Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Preplatok v Sociálnej poisťovni – ako postupovať

Preplatok v sociálnej poisťovni
preplatok v sociálnej poisťovni
3. apríla 2018 Igor SurovčíkZdroj podnikam.sk Tlačiť

Ak živnostník platí sociálne odvody trvalým príkazom v banke, môže sa mu stať, že zaplatí odvody do Sociálnej poisťovne aj za obdobie, počas ktorého je od platenia odvodov oslobodený.  V tom prípade živnostníkovi vznikne preplatok v Sociálnej poisťovni. Ako má v takejto situácii postupovať? Na to nájdete odpoveď v nasledujúcom článku. Objasníme si tiež, aké náležitosti musí obsahovať žiadosť o vrátenie preplatku v sociálnej poisťovni. Dozviete sa aj o zmenách, ktoré ministerstvo práce a sociálnych vecí plánuje zaviesť od roku 2019. Ponúkame vám aj riešené príklady.

Kedy môže vzniknúť preplatok v Sociálnej poisťovni?

Živnostník nie je povinný platiť sociálne odvody:

 • za obdobie poberania materskej dávky,
 • počas prvých desiatich dní ošetrovania člena rodiny (OČR),
 • v období dočasnej pracovnej neschopnosti (PN).

Upozornenie Podnikam.sk:

Ak napriek tomu živnostník za toto obdobie zaplatí sociálne odvody, pôjde o poistné zaplatené bez právneho dôvodu a živnostníkovi vzniká nárok na vrátenie preplatku.

Preplatok vznikne živnostníkovi aj vtedy, ak zaplatí sociálne odvody za obdobie, počas ktorého je jeho poistenie prerušené. Povinné nemocenské a dôchodkové poistenie sa živnostníkovi prerušuje v týchto prípadoch:

 • v období, v ktorom je vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody,
 •  v období v ktorom má pozastavené prevádzkovanie živnosti, pozastavený výkon činnosti alebo pozastavenú činnosť,
 • od 11. dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania člena rodiny alebo osobnej a celodennej  starostlivosti o dieťa do skončenia potreby tohto ošetrovania alebo tejto starostlivosti,
 • v období, v ktorom má nárok na rodičovský príspevok, ak podľa svojho vyhlásenia nevykonáva činnosť povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby,
 • odo dňa nasledujúceho po uplynutí 52 týždňov trvania dočasnej pracovnej neschopnosti do jej skončenia.

V prémiovej časti obsahu nájdete:

 • Vrátenie preplatku zo Sociálnej poisťovne z vlastného podnetu
 • Žiadosť o vrátenie preplatku v sociálnej poisťovni
 • Náležitosti žiadosti o vrátenie poistného
 • Premlčanie práva na vrátenie poistného
 • Navrhované zmeny od 1. januára 2019
 • Praktické príklady

Vrátenie preplatku zo Sociálnej poisťovne z vlastného podnetu

Ak má živnostník preplatok na zdravotnom poistení, jeho zdravotná poisťovňa mu ho vráti v rámci ročného zúčtovania zdravotného poistenia. Pri sociálnom poistení sa však ročné zúčtovanie odvodov zatiaľ nezaviedlo.

Preplatok v Sociálnej poisťovni, ktorý vznikne zaplatením poistného bez právneho dôvodu, vracia Sociálna poisťovňa v rámci dvoch postupov.

Prvou možnosťou je to, že existenciu preplatku na poistnom zistí Sociálna poisťovňa sama. Zákon o sociálnom poistení ukladá poisťovni povinnosť vrátiť preplatok v Sociálnej poisťovni do 30 dní, odkedy poisťovňa túto skutočnosť sama zistila.

Poisťovňa zistí existenciu preplatku na základe kontroly platenia poistného. Tento preplatok potom poisťovňa buď zaúčtuje na vyrovnanie prípadného dlhu alebo do 30 dní vráti platiteľovi poistného.

