Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Ako na stánkový predaj? Poradíme vám, čo k tomu potrebujete

Žena nakupujúca pri vianočnom stánku
USSK
15. decembra 2011 Autor Podnikam.SK, SITA Tlačiť

Stánkový predaj upravuje zákon 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach.

Stánkom s trvalým stanovišťom je stánok s celoročnou alebo sezónnou prevádzkou, ktorý je súčasťou trhoviska alebo verejného priestranstva prenajatý predávajúcemu obcou alebo správcom trhoviska na časovo neobmedzené obdobie alebo postavený predávajúcim so súhlasom obce alebo správcu trhoviska.

Predaj výrobkov na trhových miestach

Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach musí vyhovovať všeobecným, technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam podľa osobitných predpisov. Čo teda potrebujete na ambulantný predaj?

Napríklad zákon č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z.z. o potravinách, výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. mája 1996 č. 981/1996-100, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky (oznámenie č. 195/1996 Z.z.), zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov, zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 246/1995 Z.z. o certifikácii výrobkov.

Povolenie na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste vydáva obec.

Obec všeobecne záväzným nariadením upraví predaj výrobkov a poskytovanie služieb na  trhových miestach, najmä:

 • druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb,
 • druh, obdobie konania a rozsah príležitostných trhov,
 • trhové dni, predajný a prevádzkový čas,
 • technické, prevádzkové a estetické podmienky stánku s trvalým stanovišťom
 • ďalšie skutočnosti dôležité z hľadiska obce.

Správu trhoviska, tržnice a príležitostného trhu, ktoré sú vo vlastníctve obce, vykonáva obec. Túto správu môže obec zveriť právnickej alebo fyzickej osobe, ktorá má živnostenské oprávnenie na správu trhoviska, tržnice a príležitostného trhu.

Správca trhoviska kontroluje u predávajúceho v stánku

 1. oprávnenie na podnikanie v danej oblasti a povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach,
 2. doklad o nadobudnutí tovaru,
 3. používanie elektronickej registračnej pokladnice (ERP) podľa osobitných predpisov,
 4. udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania služieb a po ich skončení,
 5. dodržiavanie trhového poriadku,
 6. primeranosť predaja vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných spotrebných výrobkov fyzickými osobami medzi sebou na príležitostných trhoch; primeranosť množstva týchto predávaných výrobkov posúdi správca trhoviska individuálne s prihliadnutím na charakter a stav predávaných výrobkov.

Na trhových miestach sa zakazuje predaj

 1. zbraní a streliva,
 2. výbušnín a pyrotechnických výrobkov,
 3. tlači a iných vecí, ktoré ohrozujú mravnosť,
 4. tabaku a tabakových výrobkov,
 5. liehu, destilátov a spotrebiteľsky balených alkoholických nápojov; zákaz sa nevzťahuje na predaj alkoholu na príležitostných trhoch,
 6. jedov, omamných a psychotropných látok,
 7. liekov,
 8. automobilov, motocyklov, ich súčiastok a príslušenstva,
 9. chránených druhov živočíchov, exemplárov voľne žijúcich živočíchov a nebezpečných živočíchov,
 10. živých zvierat s výnimkou trhových konzumných rýb; zákaz sa nevzťahuje na propagačné predajné podujatia a závody zvierat organizované zväzmi a združeniami chovateľov,
 11. chránených rastlín, exemplárov rastlín a inváznych druhov rastlín.

Na trhových miestach sa môžu predávať potravinárske výrobky, ktoré určí obec všeobecne záväzným nariadením po dohode s príslušnými orgánmi potravinového dozoru.

Spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby, elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika, drogériový tovar, športové potreby a hračky sa môžu predávať len v prevádzkarňach tržníc, stánkoch s trvalým stanovišťom na trhoviskách, príležitostných trhoch, pred prevádzkarňou a v pojazdných predajniach.

Na trhových miestach možno poskytovať tieto služby

 • pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie,
 • brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
 • oprava dáždnikov,
 • oprava a čistenie obuvi,
 • kľúčové služby,
 • ďalšie služby, ktoré určí obec všeobecne záväzným nariadením

Na trhových miestach môžu na základe povolenia obce predávať výrobky a poskytovať služby

 1. fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov,
 2. fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny,
 3. fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou.

