Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Aké zmeny v BOZP nastanú od 1. 1. 2023 a ako často bude musieť zamestnávateľ po novom školiť zamestnancov?

BOZP
BOZP Foto: Getty Images
18. novembra 2021 Autor Ing. Lenka PajtinkováZdroj Podnikam.sk Tlačiť

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa momentálne nachádza novela zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Od 1. 1. 2023 by sa vďaka nej mala znížiť administratívna záťaž zamestnávateľov pri dodržiavaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP).

Navrhuje úprava lehoty povinnosti opakovaného oboznamovania zamestnancov, zosúladenie lehoty pre spísanie záznamu o registrovanom pracovnom úraze, úprava intervalu odbornej praxe na účely splnenia odbornej spôsobilosti žiadateľa o vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie, sprecizovanie lehôt aktualizačných odborných príprav, umožnenie odbornému zástupcovi zodpovednému za odborné vykonávanie činností vykonávať činnosti odborného garanta aj pre inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu. Navrhuje sa tiež úprava podmienok, za ktorých bude možné udržať si zdravotnú spôsobilosť aj v prípade dočasnej práceneschopnosti. Návrh zákona tiež upravuje povinnosť nahlásenia zmeny údajov školiteľov, a to do 30 dní.

Navrhuje sa tiež zjednotiť a stanoviť jednoznačné podmienky získania oprávnenia na činnosť oprávnenej právnickej osoby.

Novelou sa má zlúčiť odborná spôsobilosť bezpečnostného technika a autorizovaného bezpečnostného technika a ponechať iba jedna odborná spôsobilosť bezpečnostného technika s odbornosťou na úrovni súčasného autorizovaného bezpečnostného technika. Cieľom je zabezpečiť jednotnú úroveň odbornosti a zároveň zvýšenie odbornosti osôb, ktoré vykonávajú funkciu bezpečnostného technika.

Dopĺňa sa kompetencia Národného inšpektorátu práce vykonať skúšku spôsobilosti žiadateľa o uznanie odbornej spôsobilosti bezpečnostného technika.

Novela zákona by mala nadobudnúť účinnosť 1. 1. 2023.

Oboznamovanie a informovanie zamestnancov

Upravuje sa lehota na splnenie povinnosti zamestnávateľov zabezpečovať opakované oboznamovanie zo súčasných 2 rokov na 3 roky.

Spolupráca zamestnávateľa a zamestnancov

Zamestnávateľ je povinný umožniť zamestnancom alebo zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť zúčastňovať sa na riešení problematiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vopred s nimi prerokúvať otázky, ktoré môžu podstatne ovplyvňovať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Navrhuje sa úprava minimálnej lehoty päť pracovných dní zamestnancom alebo zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť, aby sa mohli oboznámiť s podkladmi a mali dostatočný čas na vyjadrenie sa napríklad ku návrhu koncepcie politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, k návrhu programu jej realizácie a k ich vyhodnoteniu a podobne.

Overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení

Navrhuje sa vypustiť § 14 ods. 3 písm. e) bod 1. a postupovať iba v zmysle druhého bodu (systém štyroch akreditácii). V zmysle uvedeného bodu je žiadateľ povinný predložiť k žiadosti o vydanie oprávnenia na činnosť oprávnenej právnickej osoby nasledovné osvedčenia o akreditácii:

  1. osvedčenie na vykonávanie činnosti inšpekčného orgánu nezávislého od zainteresovaných strán (typ A),
  2. osvedčenie na vykonávanie činnosti certifikačného orgánu na certifikáciu výrobkov,
  3. osvedčenie na vykonávanie činnosti certifikačného orgánu na certifikáciu osôb,
  4. osvedčenie na vykonávanie činnosti certifikačného orgánu na certifikáciu systémov riadenia (manažérstva).

Uvedené osvedčenia vydáva Slovenská národná akreditačná služba s dobou platnosti 5 rokov (reakreditácia každých 5 rokov).

Cieľom tejto právnej úpravy je zjednotiť a stanoviť jednoznačné podmienky získania oprávnenia na činnosť oprávnenej právnickej osoby.

