnutá dočasná ochrana, ktorej účelom je dočasná úprava ich pomerov tak, aby bolo možné v budúcnosti efektívne naštartovať a riadiť proces ich sanácie.

Rozsah dočasnej ochrany

O poskytnutie dočasnej ochrany je oprávnený žiadať podnikateľ so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky, ktorého oprávnenie na podnikanie vzniklo pred 12. marcom 2020 a k 12. marcu 2020 nebol v úpadku. Dočasná ochrana sa nepoužije na banku, inštitúciu elektronických peňazí, poisťovňu, zaisťovňu, zdravotnú poisťovňu, správcovskú spoločnosť, obchodníka s cennými papiermi, burzu cenných papierov, centrálneho depozitára cenných papierov, subjekt kolektívneho investovania, prevádzkovateľa platobného systému, dôchodkovú správcovskú spoločnosť, doplnkovú dôchodkovú spoločnosť, platobnú inštitúciu a veriteľa s povolením na poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia rozsahu.

O dočasnú ochranu sa môžu uchádzať podnikatelia, a to tak tak fyzické osoby ako aj právnické osoby, vykonávajúce podnikateľskú činnosť oprávnene, ak ich oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti vzniklo pred určeným dátumom. Dočasná ochrana nebude poskytovaná tým, ktorí pred boli v úpadku pred 12.3.2020. Pri skúmaní žiadosti o poskytnutie dočasnej ochrany túto okolnosť nebude možné preskúmať, ale dočasná ochrana môže byť zrušená, ak na jej poskytnutie neboli podmienky.

Príslušnosť na poskytnutie dočasnej ochrany

Na poskytnutie dočasnej ochrany je príslušný

 • Okresný súd Trnava pre obvod Krajského súdu v Trnave a pre obvod Krajského súdu v Bratislave,
 • Okresný súd Žilina pre obvod Krajského súdu v Žiline a pre obvod Krajského súdu v Trenčíne,
 • Okresný súd Banská Bystrica pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici a pre obvod Krajského súdu v Nitre,
 • Okresný súd Prešov pre obvod Krajského súdu v Prešove a pre obvod Krajského súdu v Košiciach.

Príslušnosť na poskytnutie dočasnej ochrany sa určuje podľa sídla právnickej osoby v čase podania žiadosti o poskytnutie dočasnej ochrany. Ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, príslušnosť sa určuje podľa miesta podnikania. Na žiadosť podanú na súd, ktorý nie je príslušný, sa neprihliada.

Vzor žiadosti

Žiadosť sa podáva prostredníctvom na to určeného formulára, ktorý zverejní Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky na svojom webovom sídle. Iné žiadosti sa kvôli potrebe ich potenciálne hromadného spracovania nepripúšťajú.

Spôsob podania žiadosti a zastúpenie

Žiadosť o poskytnutie dočasnej ochrany musí obsahovať jednak všeobecné náležitosti, a jednak osobitné náležitosti. Ak je žiadateľom právnická osoba, žiadosť sa podáva elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky súdu. Žiadosť musí byť autorizovaná žiadateľom alebo jeho zástupcom.
Žiadateľ, ktorý je fyzickou osobou (SZČO), môže žiadosť podať aj osobne alebo poštou. Úradné osvedčenie podpisu žiadateľa sa nevyžaduje. K takejto žiadosti je potrebné pripojiť aj kópiu platného občianskeho preukazu alebo obdobného dokladu vydaného príslušným orgánom cudzieho štátu.
Ak žiadosť podáva zástupca žiadateľa, k žiadosti sa musí pripojiť splnomocnenie na podanie žiadosti. Splnomocnenie musí byť autorizované žiadateľom alebo podpis žiadateľa na listinnom splnomocnení musí byť úradne osvedčený.

Všeobecné náležitosti žiadosti

Žiadosť musí obsahovať

 1. označenie súdu, ktorému je určená,
 2. označenie žiadateľa v rozsahu
  – meno, priezvisko, miesto podnikania a identifikačné číslo organizácie, ak ide o fyzickú osobu,
  – názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu,
 3. označenie emailovej adresy žiadateľa, ak žiadateľ, ktorý je fyzickou osobou, nemá elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie,
 4. vyhlásenie, že údaje a vyhlásenia uvedené v žiadosti sú pravdivé a že sa žiada o poskytnutie dočasnej ochrany podľa zákona,
 5. dátum podania žiadosti a podpis žiadateľa.

Uvedenie emailovej adresy žiadateľa je povinné len pre fyzické osoby, ktoré nemajú aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie, aby im prípadne bola doručená informácia o odmietnutí dočasnej ochrany.

