Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Ako prihlásiť, prepísať auta a odhlásiť auto?

prihlásenie auta
prihlásenie auta Foto: Getty Images
10. marca 2020 Zdroj Podnikam.sk Tlačiť

Nové auto, či už v podnikaní, alebo v súkromnom živote si od nás vyžaduje nielen peňažné prostriedky na jeho kúpu, ale aj niekoľko administratívnych úkonov s touto kúpou spojených, aby sme ho mohli bez problémov využívať.

Prihlásenie nového auta (vozidla)

Pri kúpe auta máte povinnosť prihlásiť ho na dopravnom inšpektoráte prislúchajúcom k vášmu trvalému bydlisku. Ak auto kupuje právnická osoba je potrebné ho prihlásiť  na dopravnom inšpektoráte prislúchajúcom k adrese, na ktorej právnická osoba sídli. Auto je potrebné prihlásiť osobne alebo elektronicky do 30 dní od jeho nadobudnutia. Je potrebné uviesť kto má byť zapísaný v osvedčení o evidencii časť I a časť II ako jeho držiteľ. Ak túto lehotu zmeškáte, budete musieť k prihláseniu pripojiť aj potvrdenie o kontrole originality (nie staršie ako 15 dní). Od 1.8.2019 sa už nepredkladajú žiadosti o prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel a žiadosti o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel.

Pri prihlásení nového auta je potrebné preukázať svoju totožnosť a predložiť:

  • platný doklad totožnosti
  • osvedčenie o evidencii časť II,
  • doklad o nadobudnutí vozidla – faktúra, leasingová zmluva,
  • potvrdenie o povinnom zmluvnom poistení (PZP)
  • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa,
  • prítomnosť osoby oprávnenej zastupovať organizáciu (živnostník, konateľ spoločnosti, osoba úradne splnomocnená),
  • v prípade právnickej osoby výpis z Obchodného registra
  • úradne overené splnomocnenie leasingovej spoločnosti,
  • overené splnomocnenie o tom, že ste novým vlastníkom vozidla (ak dochádza k prepisu od inej osoby)
  • ak sa prihlasuje vozidlo, ktoré má udelené typové schválenie ES, je potrebné predložiť tzv. COC doklad (certifikát o konformite)
  • uhradiť správny poplatok.

Existuje aj možnosť požiadať urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I do dvoch pracovných dní. Poplatok je 30 €. Pri prihlásení nového vozidla nie je potrebné pristaviť vozidlo ku kontrole. Obhliadka vozidla sa nevykonáva.

Ideálne je, ak prídu starý aj nový majiteľ vozidla spolu na dopravný inšpektorát, kde pôvodný majiteľ podá žiadosť prevod držby na inú osobu a nový majiteľ zároveň požiada o zápis nového držiteľa vozidla. Všetky žiadosti je možné podať aj elektronicky, budete však potrebovať kvalifikovaný elektronický podpis. Ak ste auto kúpili od oficiálneho predajcu, ten za vás môže vybaviť celé prihlásenie vozidla.

Prihlásenie auta (vozidla) v okrese

Pri prepise auta v rámci okresu, musí byť prítomný pôvodný aj nový majiteľ auta, aj s dokladmi totožnosti. Pôvodný držiteľ môže tiež auto iba odhlásiť na nového majiteľa, ktorý je povinný si do 30 dní od odhlásenia prihlásiť vozidlo. 

Pozor

Od 1.12.2019 už nie je potrebné podľa zákona č. 393/2019 Z.z. pristaviť vozidlo ku kontrole a od 1.8.2019 sa už nepredkladajú žiadosti o prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel a žiadosti o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel.

Pri prepise auta v okrese potrebujete:

 • doklad totožnosti
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa,
 • osvedčenie o evidencii časť II, alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii vozidla,
 • čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané,
 • doklad o predbežnom povinnom zmluvnom poistení,
 • ak kupujúci vozidla (nový držiteľ), nie je osobne prítomný na orgáne Policajného zboru, tak je pôvodný držiteľ pri oznámení zmeny držby vozidla povinný predložiť písomné plnomocenstvo s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla alebo dokladu o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla.
 • uhradiť správny poplatok.

Aj v tomto prípade je aj možnosť požiadať urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I do dvoch pracovných dní. Poplatok je 30 €.

Pôvodné  povinné zmluvné poistenie zaniká okamihom zápisu prevodu držby motorového vozidla na inú osobu v evidencii vozidiel. Nový majiteľ vozidla je povinný sa na žiadosť orgánu evidencie vozidiel preukázať platným potvrdením o poistení zodpovednosti alebo predbežným poistením zodpovednosti.

Prihlásenie auta (vozidla) z iného okresu

Ak ste si kúpili auto mimo vášho okresu, pri prepise auta je potrebná aj zmena evidenčného čísla. Pri prepise auta mimo okresu musí pôvodný majiteľ auto najskôr odhlásiť. Potom môže nový majiteľ auto prihlásiť osobne na dopravnom inšpektoráte alebo elektronicky. Nový majiteľ musí pri prihlásení priniesť aj pôvodné tabuľky. Keďže sa pri zmene vlastníctva menia aj technické preukazy, nový majiteľ zaplatí 6 € za každý z nich.

Pozor

Od 1.12.2019 už nie je potrebné podľa zákona č. 393/2019 Z.z. pristaviť vozidlo ku kontrole a od 1.8.2019 sa už nepredkladajú žiadosti o prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel a žiadosti o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel.