Odborná spôsobilosť v čase PN

V § 16 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:

„(9) Ak lehota podľa odseku 6 alebo podľa odseku 8 uplynie v období, keď je fyzická osoba, ktorá má preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písm. b), uznaná za dočasne práceneschopnú pre chorobu alebo úraz, lehota sa považuje za zachovanú, ak táto fyzická osoba sa podrobí lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci alebo absolvuje aktualizačnú odbornú prípravu do troch mesiacov od ukončenia dočasnej pracovnej neschopnosti. V období od ukončenia dočasnej pracovnej neschopnosti do oznámenia výsledku lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci alebo do absolvovania aktualizačnej odbornej prípravy nemôže fyzická osoba vykonávať činnosť, na ktorú má vydaný preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písm. b).“.

Uvedená úprava umožní fyzickým osobám vykonávajúcim odborné činnosti udržať si odbornú spôsobilosť aj v prípade, ak lehota piatich rokov uplynie v čase dočasnej práceneschopnosti zamestnanca. Uvedená úprava zároveň zabezpečuje, že fyzické osoby, ktorých platnosť overenia zdravotnej spôsobilosti spočíva, nemôžu vykonávať odborné činnosti až do dňa, keď sa im oznámi výsledok lekárskej preventívnej prehliadky. Taktiež umožní fyzickým osobám vykonávajúcim odborné činnosti udržať si odbornú spôsobilosť aj v prípade, ak lehota piatich rokov od absolvovania aktualizačnej odbornej prípravy uplynie v čase dočasnej práceneschopnosti zamestnanca. Uvedená úprava zároveň zabezpečuje, že fyzické osoby, ktorých platnosť aktualizačnej odbornej prípravy spočíva, nemôžu vykonávať odborné činnosti až do dňa, keď absolvujú aktualizačnú odbornú prípravu.

Pracovný úraz

Zosúladí sa lehota na zaslanie záznamu o registrovanom pracovnom úraze s lehotou na jeho spísanie, a to na 8 dní.

Preventívne a ochranné služby

Ruší sa povinnosť oznamovať zmenu IČO. Fyzická a právnická osoba s novým IČO sa považuje za subjekt, ktorý musí požiadať o nové oprávnenie (ak dôjde k výmazu osoby s pôvodným IČO z obchodného registra, oprávnenie vydané tejto osobe stratí platnosť priamo zo zákona na základe § 21 ods. 13 písm. a) zákona).

Bezpečnostný technik

Navrhuje sa zlúčenie odbornej spôsobilosti autorizovaného bezpečnostného technika a bezpečnostného technika a ponechanie iba odbornej spôsobilosti s názvom „bezpečnostný technik“. Cieľom uvedeného návrhu je zabezpečiť jednotnú úroveň odbornosti a zároveň zvýšenie odbornosti osôb, ktoré vykonávali funkciu bezpečnostného technika. Navrhovaná úprava zabezpečuje, že odborná úroveň a kompetencie bezpečnostného technika budú na úrovni súčasného autorizovaného bezpečnostného technika. Jednotnosť odbornej úrovne všetkých bezpečnostných technikov bude zabezpečená predovšetkým jednotným overením ich odborných vedomostí prostredníctvom skúšok pred skúšobnou komisiou zriadenou Národným inšpektorátom práce.

Navrhovaná úprava nepredstavuje pre súčasných autorizovaných bezpečnostných technikov obmedzenie ich práv ani povinností. Odborne spôsobilé osoby – bezpečnostní technici, ktorým bolo vydané osvedčenie bezpečnostného technika výchovno-vzdelávacou inštitúciou do 31.12.2022 budú musieť požiadať národný inšpektorát práce o vykonanie skúšok bezpečnostného technika, čím sa zaručí ich odborná úroveň, tak ako keby boli v súčasnosti autorizovanými bezpečnostnými technikmi. V prípade, že odborne spôsobilé osoby, ktorým bolo vydané osvedčenie bezpečnostného technika osobou oprávnenou na výchovu a vzdelávanie, nepožiadajú Národný inšpektorát práce o vykonanie skúšky a vydanie osvedčenia bezpečnostného technika do konca legisvakačnej doby, takéto osvedčenie o odbornej spôsobilosti stratí platnosť.

Navrhovanou úpravou sa tiež dopĺňa nová kompetencia Národného inšpektorátu práce vykonávať skúšku spôsobilosti žiadateľa o uznanie odbornej spôsobilosti bezpečnostného technika podľa osobitného predpisu.