Predávajúci je na trhovom mieste povinný

 1. označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov (pozor, nejde o označenie prevádzkarne),
 2. dodržiavať trhový poriadok trhoviska, tržnice a príležitostného trhu,
 3. používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov,
 4. udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané,
 5. zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,
 6. viesť autorizovanú inšpekčnú knihu
 7. vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi kontrolu správnosti váženia

Predávajúci má na trhovom mieste povinnosť predložiť správcovi trhoviska, trhového miesta s ambulantným predajom a orgánu dozoru

 • doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste a preukaz totožnosti,
 • povolenie na užívanie predajného zariadenia a doklad o zaplatení nájomného za predajné zariadenie alebo predajnú plochu alebo doklad o zaplatení vstupného na príležitostných trhoch,
 • hygienické minimum a zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb,
 • pri predaji húb doklad o ich znalosti,
 • pri predaji lesných plodín doklad o ich nadobudnutí podľa osobitného predpisu,
 • doklad o nadobudnutí tovaru; doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov medzi fyzickými osobami v primeranom množstve,
 • autorizovanú inšpekčnú knihu

Trhovým miestom sa rozumie trhovisko, tržnica, príležitostný trh a ambulantný predaj. Ak ide o predajný stánok s dočasným stanovišťom, je potrebné ho považovať za ambulantný predaj, a teda aj za trhové miesto.

Ak ide o stánok s trvalým stanovišťom, stánok s celoročnou prevádzkou, ktorý je súčasťou trhoviska, prenajatý predávajúcemu obcou alebo správcom trhoviska na časovo neobmedzené obdobie alebo postavený predávajúcim so súhlasom obce alebo správcu trhoviska, je potrebné posúdiť, či ide alebo nejde o prevádzkareň a musí sa zistiť či je potrebné stavebné povolenie. Ak je potrebné stavebné povolenie ide o prevádzkáreň a podľa toho sú určené aj povinnosti.

» Vzory tlačív na otvorenie stánkového predaja

Rady a tipy

Mnohé firmy dnes vyrábajú rôzne stánky, v ktorých môžeme tovar alebo služby predávať. Môžeme si vybrať napríklad pojazdný, mobilný, rozťahovací, trúbkový, alebo drevený predajný stánok, či veľkoplošný stan. Stany si môžeme prenajať alebo kúpiť. Ale aj pojazdný stánok potrebujete povolenia.

Ceny stánkov sa pohybujú od stoviek až po tisícky eur. Napríklad trubkové predajné stany stoja od 140 do 250 eur. Drahšia alternatíva sú kovové od 300 eur až do 800 eur podľa veľkosti. Hliníkové predajné stánky stoja od 600 eur do 1600 eur. Predajné stoly stoja okolo 50 eur a slnečníky okolo 300 eur. Ak si chceme stánok prenajať bude nás to stáž od 30 eur do 90 eur v prvý deň a ďalšie dni sa cena znižuje približne o polovicu.

Veľké predajné stany sa prenajímajú približne za 300 eur v prvý deň a ďalšie dni stojí prenájom približne polovicu z tejto ceny. Bližšie informácie je možné nájsť na rôznych internetových stránkach firiem, ktoré sa zaoberajú výrobou stánkov a stanov a ich prenájmom.

Rovnako ako pri predaji v predajni, či na internete, aj pri stánkovom predaji sa musíme zamyslieť nad tým, ako získať potenciálneho zákazníka, čiže sa zamerať aj na marketing. Najpodstatnejšie je to, aby bol stánok pekne upravený, čistý, na dobrom mieste, dobre označený a aby všetci vedeli, čo si v ňom môžu kúpiť. Ak vlastníme pojazdný bufet a zaoberáme sa predajom rýchleho občerstvenia, je dôležité, aby takýto bufet resp. stánok pôsobil čisto. Tiež je veľmi dobré, ak sa pri stánku nachádzajú nejaké miesta na posedenie.

Ak si zákazník môže pri našom stánku s občerstvením posedieť, môže to znamenať, že sa zdrží dlhšie a utratí u nás viac peňazí. Ak predávame v stánku napríklad oblečenie, je dobré, ak si zákazník môže oblečenie vyskúšať. Dobré je aj to, ak pri stánkovom predaji predajcovia ponúkajú čo najširší sortiment pre rôzne typy zákazníkov. Nezabudnite si urobiť cenový prieskum a zistite za aké ceny sa predávajú podobné alebo tie isté výrobky v susednom stánku.

ph

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Prevádzka

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

apríl

17apr9:30Chat GPT a jeho využitie v marketingu9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

17apr9:30Chat GPT a jeho využitie v marketingu9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

17apr9:30Chat GPT a jeho využitie v marketingu9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X