Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Čo kryje povinné zákonné zmluvné poistenie motorového vozidla a musí ho mať každý?

zákonné poistenie motorového vozidla
thinkstock
3. februára 2022 Zdroj Podnikam.sk Tlačiť

O tom, že majitelia motorových vozidiel majú povinnosť uzavrieť zákonné poistenie, asi viete. Viete však aj to, čo toto poistenie pokrýva? Prečítajte si to v článku.

Ak ste majiteľom motorového vozidla, vzniká vám zo zákona povinnosť uzavrieť povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Táto povinnosť vzniká tým, že uvediete motorové vozidlo v Slovenskej republike do prevádzky. Toto poistenie je povinné pre každé motorové vozidlo, na ktoré je vydané osvedčenie o evidencii vozidla, technické osvedčenie alebo podobný preukaz.

Povinnosť mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie vzniká všetkým vozidlám s evidenčným číslom, ale aj špeciálnym vozidlám, ktoré evidenčné číslo nemajú, ale pohybujú sa po našich cestách.

Čo je zákonné poistenie motorového vozidla

Zákonné poistenie auta alebo tiež povinné zmluvné poistenie, je vlastne poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Toto poistenie je ochranou vodiča, ktorý v čase nehody alebo škodovej udalosti vozidlo používa, a teda nesie zodpovednosť za škody spôsobené jeho prevádzkou. Poistenie zodpovednosti sa vzťahuje na každého, kto zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla uvedeného v poistnej zmluve.

Tým, že uzatvoríte povinné zmluvné poistenie, prenášate finančnú zodpovednosť za finančné vyrovnanie spôsobenej škody na poisťovňu, s ktorou ste zmluvu uzavreli. Toto poistenie však nepokrýva škody, ktoré spôsobíte na aute vlastným zavinením. Na pokrytie takýchto škôd je určené havarijné poistenie.

Kto musí platiť povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie motorového vozidla musí uzavrieť:

 • každý držiteľ motorového vozidla po jeho nadobudnutí
 • každý vlastník motorového vozidla, prípadne jeho prevádzkovateľ
 • vodič vozidla, ak ide o vozidlo z iného štátu
 • nájomca vozidla v prípade, že bola na vozidlo uzavretá nájomná zmluva s právom kúpy prenajatej veci, tzv. leasing

Platí, že tak musíte urobiť najneskôr v prvý deň použitia tohto vozidla. Začiatkom platnosti zákonného poistenia motorových vozidiel je dátum uzatvorenia poistky. Ak sa stane, že ste majiteľom auta a jazdíte na ňom bez toho, aby ste mali uzatvorené povinné poistenie, poriadne riskujte. Môžete totiž byť stíhaný za porušenie zákona a pokuta, ktorá vám hrozí, sa môže vyšplhať až na 3 320 eur.

Čo pokrýva povinné zmluvné poistenie

Zákonné poistenie pokrýva vašu zodpovednosť za:

 1. škodu na zdraví
 2. náklady pri usmrtení
 3. škodu vzniknutú poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci
 4. náklady spojené s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov
 5. ušlý zisk
 6.  náklady zdravotnej starostlivosti, nemocenské dávky, dávky nemocenského zabezpečenia, úrazové dávky, dávky úrazového zabezpečenia, dôchodkové dávky, dávky výsluhového zabezpečenia a dôchodky starobného dôchodkového sporenia, ak poistený je povinný ich nahradiť.

Zákon určuje, že výška základného krytia škôd je u všetkých poisťovní rovnaká. Ceny však môžu byť rôzne z toho dôvodu, že poisťovne pri jednotlivých svojich produktoch môžu poskytovať aj rôzne nadštandardné služby a produkty, ako sú napríklad pripoistenia.

Čo povinné zmluvné poistenie zo zákona nepokrýva?

