Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Vláda schválila odklad splátok úveru a ďalšie opatrenia

odklad splátok
odklad splátok Foto: Getty Images
8. apríla 2020 Autor Ing. Lenka PajtinkováZdroj Podnikam.sk Tlačiť

Vláda schválila novelu zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. Novelou sa zavádzajú ďalšie opatrenia, ktoré majú zmierniť nepriaznivý ekonomický dopad mimoriadnej situácie na fyzické osoby aj podnikateľov. Cieľom novely je ustanoviť možnosť odkladu splácania úverov poskytnutých spotrebiteľom, fyzickým osobám – podnikateľom a malým a stredným podnikom. Zákon nadobudne účinnosť dňom jeho vyhlásenia.

Opatrenia v oblasti odkladu splátok úveru poskytnutého spotrebiteľovi

Odklad splátok

Dlžník môže požiadať o odklad splátok počas obdobia pandémie. Odklad splátok sa týka spotrebiteľských zmlúv uzavretých do konca obdobia pandémie. Banka a pobočka zahraničnej banky je povinná na základe žiadosti dlžníka odložiť splátky až o deväť mesiacov. Dlžník môže požiadať o odklad splátok toho istého úveru počas obdobia pandémie najviac jedenkrát.

Ostatné spoločnosti poskytujúce úvery pre spotrebiteľov môžu poskytnúť odklad splátok najviac na obdobie troch mesiacov s možnosťou pre dlžníka požiadať o predĺženie o ďalšie tri mesiace. Ide najmä o lízingové spoločnosti, spoločnosti splátkového predaja a ostatných veriteľov s povolením na poskytovanie spotrebiteľských úverov.

Ak nie je uhradená splátka úveru, ktorej splatnosť nastala nie viac ako 30 dní pred dňom podania žiadosti o odklad splátok, odkladá sa aj splatnosť tejto splátky úveru a obdobie odkladu splátok začína plynúť dňom splatnosti tejto splátky úveru. Odklad splátok sa vykoná na základe žiadosti dlžníka.

Veriteľ nie je povinný povoliť odklad splátok, ak
a) je dlžník v omeškaní so splátkou úveru, pri ktorom žiada odklad splátok, dlhšie ako 30 dní pred podaním žiadosti o odklad splátok,
b) bol dlžník k 29. februáru 2020 v omeškaní so splátkou úveru dlhšie ako 30 dní aspoň vo výške 100 eur pri inom úvere poskytnutom tým istým veriteľom,
c) bol dlžník ku dňu podania žiadosti o odklad splátok v stave zlyhania podľa osobitného predpisu,
d) žiadosť o odklad splátok nie je riadne vyplnená alebo
e) žiadosť o odklad splátok neobsahuje náležitosti podľa vzoru.

Ak je dlžníkov z jednej spotrebiteľskej zmluvy viac, veriteľ povolí odklad splátok, ak žiadosť o odklad splátok podal ktorýkoľvek z nich. Cieľom je umožniť podať žiadosť nielen osobe, ktorej bol úver poskytnutý, ale aj všetkým osobám, ktoré sú popri nej zaviazané plniť záväzky zo spotrebiteľskej zmluvy, na základe čoho už splácajú splátky úveru.
Ak žiadosť spĺňa zákonné podmienky, veriteľ je povinný umožniť odklad splátok. Ak je potrebné žiadosť doplniť o povinné náležitosti alebo obsahuje nejaký iný nedostatok, veriteľ o tom žiadateľa upovedomí do 30 dní. Tento odklad sa bude týkať všetkých dlžníkov z úverovej zmluvy, teda aj tých, ktorí žiadosť vo vzťahu k zmluve nepodali. Žiadosť je možné podať listinne alebo elektronicky. Vzor žiadosti nájdete na konci článku. Veriteľ je povinný zverejniť vzor žiadosti aj na svojom webe. Veriteľ je povinný dlžníka informovať o tom, či povolil alebo nepovolil odklad splátok, prípadne o nedostatkoch žiadosti. Ak si túto notifikačnú povinnosť veriteľ nesplní do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti, žiadosť sa automaticky považuje za akceptovanú, teda odklad za povolený. Povolenie odkladu sa aj bez uzatvorenia dodatku k zmluve považuje za zmenu spotrebiteľskej zmluvy a dlžník sa nedostáva do omeškania s odloženými splátkami. Odklad splátok nemá vplyv na príznak zlyhania a nezhoršuje kreditnú kvalitu dlžníka. Nepovolenie odkladu splátok je veriteľ povinný odôvodniť. Povolený odklad splátok nesmie dlžníkovi brániť v možnosti úver alebo jeho časť začať splácať alebo predčasne splatiť aj počas obdobia odkladu splátok. Dlžník, ktorý podal žiadosť o odklad splátok, oznámi veriteľovi svoj záujem začať splácať úver alebo jeho časť, čím sa ukončí odklad splátok.

