Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Čo je bankové tajomstvo a kedy je možné ho porušiť?

čo je bankové tajomstvo
thinkstockphotos.com
9. októbra 2020 Zdroj Podnikam.sk Tlačiť

S pojmom bankové tajomstvo ste sa už možno niekedy stretli. Viete však, čo tento pojem znamená a kde platí? Bankovému tajomstvu podliehajú všetky peňažné ústavy. Znamená to, že nesmú rozširovať informácie o svojich klientoch týkajúce sa napríklad hospodárskych pomerov svojich klientov, toho, či podnikateľ prosperuje, alebo nie.

Bankové tajomstvo na Slovensku

Predmetom bankového tajomstva sú podľa našich zákonov všetky informácie a doklady o záležitostiach týkajúcich sa klienta banky alebo klienta pobočky zahraničnej banky, ktoré nie sú verejne prístupné, najmä informácie o obchodoch, stavoch na účtoch a stavoch vkladov. Tieto informácie je banka a pobočka zahraničnej banky povinná utajovať a chrániť pred vyzradením, zneužitím, poškodením, zničením, stratou alebo odcudzením.

Informácie a doklady o záležitostiach, ktoré sú chránené bankovým tajomstvom, banka a pobočka zahraničnej banky môžu poskytnúť tretím osobám len s predchádzajúcim písomným súhlasom dotknutého klienta alebo na jeho písomný pokyn na účely a za ďalších podmienok uvedených v tomto súhlase alebo pokyne, ak tento zákon neustanovuje inak. Klient má právo za úhradu vecných nákladov oboznámiť sa s informáciami, ktoré sa o ňom vedú v databáze banky alebo pobočky zahraničnej banky, a na obstaranie výpisu z nej. Za porušenie bankového tajomstva sa nepovažuje poskytovanie informácií v súhrnnej podobe, z ktorých nie je zrejmý názov banky alebo pobočky zahraničnej banky, meno a priezvisko klienta a informácie podľa osobitného predpisu.

kedy platí bankové tajomstvo
Bankové tajomstvo u nás podlieha zákonuthinkstockphotos.com

Komu je banka povinná podať informácie podliehajúce bankovému tajomstvu

 • Národnej banke Slovenska
 • osobám povereným výkonom bankového dohľadu vrátane prizvaných osôb
 • rezolučnej rade
 • Fondu ochrany vkladov
 • osobám povereným kontrolou používania štátnej prémie v stavebnom sporení
 • audítorom pri činnosti ustanovenej zákonom
 • správcovi programu krytých dlhopisov a zástupcovi tohto správcu programu krytých dlhopisov a osobám povereným kontrolou používania štátneho príspevku v hypotekárnych obchodoch.

Bez súhlasu klienta podá informácie na písomné vyžiadanie:

 • súdu vrátane notára ako súdneho komisára na účely civilného procesu a správneho súdneho procesu, ktorého je klient banky alebo pobočky zahraničnej banky účastníkom alebo ktorého predmetom konania je majetok klienta banky alebo pobočky zahraničnej banky,
 • orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu na účely trestného konania,
 • daňového úradu, colného úradu, Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky alebo správcu dane, ktorým je obec, v rozsahu nevyhnutnom na výkon správy daní a colného dohľadu, ak sa vzťahujú na klienta banky alebo pobočky zahraničnej banky alebo na majetok klienta banky alebo pobočky zahraničnej banky, vrátane vymáhania daňového nedoplatku v daňovom exekučnom konaní alebo vymáhania colného dlhu, pokút a iných platieb vymeraných a uložených podľa colných predpisov v colnom exekučnom konaní,
 • Úradu vládneho auditu pri výkone finančnej kontroly podľa osobitného predpisu u klienta banky alebo pobočky zahraničnej banky,
 • súdneho exekútora povereného vykonaním exekúcie podľa osobitného predpisu, alebo Slovenskej komory exekútorov na účely zabezpečenia vykonania auditu účtovníctva a exekučných konaní exekútora, ktorého výkon funkcie zanikol podľa osobitného predpisu,
 • orgánu štátnej správy na účely výkonu rozhodnutia, ktorým bola uložená klientovi banky a pobočky zahraničnej banky alebo veriteľovi klienta banky a pobočky zahraničnej banky povinnosť uhradiť peňažné plnenie,
 • služby kriminálnej polície, služby finančnej polície a inšpekčnej služby Policajného zboru na účely odhaľovania trestných činov, zisťovanie ich páchateľov a pátrania po nich a na účely úloh finančnej polície podľa osobitného predpisu o preukazovaní pôvodu majetku, a služby hraničnej a cudzineckej polície Policajného zboru v rozsahu potrebnom na účely preverenia výšky finančného zabezpečenia pobytu alebo výšky finančného zabezpečenia podnikateľskej činnosti v rámci konania o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky,
 • ministerstva pri výkone kontroly ustanovenej týmto zákonom alebo osobitným predpisom,
 • správcu alebo predbežného správcu v konkurznom konaní, reštrukturalizačnom konaní, vyrovnacom konaní alebo v konaní o oddlžení alebo dozorného správcu vykonávajúceho dozornú správu, ak ide o záležitosti týkajúce sa klienta banky alebo pobočky zahraničnej banky, na majetok ktorého sa vedie konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, vyrovnacie konanie, konanie o oddlžení alebo nad ktorým bola zavedená dozorná správa podľa osobitného predpisu,
 • príslušného štátneho orgánu na účely plnenia záväzkov z medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, ak plnenie záväzkov podľa tejto zmluvy nemožno odmietnuť z dôvodu ochrany bankového tajomstva,
 • Národného bezpečnostného úradu, Slovenskej informačnej služby, Vojenského spravodajstva a Policajného zboru na účely vykonávania bezpečnostných previerok v ich pôsobnosti podľa osobitného predpisu,
 • Úradu na ochranu osobných údajov na účely dozoru podľa osobitného zákona nad spracúvaním a ochranou osobných údajov klienta banky alebo pobočky zahraničnej banky,
 • Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky na účely kontroly podľa osobitného zákona u klienta banky alebo pobočky zahraničnej banky,
 • Justičnej pokladnici na účely vymáhania súdnej pohľadávky podľa osobitného zákona od klienta banky alebo pobočky zahraničnej banky,
 • Slovenskej informačnej službe na účely boja proti organizovanej trestnej činnosti a terorizmu podľa osobitného predpisu,
 • Vojenskému spravodajstvu na účely plnenia jeho úloh podľa osobitného predpisu,
 • agentúre na poskytovanie pomoci klientom v rozsahu potrebnom na preverovanie údajov týkajúcich sa splácania úverových záväzkov a finančnej a majetkovej situácie klientov žiadajúcich o zaradenie alebo zaradených do programu poskytovania pomoci klientom, ktorí stratili schopnosť splácať úver na bývanie v dôsledku hospodárskej krízy,
 • Kriminálnemu úradu finančnej správy,
 • ministerstva v súvislosti s uplatňovaním medzinárodných sankcií podľa osobitného predpisu,
 • príslušnému súdu v rozsahu nevyhnutnom na plnenie jeho úloh pri identifikácii konečného užívateľa výhod a pri vedení registra partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu,
 • Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky v rozsahu nevyhnutnom na plnenie jeho úloh pri ochrane hospodárskej súťaže podľa osobitných predpisov,
 • Úradu pre reguláciu hazardných hier v rozsahu potrebnom na výkon dozoru nad poskytovaním zakázaných ponúk a dozoru nad činnosťami súvisiacimi s poskytovaním zakázaných ponúk,
 • Sociálnej poisťovne na účely vymáhania pohľadávok prikázaním pohľadávky z účtu klienta banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorý je účastníkom konania pred Sociálnou poisťovňou vo veciach vymáhania pohľadávok podľa osobitného predpisu,
 • Úradu pre verejné obstarávanie v rozsahu nevyhnutnom na plnenie jeho úloh pri výkone dohľadu nad verejným obstarávaním podľa osobitného predpisu,
 • Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti v rozsahu nevyhnutnom na ochranu oznamovateľa podľa osobitného predpisu, ak ide o oznamovateľa, ktorý je zamestnancom banky alebo pobočky zahraničnej banky.

