Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Aké zmeny nastanú v zdravotnom poistení od 1. 1. 2021?

zákon o zdravotnom poistení
zákon o zdravotnom poistení Foto: Getty Images
26. novembra 2020 Autor Ing. Lenka PajtinkováZdroj Podnikam.sk Tlačiť
Parlament schválil novelu zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení. Cieľom novely je riešenie problémov z aplikačnej praxe. V súčasnosti platí povinnosť poistenca preukazovať sa pri poskytnutí zdravotnej starostlivosti u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti preukazom poistenca alebo potvrdením o verejnom zdravotnom poistení.
V nadväznosti na elektronizáciu nová právna úprava umožňuje každému poistencovi preukázať sa preukazom poistenca prostredníctvom mobilnej aplikácie, v prípade ak nevlastní doklad totožnosti s čipom. Alternatívou je preukázanie sa prostredníctvom uvedenia svojho rodného čísla, ktoré si daný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti môže overiť na portáli príslušnej zdravotnej poisťovne alebo na portáli Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Nová úprava tiež zjednocuje formu a spôsob akým zamestnávatelia predkladajú údaje do zdravotnej poisťovne.
S cieľom odstránenia duplicitného hlásenia povinností zdravotných poisťovní, nová úprava ruší povinnosť predkladať údaje o zmenách platiteľa poistného pri poberaní rodičovského príspevku, nemocenského, ošetrovného, materského, náhrady služobného platu alebo príjmu, ak platiteľ poistného takéto zmeny oznámil inštitúcii, ktorá zabezpečuje sociálne zabezpečenie tejto osoby (napr. Sociálne poisťovni). Zároveň sa  zavádza povinnosť pre inštitúcie sociálneho zabezpečenia predkladať tieto oznámené údaje na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v dvojtýždňových intervaloch. Účelom je teda to, aby zdravotná poisťovňa disponovala najaktuálnejšími informáciami.
Ďalším z účelov návrhu je spresnenie popisu postupu uplatnenia práva na výber zdravotnej poisťovne pri narodení dieťaťa. V súčasnosti nie zjednotené všetky údaje na preukaze poistenca s údajmi na prihláške poistenca do zdravotnej poisťovne. Preto nová právna úprava zavádza povinnosť uviesť potrebné informácie priamo na prihláške, ako aj povinnosť uviesť dátum narodenia a možnosť uviesť titul, v prípade ak ho poistenec má a používa.

Z aplikačnej praxe zdravotného poistenia taktiež vyplýva, že definícia dlžníka je nedostatočne upravená, čo môže spôsobovať aplikačné problémy pri určovaní tejto osoby. Preto sa spresňuje definícia dlžníka tak, aby poistenec nemohol byť považovaný za dlžníka, ak boli pohľadávky voči nemu odpísané podľa § 17c ods. 1 a 2 a zdravotná poisťovňa voči nemu neeviduje žiadne ďalšie pohľadávky.

Prerozdeľovanie poistného na verejné zdravotné poistenie, ktoré je funkčné v systéme verejného zdravotného poistenia nepretržite a kontinuálne od roku 1995 do súčasnosti, je postavené na princípe, kedy sa časť vybraných prostriedkov zo všetkých zdravotných poisťovní prerozdeľuje medzi jednotlivé zdravotné poisťovne v závislosti od rizikovosti poistného kmeňa (faktory, ktoré ovplyvňujú zaradenie poistenca vek, pohlavie, ekonomická aktivita, chorobnosť, farmaceuticko-nákladová skupina a nákladová skupina). Princípom existencie je, že zdravotná poisťovňa s rizikovejším poistným kmeňom nenesie poistné riziko, ale toto riziko sa rovnomerne rozdeľuje medzi všetky zdravotné poisťovne. Napriek kompenzácii nákladov prerozdeľovaním prostredníctvom indexov rizika jednotlivých poistencov v súlade s ustanoveniami zákona, existuje významná skupina poistencov, ktorých náklady na zdravotnú starostlivosť výrazne prekračujú kompenzáciu prostredníctvom ich indexu rizika. Z tohto dôvodu sa do procesu prerozdelenia poistného zavádza prvok „Nadlimitná suma“.
Novela zákona nadobúda účinnosť 1. 1. 2021.