Poisťovateľ nenahradí za poisteného škodu, ak ide o zodpovednosť za škodu:
 • ktorú utrpel vodič motorového vozidla, ktorého prevádzkou bola škoda spôsobená,
 • škodu,
 1. za ktorú poistený zodpovedá svojmu manželovi alebo osobám, ktoré s ním v čase vzniku škodovej udalosti žili v domácnosti,
 2. vzniknutú držiteľovi, vlastníkovi alebo prevádzkovateľovi motorového vozidla, ktorého prevádzkou bola škoda spôsobená,
 3. vzniknutú na vozidlách jazdnej súpravy tvorenej motorovým vozidlom a prípojným vozidlom s výnimkou, ak škoda bola spôsobená prevádzkou iného motorového vozidla alebo ak ide o spojenie motorových vozidiel vlečným lanom alebo vlečnou tyčou pri poskytovaní pomoci, ktoré sa nevykonáva v rámci podnikateľskej činnosti,
 • na motorovom vozidle, ktorého prevádzkou bola škoda spôsobená, ako aj na veciach dopravovaných týmto motorovým vozidlom, s výnimkou škody spôsobenej na veciach, ktoré mali dopravované osoby, v čase, keď k dopravnej nehode došlo na sebe alebo pri sebe,
 • ktorú poistený uhradil alebo sa zaviazal uhradiť nad rámec ustanovený osobitnými predpismi alebo nad rámec právoplatného rozhodnutia súdu o náhrade škody, alebo na základe rozhodnutia súdu, ktorým bola schválená dohoda účastníkov konania, ak poisťovateľ nebol jedným z týchto účastníkov,
 • vzniknutú pretekárom alebo súťažiacim účastníkom pri motoristických pretekoch a súťažiach alebo pri prípravných jazdách k nim, ani škodu na motorových vozidlách pri nich použitých, s výnimkou škody spôsobenej prevádzkou takéhoto vozidla, pri ktorej je vodič povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky,
 • vzniknutú uhradením nákladov zdravotnej starostlivosti, nemocenských dávok, dávok nemocenského zabezpečenia, úrazových dávok, dávok úrazového zabezpečenia, dôchodkových dávok, dávok výsluhového zabezpečenia a dôchodkov starobného dôchodkového sporenia poskytovaných z dôvodu škody na zdraví alebo usmrtenia spôsobenej prevádzkou motorového vozidla,
 1. ak sa nezistila osoba zodpovedná za škodu,
 2. vodičovi motorového vozidla, ktorého prevádzkou bola táto škoda spôsobená,
 • spôsobenú pracovnou činnosťou motorového vozidla ako pracovného stroja s výnimkou škôd zapríčinených jeho jazdou,
 • ktorej vznik nie je v príčinnej súvislosti s poistnou udalosťou,
 • vzniknutú manipuláciou s nákladom stojaceho vozidla,
 • vzniknutú prevádzkou motorového vozidla pri teroristickom čine alebo vojnovej udalosti, ak má táto prevádzka priamu súvislosť s týmto činom alebo s udalosťou.
Ak poistná zmluva neustanovuje inak, poisťovateľ je oprávnený plnenie sčasti alebo úplne odmietnuť, ak poistený
 • bez súhlasu poisťovateľa uzná povinnosť nahradiť škodu alebo jej časť nad rámec poistného plnenia, ktoré by inak poisťovateľ bol povinný poskytnúť podľa zákona,
 • sa zaviaže uhradiť premlčanú pohľadávku,
 • neposkytne poisťovateľovi potrebnú súčinnosť v súdnom konaní.

Limit poistného plnenia

Limit poistného plnenia je najvyššia hranica poistného plnenia poisťovateľa pri jednej škodovej udalosti. Limity poistného plnenia musia byť uvedené v poistnej zmluve.
Ak zákon neustanovuje inak, limit poistného plnenia z jednej škodovej udalosti musí byť najmenej
 • 5 240 000 eur za škodu podľa § 4 ods. 2 písm. a) a náklady podľa § 4 ods. 3 bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených,
 • 1 050 000 eur za škodu podľa § 4 ods. 2 písm. b) až d) bez ohľadu na počet poškodených.
Ak je súčet nárokov viacerých poškodených vyšší ako limit poistného plnenia alebo poistnej zmluvy, poistné plnenie sa každému z nich znižuje v pomere limitu poistného plnenia k súčtu nárokov všetkých poškodených.

