Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Účtovná závierka a uzávierka v jednoduchom účtovníctve

Účtovná závierka a uzávierka v jednoduchom účtovníctve
Fotobanka Pixmac
16. februára 2012 Tlačiť
Účtovnú závierku a uzávierku v jednoduchom účtovníctve upravuje Zákon o účtovníctve 431/2002 Z. z. Účtovná závierka je štruktúrovaná prezentácia skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, poskytovaná osobám, ktoré tieto informácie využívajú.  Účtovná jednotka môže zostaviť riadnu účtovnú závierku, mimoriadnu účtovnú závierku a priebežnú účtovnú závierku. Medzi nimi je rozdiel – najmä medzi tým, ak je to nová alebo ak je to mimoriadna účtovná závierka.
Podnikateľ musí účtovať tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom pre účtovníctvo, a o finančnej situácii účtovnej jednotky.  Zobrazenie v účtovnej závierke je verné, ak obsah položiek účtovnej závierky zodpovedá skutočnosti a je v súlade s ustanovenými účtovnými zásadami a účtovnými metódami. Zobrazenie v účtovnej závierke je pravdivé, ak sú pri ňom použité účtovné zásady a účtovné metódy, ktoré vedú k dosiahnutiu verného zobrazenia skutočností v účtovnej závierke. Dôležité je maž správne tlačivo – vzory sa dajú nájsť aj pre rok 2015 online.

Účtovná závierka obsahuje (vzor)

 1. obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky; právnické osoby uvedú sídlo, fyzické osoby  bydlisko a miesto podnikania, ak sa líši od miesta bydliska,
 2. identifikačné číslo, ak ho má účtovná jednotka pridelené,
 3. deň, ku ktorému sa zostavuje,
 4. deň jej zostavenia,
 5. obdobie, za ktoré sa zostavuje,
 6. podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ďalej podpisový záznam osoby zodpovednej za jej zostavenie a osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva.
Po zostavení účtovnej závierky nemožno otvárať uzavreté účtovné knihy s určitými výnimkami. Ak sa zistí po schválení účtovnej závierky, že údaje za predchádzajúce účtovné obdobie nie sú porovnateľné, účtovná jednotka ich opraví v účtovnom období, keď  tieto skutočnosti zistila, a uvedie to v účtovnej závierke v poznámkach.
Účtovná jednotka je povinná zostaviť účtovnú závierku najneskôr do šiestich mesiacov od dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje. Účtovná jednotka je povinná uvádzať v účtovnej závierke informácie podľa stavu ku dňu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje; to platí aj pre všetky účtovné zápisy, ktoré sa uskutočňujú iba ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
Okrem riadnej a mimoriadnej účtovnej závierky zostavuje účtovná jednotka v priebehu účtovného obdobia aj priebežnú účtovnú závierku. Pri zostavovaní priebežnej účtovnej závierky sa účtovné knihy neuzavrú a inventarizácia sa vykonáva iba kvôli oceneniu.

Účtovná závierka a závierka v jednoduchom účtovníctve

Účtovná závierka v sústave jednoduchého účtovníctva obsahuje:
Opatrenie č. MF/27076/2007-74 Ministerstva financií Slovenskej republiky o postupoch účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva upravuje ďalšie náležitosti účtovnej uzávierky.

Ako prvé sa pre účtovné uzávierky a účtovné závierky firiem uzavierajú účtovné knihy