Pri prepise auta v okrese potrebujete:

 • doklad totožnosti
 • osvedčenie o evidencii časť II so zápisom odhlásenia, alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz vozidla so zápisom odhlásenia a osvedčenie o evidencii vozidla,
 • pôvodné tabuľky s evidenčným číslom,
 • čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané,
 • platné potvrdenie o povinnom zmluvnom poistení,
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa,
 • ak vozidlo nebolo prihlásené ani do 30 dní, aj odborný posudok o kontrole originality vozidla nie starší ako 15 dní, s výsledkom „spôsobilé“ ,
 • uhradiť správny poplatok podľa výkonu vozidla a dátumu prvej evidencie + 33 € za štandardné 2 ks plechových TEČ, vozidlá iba s jednou TEČ 1 x 16,50 €

Odhlásenie auta (vozidla)

Pri odhlásení auta potrebujete:

 • doklad totožnosti
 • osvedčenie o evidencii časť II alebo technický preukaz vozidla,
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa,
 • v prípade, že o zmenu žiada držiteľ vozidla, ktorý nie je vlastníkom, je potrebný úradne osvedčený súhlas vlastníka vozidla alebo úradné rozhodnutie,
 • platné potvrdenie o povinnom zmluvnom poistení (toto zanikne okamihom zápisu prevodu držby motorového vozidla na inú osobu),
 • písomné plnomocenstvo s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla alebo dokladu o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla.

Pozor

Povinnosť predloženia písomného plnomocenstva alebo dokladu o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu s osvedčeným podpisom neplatí, ak:
a) je kupujúci vozidla (nový držiteľ) osobne prítomný,
b) sa vozidlo prevádza na osobu blízku držiteľovi vozidla (príbuzný v priamom rade, ide o rodiča, potomka, súrodenca, manžela alebo manželku žiadateľa) alebo
c) ak osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, zaslala orgánu Policajného zboru plnomocenstvo prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel.

Pristavenie vozidla ku kontrole nie je potrebné. Správny poplatok sa platí až pri prihlasovaní vozidla z iného okresu. Odhlásenie vozidla je bez poplatku.

V prípade zmeny bydliska držiteľa vozidla do iného okresu (presťahovanie) nie je potrebné vykonať odhlásenie vozidla do iného okresu, ale len prihlásenie, resp. zmenu trvalého pobytu v novom okrese.

Správne poplatky

Úkon Poplatok
Zápis vozidla podľa výkonu 33 – 3900 €
Evidenčná tabuľka 16,50 €
Zápis elektromobilu 33 €
Zápis prípojného vozidla 33 €
Zápis zmeny v dokladoch 6 €
Zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L, M1 a N1, okrem kategórie N1 s najviac tromi miestami na sedenie do evidencie vozidiel v Slovenskej republike, ktoré je určené na predaj a ktoré doteraz nebolo evidované v žiadnej evidencii vozidiel aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov, ak sa ako držiteľ zapisuje výrobca vozidla, zástupca výrobcu vozidla, právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorej predmetom podnikania je predaj vozidiel na základe zmluvného vzťahu s výrobcom vozidla alebo zástupcom výrobcu vozidla 33 €
Vydanie tabuľky s evidenčným číslom zo skladových zásob orgánu Policajného zboru, o ktorej zloženie číslic požiadal vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla 165,50 €

 Zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L, M1 a N1, okrem kategórie N1 s najviac tromi miestami na sedenie, do evidencie vozidiel v Slovenskej republike aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov …………. suma vypočítaná podľa vzorca (sadzba poplatku za zápis vozidla v eurách podľa výkonu motora (prvá evidencia vozidla) z tabuľky č. 1 vynásobená koeficientom zostatkovej hodnoty vozidla zodpovedajúci zostatkovej hodnote vozidla podľa veku vozidla v rokoch odo dňa prvej evidencie vozidla z tabuľky č. 2, najmenej 33 eur.

Tabuľka č. 1

Výkon motora v kW Sadzba poplatku v eurách
nad do
80 vrátane 33
80 86 vrátane 90
86 92 vrátane 110
92 98 vrátane 150
98 104 vrátane 210
104 110 vrátane 260
110 121 vrátane 360
121 132 vrátane 530
132 143 vrátane 700
143 154 vrátane 870
154 165 vrátane 1 100
165 176 vrátane 1 250
176 202 vrátane 1 900
202 228 vrátane 2 300
228 254 vrátane 2 700
254 a viac 3 900

Tabuľka č. 2

Vek vozidla Koeficient zostatkovej hodnoty vozidla
prvá evidencia 1,00
do 1 roka vrátane odo dňa prvej       evidencie 0,82
do 2 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,68
do 3 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,56
do 4 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,46
do 5 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,38
do 6 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,32
do 7 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,26
do 8 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,23
do 9 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,19
do 10 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,16
do 11 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,14
do 12 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,12
do 13 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,10
do 14 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,09
do 15 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,08
do 16 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,07
nad 16 rokov odo dňa prvej evidencie 0,06

K téme

Témy

odhlásenie autaprepis autaprihlásenie auta

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Auto v podnikaní

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

október

20oct8:30Povinnosti obcí v odpadovom hospodárstve8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Dotácie

20oct8:30Povinnosti obcí v odpadovom hospodárstve8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Dotácie

20oct8:30Povinnosti obcí v odpadovom hospodárstve8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Dotácie

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt
X