Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Sumár právnych noriem pre SZČO v roku 2010 (zmeny od roku 2009)

Money and house
14. januára 2010 Tlačiť

Prehľad zmien v zákonoch, ktoré ovplyvňujú činnosť a existenciu podnikateľov (SZČO) v roku 2010: Zákon o zdravotnom poisteníZákladné zmeny v zákone o zdravotnom poistení platné od 01.01.2010:

 • Hlavná zmena, respektíve dodržanie zákona sa týka termínu na podanie ročného zúčtovania preddavkov na zdravotné poistenie. Termín do 31.03. je ustanovený v zákone, ale doteraz vždy prešla novela, v ktorej bol schválený posun termínu odovzdania ročných zúčtovaní do 30.06. Ročné zúčtovanie preddavkov na zdravotné poistenie musia teda všetky povinné osoby odovzdať do 31.03.2010.
 • Ďalej sa zmenil výpočet koeficientu pre samoplatiteľov zdravotného poistenia. Doteraz bol tento koeficient stanovený ako podiel 4 % z priemernej mesačnej mzdy a 14 % z minimálnej mzdy. Od 1. januára 2010 je koeficient daný ako podiel 4 % z priemernej mesačnej mzdy a 14 % zo 44,2 % z priemernej mesačnej mzdy. Koeficient pre rok 2010 je daný výpočtom (4% z 723,03) delené (14% z 44,2% zo 723,03) = 0,6465.
 • Zmena nastala tiež vo výpočte minimálneho vymeriavacieho základu na zdravotné poistenie. Od 1. januára 2010 je minimálny vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby a samoplatiteľa (poistenca podľa § 11 ods. 2 zákona) stanovený vo výške 44,2 % z priemernej mesačnej mzdy. Pre rok 2010 to znamená, že minimálny VZ pre SZČO a samoplatiteľa je suma 319,57 €. Výpočet: 44,2% zo 723,03 € = 319,57926 €, po zaokrúhlení na celé eurocenty nadol (§ 13 ods. 13 zákona) je to 319,57 €.

Zákon o sociálnom poisteníZákladné zmeny v zákone o sociálnom poistení platné od 01.01.2010:

 • Základná zmena sa týka definície minimálneho vymeriavacieho základu. Minimálny VZ pre povinne poistené SZČO a dobrovoľne poistené osoby je stanovený vo výške 44,2 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa platí poistné. Pre rok 2010 to znamená, že minimálny VZ pre SZČO a dobrovoľne poistené osoby je suma 319,58 €. Výpočet: 44,2% z 1/12 z 8676,36 € = 319,57926 €, po zaokrúhlení na celé eurocenty nahor 319,58 €.
 • Zmenil sa tiež výpočet pravdepodobného vymeriavacieho základu pre určenie dávky v nezamestnanosti.Zmene výpočtu predchádza ešte zmena zákona o sociálnom poistení v tom, že matka, ktorá sa vráti z rodičovskej dovolenky a ktorej zamestnávateľ medzitým ukončil svoju činnosť doteraz nemala nárok na príspevok v nezamestnanosti, nakoľko počas doby rodičovskej dovolenky mala prerušené poistenie v nezamestnanosti a nesplnila tak podmienku nároku na poskytnutie príspevku v nezamestnanosti tým, že v posledných štyroch rokoch pred vznikom nároku neplatila minimálne tri roky poistenie v nezamestnanosti. Od 1. februára 2010 sa do doby poistenia v nezamestnanosti započíta aj doba prerušenia povinného poistenia v nezamestnanosti počas rodičovskej dovolenky. Započítajú sa aj doby rodičovskej dovolenky v čase od 1.2.2006 do 31.1.2010.

Na samotný výpočet pravdepodobného vymeriavacieho základu pre určenie dávky v nezamestnanosti  v roku 2010 sa použije suma jednej tridsiatiny z 319,58 € (zaokrúhľuje sa na štyri desatinné miesta nahor), čiže v roku 2010 pravdepodobný denný VZ je suma 10,6527 €.

Zákonník prácePosledná novela Zákonníka práce je platná od 01.03.2010 a priniesla nasledovné hlavné zmeny:

 • Pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na dva roky (do 28.2.2010 najdlhšie na tri roky) a v rámci tejto doby ho možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť najviac dvakrát (do 28.2.2010 najviac jedenkrát).
 • Boli zrušené všetky prvky ochrany zamestnancov zamestnaných na kratší pracovný čas.
 • Ohľadom súladu našej legislatívy s Európskymi smernicami došlo k zmene podmienok zamestnancov dočasne pridelených.