Pri uzavretí účtovných kníh sa v peňažnom denníku účtujú uzávierkové účtovné operácie tak, že sa:
 • zvýšia príjmy o sumy doteraz nezaúčtované v peňažnom denníku, ktoré sa  zahrňujú do základu dane z príjmov do položky príjmy
 • znížia príjmy o sumy, ktoré sa nezahrnujú do základu dane z príjmov do položky príjmov celkom, a do položiek príjmov podľa ich druhového  členenia, ak  takéto členenie vyplýva z vnútorného predpisu účtovnej jednotky,
 • zvýšia výdavky o sumy doteraz nezaúčtované v peňažnom denníku, ktoré sa  zahrnujú do základu dane z príjmov do položky výdavky celkom
 • znížia výdavky o sumy, ktoré sa nezahrnujú do základu dane z príjmov do položky výdavkov celkom a do položiek  výdavkov podľa ich druhového členenia, ak takéto členenie vyplýva  z vnútorného predpisu účtovnej jednotky.
Potom sa v peňažnom denníku uvedú súhrnné sumy príjmov a súhrnné sumy výdavkov a uvedie sa výsledok hospodárenia za účtovné obdobie, ktorým je rozdiel medzi príjmami a výdavkami po zohľadnení uzávierkových účtovných operácií. V knihe pohľadávok, v knihe záväzkov a v pomocných knihách sa uvedú súhrnné sumy prírastkov a úbytkov a konečný stav. Nakoniec sa označí ukončenie účtovného obdobia, ak sa v účtovných knihách bude účtovať aj v nasledujúcom účtovnom období.
Pri uzavieraní knihy zásob sa v zásobách vykážu aj konečné stavy zásob. Účtovná závierka sa zostavuje z údajov peňažného denníka, knihy pohľadávok, knihy záväzkov, pomocných kníh a z výsledkov vykonanej inventarizácie majetku a záväzkov.
Zostavená účtovná závierka sa predkladá v jednom vyhotovení miestne príslušnému daňovému úradu v termíne pre podávanie daňového priznania k dani z príjmov. Pri zostavení prvej účtovnej závierky po vzniku účtovnej jednotky sa vo Výkaze o majetku a záväzkoch údaje v stĺpci 1 nevykazujú. Pohľadávky a záväzky sa vo Výkaze o majetku a záväzkoch vykazujú podľa zostatkovej sumy inkasa alebo úhrady. Online na internete sa dá skontrolovať následne všetko v obchodnom registri a v obchodnom vestníku. Register je totiž niečo ako verejná zbierka listín. Archivovanie účtovnej závierky a výročnej správy upravuje ale už samostatná legislatíva. Inventarizačný súpis sa rieši ako inventarizácia majetku, pokladne, pohľadávok aj zásob tovaru.

Pri uzávierke jednoduchého účtovníctva by sme nemali zabudnúť na týchto desať úkonov

 1. Skontrolujeme či stav peňažných prostriedkov na bankovom účte a v pokladni a stav priebežných položiek na začiatku roka k 1.1. súhlasí so stavom k 31.12.
 2. Skontrolujeme skutočný stav v pokladni a stav v peňažnom denníku
 3. Skontrolujeme či sú zaúčtované všetky príjmové a výdavkové pokladničné doklady v peňažnom denníku a v pomocných knihách
 4. Skontrolujeme stav peňažných prostriedkov na bankovom a úverovom účte so stavom v peňažnom denníku
 5. Skontrolujeme vecnú správnosť jednotlivých položiek peňažného denníka  príjmov, výdavkov
 6. Skontrolovať vecnú správnosť všetkých pomocných kníh: inventárnu knihu nehmotného a hmotného majetku (či je všetok majetok zaevidovaný, uviesť sadzby, spôsoby účtovania, odpisy v jednotlivých rokoch), knihu zásob (stav v tejto knihe musí súhlasiť s účtovníctvom), kniha pohľadávok a záväzkov (či sú zaevidované všetky faktúry prijaté a odoslané, ich splatnosť a ostatné náležitosti), a ostatné pomocné knihy
 7. Vykonať inventarizáciu – ide najmä o inventarizáciu peňažných prostriedkov, kde sa skontroluje stav peňazí a cenín, vyhotoví sa inventúrny súpis, porovná sa stav v skutočnosti so stavom v peňažnom denníku, a inventarizačný rozdiel sa vysporiada. Ďalej sa vykoná inventarizácia hmotného majetku a zásob na základe všeobecných inventarizačných postupov.
 8. Vykonáme uzávierkové účtovné operácie:-odpisy dlhodobého majetku – odpisy sa účtujú v peňažnom denníku v stĺpci prevádzková réžia ako výdavok ovplyvňujúci daň-zapíšu sa kurzové rozdiely – kurzový zisk sa uvedie v peňažnom denníku v stĺpci peňažné prostriedky ako príjem a v daňových príjmoch v stĺpci ostatný príjem. Kurzová strata sa uvedie v peňažnom denníku v stĺpci peňažné prostriedky a v daňových výdavkoch v stĺpci prevádzková réžia
 9. Z údajov príjmy zahrňované do základu dane – celkom a výdavky zahrňované do základu dane celkom zistíme sumy, ktoré sa uvedú v daňovom priznaní
 10. Nakoniec sa vypíšu Výkaz o majetku a záväzkoch a Výkaz o príjmoch a výdavkoch. Údaje do týchto tlačív získavame z peňažného denníka a ostatných kníh. Údaje, ktoré sa uvádzajú v stĺpci 1 v tomto tlačive (špeciálne tlačivo na tento typ inventarizácie) sa opíšu z Výkazov za predchádzajúci rok. Výkazy sa podpíšu a odovzdajú sa daňovému úradu ako príloha daňového priznania.
ph

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Jednoduché účtovníctvo

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

december

12dec8:30Riziková kontrola verejného obstarávania (Operačný program Slovensko)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

12dec8:30Riziková kontrola verejného obstarávania (Operačný program Slovensko)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

14dec8:30Čo nám priniesli a čo nám prinesú novely Obchodného zákonníka8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X