Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Daň z motorových vozidiel za rok 2015, splatná do konca januára 2016 – zmeny pri podaní daňového priznania

Auto.png
11. decembra 2015 Zdroj Accace Tlačiť

Od 1. januára 2015 vstúpil do platnosti zákon o dani z motorových vozidiel, ktorý zaviedol viaceré zmeny v tejto oblasti. Zákon bol prijatý najmä z dôvodu zmeny rozpočtového určenia tejto dane, ktorá už neplynie do rozpočtu samosprávnych krajov, ale priamo do štátneho rozpočtu. Prečítajte si najdôležitejšie zmeny, na ktoré je potrebné prihliadať pri určovaní výšky daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel už za rok 2015.

Daň z motorových vozidiel platia fyzické a právnické osoby, ktoré sú zapísané ako držiteľ v Osvedčení o evidencii vozidla, a tiež zamestnávatelia pri použití súkromných vozidiel svojich zamestnancov na podnikateľské účely zamestnávateľa počas pracovných ciest, a to za vozidlá kategórie L, M, N a O evidované v SR, ktoré sú používané v zdaňovacom období na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť.

Zdaňovacím obdobím zostáva aj naďalej kalendárny rok. Osobitne je určené zdaňovacie obdobie v prípade zrušenia daňovníka bez likvidácie, zrušenia daňovníka s likvidáciou, vyhlásení konkurzu na majetok daňovníka, ukončenia podnikania daňovníka a smrti daňovníka.

Kto platí daň po novom

Jedna z najvýznamnejších zmien, ktorá nastala od 1.1.2015 nastala pri operatívnom prenájme, kedy použitie vozidla na podnikateľské účely už nezdaňuje vlastník vozidla, ale držiteľ zapísaný v technickom preukaze.

„Ďalej sa zosúladil zákon o dani z motorových vozidiel s ostatnými daňovými predpismi a v prípade organizačnej zložky zapísanej ako držiteľ v technickom preukaze je daňovníkom právnická osoba – zriaďovateľ tejto organizačnej zložky,“ dopĺňa Barbora Vitková, daňová konzultantka  Accace k.s.

Daň z motorových vozidiel sa platí už aj pri motocykloch a štvorkolkách

Daňou z motorových vozidiel sa od začiatku roka 2015 nezdaňujú len vozidlá kategórie M, N a O, ako to bolo doteraz, ale bola pridaná aj ďalšia kategória vozidiel, a to konkrétne kategória L. Do tejto kategórie sa zahŕňajú najmä malé motocykle, motocykle, trojkolky, štvorkolky a iné. „Údaj o kategórii vozidla nájdete v Osvedčení o evidencii  – časť 1 alebo časť 2 v riadku J – Kategória,“ vysvetľuje B. Vitková.

Kde podať daňové priznanie

Daňovníkom sa zároveň – na rozdiel od roku 2014 –  zjednodušil postup pri podávaní daňových priznaní k dani z motorových vozidiel, nakoľko pre zdaňovacie obdobia končiace do 31.12.2015 platí, že daňovník podáva už len jedno daňové priznanie správcovi dane miestne príslušnému podľa adresy svojho sídla, resp. adresy bydliska, a to bez ohľadu na to v koľkých VÚC má prihlásené vozidlá.

S touto novinkou sa zároveň spája aj zjednodušenie pri úhrade daňovej povinnosti a platení preddavkov na túto daň, keďže na tieto účely správca dane zriadil samostatné predčíslie účtu, ktoré je pri úhradách potrebné použiť. Úhrada daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel za rok 2015 bude teda vyzerať nasledovne: 501163-osobný účet daňovníka/8180, resp. SKXX 8180 5011 638X XXXX XXXX.

Aký je základ dane po novom

Od 1. januára 2015 sa zmenilo vymedzenie osobného a úžitkového vozidla:

  • Osobným vozidlom sa rozumie už len vozidlo kategórie L a M1
  • Úžitkovým vozidlom sa rozumie vozidlo kategórie M2, M3, N1 až N3 a O1 až O4

Základ dane pri osobnom aj úžitkovom vozidle ostal definovaný rovnako, mení sa však rozsah vozidiel, ktoré spadajú do tej ktorej kategórie. „Touto úpravou správca dane dosiahne vyšší výber dane oproti doterajšej úprave, kedy všetky vozidlá kategórie M spadali do kategórie osobných vozidiel, kde sú sadzby dane všeobecne určené na nižšej úrovni,“ uvádza B. Vitková. Ďalej bol osobitne zadefinovaný základ dane pre vozidlá, ktorých jediným zdrojom energie je elektrina.