Odložená splátka úveru  sa na účely elektronického registra údajov o spotrebiteľských úveroch nepovažuje za omeškanú. Cieľom je zmierniť negatívny dopad odkladu splátok na bonitu klienta.

Z dôvodu odkladu splátok nemožno navýšiť celkovú výšku úveru. Veriteľ nesmie žiadať zaplatenie celého úveru počas odkladu splátok. Nezaplatené úroky za obdobie odkladu splátok veriteľ rozvrhne do zvyšných splátok úveru splatných po uplynutí odkladu splátok, ak sa s dlžníkom nedohodne inak. Odklad splátok pri úvere na bývanie nemá vplyv na predĺženie lehoty splatnosti tohto úveru, keďže v praxi pri možnom posunutí konečnej splatnosti úveru na bývanie pri aplikácii odkladu splátok môže dôjsť k presiahnutiu maximálnych limitov splatnosti, vo väčšine prípadov však nie zostatkovej lehoty splatnosti. Pokiaľ by nastala takáto skutočnosť systémy bánk by predmetné úvery vyraďovali z krycieho súboru krytých dlhopisov, takýto dôsledok by spôsobil zásadné komplikácie. Uvedenou úpravou sa v období pandémie takejto situácii predíde. Žiadosť o odklad splátok môže podať aj dlžník, ktorý počas obdobia pandémie pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona už podal žiadosť o odklad splátok.

Povinnosti veriteľa

Ak sa spolu so splátkou úveru uhrádza aj platba za poistenie uzatvorené v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou a ak povinnosť dlžníka, ktorý podal žiadosť o odklad splátok, platiť za poistenie trvá aj počas odkladu splátok, veriteľ informuje takéhoto dlžníka aj o spôsobe a výške tejto platby.

Veriteľ je povinný najneskôr do 2 mesiacov od povolenia odkladu splátok informovať dlžníka o dôsledkoch odkladu splátok, a to najmä o:

 • povinnosti zaplatiť úrok za obdobie odkladu splátok a o jeho výške,
 • postupe, ktorý sa uplatní po skončení odkladu splátok, a o tom, že vyzve spotrebiteľa na pokračovanie v splácaní úveru s informáciami, ako pokračovať v splácaní úveru s uvedením výšky splátky úveru a dátumu poslednej splátky úveru,
 • možnosti začať splácať úver aj počas obdobia odkladu splátok a podmienkach takéhoto splácania,
 • ďalších skutočnostiach týkajúcich sa odkladu splátok, ktoré majú vplyv na celkové náklady spojené s úverom.

Cieľom informačných povinností veriteľa je skutočnosť, aby dlžník dostal všetky relevantné informácie, ktoré v sebe zahŕňajú aj dôsledky spojené s odkladom splátok, teda, aby nedošlo k mylnej predstave dlžníka, že s dokladom splátok nie sú spojené žiadne povinnosti, resp. že odklad splátok znamená ich odpustenie.Tieto informácie poskytuje veriteľ v listinnej podobe alebo elektronicky.

Veriteľ je tiež povinný bezplatne na svojom webovom sídle a vo svojich prevádzkových priestoroch, ak nie počas obdobia pandémie uzavreté, zverejniť

 • informáciu o možnosti odkladu splátok, podmienkach a dôsledkoch odkladu splátok,
 • vzor žiadosti o odklad splátok,
 • odporúčanie podať žiadosť o odklad splátok prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie.

