Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Uplatnenie daňovej straty

Ako sa dá odpočítať daňová strata
Fotobanka Pixmac
9. júna 2011 Tlačiť

Daňová strata je záporný rozdiel medzi daňovými príjmami a daňovými výdavkami. Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) si môžu podnikateľské subjekty (právnické a fyzické osoby) odrátať daňovú stratu dosiahnutú v minulých zdaňovacích obdobiach zo základu dane. Podľa §4 ods. 2 ZDP základ dane zistený podľa jednotlivých druhov príjmov uvedených v § 6 až § 8, t.j. príjmy z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti a prenájmu, príjmy z kapitálového majetku a ostatné príjmy,  sa znižuje o daňovú stratu. 

 

Podľa § 30 ZDP si možno daňovú stratu uplatniť počas najviac siedmich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, a to počnúc zdaňovacím obdobím bezprostredne nasledujúcim po zdaňovacom období, za ktoré bola táto daňová strata vykázaná.

 

Toto ustanovenie platí od 1. januára 2010 a viaže sa na straty dosiahnuté po tomto dátume (§ 52h ods. 9 ZDP).  Do 31. decembra 2009 si mohol daňovník uplatniť daňovú stratu počas najviac piatich bezprostredne nasledujúcich zdaňovacích období. To znamená, že ak podnikateľ vykázal stratu pred rokom 2010, a doteraz si ju neuplatnil, viaže sa na uplatnenie tejto straty päťročné obdobie. Daňovú stratu si môže odpočítať aj daňovník, ktorý si uplatňuje paušálne výdavky.

 

Príklad:Podnikateľ dosiahol v roku 2009 daňovú stratu vo výške 1500 eur. V roku 2010 opäť vykázal daňovú stratu 9 500 eur. Daňovú stratu z roku 2009 si môže podnikateľ uplatniť najskôr v roku 2011, keďže aj v roku 2010 vykázal stratu. Stratu z tohto roku si môže odpočítať najneskôr do roku 2014. Daňovú stratu z roku 2010 si môže tiež uplatniť najskôr v roku 2011, avšak na jej uplatnenie sa už vzťahuje možnosť umorovať ju až do roku 2017.

 

Odpočítavanie daňovej straty nie je pre podnikateľa povinnosť, zákon mu to len umožňuje. Aj keď daňovník dosiahne v zdaňovacom období dostatočný základ dane, nemusí si uplatniť odpočet v tomto roku, môže si preniesť stratu do ďalších rokov. V prípade, že podnikateľ v jednom roku nepoužije celú daňovú stratu, prípadne celý úhrn daňových strát za viacero období, zostávajúcu časť si prenesie do ďalších rokov. Daňová strata každého zdaňovacieho obdobia sa posudzuje samostatne. Daňová strata sa nemusí vykazovať rovnomerne, pokiaľ to základ dane povoľuje,  môže sa odpočítavať nerovnomerne, počas obdobia stanoveného ZDP. Ak si bude podnikateľ uplatňovať daňovú stratu zo základu dane podľa ZDP a v nasledujúcich obdobiach mu vznikne ďalšia strata, môže si uplatniť aj túto.

 

Príklad:Podnikateľ v roku 2008 vykázal daňovú stratu 10 000 eur a v roku 2009 daňovú stratu 15 000 eur. V roku 2010 vykázal základ dane 20 000 eur.V daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2010 si podnikateľ  môže uplatniť odpočet daňovej straty od základu dane v sume 25 000 eur. Tým pádom mu za rok 2010 nevznikne žiadna daňová povinnosť a nepoužitú stratu vo výške 5 000 eur môže uplatniť v budúcich rokoch. Je na rozhodnutí podnikateľa, či v roku 2010 zníži základ dane o celých 20 000 eur,  alebo o sumu nižšiu, prípadne odpočet daňovej straty neuplatní vôbec. Ak sa napríklad rozhodne pre odpočet daňovej straty len vo výške 10 000 eur, základ dane po umorení straty bude 10 000 eur.  Nepoužitú časť daňovej straty vo výške 15 000 eur si prenesie do ďalších zdaňovacích období.

 

Príklad:Ak nastane prípad, že  podnikateľ dosahuje stratu viac období, môže nastať situácia, že časť daňovej straty si nebude môcť odpočítať.

 

Podnikateľ – FO dosiahol nasledujúce výsledky hospodárenia     v Eur
2006 – 4 200
2007 – 2 900
2008 – 1 890
2009 – 750
2010 – 600
2011 – 320
2012 + 8 400

V roku 2012  si od kladného výsledku hospodárenia  8 400  eur nemôže odpočítať stratu z roku 2006, pretože od tohto roku už prešlo viac ako 5 zdaňovacích období, v ktorých si podnikateľ mohol uplatniť stratu. Stratu z roku 2007 si môže uplatniť poslednýkrát. Podnikateľ si môže v daňovom priznaní za rok 2012 uplatniť stratu v celkovej výške 6460 eur.

 

Základ dane upravený o najvyššiu možnú stratu =8400 – 6460 = 1 940 eur. Je len na ňom ako sa rozhodne, či si uplatní stratu z rokov 2008 až 2011 v plnej výške, alebo si ponechá možnosť odpočítať časť straty do ďalších období. Stratu z roku 2007 už musí odpočítať, lebo by mu prepadla možnosť jej umorenia.  Daňové straty dosiahnuté v rokoch 2010 a 2011 si môže uplatňovať počas siedmich  období. Straty do roku 2009 počas piatich zdaňovacích období.