Prihláška na verejné zdravotné poistenie

Nové ustanovenie popisuje situáciu, kedy matka dieťaťa z akéhokoľvek dôvodu nemá určenú zdravotnú poisťovňu, aby bolo toto ustanovenie jednoznačné. Príslušná zdravotná poisťovňa dieťaťa je, a to odo dňa jeho narodenia, zdravotná poisťovňa, v ktorej je alebo bola v čase narodenia dieťaťa verejne zdravotne poistená jeho matka. Ak matka nie je verejne zdravotne poistená, je príslušná zdravotná poisťovňa dieťaťa zdravotná poisťovňa s najväčším počtom poistencov.
Tiež sa upravuje ustanovenie o možnostiach podania prihlášky zákonným zástupcom, nakoľko obligatórna možnosť (zákonný zástupca môže podať prihlášku) jednoznačnejšie popisuje existujúci právny stav. Zároveň ostáva zachovaná povinnosť podať prihlášku za dieťa, ktoré sa narodilo v inom členskom štáte, nakoľko údaj o tomto dieťati matričný úrad zdravotnej poisťovni neoznamuje.
Zákonný zástupca dieťaťa môže podať prihlášku v inej zdravotnej poisťovni ako je zdravotná poisťovňa určená podľa odseku 7, a to do 60 dní od narodenia dieťaťa. To platí aj pre fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorej bol maloletý zverený do starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a zariadenie, v ktorom je maloletý umiestnený na základe rozhodnutia súdu. Ak poistenie dieťaťa vzniklo podľa §3 ods. 3písm. h)zákonný zástupca je povinný podať prihlášku v príslušnej zdravotnej poisťovni dieťaťa podľa odseku 7 alebo v inej zdravotnej poisťovni do 60 dní od narodenia dieťaťa.
 
Taktiež novela bližšie popisuje jednu z možných písomných foriem (elektronickú formu) prihlášky, vrátane jej špecifických náležitostí: Prihláška musí mať písomnú formu, ak je podaná elektronickými prostriedkami, musí byť podpísaná elektronickým podpisom. Prihláška musí obsahovať:
 • označenie, že ide o prihlášku, dátum jej podania,
 • meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, číslo identifikačnej karty alebo číslo pasu, pohlavie, adresu trvalého pobytu, ak má prechodný pobyt, aj adresu prechodného pobytu poistenca a kontaktnú adresu; u cudzinca sa uvádza aj adresa trvalého pobytu v cudzine, doba trvalého pobytu alebo doba prechodného pobytu na území Slovenskej republiky, štátna príslušnosť a dátum narodenia, ak mu rodné číslo nebolo pridelené,
 • pri osobách uvedených v § 6 ods. 2 až 4 meno a priezvisko, rodné číslo, číslo identifikačnej karty alebo číslo pasu, ak ho poistenec má, číslo identifikačnej karty alebo číslo pasu zákonného zástupcu alebo fyzickej osoby, ktorej bol maloletý zverený do starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, adresu trvalého pobytu, ak má prechodný pobyt, aj adresu prechodného pobytu a kontaktnú adresu, ak ide o fyzickú osobu; názov alebo obchodné meno, sídlo, právnu formu a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak ide o právnickú osobu,
 • obchodné meno zdravotnej poisťovne, v ktorej sa prihláška podáva,
 • označenie poistenca podľa § 3,
 • označenie platiteľa poistného,
 • podpis poistenca alebo podpis osôb uvedených v § 6 ods. 8,
 • dátum prijatia prihlášky.
Vypúšťa sa povinná náležitosť prihlášky „čas podania“, nakoľko v súčasnom právnom stave (ak je podaných viac prihlášok do viacerých zdravotných poisťovní, nie je platná žiadna z nich) nie je potrebná.
Dátum narodenia nie je v súčasnosti povinnou náležitosťou prihlášky. Je však náležitosťou preukazu poistenca. Z uvedeného dôvodu je potrebné, aby tento údaj získala zdravotná poisťovňa priamo z prihlášky, teda je nevyhnutné zosúladenie týchto dvoch ustanovení zákona. Dátum narodenia sa tiež zasiela ako povinná položka v dávke na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pre všetky osoby, ktoré si podali prihlášku.
Prihláška môže obsahovať aj titul, ak ho poistenec má a má ho zapísaný v registri fyzických osôb, číslo bankového účtu, telefónne číslo a e-mailovú adresu, ak ich poistenec poskytne zdravotnej poisťovni. Titul nie je v súčasnosti náležitosťou prihlášky, je však náležitosťou preukazu poistenca. Z uvedeného dôvodu je potrebné, aby tento údaj získala zdravotná poisťovňa priamo z prihlášky.