Veriteľ v súvislosti s odkladom splátok a s tým súvisiacou zmenou spotrebiteľskej zmluvy nesmie

 • vyžadovať dodatočné zabezpečenie úveru,
 • požadovať úhradu poplatkov, náhradu nákladov alebo inú odplatu, okrem zaplatenia úroku za obdobie odkladu splátok,
 • podmieniť odklad splátok ďalšími podmienkami.

Vyplácanie štátnych príspevkov pri odklade splátok

Ak bol dlžníkovi v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou poskytnutý štátny príspevok, štátny príspevok pre mladých alebo štátny príspevok pre mladomanželov, nárok na jeho vyplácanie nezaniká z dôvodu odkladu splátok a lehota na poskytovanie štátneho príspevku, štátneho príspevku pre mladých alebo štátneho príspevku pre mladomanželov sa predlžuje o obdobie odkladu splátok. Tento nárok nezaniká ani vtedy, ak sa dlžník dostal do omeškania so splátkou úveru po 29. februári 2020 a bol mu povolený odklad splátok.

Opatrenia v oblasti odkladu splácania úveru poskytnutého malému zamestnávateľovi a inému podnikateľovi – fyzickej osobe

Odklad splátok

Rovnako ako pri spotrebiteľoch dlžník môže požiadať o odklad splátok úveru počas obdobia pandémie. Odklad splácania sa týka úverových zmlúv uzavretých do konca obdobia pandémie. Banka a pobočka zahraničnej banky je povinná na základe žiadosti dlžníka odložiť splátky až o deväť mesiacov. Dlžník môže požiadať o odklad splátok toho istého úveru počas obdobia pandémie najviac jedenkrát. Pri iných veriteľoch ako bankách alebo pobočkách zahraničných bánk môže dlžník požiadať o odklad splácania najdlhšie na tri mesiace a tiež o predĺženie odkladu splácania o ďalšie tri mesiace.

Ak nie je uhradená splátka úveru, ktorej splatnosť nastala nie viac ako 30 dní pred dňom podania žiadosti o odklad splácania úveru, odkladá sa aj splatnosť tejto splátky úveru a obdobie odkladu začína plynúť dňom splatnosti tejto splátky úveru. Odklad splácania úveru z dôvodu pandémie sa vykoná na základe riadne vyplnenej žiadosti dlžníka. Žiadosť o odklad splácania úveru sa podáva v písomnej forme a musí byť podpísaná osobou oprávnenou konať za dlžníka. Písomná forma žiadosti je zachovaná, ak je právny úkon urobený telegraficky, ďalekopisom alebo elektronickými prostriedkami, ktoré umožňujú zachytenie obsahu právneho úkonu a určenie osoby, ktorá právny úkon urobila. Písomná forma je zachovaná vždy, ak právny úkon urobený elektronickými prostriedkami je podpísaný zaručeným elektronickým podpisom alebo zaručenou elektronickou pečaťou. Dlžníci teda majú k dispozícii viacero možností podania žiadosti (e-mail a následné overenie napríklad telefonicky, zaslaný scan a podobne.). Vzhľadom na súčasnú situáciu, odporúča sa uprednostniť elektronickú formu komunikácie, a to aj v prípade, ak zmluva o úvere je uzavretá listinne.

Veriteľ nie je povinný povoliť odklad splácania úveru, ak
a) je dlžník v omeškaní so splátkou úveru, pri ktorom žiada odklad splácania úveru, dlhšie ako 30 dní pred podaním žiadosti o odklad splácania úveru,
b) bol dlžník k 29. februáru 2020 v omeškaní so splátkou úveru dlhšie ako 30 dní aspoň vo výške 100 eur pri inom úvere poskytnutom tým istým veriteľom,
c) bol dlžník ku dňu podania žiadosti o odklad splácania úveru v stave zlyhania podľa osobitného predpisu (napr. že dlžník pravdepodobne nesplatí svoje kreditné záväzky voči inštitúcii v plnej výške bez toho, aby inštitúcia urobila úkony, akými je napríklad realizácia zabezpečenia alebo ktorýkoľvek podstatný kreditný záväzok dlžníka voči inštitúcii, materskej spoločnosti alebo ktorejkoľvek z jej dcérskych spoločností je viac než 90 dní po termíne splatnosti),
d) žiadosť o odklad splácania úveru nie je riadne vyplnená alebo
e) žiadosť o odklad splácania úveru neobsahuje náležitosti podľa vzoru.

