Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Chcem predať svoj obchodný podiel v s.r.o. Ako na to?

Ruka držiaca dolár a ruka držiaca zemeguľu
Fotobanka Pixmac
27. novembra 2012 Tlačiť

Novelou Obchodného zákonníka nastali od 1. októbra aj zmeny pri prevode obchodného podielu v s.r.o. Ako teda správne previesť obchodný podiel? Aké sú podmienky prevodu obchodného podielu, a aké dokumenty je potrebné vyhotoviť pre predaj podielu v s.r.o. firme?

Podmienky prevodu obchodného podielu

Ak sa rozhodnete predať svoj obchodný podiel, musíte si objasniť dve veci. Po prvé, či podiel prechádza na spoločníka spoločnosti alebo na tretiu osobu a po druhé, čo hovorí o prevode obchodného podielu spoločenská zmluva. Pri prevode obchodného podielu na iného spoločníka sa vyžaduje súhlas valného zhromaždenia spoločnosti, len ak spoločenská zmluva neurčuje inak.

Inak povedané, súhlas valného zhromaždenia budete potrebovať vtedy, ak spoločenská zmluva vôbec neupravuje prevod obchodného podielu na iného spoločníka spoločnosti alebo ak priamo spoločenská zmluva určuje, že je takýto súhlas potrebný.

Odlišná situácia nastáva pri prevode obchodného podielu na tretiu osobu, t.j. osobu, ktorá nie je spoločníkom spoločnosti. V spoločenskej zmluve musí byť výslovne uvedené, že je možné previesť obchodný podiel na tretiu osobu, pričom je možné v spoločenskej zmluve stanoviť, či sa vyžaduje súhlas valného zhromaždenia alebo nie. Takýto súhlas nie je potrebný, ak v spoločenskej zmluve je stanovené, že sa súhlas valného zhromaždenia nevyžaduje alebo udelenie súhlasu nie je v spoločenskej zmluve upravené.

Ak spoločenská zmluva neobsahuje ustanovenia o prevode obchodného podielu na tretiu osobu, tento prevod je možné uskutočniť až po tom, ako dôjde k zmene spoločenskej zmluvy.

V prípade, že je v spoločenskej zmluve stanovené predkupné právo spoločníkov spoločnosti k obchodnému podielu iných spoločníkov, v prvom rade ste povinní s ponukou na predaj obchodného podielu osloviť práve ich. Ak ju odmietnu, obchodný podiel je možné previesť na tretiu osobu. Rozhodnutie o udelení súhlasu na prevod obchodného podielu, bez ohľadu na to, či sa obchodný podiel prevádza na iného spoločníka alebo na tretiu osobu, sa prijíma jednoduchou nadpolovičnou väčšinou prítomných spoločníkov na valnom zhromaždení (t.j. 51 % prítomných hlasov musí hlasovať za).

V prípade, ak sa prevádza iba časť obchodného podielu, valné zhromaždenie musí pred prevodom schváliť aj rozdelenie tohto obchodného podielu.

Nezabudnite na manžela/manželku

Veľmi často sa pri prevodoch obchodných podielov zabúda na jednu zásadnú vec, a to bezpodielové vlastníctvo manželov. V prípade prevodu obchodného podielu spoločníka vo firme, ktorého stav je ženatý/vydatá, netreba zabúdať, že s takým prevodom by mal súhlasiť aj manžel/manželka. Ak takýto súhlas nadobúdateľ nebude mať k dispozícii, hrozí mu, že bude prevod napadnutý opomenutým manželom/manželkou v premlčacej lehote.

Zmluva o prevode obchodného podielu

Zmluva o prevode obchodného podielu musí byť uzatvorená v písomnej forme. Ďalšou formálnou náležitosťou je úradné osvedčenie podpisov zmluvných strán. Nedodržanie formálnych požiadaviek na zmluvu má za následok jej absolútnu neplatnosť zmluvy.

Obsahovými náležitosťami zmluvy sú:

 • jednoznačné označenie zmluvných strán, t.j. prevodcu a nadobúdateľa,
 • jasné a zrozumiteľné určenie obchodného podielu, t.j. spoločnosť, ktorej obchodný podiel sa prevádza, základné údaje o obchodnom podiele, či sa prevádza celý obchodný podiel alebo len jeho časť, ak časť – o akú časť ide, atď.,
 • informácia o tom, či sa jedná o odplatný alebo bezodplatný prevod, pri odplatnom prevode je potrebné uviesť cenu alebo spôsob určenia ceny,
 • vyhlásenie nadobúdateľa, ktorý nie je spoločníkom, že pristupuje k spoločenskej zmluve, prípadne stanovám (ak boli prijaté).

Zmluva sa vyhotovuje minimálne v 4 vyhotoveniach. Po jednom vyhotovení ide zmluvným stranám a spoločnosti a jedno vyhotovenie je povinnou prílohou k návrhu na zápis zmeny údajov do obchodného registra.

Podanie návrhu a postup na zápis zmeny údajov do obchodného registra

Návrh na zápis zmeny údajov do obchodného registra podáva spoločnosť na príslušnom registrovom súde prostredníctvom formulára č.8. Vo formulári sa vyplní:

 1. prvá strana,
 2. strana 6 alebo 7, na ktorej sa uvádza zmena spoločníkov, a to podľa toho, či je predajcom alebo nadobúdateľom fyzická alebo právnická osoba,
 3. strana 16, na ktorej sa uvedú prílohy,
 4. posledná strana návrhu.

Podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti na poslednej strane musí byť overený.