Úhrada nákladov zdravotnej starostlivosti poskytnutej poistencovi, ktorý je poberateľom dôchodku, a má bydlisko v inom členskom štáte

Ak nie je v § 9 ods. 2 ustanovené inak, poistenec, ktorý je verejne zdravotne poistený v Slovenskej republike a bydlisko v inom členskom štáte, právo na úhradu nákladov zdravotnej starostlivosti poskytnutej v Slovenskej republike v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom, ak poberá zo Slovenskej republiky
 • a)starobný dôchodok, invalidný dôchodok, vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok, sirotský dôchodok,
 • b)invalidný výsluhový dôchodok, vdovský výsluhový dôchodok, vdovecký výsluhový dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov,
 • c)výsluhový dôchodok a dovŕšil dôchodkový vek podľa osobitného predpisu.
Dôvodom zmeny je, že nové znenie jednoznačne určuje skupinu osôb, na ktoré sa vzťahovať úhrada nákladov v Slovenskej republike v plnom rozsahu. Zámerom je pokryť nárokom na verejné zdravotné poistenie všetkých dôchodcov poberajúcich dôchodok zo SR, teda aj tých, ktorí majú bydlisko v inom členskom štáte , ktorí si ale formálne trvalé bydlisko ponechávajú v Slovenskej republike. Ide o dôchodcov, ktorí sa presťahovali, alebo sa dlhodobo zdržiavajú napr. u svojich detí v inom členskom štáte EU, ale trvalý pobyt v SR si nezrušili.

Úhrada zdravotnej starostlivosti pre cudzinca s poskytnutou doplnkovou ochranou a obete obchodovania s ľuďmi

Nárok na úhradu zdravotnej starostlivosti v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom cudzinec, ktorý nie je verejne zdravotne poistený podľa tohto zákona, nie je zdravotne poistený v inom členskom štáte a zároveň je
 • a)cudzinec s poskytnutou doplnkovou ochranou, alebo
 • b)cudzinec s tolerovaným pobytom, ktorý bol zaradený do programu ochrany obetí.
Zdravotnú starostlivosť, poskytnutú podľa odseku 1 uhrádza zdravotná poisťovňa s najväčším počtom poistencov.
Náklady vzniknuté podľa odseku 2 uhrádza zdravotnej poisťovni s najväčším počtom poistencov ministerstvo zdravotníctva. Na úhradu tejto zdravotnej starostlivosti sa primerane použije ustanovenie § 9 ods. 4 a 5.
Cudzinec podľa odseku 1 sa pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti preukazuje preukazom cudzinca o nároku na úhradu zdravotnej starostlivosti (ďalej len „nárokový preukaz“), ktorý mu vydala zdravotná poisťovňa, určená podľa odseku 2. Nárokový preukaz zdravotná poisťovňa vydáva na základe žiadosti cudzinca a oznámenia podľa odseku 6. Platnosť nárokového preukazu je na obdobie poskytnutia doplnkovej ochrany16hdb) alebo na obdobie zaradenia do programu ochrany obetí. Na vydávanie nárokového preukazu a na obsah údajov na nárokovom preukaze sa primerane použije ustanovenie § 10a ods. 1 a 2.
Ak cudzincovi uvedenému v odseku 1 vznikne verejné zdravotné poistenie podľa tohto zákona alebo zdravotné poistenie v inom členskom štáte, oznámi do ôsmich dní túto skutočnosť zdravotnej poisťovni s najväčším počtom poistencov a vráti nárokový preukaz.
 Ministerstvo vnútra oznamuje zdravotnej poisťovni s najväčším počtom poistencov najneskôr do ôsmich dní údaje o
 • a)poskytnutí doplnkovej ochrany cudzincovi,
 • b)zaradení cudzinca do programu ochrany obetí,
 • c)zániku poskytnutia doplnkovej ochrany cudzincovi,
 • d)vyradení cudzinca z programu ochrany obetí.

Platitelia poistného

Určuje sa obdobie (6 mesiacov), počas ktorého sa osoba s udeleným azylom bude pokladať za poistenca štátu. Vzhľadom k skutočnosti, že osoba s udeleným azylom získava na území SR trvalý pobyt, získava z tohto titulu zároveň účasť na verejnom zdravotnom poistení, pričom za takúto osobu bude štát platiť poistné pri splnení podmienok podľa § 11 ods. 7, za rovnakých podmienok, ako za iné osoby s trvalým pobytom na území SR.

