Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Zmeny v zákone o DPH od 1.1.2018

Zmeny zákone dph
zmeny zákone dph
27. decembra 2017 277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg Ing. Lenka FalatováZdroj podnikam.sk Tlačiť

V decembri boli schválené najdôležitejšie novely najdôležitejších daňových zákonov. Medzi inými prešla vládou aj novela zákona o dani z pridanej hodnoty. V zákone o DPH nebolo našťastie schválených veľa zmien. Naopak, napríklad v zákone o dani z príjmov, bolo zmien oveľa viac. Písali sme o nich v predchádzajúcom článku. Prehľad najdôležitejších zmien v zákone o DPH prinášame v nasledujúcich riadkoch.

Rozšírenie povinnosti zloženia zábezpeky

Povinnosť zložiť zábezpeku na daň sa rozširuje aj na prípady, ak je žiadateľom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má ku dňu podania žiadosti o registráciu pre daň nedoplatok na DPH 1 000 eur a viac alebo ktorej bola zrušená registrácia pre DPH z dôvodu opakovaného porušovania povinností administratívnej povahy (nepodávanie daňových priznaní alebo kontrolného výkazu), opakovaného neplatenia vlastnej daňovej povinnosti, opakovanej nezastihnuteľnosti príp. z dôvodu opakovaného porušovania povinností pri vykonávaní daňovej kontroly.

Príklad: Spoločnosti bola v priebehu roka 2016 zrušená registrácia pre DPH z dôvodu nepodávania daňových priznaní k DPH. Spoločnosť v roku 2018 rozbehla nové podnikateľské aktivity a opätovne podala žiadosť o registráciu pre DPH. Správca dane jej uložil povinnosť zloženia zábezpeky, nakoľko bola v minulosti spoločnosti zrušená registrácia z dôvodu neplnenia si povinností voči správcovi dane.

V prémiovej časti obsahu sa dočítate:

  • Úprava podmienok pri trojstrannom obchode
  • Prenesenie daňovej povinnosti pri predaji nehnuteľnosti
  • Zrušenie limitu pri zdanení kovov a železa
  • Úprava povinnosti vrátenia dane pri zrušení registrácie
  • Rozšírenie možnosti zastúpenia daňovým zástupcom

Úprava podmienok pri trojstrannom obchode

Jednou z podmienok pre uplatnenie trojstranného obchodu podľa súčasného znenia zákona je podmienka, že prvý odberateľ nesmie byť v členskom štáte druhého odberateľa registrovaný pre DPH. Takto ustanovenú podmienku trojstranného obchodu uplatňuje viacero členských štátov EÚ. Avšak európska smernica o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty túto podmienku formuluje tak, že prvý odberateľ nesmie byť usadený v členskom štáte druhého odberateľa, t. j. nemôže mať sídlo a ani prevádzkareň v členskom štáte druhého odberateľa.

V súvislosti s trojstranným obchodom došlo k zmenám aj pri osobách identifikovaných pre daň podľa §7 a §7a. Osoby registrované pre daň podľa § 7 a §7a zákona o DPH, ktoré sa zúčastnia na trojstrannom obchode ako prvý odberateľ, budú povinné podávať súhrnný výkaz, pričom obdobie, za ktoré budú podávať súhrnný výkaz, sa ustanovuje rovnako ako u platiteľov dane, ktorí dodávajú tovar do iných členských štátov resp., ktorí sa zúčastňujú na trojstrannom obchode ako prvý odberateľ.

Prenesenie daňovej povinnosti pri predaji nehnuteľnosti

Pri predaji nehnuteľnosti sa platiteľ DPH môže po uplynutí 5 rokov od kolaudácie nehnuteľnosti rozhodnúť, či zdaní takéto dodanie. Rozhodnutie o zdanení dodania závisí najmä od toho, či bola predtým odpočítaná vstupná DPH pri kúpe alebo výstavbe predmetnej nehnuteľnosti. Zároveň však platí, že pri dodaní nehnuteľnosti sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti na odberateľa. V praxi sa tým pádom niekedy stáva, že odberateľ nevie, či má dodanie nehnuteľnosti zdaniť, alebo uplatniť oslobodenie.

Podľa § 69 ods. 12 písm. c) zákona o DPH, ak sa dodávateľ rozhodne zdaniť nehnuteľnosť, ktorá má byť v zásade oslobodená od DPH, je osobou povinnou platiť DPH kupujúci (nadobúdateľ), pokiaľ má postavenie platiteľa dane. Z dôvodu, aby platiteľ dane, ktorý je nadobúdateľom nehnuteľnosti s istotou vedel, že je osobou povinnou platiť DPH na základe prenesenia daňovej povinnosti, doplnila sa do ustanovenia povinnosť pre dodávateľa písomne informovať nadobúdateľa o tom, že sa rozhodol dodanie nehnuteľnosti zdaniť a túto povinnosť musí splniť v lehote na vyhotovenie faktúry.