Ak je potrebné žiadosť doplniť o povinné náležitosti alebo žiadosť obsahuje nejaký iný nedostatok, veriteľ o tom dlžníka bezodkladne upovedomí. Dlžník je povinný žiadosť bezodkladne opraviť alebo doplniť.
Veriteľ je povinný dlžníka informovať o povolení alebo odmietnutí odkladu splácania úveru do 30 kalendárnych dní od doručenia úplnej žiadosti o odklad splácania úveru. Žiadosť o odklad splácania úveru je možné odmietnuť len z taxatívne uvedených dôvodov. Ak si veriteľ povinnosť o informovaní povolenia alebo odmietnutia odkladu splácania úveru nesplní do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti, žiadosť sa automaticky považuje za akceptovanú, teda odklad splácania úveru je povolený podľa žiadosti dlžníka. Táto lehota neplynie po dobu odstraňovania nedostatkov žiadosti.

Povolený odklad splácania úveru nesmie dlžníkovi brániť v možnosti úver alebo jeho časť začať splácať alebo predčasne splatiť aj počas obdobia odkladu splácania úveru. Dlžník o ukončenie odkladu splácania úveru požiada veriteľa na základe osobitnej žiadosti. Tým sa ukončí obdobie odkladu splácania úveru. Ak bol úver dohodnutý so splatnosťou na požiadanie veriteľa, veriteľ počas obdobia pandémie nemôže dlžníka požiadať o splatenie úveru.
Povolenie odkladu splácania úveru sa považuje za zmenu zmluvy o úvere bez potreby uzatvoriť dodatok k nej. Súhlas osôb poskytujúcich zabezpečenie úveru so zmenou zmluvy o úvere sa v súvislosti s odkladom splácania úveru nevyžaduje. Právne účinky exekučného titulu zabezpečujúceho pohľadávku sa predlžujú o obdobie odkladu splácania úveru.

Odklad splácania úveru nemá vplyv na príznak zlyhania a nezhoršuje kreditnú kvalitu dlžníka. Nezaplatené úroky za obdobie odkladu splácania úveru veriteľ rozvrhne do zvyšných splátok úveru splatných po uplynutí odkladu splácania úveru, ak sa s dlžníkom nedohodne inak. Z dôvodu odkladu splácania úveru nemožno navýšiť celkovú výšku dlžnej sumy istiny úveru podľa zmluvy o úvere. Veriteľ nesmie žiadať zaplatenie celého úveru počas odkladu splácania úveru. Odklad splácania úveru sa na účely registra nepovažuje za omeškanie.

Ak sa spolu so splátkou úveru uhrádza aj platba za poistenie uzatvorené v súvislosti so zmluvou o úvere a ak povinnosť dlžníka, ktorý podal žiadosť o odklad splácania úveru, platiť za poistenie trvá aj počas odkladu splácania úveru, veriteľ informuje takéhoto dlžníka aj o spôsobe a výške tejto platby. Žiadosť o odklad splácania úveru môže podať aj dlžník, ktorý počas obdobia pandémie pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona už podal žiadosť o odklad splácania úveru.

Povinnosti veriteľa

Veriteľ je povinný na svojom webovom sídle a vo svojich prevádzkových priestoroch, ak nie sú počas obdobia pandémie uzavreté, zverejniť

 • informáciu o možnosti odkladu splácania úveru, podmienkach a dôsledkoch odkladu splácania úveru,
 • vzor žiadosti o odklad splácania úveru,
 • odporúčanie podať žiadosť o odklad splácania úveru elektronickou podobou.