Práva a povinnosti poisteného

Poistený je povinný písomne oznámiť poisťovateľovi vznik škodovej udalosti
 • do 15 dní po jej vzniku, ak vznikla na území Slovenskej republiky,
 • do 30 dní po jej vzniku, ak vznikla mimo územia Slovenskej republiky.
Vo všeobecných poistných podmienkach možno určiť prípady, keď možno tieto lehoty primerane predĺžiť. Po oznámení škodovej udalosti je poistený povinný postupovať podľa pokynov poisťovateľa a predložiť v dohodnutej lehote doklady, ktoré si poisťovateľ vyžiada.
Poistený je povinný bez zbytočného odkladu poisťovateľovi písomne oznámiť, že
 • bol proti nemu uplatnený nárok na náhradu škody a vyjadriť sa k požadovanej náhrade a jej výške,
 • v súvislosti so škodovou udalosťou sa začalo trestné stíhanie alebo konanie o priestupku a zabezpečiť, aby bol poisťovateľ informovaný o ich priebehu a výsledkoch; ak má poistený právneho zástupcu, je povinný oznámiť poisťovateľovi jeho meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo jeho obchodné meno a sídlo,
 • právo na náhradu škody bolo riadne uplatnené; v takomto prípade je poistený povinný postupovať podľa pokynov poisťovateľa.
Na žiadosť poškodeného je poistený povinný bez zbytočného odkladu poskytnúť údaje potrebné pre poškodeného na uplatnenie nároku na náhradu škody, najmä
 • meno, priezvisko a trvalý pobyt poisteného alebo jeho obchodné meno a sídlo,
 • obchodné meno a sídlo poisťovateľa, u ktorého bolo uzavreté poistenie zodpovednosti,
 • číslo poistnej zmluvy.
Poistený je oprávnený písomne požiadať poisťovateľa o vydanie dokladu o škodovom priebehu poistenia zodpovednosti za celé obdobie trvania zmluvného vzťahu, ale najmenej za obdobie predchádzajúcich piatich rokov trvania zmluvného vzťahu. Poisťovateľ je povinný tento doklad vydať do 15 dní od doručenia žiadosti poisteného.

Ako je to v zahraničí

Ak je uzavretá poistná zmluva, poistenie zodpovednosti platí počas trvania tohto poistenia na území všetkých členských štátov. Poistenie zodpovednosti platí počas trvania tohto poistenia aj na území tých štátov, ktoré poisťovateľ označil v zelenej karte.

Čo určuje cenu povinného zmluvného poistenia

Na cenu zákonného poistenia má vplyv viacero faktorov, takzvaných segmentačných kritérií. Sem patrí vek vodiča, miesto bydliska, výkon a objem vozidla, počet rokov, počas ktorých jazdil majiteľ vozidla bez nehody, vek a hmotnosť vozidla a iné.

Samozrejme, na cenu majú vplyv aj rôzne zľavy a bonusy, napríklad aj zľava vyplývajúca z toho, že si povinné poistenie uzatvoríte online. Cenník môžete nájsť na webstránkach jednotlivých poisťovní.

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

3poistenie motorového vozidlaskillszákonné poistenie

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z motorových vozidiel

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

apríl

02máj8:30Pochopenie zmlúv 2 - seminár v anglickom jazyku (Understanding Contracts 2)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Právo

02máj8:30Pochopenie zmlúv 2 - seminár v anglickom jazyku (Understanding Contracts 2)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Právo

06máj8:30Aktuálne zmeny v zamestnávaní cudzincov z tretích krajín8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X