Vymeriavací základ

Zjednocuje a zjednodušuje sa postup pre určenie zníženia minimálneho vymeriavacieho základu v prípade situácie, kedy je osoba ekonomicky činná a zároveň splnila podmienky pre platenie poistného štátom.
Minimálny základ sa znižuje o pomernú časť prislúchajúcu k počtu kalendárnych dní, počas ktorých bol poistenec zamestnancom alebo osobou podľa § 11 ods. 7. V § 13 sa vypúšťajú odseky 13 a 15 (Na vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby podľa odseku 2, ktorá je zároveň zamestnancom alebo poistencom štátu podľa § 11 ods. 7, sa nevzťahuje vymeriavací základ podľa odseku 9. Platba štátu za poistenca štátu podľa § 11 ods. 7, ktorý bol poistencom štátu podľa § 11 ods. 7 len časť rozhodujúceho obdobia, je pomerná časť platby za poistenca štátu prislúchajúca k počtu kalendárnych dní, počas ktorých bol osobou uvedenou v § 11 ods. 7.).

Ročné zúčtovanie poistného

Upravujú sa termíny na predkladanie údajov do ročného zúčtovania so štátom s cieľom zosúladiť tieto termíny s predkladaním údajov k ročnému prerozdeleniu poistného. Príslušná zdravotná poisťovňa je povinná vykonať ročné zúčtovanie poistného plateného štátom za predchádzajúci kalendárny rok na základe údajov z centrálneho registra poistencov a podať ho ministerstvu zdravotníctva najneskôr do 10. novembra nasledujúceho kalendárneho roka. Oznámenie o výške podielu jednotlivých zdravotných poisťovní na celkovej platbe za poistencov štátu a o výške vzájomných pohľadávok a záväzkov sa doručuje všetkým zdravotným poisťovniam do 15. novembra kalendárneho roka, v ktorom sa ročné zúčtovanie poistného plateného štátom vykonalo.

Vykazovanie poistného

V súvislosti s elektronizáciou verejnej správy a existujúcou povinnosťou elektronickej komunikácie s Finančnou správou SR sa zjednocuje spôsob predkladania údajov do zdravotnej poisťovne na elektronickú komunikáciu, bez ohľadu na počet zamestnancov zamestnávateľa. Nová úprava by nemala spôsobovať zamestnávateľom problémy pri vykazovaní, nakoľko aj Sociálnej poisťovni a Finančnej správe zamestnávatelia v súčasnosti povinní vykazovať len elektronicky. Podľa novely bude zamestnávateľ povinný zasielať mesačný výkaz zdravotnej poisťovni elektronicky. Platiteľ poistného, ktorý je zamestnávateľom, samostatne zárobkovo činnou osobou alebo platiteľom poistného podľa § 11 ods. 2, je povinný elektronicky oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni spôsobom určeným úradom najneskôr do ôsmich pracovných dní zmenu platiteľa poistného okrem zmeny platiteľa poistného z dôvodu uvedeného v § 11 ods. 3 druhej vete a z dôvodu uvedeného v § 11 ods. 7 písm. c), m) a s), ktorú treba oznámiť do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene platiteľa poistného. Taktiež je povinný:

 • elektronicky oznámiť vznik alebo zmenu platiteľa poistného podľa § 11 ods. 5 do ôsmich pracovných dní odo dňa vzniku alebo zmeny platiteľa poistného spôsobom určeným úradom; oznámenie obsahuje názov, sídlo, identifikačné číslo, číslo bankového účtu, deň určený na výplatu príjmov zo závislej činnosti a ak je zamestnávateľom fyzická osoba, aj meno, priezvisko, rodné číslo a bydlisko,
 • elektronicky oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni do ôsmich pracovných dní odo dňa vzniku pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru splnenie podmienky uvedenej v § 11 ods. 7 písm. v) štvrtom bode spôsobom určeným úradom, ak ide o zamestnávateľa, ktorý prijal zamestnanca podľa § 11 ods. 7 písm. v) do pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru,
 • elektronicky oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni do ôsmich pracovných dní odo dňa vzniku alebo zániku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu zamestnanca, ktorý má nárok na odpočítateľnú položku podľa § 16 ods. 16 a ktorý sa pokladá za zamestnanca aj z iného dôvodu, vznik alebo zánik pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu tohto zamestnanca, spôsobom určeným úradom,
 • v elektronickej podobe zaslať opravené nesprávne vykázané údaje v mesačnom výkaze alebo oznámení zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na základe chybového protokolu zaslaného zdravotnou poisťovňou do 30 dní odo dňa jeho doručenia, ak ide o zamestnávateľa; chybovým protokolom sa rozumie výstup zo spracovania mesačného výkazu alebo oznámenia zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného, v ktorom sú zosumarizované chyby medzi vykázanými alebo oznámenými údajmi a údajmi evidovanými zdravotnou poisťovňou v informačnom systéme,
 • elektronicky oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni do ôsmich pracovných dní zmenu platiteľa poistného z dôvodu účasti zamestnanca na štrajku spôsobom určeným úradom.

