Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Zmeny v živnostenskom zákone od 1. 1. 2020 a 1. 10. 2020

živnostenský zákon
živnostenský zákon Foto: Getty Images
26. novembra 2019 277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg Ing. Lenka FalatováZdroj podnikam.sk Tlačiť

V súvislosti s novelizáciou Obchodného zákonníka došlo zároveň k zmenám aj v mnohých ďalších zákonoch. Jedným z týchto zákonov je aj Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon). Prinášame vám prehľad zmien v živnostenskom zákone od 1. 10 .2020.

Zmeny v živnostenskom zákone od 1. 1. 2020

Z dôvodu aktuálnej absencie osobitnej živnosti so zameraním na výkon ročných kontrol detských ihrísk sa v nadväznosti na § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 371/2019 Z. z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska do prílohy č. 2 živnostenského zákona dopĺňa od 1. 1. 2020 nová viazaná živnosť. Spôsobilosť na výkon tejto viazanej živnosti sa preukazuje certifikátom odbornej spôsobilosti, ktorý sa vydáva po splnení podmienok podľa § 10 ods. 2 zákona č. 371/2019 Z. z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska.

95. Pravidelná kontrola detského ihriska certifikát odbornej spôsobilosti § 10 ods. 2 zákona č. 371/2019 Z. z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov

V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenom zu), ktoré znie:

zu) vzdelávacia činnosť a sprievodcovská činnosť vykonávaná podľa osobitného predpisu v oblasti ochrany prírody a krajiny.“.

Ustanovuje sa, že živnosťou nie je vzdelávacia činnosť a výchovná činnosť vykonávaná podľa zákona č. 543/2002 Z. z. v oblasti ochrany prírody a krajiny. Uvedenou úpravou sa sleduje vymedzenie vybraných odborných činností vykonávaných najmä organizáciou ochrany prírody a krajiny zriadenou Ministerstvom životného prostredia SR v rámci svojej pôsobnosti ustanovenej zákonom v oblasti ochrany prírody a krajiny, ktoré nemajú charakter živností, spod pôsobnosti zákona o živnostenskom podnikaní.

V prémiovej časti obsahu nájdete:

  • Zmeny v živnostenskom zákone od 1. 10. 2020
  • Čistenie obchodného registra
  • Vyžadované údaje a náležitosti pri ohlásení živnosti
  • Úlohy jednotného kontaktného miesta

Zmeny v živnostenskom zákone od 1. 10. 2020

V § 3 ods. 1 písm. d) v piatom a šiestom bode sa upravujú odkazy. Tieto novelizačné body boli do návrhu doplnené na základe pripomienky Slovenskej komory daňových poradcov, nakoľko v aplikačnej praxi dochádza k častému zamieňaniu poskytovania rôznych poradenských služieb s daňovým poradenstvom, ktoré nie je živnosťou, je regulované a vyžaduje zvýšené nároky na vzdelanie a prax poradcu.

Čistenie obchodného registra

V § 10 odsek 3 znie:

„(3) Ak tento zákon neustanovuje inak, zahraničným právnickým osobám, ktoré chcú na území Slovenskej republiky prevádzkovať živnosť, sa pri splnení určených podmienok vydá osvedčenie o živnostenskom oprávnení pred zápisom do obchodného registra. Pri nesplnení určených podmienok sa im o tom vydá rozhodnutie.“.

V § 10 odsek 5 znie:

„(5) Osobám uvedeným v odsekoch 3 a 4 vzniká živnostenské oprávnenie dňom zápisu do obchodného registra, ak osobitný zákon neustanovuje inak.“

V § 60 ods. 3 sa slová „výpisu z obchodného registra, ktorý mu registrový súd v elektronickej podobe zašle v lehote ustanovenej osobitným predpisom.“ nahrádzajú slovami „údajov, ktoré mu poskytne Štatistický úrad Slovenskej republiky v elektronickej podobe podľa osobitného zákona.“

Obchodný register je jedným zo zdrojových registrov údajov v Slovenskej republike pre referenčné registre, a to najmä pre Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (ďalej len „register právnických osôb“). V rámci opatrení na tzv. „čistenie obchodného registra“ sa účinky získania oprávnenia na podnikanie pre zahraničné osoby a fyzické osoby, ktoré sa obchodného registra zapisujú podľa osobitného zákona budú viazať na moment ich zápisu do registra právnických osôb. Historicky sa tieto osoby zapisovali do obchodného registra v dôsledku neexistencie osobitného registra, kde by mohli byť vedené. Ich zapisovanie do obchodného registra sa zriadením registra právnických osôb už nejaví ako správne. Údaje z obchodného registra v súčasnosti slúžia ako zdrojové údaje pre register právnických osôb.

