Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Prehľad základných finančných mechanizmov EÚ

13. mája 2010 Tlačiť

1. januára 2007 začalo platiť pre Európsku úniu ďalšie 7-ročné programové obdobie. Pre Slovensko sa stáva významným aj preto, že má šancu čerpať nemalé prostriedky z fondov EÚ.  Len z nástrojov regionálnej politiky, spoločnej poľnohospodárskej politiky a politiky rybolovu je k dispozícii viac ako 13,5 miliárd eur. Najväčší podiel na tomto balíku majú štrukturálne fondy (Európsky fond pre regionálny rozvoj a Európsky sociálny fond) a Kohézny fond.Slovensko ako členská krajina EÚ sa zúčastňuje aj ďalšej série programov riadených z Bruselu, tzv. komunitárnych programov. V nich sa nachádzajú rovnako významné finančné zdroje, ktoré je možné využiť pre mobility študentov, celoživotné vzdelávanie, inovácie, kultúru, médiá, daňovú politiku, rast konkurencieschopnosti a veľa iných oblastí.Zabúdať by sa ale nemalo ani na vlastné zdroje na národnej, regionálnej a miestnej úrovni, kde je tiež nemálo grantových možností. V médiách sa často propagujú rôzne výzvy a operačné programy na základe ktorých môžu podnikatelia získať finančné prostriedky na svoj rozvoj a investície. Aké možnosti teda podnikatelia pri čerpaní prostriedkov majú ?Základné druhy finančných mechanizmov prostredníctvom ktorých je možné čerpať prostriedky EÚV súčasnosti je možné v rámci SR čerpať finančné prostriedky prostredníctvom týchto hlavných finančných mechanizmov:

 • Financovanie prostredníctvom fondov EÚ
 • Finančný mechanizmus EHP  a Nórsky finančný mechanizmus
 • Švajčiarsky finančný mechanizmus

Fondy EÚŠtrukturálne fondy

 • sú nástrojmi regionálnej politiky
 • v rokoch 2000-2006 fungovala kohézna politika z piatimi fondmi – štyrmi štrukturálnymi a kohéznym fondom
 • neskôr sa dva z nich modifikovali a v súčasnom programovom období hovoríme o dvoch štrukturálnych fondoch:
  • Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRD/ERDF) 
  • Európsky sociálny fond (ESF)

Štrukturálne fondy nefinancujú individuálne projekty, ale viacročné programy regionálneho rozvoja. Programy spoločne pripravujú regióny, členské štáty a Európska komisia. Programy sú pripravené podľa spoločných východísk navrhnutých Európskou komisiou pre EÚ ako celok.ERDF je určený na hospodársky a sociálny rozvoj Európskej únie znižovaním rozdielov medzi znevýhodnenými regiónmi a medzi sociálnymi skupinami. Jeho konečným cieľom je vytváranie nových pracovných príležitostí. Finančná pomoc ERDF je určená najmä na:

 • podporu malých a stredných podnikov
 • podporu produktívnych investícií
 • rozvoj infraštruktúry
 • posilnenie miestneho rozvoja

ESF je hlavným finančným nástrojom, ktorým Európska únia transformuje svoje strategické ciele v oblasti politiky zamestnanosti do konkrétnych aktivít zameraných na zlepšenie odbornej kvalifikovanosti, ďalej na systémy vzdelávania a následný rast pracovného potenciálu občanov Spoločenstva. Fond bol založený Zmluvou z Ríma (25. 3. 1957) a je najstarším štrukturálnym fondom EÚ. Pomoc z ESF je nasmerovaná na:

 • zaradenie nezamestnaných a znevýhodnených sociálnych skupín do pracovného života;
 • boj proti dlhodobej nezamestnanosti;
 • uľahčenie integrácie mladých ľudí do pracovného procesu;
 • adaptáciu pracujúcich na procesy modernizácie v priemysle;
 • vyrovnanie príležitostí pre ženy a mužov;
 • integráciu postihnutých osôb do pracovného života.

Kohézny fondKohézny fond je jedným z mladších eurofondov a vznikol až v 90. rokoch 20. storočia ako mimoriadny fond solidarity pre štyri najmenej prosperujúce členské štáty: Grécko, Portugalsko, Írsko a Španielsko.Týmto najmenej prosperujúcim štátom (ich HDP na obyvateľa bol nižší ako 90% vtedajšieho priemeru  EÚ) mal pomôcť zapojiť sa do hospodárskej aj menovej únie.Vzhľadom na to, že hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa Slovenska nedosahuje 90% priemeru EÚ (nižší ako 60%), ostávame v rokoch 2007-2013 naďalej oprávnení so všetkými našimi regiónmi uchádzať sa o prostriedky KF.Hlavným rozdielom oproti štrukturálnym fondom je to, že jeho základnou bunkou je štát. Je určený predovšetkým na podporu veľkých infraštruktúrnych investícií v oblasti životného prostredia a dopravy vrátane transeurópskych sietí.Rozvoj vidiekaEurópsky poľnohospodársky záručný fondjeden z hlavných nástrojov štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ (t.j. štrukturálnych fondov) podporujúci adaptáciu poľnohospodárskych štruktúr na dlhodobé štrukturálne zmeny v poľnohospodárstve, rozvoj poľnohospodárskej infraštruktúry, rozvoj a obnovu vidieka, vidieckeho dedičstva a lesov.Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka je určený na podporu rozvoja vidieka a pomoc farmárom v zaostávajúcich regiónoch. Zároveň podporuje adaptáciu poľnohospodárskych štruktúr na dlhodobé štrukturálne zmeny, rozvoj poľnohospodárskej infraštruktúry, obnovu vidieka, vidieckeho dedičstva a lesov.Európsky fond pre rybné hospodárstvo