Preukazovanie poistenca

Poistenec sa môže preukazovať sa pri poskytnutí zdravotnej starostlivosti u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti zobrazeným preukazom poistenca v mobilnej aplikácii zdravotnej poisťovne, ak ju zdravotná poisťovňa poskytuje, alebo uvedením svojho rodného čísla, ak poistencovi nebol vydaný preukaz poistenca ani občiansky preukaz s elektronickým čipom.
Cieľom zmeny je v čo najväčšej miere zjednodušiť a elektronizovať procesy v zdravotných poisťovniach, ako aj v celom sektore zdravotníctva. V prípade ak by prišlo k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti je cieľom, aby sa umožnilo poistencovi preukázať sa preukazom poistenca príslušnej ZP prostredníctvom mobilnej aplikácie, za predpokladu, že nevlastní doklad totožnosti s čipom, alebo uvedením svojho rodného čísla, ktoré si poskytovateľ zdravotnej starostlivosti môže overiť na portáli Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou alebo priamo na portáli jeho príslušnej zdravotnej poisťovne.

Povinnosti platiteľa poistného

Určuje sa, že platiteľ poistného nemá povinnosť predkladať zdravotnej poisťovni údaje o zmenách platiteľa poistného z dôvodu uvedeného v § 11 ods. 7 písm. c), m) a s) (poberanie rodičovského príspevku, nemocenského, ošetrovného, materského, náhrady služobného platu alebo príjmu), ak bola informácia o tejto zmene poskytnutá od iného orgánu verejnej moci (napr. zo Sociálnej poisťovne). Povinnosť predkladať údaje, ktoré nie zamestnávateľom oznamované inému orgánu verejnej moci (napr. údaj o poberaní náhrady príjmu) trvá naďalej.

Zoznam dlžníkov

Pre jednoznačnú aplikáciu ustanovení o zozname dlžníkov v praxi sa určuje, že v tomto zozname nemajú byť vedení dlžníci, ktorí si na dlh úspešne uplatnili námietku premlčania, alebo k odpisu ich dlhu došlo na základe niektorého zo zákonných dôvodov podľa § 17c ods. 1 (napr. po skončení konkurzu, po reštrukturalizácii a pod.).