Vyžadované údaje a náležitosti pri ohlásení živnosti

V § 45 ods. 5 písm. a) prvom bode sa za slová „dátum narodenia,“ vkladajú slová „rodné číslo, ak jej bolo pridelené alebo iný identifikačný údaj, ak rodné číslo nie je pridelené,“.

V § 45 ods. 5 písm. a) druhom bode sa za slovo „priezvisko,“ vkladajú slová „akademický titul, dátum narodenia, rodné číslo, ak je pridelené alebo iný identifikačný údaj, ak rodné číslo nie je pridelené, štátnu príslušnosť,“, vypúšťajú sa slová „mimo územia Slovenskej republiky“ a za slovo „predpisu“ sa vkladajú slová „alebo bydlisko mimo územia Slovenskej republiky“.

V § 45 ods. 5 písm. b) sa za slovo „meno“ vkladajú slová „zahraničnej osoby“.

V § 45 ods. 5 písm. c) sa za slovo „podnikania“ vkladajú slová „podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby“.

V § 45 ods. 5 písm. d) sa za slovo „číslo“ vkladajú slová „podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby“.

V § 45 ods. 5 písm. e) sa za slovo „označenie“ vkladajú slová „podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby, ak je odlišné od obchodného mena zahraničnej osoby“.

V § 45 ods. 5 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „dátum narodenia, rodné číslo, ak bolo pridelené alebo iný identifikačný údaj, ak rodné číslo nie je pridelené s uvedením dňa vzniku a po jej skončení dňa zániku jeho funkcie a jeho oprávnenia,“.

V § 45 ods. 5 písm. i) sa vypúšťajú slová „a ak ide o zahraničnú osobu, ktorej živnostenské oprávnenie vzniká ohlásením“.

V § 45 sa odsek 5 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k) označenie obchodného registra alebo inej evidencie, do ktorej je zapísaná zahraničná osoba, ak právo štátu, ktorým sa zahraničná osoba spravuje, ustanovuje povinnosť zápisu zahraničnej osoby do obchodného registra alebo inej evidencie, a číslo zápisu.“.

V § 47 ods. 5 sa na konci pripája táto veta:

„Osvedčenie o živnostenskom oprávnení vydané zahraničnej fyzickej osobe obsahuje okrem údajov podľa prvej vety a odseku 2 aj údaje o osobe vedúceho podniku alebo organizačnej zložky podniku, a to v rozsahu údajov podľa § 45 ods. 5 písm. f).“

Ide najmä o zmeny, ktoré sa týkajú

  • rozsahu údajov, ktoré sa vyžadujú pri ohlásení živnosti, kde úmyslom bolo rozsah týchto údajov čo možno najviac priblížiť rozsahu údajov doteraz o týchto subjektoch zapisovaných pri registrácii podniku, organizačnej zložky podniku zahraničnej fyzickej osoby v obchodnom registri, aby sa zachoval „štandardný rozsah“ údajov, ktoré sú následne poskytované ako zdrojové registru právnických osôb podľa osobitného zákona
  • rozsahu obsahových náležitostí živnostenského oprávnenia, a to vo väzbe na zmeny v rozsahu údajov k ohláseniu živnosti,
  • rozsahu údajov zapisovaných do živnostenského registra, a to vo väzbe na zmeny v rozsahu údajov k ohláseniu živnosti.

V § 60 ods. 2 sa za písmeno j) vkladá nové písmeno k), ktoré znie:

„k) obchodný register alebo iná evidencia, do ktorej je zahraničná fyzická osoba zapísaná a číslo zápisu,“

Rozširuje sa tak rozsah údajov vedených v živnostenskom registri o podnikateľovi – zahraničnej fyzickej osobe, ktorá podniká na území Slovenskej republiky prostredníctvom zriadeného podniku alebo organizačnej zložky podniku. Uvedený údaj korešponduje s vypustením úpravy rozsahu zapisovaných údajov v zákone o obchodnom registri.