Žiadosť o vrátenie preplatku v sociálnej poisťovni

Lepším a rýchlejším riešením je požiadať o vrátenie preplatku v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, alebo e-mailom adresovaným na príslušnú pobočku.

Aj v tomto prípade je Sociálna poisťovňa povinná vrátiť preplatok do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti do príslušnej pobočky poisťovne. Odvádzateľovi poistného, ktorému pobočka vráti preplatok na poistnom, poisťovňa zašle avízo o platbe. Ak poisťovňa preplatok na poistnom použije na vyrovnanie alebo zníženie dlhu voči poisťovni, žiadateľa o vrátenie preplatku na to upozorní.

Náležitosti žiadosti o vrátenie poistného

Žiadosť o vrátenie preplatku na poistnom v Sociálnej poisťovni musí obsahovať údaje o platiteľovi poistného. V prípade živnostníka ide o jeho meno a priezvisko, rodné číslo, variabilný symbol, adresu trvalého pobytu, dôvod vzniku preplatku na poistnom a číslo účtu, na ktorý živnostník žiada vrátiť poistné. Vzor žiadosti o vrátenie poistného pre živnostníkov Sociálna poisťovňa na svojej internetovej stránke nemá.

Premlčanie práva na vrátenie poistného

Ak má živnostník preplatok v Sociálnej poisťovni a poisťovňa mu ho nevrátila z vlastného podnetu, musí o vrátenie preplatku požiadať najneskôr do desiatich rokov od jeho vzniku.

Právo na vrátenie poistného sa totiž podľa zákona o sociálnom poistení premlčí do desiatich rokov od posledného dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola platba poistného zaplatená bez právneho dôvodu zúčtovaná na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici.

Navrhované zmeny od 1. januára 2019

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR predložilo do pripomienkového konania návrh novely zákona o sociálnom poistení, na základe ktorého sa má od 1. januára 2019 zaviesť ročné zúčtovanie sociálneho poistenia. Ročné zúčtovanie sociálnych odvodov by mala Sociálna poisťovňa podľa tohto návrhu prvýkrát vykonať v druhom polroku 2020 za rok 2019.

Ak by sa ročné zúčtovanie sociálnych odvodov naozaj zaviedlo od 1. januára 2019, tak by Sociálna poisťovňa prípadný preplatok na poistnom živnostníkovi vrátila už v rámci ročného zúčtovania za rok 2019. O vrátenie preplatku by tak už nebolo potrebné poisťovňu žiadať.

To, či sa ročné zúčtovanie sociálneho poistenia na Slovensku zavedie už k 1. januáru 2019, je však v tejto chvíli otázne. S týmto termínom totiž zásadne nesúhlasí samotná Sociálna poisťovňa, pričom navrhuje, aby sa tak stalo až k 1. januáru 2021. Argumentuje potrebou rozsiahlych úprav informačných systémov poisťovne, týkajúcich sa nielen jednotného výberu poistného, ale aj dávkových informačných systémov.  Poisťovňa tiež avizuje, že sa musia zmeniť formuláre, tlačivá, či interné postupy a na celý proces sa musia pripraviť aj zamestnávatelia, nielen z vecného, ale aj technického hľadiska (úprava softvérov).

Príklad č.1

Živnostník platí do Sociálnej poisťovne v roku 2018 trvalým príkazom v banke odvody na dôchodkové a nemocenské poistenie v sume 151,16 eura mesačne. V období od 2. marca do 16. marca 2018 bol dočasne práceneschopný, napriek tomu však za marec zaplatil odvody v plnej výške.

Živnostníkovi za obdobie „péenky“ vznikol preplatok v Sociálnej poisťovni (poistné zaplatené bez právneho dôvodu).

Výšku tohto preplatku určíme tak, že počet dní PN vydelíme počtom dní v danom mesiaci a výsledok vynásobíme výškou odvodov.