Veriteľ v súvislosti s odkladom splácania úveru a s tým súvisiacou zmenou zmluvy o úvere nesmie

 • vyžadovať dodatočné zabezpečenie úveru,
 • požadovať úhradu poplatkov, náhradu nákladov alebo inú odplatu,
 • podmieniť odklad splácania úveru ďalšími podmienkami.

Limity pri bezkontaktných platbách platobnou kartou

Za účelom minimalizovania nutnosti zadávať PIN a zrýchlenia platieb kartou sa zvyšujú limity na neuplatnenie silnej autentifikácie (PINu) na 50 eur pri jednotlivých platbách, 150 eur kumulatívne alebo 5 po sebe nasledujúcich platieb. Toto opatrenie zníži prípadné zdravotné riziká spojené so zadávaním PIN kódu používateľom platobných služieb v súčasnej situácii. Táto úprava sa netýka samoobslužných zariadení a virtuálnych predajných miest, pre ktoré, vzhľadom na zvýšené riziko nezákonného konania zo strany používateľov platobných prostriedkov s odcudzenými alebo stratenými platobnými kartami, môžu byť stanovené aj nižšie ako tieto maximálne hodnoty operácií. Zároveň si môže používateľ tieto limity znížiť.

Vzor žiadosti o odklad splátok z dôvodu zmiernenia negatívnych následkov pandémie pre spotrebiteľa

Žiadosť o odklad splátok z dôvodu zmiernenia negatívnych následkov pandémie podľa § 30b zákona č. 67/2020 Z. z.

Časť I.
Informácie o odklade splátok
Pred podaním žiadosti, si prosím, pozorne prečítajte a zvážte tieto informácie:
1. Odklad splátok neznamená ich odpustenie. Povinnosť zaplatiť splátky úveru sa odkladá na neskôr.
2. Odkladá sa počet mesačných splátok úveru uvedených vo Vašej žiadosti o odklad splátok, a to odo dňa potvrdenia odkladu splátok veriteľom vrátane splátky úveru, ktorej splatnosť nastala v lehote nie dlhšie ako 30 dní pred podaním žiadosti o odklad splátok (nie dlhšie ako na deväť mesiacov, ak je veriteľom banka alebo pobočka zahraničnej banky, nie dlhšie ako na tri mesiace, s možnosťou predĺženia o ďalšie tri mesiace, ak je veriteľom iná osoba).
3. Váš úver sa aj po dobu odkladu splátok ďalej úročí. O spôsobe splatenia týchto úrokov sa s Vami veriteľ dohodne, o čom budete informovaní dodatočne.
4. Ak súčasťou splátky úveru je aj platba za poistenie, veriteľ vás bude informovať o ďalšom postupe pri jej platbe.
5. Za tento odklad splátok od vás veriteľ nemôže požadovať žiadne poplatky, náklady a odplaty.
6. Aj, ak je povolený odklad splátok, je možné úver alebo jeho časť začať splácať alebo predčasne splatiť na podnet dlžníka.

Časť II.
Informácie o dlžníkovi
(Vypĺňa dlžník)
1. Meno a priezvisko dlžníka
2. Rodné číslo (alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené)
3. Adresa trvalého pobytu
4. Adresa, na ktorej dlžník preberá listové zásielky
5. Telefónne číslo:
6. Emailová adresa:
7. Označenie úveru, ktorého sa žiadosť o odklad splátok týka (napríklad číslo zmluvy):
8. Žiadam odložiť splácanie úveru na dobu ……………. mesiacov (nie dlhšie ako na deväť mesiacov, ak je veriteľom banka alebo pobočka zahraničnej banky, nie dlhšie ako na tri mesiace, ak je veriteľom iná osoba).

Časť III.
Údaje veriteľa
(Nevypĺňajte!)
[Miesto pre údaje veriteľa, napríklad dátumovú pečiatku podateľne pre listinné žiadosti, alebo viditeľné overovacie údaje pre elektronické žiadosti.]

Vzor žiadosti o odklad splátok z dôvodu zmiernenia negatívnych následkov pandémie pre podnikateľa

Žiadosť o odklad splácania úveru z dôvodu zmiernenia negatívnych následkov pandémie podľa § 30j zákona č. 67/2020 Z. z.