Jednotná sadzba pre celé územie Slovenska

Sadzby dane sú po novom pevne dané pre územie celej SR, čo je možné považovať za zjednodušenie pre daňovníkov oproti situácii z minulých rokov, kedy si museli hľadať aktuálne platné Všeobecné záväzné nariadenia jednotlivých VÚC, v ktorých mali evidované vozidlá používané na podnikanie. Pri výpočte daňovej povinnosti je potrebné upraviť túto ročnú sadzbu dane, a to najprv podľa počtu mesiacov, ktoré uplynuli od mesiaca prvej evidencie vozidla v SR. Následne je možné túto upravenú (zníženú alebo zvýšenú) sadzbu dane ešte znížiť o 50% podľa typu pohonu vozidla. Toto dodatočné zníženie sa vzťahuje na hybridné motorové a hybridné elektrické vozidlá, vozidlá s pohonom na stlačený alebo skvapalnený zemný plyn (CNG alebo LNG) a vozidlá na vodíkový pohon. „V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že vyššie uvedené úpravy daňovník zohľadňuje až v daňovom priznaní za dané zdaňovacie obdobie,“ upozorňuje B. Vitková.

Vznik, zánik daňovej povinnosti a oznamovacia povinnosť

Zákon platný od začiatku roka 2015 zaviedol zmenu pri vzniku a zániku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel. Po novom vzniká daňová povinnosť od prvého dňa mesiaca, v ktorom bolo vozidlo použité na podnikateľské účely.
Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo k:

  • vyradeniu alebo dočasnému vyradeniu vozidla z evidencie
  • ukončeniu alebo prerušeniu podnikania
  • zániku daňovníka bez likvidácie
  • zmene držiteľa vozidla
  • ukončeniu použitia zamestnaneckého vozidla alebo vozidla, ktoré má v technickom preukaze ako držiteľa vozidla zapísanú inú osobu

Oproti roku 2014 kedy sa v daňovom priznaní uvádzal len dátum vzniku daňovej povinnosti a zánik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel sa samostatne oznamoval správcovi dane, v roku 2015 uvedie vznik a zánik daňovej povinnosti daňovník až v daňovom priznaní. „Výnimkou je použitie vozidla zamestnanca na podnikateľské účely zamestnávateľa, pri ktorom sa tento údaj v daňovom priznaní uviesť nemusí,“ dopĺňa B. Vitková. V porovnaní s úpravou v roku 2014, týmto správca dane odbúral administratívne zaťaženie spojené s oznamovaním zániku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel.

Od 1.1.2015 bola zavedená oznamovacia povinnosť iba v prípade, ak daňovník v danom zdaňovacom období nepoužíval vozidlo na podnikanie, neúčtoval o ňom, neevidoval vozidlo v daňovej evidencii alebo neuplatňoval výdavky spojené s používaním vozidla. Daňová povinnosť k takémuto vozidlu zaniká k 31.12. predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia a je potrebné túto skutočnosť oznámiť správcovi dane do 31.1. po uplynutí daného zdaňovacieho obdobia.

Výpočet daňovej povinnosti a platba preddavkov na daň

Opätovne je zavedený výpočet daňovej povinnosti na základe počtu mesiacov použitia vozidla na podnikanie v danom zdaňovacom období, čo značne zjednoduší daňovníkom výpočet daňovej povinnosti najmä v prípade používania vozidiel zamestnancov počas pracovných ciest.

Preddavky na daň sa aj naďalej určujú na základe predpokladanej dane na ďalšie zdaňovacie obdobie, avšak ako súčet ročnej sadzby dane upravenej podľa počtu mesiacov od dátumu prvej evidencie vozidla za každé vozidlo, ktoré je predmetom dane k 1.1. ďalšieho zdaňovacieho obdobia.

Hranice pre určenie štvrťročných a mesačných preddavkov boli upravené nasledovne:

  • Ak predpokladaná daň nepresiahne sumu 700,00€, daňovník preddavky na daň neplatí.
  • Ak predpokladaná daň presiahne 700,00€ a nepresiahne 8 300,00€, daňovník platí štvrťročné preddavky na daň.
  • Ak je predpokladaná daň vyššia ako 8 300,00€, daňovník platí mesačné preddavky na daň.

„Na platenie preddavkov zároveň nemá vplyv zmena predmetu dane, vznik a zánik oslobodenia od dane, zníženie a zvýšenie ročnej sadzby dane počas zdaňovacieho obdobia a podanie dodatočného priznania,“ dopĺňa B. Vitková.

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

tlačivo daň z motorových vozidiel za 2015

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z motorových vozidiel

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

február

20feb8:30Najčastejšie chyby vo verejných obstarávaniach – príklady z praxe a ako sa im vyhnúť8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Právo

20feb8:30Najčastejšie chyby vo verejných obstarávaniach – príklady z praxe a ako sa im vyhnúť8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Právo

20feb8:30Najčastejšie chyby vo verejných obstarávaniach – príklady z praxe a ako sa im vyhnúť8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Právo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X