Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Ako sa registrovať pre DPH v roku 2022?

Registrácia pre DPH
Registrácia pre DPH Foto: Thinkstock
19. novembra 2021 277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg Ing. Lenka FalatováZdroj podnikam.sk Tlačiť

Registráciu pre daň z pridanej hodnoty upravuje zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty. Podnikateľské subjekty, ale aj občania prichádzajú do styku s daňou z pridanej hodnoty prakticky každý deň. Platíme je všetci v cenách tovarov a služieb. Dôležité je však, že do štátneho rozpočtu ju odvádzajú osoby povinné platiť DPH. Táto povinnosť im vzniká registráciou DPH. Registrácia DPH môže byť rôzna, o druhoch registrácie si povieme ďalej. Na rok 2022 nie sú pripravované v oblasti registrácie na DPH žiadne zmeny.

Povinná registrácia DPH tuzemských osôb

Najčastejším prípadom registrácie pre DPH na Slovensku je povinná registrácia slovenských podnikateľských subjektov. Zákonne je definovaná v § 4:

Zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku, a ak nemá takéto miesto, ale má bydlisko v tuzemsku alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, a ktorá dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat 49 790 eur, je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň. Zdaniteľná osoba je povinná podať žiadosť o registráciu pre daň do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dosiahla obrat podľa prvej vety.

Registráciou podľa tohto ustanovenia nadobudnú tuzemské zdaniteľné osoby postavenie platiteľa DPH, t.j. majú povinnosť odvádzať daň zo svojich dodávok tovarov a služieb a majú právo na odpočítanie dane s výnimkou, ak dodávajú tovary a služby oslobodené od dane podľa § 28 až 42 zákona o DPH.

V prémiovej časti obsahu nájdete:

 • Dobrovoľná registrácia pre DPH
 • Registrácia zo zákona
 • Skupinová registrácia pre DPH
 • Obrat na posúdenie registrácie
 • Oneskorená registrácia
 • Zábezpeka na daň
 • Príklady

Príklad:

Slovenská spoločnosť sa zaoberá predajom hygienických potrieb. Počas posledných 12 mesiacov dosiahla obrat 65 000 EUR. Spoločnosť doteraz nebola platiteľom DPH. Do 20. dňa nasledujúceho mesiaca je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre DPH podľa § 4 ods. 1 zákona o DPH. Platiteľom sa stane odo dňa, ktorý bude uvedený v osvedčení o registrácii pre DPH.

Dobrovoľná registrácia pre DPH

Okrem povinnej registrácie majú možnosť zdaniteľné osoby požiadať aj o dobrovoľnú registráciu. Najčastejšie ide o prípady, kedy subjekt ešte nedosiahol zákonom predpísaný obrat, ale má záujem stať sa platiteľom. Napríklad preto, aby si mohol uplatňovať nadmerné odpočty.

Nie každému sa však podarí dobrovoľne registrovať. Aj keď to zákon nikde jasne nedefinuje, správca dane nemá rád registrácie pre DPH len čisto z titulu uplatňovania si nadmerných odpočtov. Preto, ak žiadate o dobrovoľnú registráciu pre DPH, uistite sa, že viete správcovi dane preukázať nejakú podnikateľskú činnosť (ideálne ak z nej budete následne odvádzať DPH na Slovensku). Môžete ju preukázať napríklad už vystavenými faktúrami alebo uzavretými zmluvami.

Ak sú splnené podmienky na registráciu, daňový úrad zaregistruje žiadateľa do 21 dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu a vydá žiadateľovi osvedčenie o registrácii pre daň a pridelí mu identifikačné číslo pre daň. Dňom uvedeným v osvedčení o registrácii pre daň sa zdaniteľná osoba stáva platiteľom dane.

Registrácia zo zákona

Okrem vyššie uvedených typov registrácie zákon rozoznáva ešte tzv. zákonnú registráciu. To znamená, že po naplnení zákonnej podmienky sa subjekt stáva platiteľom DPH. Ide o tieto situácie:

 • Zdaniteľná osoba, ktorá nadobudne v tuzemsku hmotný majetok a nehmotný majetok v rámci nadobudnutého podniku alebo časti podniku platiteľa tvoriacej samostatnú organizačnú zložku. Platiteľom dane sa stáva dňom nadobudnutia podniku alebo jeho časti.
 • Zdaniteľná osoba, ak je právnym nástupcom platiteľa, ktorý zanikol bez likvidácie. Zdaniteľná osoba sa stáva platiteľom dane odo dňa, keď sa stala právnym nástupcom.
 • Zdaniteľná osoba, ktorá dodá stavbu alebo jej časť alebo stavebný pozemok alebo prijme platbu pred ich dodaním, ak sa z dodania má dosiahnuť obrat 49 790 eur okrem dodania stavby, jej časti alebo stavebného pozemku, ktoré sú oslobodené od dane.