Časť I.
Informácie o odklade splácania úveru
Pred podaním žiadosti o odklad splácania úveru si, prosím, pozorne prečítajte a zvážte tieto informácie:
1. Odklad splácania úveru neznamená odpustenie splácania úveru. Povinnosť zaplatiť splátky istiny a úroku sa odkladá na neskôr.
2. Odklad splácania úveru sa povolí na požadovaný počet mesiacov (nie dlhšie ako na deväť mesiacov, ak je veriteľom banka alebo pobočka zahraničnej banky, nie dlhšie ako na tri mesiace, s možnosťou predĺženia o ďalšie tri mesiace, ak je veriteľom iná osoba).
3. Váš úver sa aj po dobu odkladu splácania úveru ďalej úročí.
4. Ak súčasťou splátky úveru je aj platba za poistenie, veriteľ vás bude informovať o ďalšom postupe pri jej platbe.
5. Za tento odklad splácania úveru od vás veriteľ nemôže požadovať žiadne poplatky, náklady a odplaty.
6. Aj, ak sa povolí odklad splácania úveru, je možné úver alebo jeho časť začať splácať alebo predčasne splatiť za podmienok určených zmluvou o úvere; dlžník pre ukončenie odkladu splácania úveru podá veriteľovi žiadosť o tomto ukončení.

Časť II.
Informácie o dlžníkovi
(Vypĺňa dlžník)
1. Meno a priezvisko dlžníka/ obchodné meno dlžníka 2. Rodné číslo dlžníka alebo dátum jeho narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, a identifikačné číslo dlžníka, ak je pridelené /identifikačné číslo organizácie 3. Adresa trvalého pobytu dlžníka, jeho sídlo alebo miesto podnikania/Sídlo právnickej osoby
4. Adresa, na ktorej dlžník preberá zásielky/adresa na elektronické doručovanie
5. Telefónne číslo dlžníka/kontaktnej osoby právnickej osoby
6. Označenie úveru, ktorého sa žiadosť o odklad splácania úveru týka
a. Číslo zmluvy o úvere
b. Dátum uzavretia zmluvy
7. Požadovaný odklad splácania úveru*:

a. odloženie splátok istiny úveru počnúc splátkou splatnou k dátumu …………………….,
b. odloženie splátok istiny a úrokov z úveru počnúc splátkou úveru splatnou k dátumu…………………….,
c. odloženie splatnosti úveru splatného jednorazovo.
8. Žiadam odložiť splácanie úveru na dobu ……………. mesiacov (nie dlhšie ako na deväť mesiacov, ak je veriteľom banka alebo pobočka zahraničnej banky, nie dlhšie ako na tri mesiace, ak je veriteľom iná osoba).
9. Čestné vyhlásenie malého zamestnávateľa o počte zamestnancov a tržbách na účely posúdenia splnenia podmienok malého zamestnávateľa.
10. Čestné vyhlásenie malého zamestnávateľa o tom, že odklad splácania úveru je požadovaný výlučne z dôvodu problémov so splácaním ako dôsledok pandémie.

Časť III.
Údaje banky
(Nevypĺňajte!)
[Miesto pre údaje banky, napríklad dátumovú pečiatku podateľne pre listinné žiadosti, alebo viditeľné overovacie údaje pre elektronické žiadosti

277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg
Ing. Lenka Falatová

Ing. Lenka Falatová študovala manažment na ekonomickej univerzite. Následne pôsobila niekoľko rokov ako produktová manažérka vydavateľstva odbornej literatúry, kde sa venovala problematike živnostenského podnikania, daní, účtovníctva, ale aj školstva a odpadového hospodárstva. Následne pracovala na pozícii produktovej manažérky a projektovej manažérky. Venuje sa tiež problematike E-commerce, AI a automatizácii a procesnej analýze v podnikoch.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

covid19koronavírusmimoriadne opatreniaNaštartujte svoj biznis

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Podnikateľské úvery

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

december

05dec8:30Dohovor CMR8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

05dec8:30Čierne stavby v obci a prechod kompetencií na nové stavebné úrady8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Stavebníctvo

05dec8:30Dohovor CMR8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X