Výchova a vzdelávanie

Navrhuje sa umožnenie odborne spôsobilým osobám vykonávať činnosti odborného zástupcu pre viaceré podnikateľské subjekty.

Navrhuje sa tiež stanovenie 30-dňovej lehoty pre oprávnené osoby na výchovu a vzdelávanie na to, aby oznámili Národnému inšpektorátu práce zmenu údajov a zmenu ďalších podmienok, za ktorých bolo oprávnenie na výchovu a vzdelávanie vydané, spolu s predložením príslušných dokladov.

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2023

Oprávnenie na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení podľa § 14 vydané pred 1. januárom 2023 oprávnenej právnickej osobe, ktorá splnila podmienku podľa § 14 ods. 3 písm. e) prvého bodu v znení účinnom do 31. decembra 2022, stráca platnosť najneskôr 1. januára 2025, ak táto oprávnená právnická osoba do 31. decembra 2024 nepreukáže Národnému inšpektorátu práce splnenie podmienky podľa § 14 ods. 3 písm. e) v znení účinnom od 1. januára 2023; u tejto oprávnenej právnickej osoby sa povinnosť podľa § 14 ods. 6 vo vzťahu k podmienke podľa § 14 ods. 3 písm. e) v znení účinnom od 1. januára 2023 považuje do 31. decembra 2024 za splnenú.

Osvedčenie bezpečnostného technika vydané pred 1. januárom 2023 stráca platnosť najneskôr 1. januára 2025. Fyzická osoba s osvedčením bezpečnostného technika vydaným pred 1. januárom 2023 môže do straty platnosti tohto osvedčenia podľa prvej vety vykonávať činnosti, ktoré bol oprávnený vykonávať bezpečnostný technik podľa predpisov účinných do 31. decembra 2022.

Fyzická osoba s osvedčením autorizovaného bezpečnostného technika vydaným pred 1. januárom 2023 je fyzická osoba s osvedčením bezpečnostného technika.

Konanie o vydanie osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika začaté pred 1. januárom 2023, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. decembra 2022; Národný inšpektorát práce vydá žiadateľovi osvedčenie bezpečnostného technika.

Minimálny počet bezpečnostných technikov podľa počtu zamestnancov

Navrhuje sa úprava prílohy č. 1b, ktorou sa upravuje minimálny počet bezpečnostných technikov, ktorí pôsobia u jedného zamestnávateľa.

Minimálny počet bezpečnostných technikov u zamestnávateľa, ktorého kód podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností na úrovni divízie alebo skupiny je uvedený v prílohe č. 1

Počet zamestnancov Počet bezpečnostných technikov
do 400 zamestnancov najmenej jeden bezpečnostný technik
od 401 do 800 zamestnancov najmenej dvaja bezpečnostní technici
od 801 do 1 200 zamestnancov najmenej traja bezpečnostní technici
nad 1 200 zamestnancov najmenej traja bezpečnostní technici a na každých začatých 1 000 zamestnancov najmenej jeden ďalší bezpečnostný technik

Minimálny počet bezpečnostných technikov u zamestnávateľa, ktorého kód podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností na úrovni divízie alebo skupiny nie je uvedený v prílohe č. 1

Počet zamestnancov Počet bezpečnostných technikov
do 600 zamestnancov najmenej jeden bezpečnostný technik
od 601 do 1 200 zamestnancov najmenej dvaja bezpečnostní technici
od 1 201 do 15 000 zamestnancov najmenej dvaja bezpečnostní technici a na každých začatých 1 000 zamestnancov najmenej jeden ďalší bezpečnostný technik
nad 15 000 zamestnancov najmenej 12 bezpečnostných technikov a na každých začatých 1 500 zamestnancov najmenej jeden ďalší bezpečnostný technik

K téme

Témy

bezpečnosť a ochrana zdravia pri prácibezpečnostný technikBOZProk 2023spravodajstvo

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Bezpečnostný manažment

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

december

06dec8:30Derivatives and other trading instruments under IFRS8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP,Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)

06dec8:30Derivatives and other trading instruments under IFRS8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP,Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)

06dec8:30Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy v zdravotníckych zariadeniach – zmeny od 1. 1. 20218:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Environmentalistika

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X