Skupinová registrácia pre DPH

Podnikatelia, ktorí fungujú v rámci viacerých rôznych subjektov, pričom však podnikajú s rovnakým podnikateľským zámerom, môžu využiť možnosť požiadať o skupinovú registráciu pre DPH. Všetky subjekty v skupine tak majú pridelené jedno identifikačné číslo pre DPH, podávajú jedno daňové priznanie a uplatňujú jeden nadmerný odpočet za celú skupinu. Po úspešnej registrácii a správnom nastavení administratívnych procesov sa tým môže znížiť celková administratívna záťaž.

Registráciu skupiny vykoná daňový úrad k 1. januáru kalendárneho roka nasledujúceho po podaní žiadosti o registráciu skupiny. Ak je žiadosť o registráciu skupiny podaná po 31. októbri kalendárneho roka, daňový úrad vykoná registráciu skupiny k 1. januáru druhého kalendárneho roka nasledujúceho po podaní žiadosti. Z toho teda vyplýva, že ak chcete byť registrovaný čo najskôr, určite si nenechávajte podanie žiadosti až po 31. októbri.

Obrat na posúdenie registrácie

Pre posúdenie povinnosti podať žiadosť o povinnú registráciu je dôležité sledovať obrat na účely DPH. Definícia obratu sa upravila v roku 2019. Obrat je definovaný v § 4 ods. 7 zákona o DPH, podľa ktorého sa obratom rozumie hodnota bez dane dodaných tovarov a služieb v tuzemsku okrem hodnoty tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až 36 a podľa § 40 až 42. Hodnota dodaných poisťovacích služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 37, a finančných služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 39, sa nezahŕňa do obratu, ak tieto služby sú dodané pri dodaní tovaru alebo služby ako doplnkové služby. Do obratu sa nezahŕňa hodnota príležitostne dodaného hmotného majetku okrem zásob a hodnota príležitostne dodaného nehmotného majetku. Miesto dodania tovaru je upravené v § 13 a § 14 zákona o DPH a miesto dodania služieb v § 15 a § 16 zákona o DPH.

Do obratu sa nezahŕňajú výnosy/príjmy z týchto plnení:

 • Poštových služieb podľa § 28
 • Služieb zdravotnej starostlivosti podľa § 29
 • Služieb sociálnej pomoci podľa § 30
 • Výchovných a vzdelávacích služieb podľa § 31
 • Služieb dodávaných členom podľa § 32
 • Služieb súvisiacich so športom a telesnou výchovou podľa § 33
 • Kultúrnych služieb podľa § 34
 • Služieb zameraných na zhromažďovanie finančných prostriedkov podľa § 35
 • Služieb verejnoprávnej televízie a rozhlasu podľa § 36
 • Predaja poštových cenín, kolkov a úradných cenín podľa § 40
 • Prevádzkovania lotérií a iných podobných hier podľa § 41
 • Dodania tovarov, pri kúpe ktorých nemohla byť odpočítaná daň podľa § 42
 • Poisťovacie a finančné služby podľa § 37 a § 39, ak sú poskytované v súvislosti s iným hlavným plnením ako doplnkové služby
 • Príležitostný predaj nehmotného a hmotného majetku (okrem zásob).

Do obratu sa okrem iného zahŕňajú aj výnosy/príjmy z:

 • dodania a nájmu nehnuteľností podľa § 38
 • poisťovacích a finančných služieb podľa § 37 a § 39, ak sú poskytované ako hlavné služby a nie ako doplnkové služby k inej hlavnej službe.

Oneskorená registrácia

Ak zdaniteľnej osobe vznikla povinnosť podať žiadosť o registráciu pre daň a túto žiadosť nepodala resp. ju podala oneskorene, zákon o DPH upravuje povinnosti a práva tejto zdaniteľnej osoby za obdobie, v ktorom mala byť platiteľom DPH. Za nesplnenie registračnej povinnosti daňový úrad uloží pokutu v zmysle daňového poriadku.

Obdobie, v ktorom osoba mala byť platiteľom DPH

Obdobím, v ktorom osoba mala byť platiteľom, sa rozumie obdobie, ktoré sa začína 31. dňom po dni, keď osoba bola povinná najneskôr podať žiadosť o registráciu pre daň a končí dňom, ktorý predchádza dňu registrácie za platiteľa dane.

277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg
Ing. Lenka Falatová

Ing. Lenka Falatová študovala manažment na ekonomickej univerzite. Následne pôsobila niekoľko rokov ako produktová manažérka vydavateľstva odbornej literatúry, kde sa venovala problematike živnostenského podnikania, daní, účtovníctva, ale aj školstva a odpadového hospodárstva. Následne pracovala na pozícii produktovej manažérky a projektovej manažérky. Venuje sa tiež problematike E-commerce, AI a automatizácii a procesnej analýze v podnikoch.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

dane s.r.o.dane SZČOdobrovoľná registrácia DPHknow-howknowhowpovinná registrácia dphPrémiový obsahregistrácia DPHrok 2022

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie DPH

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

december

05dec8:30Dohovor CMR8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

05dec8:30Čierne stavby v obci a prechod kompetencií na nové stavebné úrady8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Stavebníctvo

05dec8:30Dohovor CMR8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X