Úlohy jednotného kontaktného miesta

Poznámka pod čiarou k odkazu 41ae znie:„41ae) § 5b, 15d ods. 3 a 15f ods. 2 a 3 zákona č. 530/2003 Z. z. v znení zákona č. …/2019 Z. z.“

Tento novelizačný bod nadväzuje na zmeny v § 5d ods. 2 zákona o obchodnom registri. Dochádza teda k rozšíreniu odkazu v poznámke pod čiarou 41ae aj o odkaz na § 15f ods. 2 a 3 zákona o obchodnom registri, tzn. jednotné kontaktné miesto bude môcť „sprostredkovať“ záujemcom vo vzťahu k obchodnému registru aj podanie návrhu na zápis zmeny údajov o predmete podnikania alebo činnosti zapisovaného do obchodného registra.

V § 66ba ods. 6 sa za slovom „poisťovni“ čiarka nahrádza bodkou a vypúšťajú sa slová „a v prípade podľa odseku 3 písm. e) príslušnému registrovému súdu“.

V § 66ba sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 a 8, ktoré znejú:

„(7) Ak živnostenský úrad alebo iný orgán príslušný podľa osobitného zákona nevydá oprávnenie alebo povolenie na výkon činnosti, ktorá sa navrhuje zapísať ako predmet podnikania alebo činnosti, jednotné kontaktné miesto vyzve navrhovateľa, aby odstránil nedostatky návrhu na zápis údajov do obchodného registra alebo návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov najneskôr v lehote piatich pracovných dní od doručenia výzvy, inak jednotné kontaktné miesto doručí registrovému súdu návrh na zápis, ktorý nespĺňa podmienky zápisu údajov do obchodného registra podľa osobitného zákona;36i) o následkoch neodstránenia nedostatkov návrhu na zápis musí byť navrhovateľ vo výzve poučený.

(8) Jednotné kontaktné miesto prijaté údaje a doklady podľa odseku 3 písm. e) zasiela v elektronickej podobe bezodkladne elektronickými prostriedkami príslušnému registrovému súdu.“.

V § 66ba ods. 9 sa na konci pripája táto veta: „K zasielaným údajom a dokladom podľa odseku 3 písm. e) pripojí jednotné kontaktné miesto doložku osvedčujúcu zaplatenie súdneho poplatku, spôsob zaplatenia súdneho poplatku a výšku platby súdneho poplatku.“.

Tento novelizačný bod nadväzuje na zmenu navrhovanú v § 5c ods. 4 zákona o obchodnom registri. Dochádza k rozšíreniu „druhov“ podaní, ktoré môže žiadateľ (v terminológii živnostenského zákona fyzická osoba alebo právnická osoba uchádzajúca sa o oprávnenie prevádzkovať živnosť alebo o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského oprávnenia) vykonať prostredníctvom jednotného kontaktného miesta vo vzťahu k obchodnému registru zo súčasných tzv. prvozápisových návrhov aj o podanie návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov, ak zmena zapisovaného údaju spočíva výlučne v údaji o predmete podnikania alebo činnosti spoločnosti, čím sa povinným subjektom v zmysle zákona o obchodnom registri jednoduchým spôsobom umožňuje splniť povinnosť podľa § 5 ods. 8 zákona (t.j. povinnosť podať najneskôr do 30 dní odo dňa uvedeného v rozhodnutí spoločníkov alebo orgánu spoločnosti inak do dňa, keď nastali účinky právnej skutočnosti, návrh na zápis zmeny zapísaných údajov), a to všetko „len“ návštevou jedného miesta. Zámerom je odstrániť tak administratívnu záťaž. Nezanedbateľným benefitom je aj zníženie prípadnej „chybovosti“ pri uvádzaní predmetov podnikania alebo činnosti, ku ktorej v praxi často dochádza pri uvádzaní údajov v návrhu na zápis, čo môže mať následne vplyv na zníženie, prípadne elimináciu ďalšieho nápadu tzv. ExRe konaní (zosúladenie údajov v obchodnom registri so skutočným právnym stavom) v rozsahu údaju o predmete podnikania alebo činnosti zapisovaných subjektov na príslušných súdoch, ktoré z dostupných štatistických údajov predstavujú nie nezanedbateľný podiel zo všetkých takto vedených vecí.

277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg
Ing. Lenka Falatová

Ing. Lenka Falatová študovala manažment na ekonomickej univerzite. Následne pôsobila niekoľko rokov ako produktová manažérka vydavateľstva odbornej literatúry, kde sa venovala problematike živnostenského podnikania, daní, účtovníctva, ale aj školstva a odpadového hospodárstva. Následne pracovala na pozícii produktovej manažérky a projektovej manažérky. Venuje sa tiež problematike E-commerce, AI a automatizácii a procesnej analýze v podnikoch.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Prémiový obsahživnostenský zákon

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Legislatívne zmeny

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

november

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X