 

Pozor na výnimku

Stratu možno dosiahnuť len z podnikateľskej činnosti, teda z príjmov z podnikania, z inej samostatne zárobkovej činnosti a prenájmu podľa § 6 ZDP.  Ide o príjmy SZČO, autorov, športovcov, ale aj spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti,  komplementárov komanditnej spoločnosti a príjmy z prenájmu. Túto stratu možno odpočítať od všetkých ostatných druhov príjmov fyzických osôb, definovaných v ZDP, t.j. príjmy z kapitálového majetku (§7 ZDP), a ostatné príjmy (§8 ZDP), okrem príjmov zo závislej činnosti (§ 5 ZDP).

 

Od základu dane z príjmov zo závislej činnosti nemožno odrátať stratu dosiahnutú z podnikania. Na druhej strane daňovú stratu nie je možné vykázať pri príjmoch z kapitálového majetku ani pri ostatných príjmoch. Tieto je však možné znížiť o stratu z podnikania.

 

Príklad:Juraj dosiahol v roku 2010 nasledujúce príjmy, resp. čiastkové základy dane     

 

Príjmy Juraja v Eur
1. príjmy zo závislej činnosti (§5 ZDP) 10 000
2. strata z podnikania (§6 ZDP) – 6 000
3. príjem z kapitálového majetku (§7 ZDP) 7 000
4. ostatné príjmy (§8 ZDP) 1 000

 

Stratu, ktorú podnikateľ dosiahol v roku 2010, t.j. pri podaní daňového priznania za rok 2010, môže odpočítať od úhrnu čiastkových základov dane podľa §6 až §8 a uplatniť celý odpočet straty z podnikania vo výške 6000 eur.

Príjem zo závislej činnosti nie je možné upraviť o daňovú stratu dosiahnutú v podnikaní v roku 2010. Ostatné dosiahnuté príjmy (čiastkové základy dane)  môže zrátať. Od sumy 7000 eur + 1 000 eur  odpočíta stratu z podnikania, t.j.  6000 eur.  Daň zaplatí len zo základu dane 2 000  eur + 10 000 eur (príjmy zo závislej činnosti).

 

Odpočet straty komplementárov v k. s. a spoločníkov vo v.o.s.

Verejná obchodná spoločnosť patri medzi tzv. personálne spoločnosti. Ide o PO, v ktorej spoločníkmi sú dve alebo viaceré osoby – PO alebo FO. Aj keď je v. o. s. z pohľadu ZDP právnickou osobou, zdaňuje sa osobitne. Zdaneniu podliehajú až jej jednotliví spoločníci, v závislosti od toho, či sú PO alebo FO. Základ dane spoločnosti sa rozdelí medzi spoločníkov, buď podľa spoločenskej zmluvy, alebo Obchodného zákonníka. Rovnako aj strata dosiahnutá z podnikania v. o. s. sa rozdelí tým istým spôsobom, ako základ dane. Ak je spoločníkom FO, odpočítava si stratu ako SZČO – živnostník, pretože dosahuje príjmy podľa §6 ods. 1 písm. d) ZDP. Ak je spoločníkom PO strata vstupuje do základu dane spoločnosti. V.O.S. nerealizuje odpočet daňovej straty.

 

Komanditná spoločnosť má črty personálnej aj kapitálovej spoločnosti, pretože ju tvoria komplementári, ktorí majú podobné postavenie ako spoločníci vo v.o.s. a komanditisti, ktorí sa podobajú spoločníkom v s.r.o. Z tohto rozdielneho postavenia spoločníkov, vyplýva aj osobitný prístup k zdaňovaniu spoločnosti. Základ dane spoločnosti sa rozdelí medzi komplementárov a komanditistov buď podľa spoločenskej zmluvy, resp. Obchodného zákonníka. Zo základu dane sa odpočíta podiel pripadajúci pre komplementárov a zostávajúci podiel je základom dane komanditnej spoločnosti. Ak K.S. dosiahne stratu, delí sa rovnakým spôsobom ako základ dane. Komplementár ak je FO daňovú stratu si uplatňuje ako spoločník vo v.o.s., pretože tiež dosahuje príjmy podľa §6 ods. 1 písm. d) ZDP. Ostatná časť straty po rozdelení medzi komplementárov, tvorí podiel pripadajúci na komanditistov a je daňovou stratou komanditnej spoločnosti.

 

Stratoví podávajú priznanie vždy

Podnikateľ, ktorý vykáže stratu z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo z prenájmu, má povinnosť podať daňové priznanie, aj keď nedosiahol zákonom stanovenú hranicu zdaniteľných príjmov  na podanie daňového priznania, t.j. príjmy presahujúce  50% nezdaniteľnej časti základu na daňovníka (pre rok 2011 je to suma 1779,68 eur). To znamená, že podnikateľ musí podať daňové priznanie aj keď jeho príjmy nepresiahnu túto hranicu, pretože vykázal stratu.

 

Pri strate nie je nárok na daňový bonus

V roku, keď podnikateľ – FO vykázal daňovú stratu, nemá nárok daňový bonus.

 

Podľa § 33 ZDP na daňový bonus má nárok daňovník, ktorý v zdaňovacom období mal zdaniteľné príjmy podľa § 5 aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy, alebo ktorý mal zdaniteľné príjmy podľa § 6 aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy a vykázal základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6.  Teda jednou z podmienok nároku na daňový bonus je vykázaný čiastkový základ dane, t.j. nemôže byť v strate.

 

av

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Účtovníctvo

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

február

20feb8:30Najčastejšie chyby vo verejných obstarávaniach – príklady z praxe a ako sa im vyhnúť8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Právo

20feb8:30Najčastejšie chyby vo verejných obstarávaniach – príklady z praxe a ako sa im vyhnúť8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Právo

20feb8:30Najčastejšie chyby vo verejných obstarávaniach – príklady z praxe a ako sa im vyhnúť8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Právo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X