Osobitné náležitosti žiadosti

Žiadateľ je povinný v žiadosti vyhlásiť, že spĺňa predpoklady pre poskytnutie dočasnej ochrany, a to že

 1. je oprávnený podať žiadosť,
 2.  k 12. marcu 2020 nebol v úpadku,
 3. ku dňu podania žiadosti nie sú u neho dôvody na jeho zrušenie a vo vzťahu k nemu nepôsobia účinky vyhlásenia konkurzu alebo povolenia reštrukturalizácie,
 4. v kalendárnom roku 2020 nerozdelil zisk alebo iné vlastné zdroje, alebo následky takýchto úkonov odstránil,
 5. v kalendárnom roku 2020 okrem opatrení smerujúcich k zmierneniu následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 neurobil iné opatrenie ohrozujúce jeho finančnú stabilitu alebo jeho následky odstránil,
 6. vedie riadne účtovníctvo a plní povinnosť ukladania účtovných závierok.

Poskytnutie dočasnej ochrany

Súd v zásade preskúma žiadosť formálne, čo zodpovedá požiadavke na rýchle súdne konanie, pretože opačný prístup by znamenal zdĺhavosť konania, čo za danej situácie nie je namieste. Ak žiadosť spĺňa predpísané náležitosti, súd podnikateľovi bezodkladne poskytne dočasnú ochranu, a to tak, že vydá potvrdenie o poskytnutí dočasnej ochrany. Potvrdenie o poskytnutí dočasnej ochrany sa doručuje uložením v spise. Údaje o žiadateľovi, spolu s informáciou, že žiadateľovi bola poskytnutá dočasná ochrana podľa zákona, súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku. Dočasná ochrana sa považuje za poskytnutú v deň nasledujúci po dni zverejnenia. Po zverejnení sa žiadateľ označuje ako podnikateľ pod dočasnou ochranou. Žiadosť po jej podaní nemožno vziať späť, po poskytnutí dočasnej ochrany však možno žiadať aj bez udania dôvodu o jej zrušenie. Tretie osoby sa dozvedia o poskytnutí dočasnej ochrany z Obchodného vestníka a toto zverejnenie má voči nim účinky podľa zákona.

Odmietnutie dočasnej ochrany

Súd pri skúmaní žiadosti o poskytnutie dočasnej ochrany môže zistiť, že na žiadosť neprihliada alebo sú tu iné skutočnosti, ktoré bránia zaevidovaní žiadosti. V takom prípade žiadosť odmietne. Potvrdenie o odmietnutí žiadosti súd odošle do elektronickej schránky žiadateľa alebo jeho zástupcu aktivovanej na doručovanie. Ak žiadateľ alebo jeho zástupca nemá elektronickú schránku, potvrdenie o odmietnutí žiadosti doručí uložením v spise a o tejto skutočnosti odošle v ten istý deň informáciu na emailovú adresu uvedenú v žiadosti.
Proti potvrdeniu o odmietnutí žiadosti je v lehote 15 dní od jeho doručenia prípustná námietka, o ktorej rozhodne bezodkladne sudca. Námietka musí byť podaná prostredníctvom na to určeného formulára, ktorý zverejní Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky na svojom webovom sídle. Ak sú námietky dôvodné, sudca vydá potvrdenie o poskytnutí dočasnej ochrany a zabezpečí publikáciu informácie pre tretie osoby v Obchodnom vestníku. V prípade späťvzatia námietky alebo jej nedôvodnosti, súd doručí žiadateľovi primerané poučenie.

Účinky poskytnutia dočasnej ochrany

Aj keď účinky sú formálne podobné ako účinkom konkurzu, materiálne sú značne odlišné, keďže práve naopak majú brániť potenciálnej vlne vyhlasovania konkurzov, ktoré by začali pôsobiť ako „domček z kariet“. Účinky dočasnej ochrany je potrebné vyvažovať, a teda nemôžu byť formulované výlučne len na veriteľov, ale aj na podnikateľa pod dočasnou ochranou neho samotného, pre ktorého dočasná ochrana má znamená čiastočný stand still, najmä pokiaľ ide o povinnosť vynaložiť úprimnú snahu, aby jeho veritelia boli uspokojení v čo najvyššej miere. Počas dočasnej ochrany je potrebné preferovať spoločný záujem veriteľov pred vlastnými záujmami alebo záujmami iných osôb. Nerešpektovanie takéhoto účinku môže znamenať dôvod na zrušenie dočasnej ochrany, účinnosť právnych úkonov, ale aj zodpovednosť za škodu.