Ide o tento postup:

15 dní/31 dní x 151,16 = 73,14 eura

Živnostník zašle do miestne príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne žiadosť o vrátenie preplatku za obdobie PN a poisťovňa mu preplatok vráti do 30 dní.

Príklad č.2

Živnostník platí v roku 2018 do Sociálnej poisťovne trvalým príkazom v banke odvody na dôchodkové a nemocenské poistenie v sume 188,12 eura mesačne.

V období od 15. januára 2018 do 22. januára 2018 bol na OČR (ošetrovné) so svojim chorým synom. Od 14. februára 2018 do 2. apríla 2018 bol dočasne práceneschopný (PN).

Za január až apríl zaplatil sociálne odvody v plnej sume trvalým príkazom v banke v plnej výške. Živnostníkovi tak za obdobie OČR a za časť obdobia „péenky“ vznikol v Sociálnej poisťovni preplatok.

Výšku preplatku za obdobie OČR určíme tak, že počet dní čerpania ošetrovného (15. január-22. január) vydelíme počtom dní v januári a výsledok vynásobíme výškou odvodov.

8 dní /31 dní x 188,12 =  48,55 eura

Výšku preplatku za obdobie PN určíme tak, že počet dní trvania „péenky“ vo februári (14. február – 28. február) a apríli (1. apríl – 2. apríl) vydelíme počtom dní v týchto mesiacoch a výsledok vynásobíme výškou odvodov.

(15 dní/28 dní x 188,12) + (2 dni/30 dní x 188,12) = 100,78 eura + 12,54 eura = 113,32 eura

K preplatku na poistnom za január (48,55 eura) pripočítame preplatok za marec (vrátenie celej sumy poistného, teda 188,12 eura) a preplatok za február a apríl (113,32 eura).

Celkový preplatok živnostníka za obdobie OČR a PN tak dosahuje 349,99 eura.

Živnostník zašle do miestne príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne žiadosť o vrátenie preplatku za obdobie PN a poisťovňa mu preplatok vráti do 30 dní.

Príklad č.3

Živnostníčka platí za obdobie  od 1. januára 2018 do Sociálnej poisťovne trvalým príkazom v banke odvody na dôchodkové a nemocenské poistenie v sume 151,16 eura mesačne.

Od 15. marca 2018 nastúpila na materskú dovolenku a začala dostávať materskú dávku.

Za marec však zaplatila do Sociálnej poisťovne odvody v plnej sume a trvalý príkaz v banke si zrušila až po zaplatení tejto platby.

Za obdobie poberania materskej dávky vznikol živnostníčke preplatok.

Jeho výšku určíme tak, že počet dní poberania materskej dávky v marci vydelíme počtom dní v danom mesiaci a výsledok vynásobíme výškou odvodov.

Ide o nasledovný výpočet:

17 dní/31 dní x 151,16= 82,89 eura

Živnostníčka zašle do miestne príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne žiadosť o vrátenie preplatku za obdobie poberania materskej dávky v marci 2018.

Poisťovňa však eviduje za minulé obdobie voči živnostníčke pohľadávku vo výške 14,88 eura.

Preplatok preto zníži o túto svoju pohľadávku a zvyšnú sumu 68,01 eura živnostníčke najneskôr do 30 dní od podania žiadosti vráti.

Igor Surovčík

V agentúre SITA pracujem už viac ako dve desaťročia. Vyštudoval som ekonómiu na Obchodnej fakulte EU a právo na Právnickej fakulte UK. Ako redaktor sa od začiatku venujem najmä agende rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny, k čomu sa postupne pridali aj dane a legislatíva. Som bývalý dlhoročný bloger, prispieval som aj do mesačníka Domino efekt. Autorsky prispievam aj na portál Podnikam.sk. Zastávam pozíciu zástupcu šéfredaktora.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

odvody Sociálna poisťovňaPrémiový obsahpreplatoksociálne odovody

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Nemocenské poistenie

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

november

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X