Zákon o dani z príjmovZmena nastala pre daňovníkov, ktorí majú príjem z prenájmu na základe § 6 Zákona o dani z príjmov. Doteraz mali povinnosť registrácie a podávania daňového priznania ako aj úhrady dane len daňovníci, ktorí prenajímali celú nehnuteľnosť (celý byt, celý rodinný dom). Od 01.01.2010 majú takúto povinnosť registrácie a následne aj podania daňového priznania aj daňovníci, ktorí prenajímajú aj časť nehnuteľnosti.Lehota na podanie daňového priznania je štandardne daná zo zákona ako tri mesiace po uplynutí zdaňovacieho obdobia (31. marec). Túto lehotu si môže daňovník sám predĺžiť – a to len na základe oznámenia podaného daňovníkom príslušnému správcovi dane najneskôr pred uplynutím zákonnej lehoty na podanie daňového priznania – teda najneskôr do 31. marca.Takto si môže daňovník sám predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania, najviac však o tri kalendárne mesiace. Na základe tejto zmeny zákona takto môžu postupovať právnické osoby už pri podávaní daňových priznaní za rok 2009. Fyzické osoby takto môžu postupovať prvýkrát pri podávaní daňových priznaní za rok 2010.Suma nezdaniteľnej časti za rok 2010 je 4025,70 € a je rovnaká ako za rok 2009.Zákon o dani z pridanej hodnotyNovela so zapracovanými európskymi smernicami (2008/8/ES, 2008/9/ES a 2008/117/ES) v zásadnej miere upravuje pravidlá pri určovaní miesta dodania služieb. Miesto dodania sa líši v závislosti od príjemcu služby.Prvá možnosť:Ak sú služby poskytované zdaniteľným osobám – miestom zdanenia je miesto, kde je sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo miesto kde sa obvykle zdržiava príjemca služby,Druhá možnosť:Ak sú služby poskytované iným ako zdaniteľným osobám – miestom zdanenia je miesto, kde má dodávateľ služby sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo  miesto kde sa obvykle zdržiava.Počínajúc 1. januárom 2010 sa zjednotil deň vzniku daňovej povinnosti pri dodaní aj nadobudnutí služby. V zmysle novely vzniká daňová povinnosť v deň dodania služby a to aj pri cezhraničnom poskytovaní služieb. Novela zavádza novú povinnosť uvádzať v súhrnnom výkaze okrem dodaní tovarov aj dodania služieb do členských štátov EÚ.Od 1. januára 2010 sa budú tovary a služby vykazovať v jednom súhrnnom výkaze. Súhrnný výkaz sa bude podávať elektronicky na príslušný daňový úrad.Od 1. januára 2010 je možné odpočítanie DPH nielen pri kúpe, ale aj pri nájme osobných automobilov, ktoré sú určené na ďalší nájom. Podmienkou je, aby táto činnosť bola obchodnou činnosťou platiteľa DPH. V praxi to znamená, že sa to bude týkať tých platiteľov DPH, u ktorých nájom osobných automobilov nie je príležitostnou (jednorazovou) činnosťou. Ak sa platiteľ DPH rozhodne uplatniť paušálne výdavky vo výške 80% a nevie preukázať rozsah použitia PHM na podnikanie a na iný účel, rovnaký pomer (80%) uplatní aj pri odpočte DPH z nakúpených PHM.Zákon o rodičovskom príspevkuZmenou zákona o rodičovskom príspevku došlo k zmene výšky rodičovského príspevku, ale aj podmienok na jeho získanie. Oprávnená osoba, ktorá začne rodičovský príspevok poberať po 1.1.2010 má naň nárok, ak:

 • sa riadne stará o dieťa,
 • má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky,
 • nevykonáva zárobkovú činnosť.

Nevykonávaním zárobkovej činnosti sa v prípade samostatne zárobkovo činných osôb považuje prerušenie vykonávania takejto činnosti. Na zvýšenú sumu vo výške 256 € mesačne bude mať nárok osoba, ktorá na dané dieťa pred nárokom na rodičovský príspevok poberala materské, prípadne materské nepoberala, ale bola v posledných 2 rokoch pred narodením dieťaťa najmenej 270 dní nemocensky poistená.Je pritom jedno, či materské poberala z povinného nemocenského poistenia zamestnanca, SZČO alebo z dobrovoľného nemocenského poistenia.Suma 256 € sa potom poberá ak sú splnené všetky požadované podmienky až dovtedy, pokiaľ dieťa nedovŕši dva roky. Kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši dva roky je posledný mesiac, za ktorý sa vyplatí zvýšená suma 256 €.Legislatívne normy ovplyvňujúce SZČO v roku 2010Súhrn základných legislatívnych noriem, ktoré ovplyvňujú aj v roku 2010 činnosť samostatne zárobkovo činných osôb, ukladajú im povinnosti, ktoré musia dodržiavať a tiež sankcie za ich nedodržanie:

 • Živnostenský zákon
 • Obchodný zákonník
 • Zákon o účtovníctve
 • Zákon o dani z príjmov
 • Zákon o dani z pridanej hodnoty
 • Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • Zákon o spotrebných daniach
 • Zákon o sociálnom poistení
 • Zákon o zdravotnom poistení
 • Zákon o archívoch a registratúrach
 • Zákon o koncesionárskych poplatkoch
 • Zákon o ochrane pred požiarmi
 • Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
 • Zákon na ochranu nefajčiarov
 • Zákon o ochrane spotrebiteľa
 • Zákonník práce

jl

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Manažment

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

máj

28máj8:30Microsoft Copilot: Váš AI asistent8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Umelá inteligencia

30máj8:30Employer Branding Academy8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

30máj8:30Employer Branding Academy8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X