Dočasná ochrana má tieto účinky:

 • Konanie o návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok podnikateľa pod dočasnou ochranou podanom po 12. marci 2020 sa prerušuje. Tento účinok sa uplatňuje rovnako na návrhy veriteľov podané počas dočasnej ochrany. Dočasná ochrana v zásade bráni efektívnemu prejednaniu veriteľských návrhov na konkurz (prerušenie konania). Ochrana je zameraná len na veriteľské návrhy po vymedzenom termíne a na prípady, kedy ešte nedošlo k účinkom vyhlásenia konkurzu.
 • Podnikateľ pod dočasnou ochranou nie je po dobu trvania dočasnej ochrany povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu na svoj majetok. To platí rovnako na osoby, ktoré sú povinné podať návrh na vyhlásenie konkurzu v jeho mene.
 • Exekučné konanie začaté po 12. marci 2020 voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou pre uspokojenie nároku z jeho podnikateľskej činnosti sa po dobu trvania dočasnej ochrany prerušuje. Ak sa exekučné konanie prerušilo po začatí exekúcie, ustanovenia osobitného predpisu o odklade bez blokovania sa použijú primerane. Ak sa začalo exekučné konanie na základe návrhu oprávneného voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou pred vymedzeným termínom, problémy podnikateľa nie sú zjavne spôsobené účinkami pandémie, ale problémy majú pôvod v iných okolnostiach, a to najmä vo finančných problémoch. Staršie exekúcie budú podnikateľa spravidla diskvalifikovať z poskytnutia dočasnej ochrany z dôvodu úpadku. Ochrana sa poskytuje pred exekúciami, ktoré by po vymedzenom dátume potenciálne menili skladbu, využitie alebo určenie majetku podnikateľa pod dočasnou ochranou a znamenali by aj jeho zmenšenie. Pri podnikateľoch, ktorí sú fyzickými osobami, sa však nezamedzuje exekúciám, ktoré by mohli znamenať ohrozenie na nich výživou odkázaných osôb.
 • Voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou nemožno začať výkon záložného práva vzťahujúceho sa na podnik, vec, právo alebo inú majetkovú hodnotu patriacu k podniku. Ak bola dočasná ochrana poskytnutá počas plynutia lehoty, po uplynutí ktorej možno takéto záložné právo vykonať, účinky oznámenia o začatí výkonu záložného práva nastávajú zánikom dočasnej ochrany. Podobne ako pri exekúcii aj pri výkone záložného práva by pri podnikateľovi pod dočasnou ochranou mohlo dôjsť k zásadnejším zmenám v skladbe, využití, určení či zmenšení jeho majetku. Preto poskytnutie dočasnej ochrany bráni začatiu výkonu záložného práva na majetkové hodnoty ako podnik, časť podniku, vec, právo alebo inú majetkovú hodnotu patriacu k podniku. Pri oznámenom začatí výkonu záložného práva sa účinky plynutia lehoty, po uplynutí ktorej je možné záložné právo vykonať, navracajú a začatie jej plynutia sa spája až s ukončením dočasnej ochrany.
 • Proti pohľadávke, ktorá podnikateľovi pod dočasnou ochranou vznikla po poskytnutí dočasnej ochrany, nie je možné započítať pohľadávku, ktorá vznikla voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou skôr, ak ide o pohľadávku, ktorá patrí alebo patrila osobe s ním spriaznenej podľa predpisu o konkurznom konaní. Započítanie je úkonom, ktorý môže prispieť k zásadnejším zmenám v skladbe, využití, určení či zmenšení majetku podnikateľa pod dočasnou ochranou, najmä pokiaľ započítací prejav urobí osoba s ním spriaznená.
 • Druhá zmluvná strana nemôže vypovedať zmluvu uzatvorenú s podnikateľom pod dočasnou ochranou alebo od nej odstúpiť pre omeškanie s plnením, na ktoré druhej zmluvnej strane vznikol nárok pred poskytnutím dočasnej ochrany. Vypovedanie zmluvy alebo odstúpenie od zmluvy z tohto dôvodu je neúčinné. Viacero podnikateľov môže mať v súčasnej situácii problém aj s úhradou starších pohľadávok, pri ktorých pôvodne očakávali, že ich budú môcť uhradiť. O to viac, že iný účinok dočasnej ochrany výslovne uvádza, že záväzky bezprostredne súvisiace so zachovaním prevádzky podniku, ktoré vznikli po poskytnutí dočasnej ochrany, je potrebné uhrádzať prednostne pred skôr splatnými záväzkami.
 • Lehoty na uplatnenie práva voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou vrátane lehôt na uplatnenie nárokov z odporovateľných právnych úkonov počas trvania dočasnej ochrany neplynú. Pri dočasnej ochrane sa voči podnikateľovi pozastavuje najmä beh premlčania. Podobne je potrebné nahliadať aj na lehoty pre prípadné uplatnenie nárokov z odporovateľných úkonov.
 • Uchádzanie sa o dočasnú ochranu nezakladá len jednostranné povinnosti a účinky na tretie osoby. Podnikateľ pod dočasnou ochranou je povinný v rozsahu, v ktorom to možno od neho spravodlivo požadovať, vynaložiť úprimnú snahu, aby jeho veritelia boli uspokojení v čo najvyššej miere a je povinný uprednostniť spoločný záujem veriteľov pred vlastnými záujmami alebo záujmami iných osôb. Najmä nesmie rozdeliť zisk alebo iné vlastné zdroje a zdržať sa nakladania s majetkovou podstatou podniku a s majetkom, ktorý do nej môže patriť, pokiaľ by malo ísť o podstatné zmeny v skladbe, využití alebo určení tohto majetku alebo o jeho nie zanedbateľné zmenšenie. Táto povinnosť platí od podania žiadosti a vzťahuje sa rovnako na štatutárny orgán alebo členov štatutárneho orgánu podnikateľa pod dočasnou ochranou.
 • Záväzky bezprostredne súvisiace so zachovaním prevádzky podniku, ktoré vznikli po poskytnutí dočasnej ochrany, je podnikateľ pod dočasnou ochranou po dobu jej trvania oprávnený uhrádzať prednostne pred skôr splatnými záväzkami.
 • Úver a obdobné plnenia, ktoré úveru hospodársky zodpovedajú, poskytnuté bezhotovostne počas trvania dočasnej ochrany a bezprostredne súvisiace so zachovaním prevádzky podniku sa neposudzujú podľa ustanovení Obchodného zákonníka o kríze a neuplatnia sa na ne ustanovenia predpisu o konkurznom konaní o ich uspokojení v poradí ako podriadené. Na ich zabezpečenie v konkurze sa neprihliada.