Aké sú výnimky?

Za porušenie bankového tajomstva sa nepovažuje poskytovanie údajov potrebných na poskytovanie platobných služieb prostredníctvom určenej právnickej osoby, ani poskytovanie údajov bankou alebo pobočkou zahraničnej banky v rozsahu plnenia jej povinností ako oprávnenej osoby na účely vedenia registra partnerov verejného sektora.

Taktiež sa za porušenie bankového tajomstva nepovažuje plnenie ohlasovacej povinnosti banky alebo pobočky zahraničnej banky o neobvyklých obchodných operáciách ani oznámenie banky alebo pobočky zahraničnej banky orgánu činnému v trestnom konaní o jej podozrení, že sa pripravuje, že je páchaný alebo že bol spáchaný trestný čin, ktorý súvisí so záležitosťami inak chránenými bankovým tajomstvom.

Za porušenie bankového tajomstva sa nepovažuje plnenie oznamovacej povinnosti príslušnému orgánu Slovenskej republiky za účelom automatickej výmeny informácií o finančných účtoch na účely správy daní a na účel automatickej výmeny informácií o cezhraničných opatreniach podliehajúcich oznamovaniu na účely správy daní.
Za porušenie bankového tajomstva sa nepovažuje plnenie oznamovacej povinnosti banky, zahraničnej banky a pobočky zahraničnej banky voči Národnému bezpečnostnému úradu na účely plnenia ich povinnosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Ako je to v zahraničí?

V zahraničí je bankové tajomstvo zakotvené priamo v preambulách k všeobecným obchodným podmienkam bánk a sporiteľní, ale aj v zmluvách, ktoré banka s klientom uzatvára. V niektorých krajinách neexistuje právna úprava bankového tajomstva, v ďalších krajinách, ako je Švajčiarsko či Lichtenštajnsko, je táto úprava obšírnejšia. To, aké informácie spadajú do bankového tajomstva, je v každej krajine individuálne. 

V niektorých krajinách vyplýva povinnosť bankového tajomstva priamo zo zákona, inde len zo zmluvy medzi bankou a klientom. Sú aj štáty, kde je bankové tajomstvo mimoriadne prísne a v prípade vyzradenia informácií o klientov zamestnancami banky sú určené prísne tresty.

Poznáme tiež takzvané daňové raje, ako sú Belize, Bahamy, Bermudy či Kajmanské ostrovy, kde sa veľmi darí praniu špinavých peňazí. V prípade vyzradenia bankového tajomstva tu totiž dochádza k veľmi prísnym trestom.

Odporúčané ebooky

K téme

Témy

bankové tajomstvoskills

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Ekonomika

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

jún

17jún8:30FIDIC: Contract Conditions, Technical Specifications and Claim Management8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Stavebníctvo

17jún8:30Riadenie zmien – Change management8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažment

17jún8:30Riadenie zmien – Change management8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažment

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X