Prílohy k návrhu tvoria:

 • rozhodnutie valného zhromaždenia, ktorým sa udeľuje súhlas s prevodom obchodného podielu v prípade, že je potrebný, prípadne, ktorým sa uskutoční rozdelenie obchodného podielu v prípade, ak sa prevádza iba jeho časť – v dvoch vyhotoveniach (jedno vyhotovenie pre Zbierku listín),
 • zmluvu o prevode obchodného podielu – v jednom vyhotovení,
 • súhlas správcu dane (v prípade, ak ide o prepis väčšinového obchodného podielu) alebo písomné vyhlásenie prevodcu a nadobúdateľa o tom, že nemá povinnosť priložiť súhlas správcu dane – v jednom vyhotovení,
 • úplné znenie spoločenskej zmluvy, v ktorej už bude figurovať nadobúdateľ ako spoločník spoločnosti – jedno vyhotovenie pre Zbierku listín.

Súhlas správcu dane (daňový alebo colný úrad) je zmenou Obchodného zákonníka avizovanou v úvode článku. Vyžaduje sa iba pri prevode väčšinového obchodného podielu a doložiť ho musí prevodca ako aj nadobúdateľ, bez ohľadu na to, či je nadobúdateľ spoločníkom spoločnosti s ručením obmedzením alebo treťou osobou.

Pod väčšinovým obchodným podielom sa rozumie  obchodný podiel, ktorý vzhľadom na pomer hodnoty vkladu spoločníka k výške základného imania spoločnosti priznáva spoločníkovi aspoň polovicu všetkých hlasov alebo obchodný podiel, s ktorým spája aspoň polovicu všetkých hlasov spoločenská zmluva.

Povinnosť doložiť súhlas správcu dane nie je daná v prípade:

 • ak prevodcom alebo nadobúdateľom je zahraničná osoba,
 • ak spoločnosť nadobudne vlastný väčšinový obchodný podiel,
 • ak spoločnosť prevádza vlastný väčšinový obchodný podiel,
 • ak dochádza k prevodu obchodného podielu v rámci zrušenia spoločnosti bez likvidácie.

Správca dane vydá súhlas s prevodom väčšinového obchodného podielu bezplatne do 3 pracovných dní od doručenia žiadosti, ak prevodca alebo nadobúdateľ

 • nemá daňový nedoplatok alebo
 • nedoplatok v úhrne za všetky dane neprevyšuje 170 eur.

Písomné vyhlásenie spoločníka a nadobúdateľa nahrádza súhlas správcu dane v prípade, ak nedochádza k prevodu väčšinového obchodného podielu. Forma písomného vyhlásenia nie je stanovená, ale zákonodarca uvádza v dôvodovej správe ako príklad vyhlásenie fyzickej osoby o tom, že nie je jediným spoločníkom vo viac ako v dvoch s.r.o.

Súdny poplatok za podanie návrhu je 66 eur a registrový súd vykoná zápis do 5 pracovných dní od podania návrhu, ak bol návrh podaný s vyžadovanými prílohami (od 1.1.2013 sa táto lehota skracuje na dva pracovné dni).

Účinky zmluvy o prevode obchodného podielu

Ak sa zmluvou o prevode obchodného podielu prevádza väčšinový obchodný podiel, jej účinky voči všetkým nastávajú až zápisom do obchodného registra. V prípade prevodu menšinového obchodného podielu rozlišujeme účinky zmluvy o prevode obchodného podielu na

 • účinky medzi zmluvnými stranami a voči tretím osobám,
 • na účinky prevodu voči spoločnosti.

Medzi nadobúdateľom a prevodcom nastávajú účinky prevodu dňom uzavretia zmluvy, ak si zmluvné strany nedohodli účinnosť na neskorší deň. Týmto dňom je prevod menšinového obchodného podielu účinný aj voči tretím osobám, a to aj napriek tomu, že ešte nie je zapísaný do obchodného registra. Účinky voči spoločnosti nastávajú dňom doručenia zmluvy spoločnosti, ak nie je dohodnutá neskoršia účinnosť zmluvy.

V prípade menšinového prevodu obchodného podielu odporúčame dať si písomne potvrdiť doručenie zmluvy prehlásením spoločnosti (konateľa) o doručení zmlúv o prevode obchodného podielu do sídla spoločnosti.

Okamihom nadobudnutia účinnosti zmluvy voči spoločnosti, pri prevode väčšinového podielu zápisom do obchodného registra, nadobúdateľ obchodného podielu získava právne postavenie spoločníka spoločnosti.

Ručenie prevodcu

V prípade, že ste nesplatili svoj vklad v celom rozsahu, resp. splatenie vkladu v celom rozsahu nie je zapísané v obchodnom registri, za záväzky spoločnosti voči tretím osobám ručíte do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri. Ručenie prechádza na nadobúdateľa až zápisom zmeny v osobách spoločníkov do obchodného registra.

Veriteľ spoločnosti sa tak môže domáhať uspokojenia pohľadávky aj voči spoločnosti, ale aj voči vám ako bývalému spoločníkovi, ale len dovtedy, kým nebude zapísaná zmena v obchodnom registri.

Pre úplnosť uvádzame, že spoločnosť je povinná zmenu v osobe spoločníkov zapísať do zoznamu spoločníkov a oznámiť daňovému úradu.

Autor: Lucia Regecová, Danica Valentová (Glatzová & Co.)

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Predaj s.r.o.

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

august

18aug8:30Aktuálne zmeny Infozákona a najčastejšie problémy aplikačnej praxe v druhom polroku 20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Samospráva

19aug8:30Zmenky a ich využitie v praxi – účtovný, daňový a právny pohľad8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DPH

19aug8:30Zmenky a ich využitie v praxi – účtovný, daňový a právny pohľad8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DPH

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X