Nadlimitná suma

Do procesu prerozdelenia poistného sa zavádza prvok „Nadlimitná suma“. Napriek kompenzácii nákladov prerozdeľovaním prostredníctvom indexov rizika jednotlivých poistencov v súlade s ustanoveniami zákona, existuje významná skupina poistencov, ktorých náklady na zdravotnú starostlivosť výrazne prekračujú kompenzáciu prostredníctvom ich indexu rizika.
Výrazným prvkom v systéme, ktorý prerozdelenie v súčasnosti nerieši je existencia vysokonákladových poistencov, ktorých je pomerne málo a nie je možné vopred predpovedať výšku ich nákladov. Pre týchto je ideálnym modelom samostatné prerozdelenie, podobne ako v iných krajinách. Cieľom zmeny je, aby každá zdravotná poisťovňa mala dostatok zdrojov aj na liečbu ťažko chorých poistencov. Poistenci, ktorých sa toto osobitné prerozdelenie bude týkať takí poistenci, ktorých skutočné náklady vyššie, ako súčet nákladov určených podľa indexu skupiny, do ktorej je zaradený a 20-násobku priemerných nákladov na poistenca.
Nadlimitnou sumou sa rozumie 80% zo sumy, o ktorú prekračujú skutočné náklady zdravotnej poisťovne na zdravotnú starostlivosť na poistenca súčet štandardizovaných nákladov skupiny určenej indexom podľa § 28 ods. 3 a 20-násobku celkových priemerných nákladov na jedného poistenca vážených počtom mesiacov trvania poistenia v období, za ktoré sa ročné prerozdeľovanie vykonáva.
Štandardizované náklady skupiny určenej indexom podľa § 28 ods. 3 sa určujú ako súčin indexu rizika nákladov pre skupinu a celkových priemerných nákladov na poistenca. Celkové priemerné náklady na poistenca sa určujú ako podiel celkových nákladov zdravotných poisťovní na zdravotnú starostlivosť na všetkých poistencov a celkového počtu poistencov. Podiel zdravotnej poisťovne na nadlimitnej sume sa určuje ako súčet nadlimitných súm podľa odseku 1 za všetkých jej poistencov. Upravený podiel zdravotnej poisťovne na nadlimitnej sume sa určuje ako rozdiel podielu zdravotnej poisťovne na nadlimitnej sume podľa odseku 4 a súčtu mesačných preddavkov na nadlimitnú sumu za rozhodujúce obdobie.Štandardizované náklady skupiny a celkové priemerné náklady sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta.
Ministerstvo zdravotníctva oznamuje úradu do 31. októbra na účel určenia hodnoty nadlimitnej sumy podľa odseku 1 celkové priemerné náklady na poistenca podľa odseku 3a, údaje o poistencoch za predchádzajúci kalendárny rok v rozsahu
 • a) rodné číslo poistenca, pri ktorom hodnota nadlimitnej sumy nie je nulová; ak ide o cudzinca, ktorý nemá pridelené rodné číslo, meno, priezvisko a dátum narodenia,
 • b) pohlavie,
 • c) výška skutočných nákladov zdravotnej poisťovne na zdravotnú starostlivosť na poistenca,
 • d) zaradenie poistenca do skupiny určenej indexom podľa § 28 ods. 3,
 • e) výška nadlimitnej sumy za poistenca,
 • f) kód príslušnej zdravotnej poisťovne poistenca.

Spoločné a prechodné ustanovenia

V súvislosti so zrušením povinnosti platiteľa poistného predkladať údaje o zamestnancoch, ktoré nahlásil inštitúcii, vykonávajúcej sociálne zabezpečenie týchto osôb sa zavádza zároveň povinnosť pre tieto inštitúcie predkladať údaje na úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v dvojtýždňových intervaloch. Tento interval bol určený s ohľadom na potrebu spracovávať v IS zdravotných poisťovní čo najaktuálnejšie údaje, aby sa predišlo situáciám, kedy by platiteľ poistného bol vyzývaný na doplnenie chýbajúcich údajov (ktoré ale predtým nahlásil na inú inštitúciu), prípadne ním zasielané mesačné výkazy by boli IS zdravotnej poisťovne automaticky zamietané ako chybné.
S cieľom zrýchliť proces vymáhania pohľadávok zdravotnej poisťovne sa ukončuje platnosť opatrení počas krízového stavu, ktoré boli prijaté v období marca 2020 v súvislosti s v tom čas aktuálnou situáciou v ekonomike SR. Vzhľadom k skutočnosti, že napriek pokračovaniu trvania mimoriadnej situácie sa situácia v oblasti predkladania dokumentácie, vykazovania a platenia poistného na verejné zdravotné poistenie normalizovala, nejaví sa ako účelné naďalej zachovávať tieto obmedzenia pre vymáhanie poistného.
Ustanovujú sa prechodné ustanovenia z dôvodov
doplnenia parametra „Nadlimitná suma“ do procesu prerozdelenia poistného a nutnosti určiť postup pri prerozdelení poistného a preddavkov na poistné v prechodnom období,
nutnosti uzavretia dohody o poskytovaní údajov,
určenia prechodného obdobia, počas ktorého bude štát platiť poistné za azylantov, ktorí status azylanta získali pred dňom účinnosti zákona
určenia povinnosti Ministerstva vnútra SR poskytnúť informácie potrebné na úhradu zdravotnej starostlivosti pre osoby s doplnkovou ochranou,
vytvorenie časového rámca počas ktorého budú preukazy o nároku na zdravotnú starostlivosť doposiaľ vydávané Ministerstvom vnútra SR nahradené preukazom vydaným zákonom určenou zdravotnou poisťovňou.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

rok 2021spravodajstvozákon o zdravotnom poisteníZdravotné poistenie

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Odvody do zdravotnej poisťovne

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

december

12dec8:30Riziková kontrola verejného obstarávania (Operačný program Slovensko)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

12dec8:30Riziková kontrola verejného obstarávania (Operačný program Slovensko)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

14dec8:30Čo nám priniesli a čo nám prinesú novely Obchodného zákonníka8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X