Zánik dočasnej ochrany

Dočasná ochrana zaniká

 • 1. októbra 2020,
 • ak o jej ukončenie podnikateľ pod dočasnou ochranou požiada, alebo
 • rozhodnutím súdu o zrušení dočasnej ochrany podľa § 19.

Formulár žiadosti o ukončenie dočasnej ochrany zverejní Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky na svojom webovom sídle. Ten, koho ochrana zanikla, nie je oprávnený žiadať o dočasnú ochranu znovu. Dočasná ochrana má pre všetkých podnikateľov v zásade časovo obmedzené pôsobenie a to bez ohľadu na jej začiatok. O jej predĺžení môže rozhodnúť vláda. Podnikateľ sa dočasnej ochrany môže vzdať, t. j. požiada sám o jej zrušenie, avšak do úvahy prichádza aj možnosť, že ju súd zruší, ak tu neboli podmienky na jej poskytnutie alebo tu nie sú podmienky na jej trvanie.

Rozhodovanie o zrušení dočasnej ochrany

O poskytnutie dočasnej ochrany sa majú právo uchádzať podnikatelia, ktorí ju potrebujú z dôvodu účelu vymedzeného týmto zákonom a pre jej poskytnutie spĺňajú zákonné podmienky. Zákonodarca od nich požaduje určitý spôsob správania sa ešte pred podaním žiadosti (najmä neoslabenie vlastných zdrojov krytia majetku), od podania žiadosti, ako aj počas trvania dočasnej ochrany. Súd, ktorý poskytol dočasnú ochranu môže rozhodnúť o zrušení dočasnej ochrany, ak tu na ňu neboli (resp. zanikli) alebo podnikateľ pod dočasnou ochranou porušil povinnosti vyplývajúce z dočasnej ochrany (napr. počas jej trvania uprednostnil vlastný záujem pred záujmom veriteľov).

277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg
Ing. Lenka Falatová

Ing. Lenka Falatová študovala manažment na ekonomickej univerzite. Následne pôsobila niekoľko rokov ako produktová manažérka vydavateľstva odbornej literatúry, kde sa venovala problematike živnostenského podnikania, daní, účtovníctva, ale aj školstva a odpadového hospodárstva. Následne pracovala na pozícii produktovej manažérky a projektovej manažérky. Venuje sa tiež problematike E-commerce, AI a automatizácii a procesnej analýze v podnikoch.

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

covid19koronavírusmimoriadna situáciamimoriadne opatreniaNaštartujte svoj biznisOchrana podnikateľov

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Nezaradené

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

november

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X