 1. Zlepšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
 2. Životné prostredie a krajina
 3. Zlepšenie kvality života vo vidieckych oblastiach a diverzifikácia vidieckeho hospodárstva
 4. Prístup LEADER

Finančný mechanizmus EHP  a Nórsky finančný mechanizmusSúčasne so vstupom do Európskej únie sa Slovenská republika stala členom Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), do ktorého patria aj krajiny Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO). Na základe dohody medzi EÚ a krajinami EZVO Nórske kráľovstvo, Island a Lichtenštajnsko poskytnú počas obdobia piatich rokov  Slovenskej republike celkovú suma 67 mil. EUR, pričom 95% tejto sumy bude poskytnutých zo zdrojov Nórskeho kráľovstva.V súvislosti s uvedeným bolo potrebné vytvoriť aj určitý nevyhnutný právny základ poskytovania finančnej pomoci. Podpisom memoránd o porozumení začiatkom roka 2005  sa vytvorili dva samostatné finančné mechanizmy, a to Finančný mechanizmus EHP (FM EHP) a Nórsky finančný mechanizmus (NFM).Prioritné oblasti: Cieľom tejto pomoci je prispieť k zmierneniu hospodárskych a sociálnych rozdielov v Európskom hospodárskom priestore prostredníctvom grantov na investičné a rozvojové projekty v nasledovných prioritných oblastiach:

 • ochrana životného prostredia
 • podpora trvalo-udržateľného rozvoja
 • zachovanie európskeho kultúrneho dedičstva
 • rozvoj ľudských zdrojov
 • zdravie a starostlivosť o deti
 • výskum
 • zavedenie schengenského acquis, posilnenie súdnictva
 • regionálna politika a cezhraničné aktivity
 • technická pomoc súvisiaca s implementáciou acquis communautaire

Švajčiarsky finančný mechanizmusHoci Švajčiarska konfederácia nie je členským štátom Európskej únie, jej členstvo v Európskom združení voľného obchodu (EZVO) jej umožňuje prístup na jednotný bezbariérový vnútorný trh Európskej únie. Z tohto dôvodu vyplýva Švajčiarskej konfederácii záväzok, vyjadriť formou peňažného príspevku podporu voči Európskej únii a osobitne jej novým členským štátom. Tento príspevok bude poskytnutý pod názvom Švajčiarsky finančný mechanizmus, vytvárajúc nové možnosti finančnej podpory vo forme nenávratných grantov pre 10 nových členských krajín, ktoré k EÚ pristúpili dňa 1. mája 2004. Finančný príspevok predstavuje kompenzáciu za výhody, ktoré Švajčiarsko získa prístupom na trh rozšírenej Európskej únie. Švajčiarska konfederácia sa tak zaväzuje poskytnúť na obdobie piatich rokov finančné zdroje vo výške 1 miliardy švajčiarskych frankov, čo je približne 616 mil. euro. Podľa distribučného kľúča je pre Slovenskú republiku alokovaný objem finančných prostriedkov vo výške 66 866 000 švajčiarskych frankov, teda približne 41 mil. euro.Prioritné oblasti: Hlavným cieľom aktivít podporovaných zo Švajčiarskeho finančného mechanizmu je znižovanie ekonomických a sociálnych disparít v rámci územia EÚ a zabezpečenie zásady trvalo udržateľného rozvoja v nasledovných prioritných oblastiach:

 • bezpečnosť a stabilita;
 • životné prostredie a infraštruktúra;
 • súkromný sektor;
 • ľudský a sociálny rozvoj;
 • osobitné prídely (Blokový grant, Twinningový blokový grant)

Každá prioritná oblasť môže byť rozšírená, resp. zúžená špecifikovaním relevantných podoblastí, pre ktoré sa bude príspevok zo Švajčiarskeho finančného mechanizmu vzťahovať. Ďalším dôležitým cieľom Švajčiarskeho finančného mechanizmu je aj posilnenie vzájomných vzťahov medzi Švajčiarskou konfederáciou a členskými štátmi EÚ ako aj nárast spolupráce pri spoločných výzvach.jl

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Dotácie a podpora podnikania

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

jún

13júl8:30Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Mzdy a odvody

13júl8:30Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Mzdy a odvody

13júl8:30Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Mzdy a odvody

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X