Zrušenie limitu pri zdanení kovov a železa

Od 1.1.2014 sa v zákone o DPH zaviedlo prenesenie daňovej povinnosti na poľnohospodárske plodiny, ktoré patria do kapitoly 10 a 12 Spoločného colného sadzobníka, a na kovy ako oceľ a železo a polotovary z kovov, ktoré patria do kapitoly 72 a do položiek 7301, 7308 a 7314 Spoločného colného sadzobníka. Podľa súčasne platnej právnej úpravy sa pri uvedených tovaroch prenos daňovej povinnosti na príjemcu (platiteľa dane) uplatní len vtedy, ak je základ dane (cena bez DPH) za dodanie tovarov uvedený na faktúre 5 000 eur a viac. Na základe praktických problémov v súvislosti s týmto limitom, sa zrušilo obmedzenie prenesenia daňovej povinnosti a prenesenie daňovej povinnosti sa bude vzťahovať na všetky dodania uvedených komodít.

Úprava povinnosti vrátenia dane pri zrušení registrácie

Ďalšou kozmetickou zmenou je zavedenie povinnosti vrátiť DPH pri zrušení registrácie z nedodaných tovarov a služieb. Od 1.1.2018 bude platiť, že za posledné zdaňovacie obdobie bude musieť platiteľ odviesť DPH, ktorú si odpočítal z titulu zaplatenia za tovar alebo službu pred ich dodaním (vznik daňovej povinnosti podľa § 19 ods. 4 zákona o DPH). Ak ku dňu skončenia posledného zdaňovacieho obdobia platiteľovi dane tovar alebo služba neboli dodané, nie je splnená vecná podmienka na odpočítanie dane, ktorou je použitie tovaru alebo služby na uskutočňovanie zdaňovaných činností. Povinnosť vrátenia DPH sa nevzťahuje na prípady, ak platiteľ dane zaniká bez likvidácie a právny nástupca je platiteľom alebo sa stáva platiteľom dane.

Rozšírenie možnosti zastúpenia daňovým zástupcom

V súčasnosti platí, že možnosť zastúpenia daňovým zástupcom platí v prípade dovoz tovaru do členského štátu, v ktorom príjemca tovaru nie je registrovaný. Možnosť využitia služieb daňového zástupcu sa rozšíri aj na prípady nadobudnutia tovaru a následného dodania do iného členského štátu s oslobodením od DPH podľa § 43 alebo na účely jeho vývozu s oslobodením od DPH podľa § 47 alebo na účely jeho dodania formou zásielkového predaja, avšak len ak je miestom dodania pri tomto zásielkovom predaji iný členský štát. To znamená, že podmienkou tohto daňového zastúpenia je, že zastúpená zahraničná osoba nie je povinná platiť splatnú DPH v tuzemsku. Ďalšou podmienkou je, že zahraničná osoba, ktorá si zvolí daňového zástupcu, nemôže byť registrovaná ako platiteľ DPH podľa § 5 príp. podľa § 6 zákona o DPH. Pokiaľ zahraničná osoba zastúpená daňovým zástupcom plánuje dodať tovar v tuzemsku, z dodania ktorého má byť DPH ním platená v tuzemsku (napr. zahraničná osoba dodá tovar nezdaniteľnej osobe v tuzemsku), musí odvolať plnomocenstvo udelené daňovému zástupcovi a musí sa registrovať pre DPH ako platiteľ dane.

Príklad: Zahraničná osoba nadobúda tovar na Slovensku a ďalej ho vyváža do USA. Na účely nadobudnutia je zastúpená daňovým zástupcom. Časť tovaru sa rozhodla predať fyzickým osobám na Slovensku. Vzniká jej tým daňová povinnosť na Slovensku, pri ktorej nemôže byť zastúpená daňovým zástupcom ale musí sa registrovať na Slovensku.

Daňový zástupca môže zastupovať viaceré zahraničné osoby. Je povinný podávať za zastúpené zahraničné osoby jedno daňové priznanie, jeden kontrolný výkaz a jeden súhrnný výkaz.  Možnosť podať súhrnný výkaz za kalendárny  štvrťrok sa na  prípady daňového zastupovania nevzťahuje. Súhrnný výkaz je daňový zástupca povinný podávať za obdobie kalendárneho mesiaca, pokiaľ zahraničná/é osoba/y uskutoční dodanie tovarov do iného členského štátu s oslobodením od DPH podľa § 43 zákona o DPH.

277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg
Ing. Lenka Falatová

Ing. Lenka Falatová študovala manažment na ekonomickej univerzite. Následne pôsobila niekoľko rokov ako produktová manažérka vydavateľstva odbornej literatúry, kde sa venovala problematike živnostenského podnikania, daní, účtovníctva, ale aj školstva a odpadového hospodárstva. Následne pracovala na pozícii produktovej manažérky a projektovej manažérky. Venuje sa tiež problematike E-commerce, AI a automatizácii a procesnej analýze v podnikoch.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

novela zákona o DPHPrémiový obsahprenos daňovej povinnosti k DPHregistrácia DPH

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie DPH

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

november

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X