Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Daňové priznanie B – uplatnenie daňovej straty z predchádzajúceho obdobia

Daňové priznanie B - uplatnenie daňovej straty z predchádzajúceho obdobia
Ilustračné foto SITA
25. februára 2013 Zdroj Podnikam.SK, SC Tlačiť
Aktualizácia 25.2.*: Pod tabuľkou č.1 daňovník v tomto prípade NEVYZNAČUJE uplatnenie preukázateľných výdavkov. V prílohe nájdete aj upravené daňové priznanie podľa príkladu.
 
Pri vypĺňaní daňového priznania si daňovníci často nie sú istí, ako si majú uplatniť odpočet daňovej straty, resp. daňových strát z predchádzajúceho obdobia. 
 
V riadku 59 daňového priznania daňovník uvedie rok straty sumu daňovej straty na uplatnenie. Uvádza sa len daňová strata alebo tá časť daňovej straty, ktorá sa v príslušnom zdaňovacom období odpočítava od základu dane. 

Príklad uplatnenia daňovej straty

Príklad:
Juraj Lehotský podniká na základe živnostenského oprávnenia – prevádzkuje predajňu potravín. Vedie jednoduché účtovníctvo a je  platiteľom DPH. V období od 1.1.2012 do 31.12.2012 dosiahol príjmy vo výške 45 780 €. V roku 2011 vykázal daňovú stratu vo výške 4 130 €, ktorú si chce uplatniť v daňovom priznaní za rok 2012.
 
Juraj Lehotský je ženatý a manželkine príjmy za rok 2012 boli 8 650 €. Vzhľadom na to, že vlastné príjmy manželky boli vyššie než je suma 3 644,74 €, nemôže si daňovník uplatniť nezdaniteľnú časť na manželku.  Má dve deti, na ktoré si chce uplatniť daňový bonus v daňovom priznaní.

 

Tabuľka č. 1: Informácie o daňovníkovi

Meno a priezvisko: Juraj Lehotský
DIČ: 1020104433
Trvalé bydlisko:  Žilinská 7, Bratislava
Číslo bankového účtu:  ČSOB, a.s., 4002001225/7500
Meno a priezvisko dieťaťa: Ronald Lehotský
Rodné číslo dieťaťa: 060609/3333 
Meno a priezvisko dieťaťa: Lucia Lehotská 
Rodné číslo dieťaťa: 085308/1111
Suma príjmov zo živnosti podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona za rok 2012: 45 780,00 €
Suma preukázateľných výdavkov vrátane príspevkov na sociálne a zdravotné poistenie k príjmom uvedeným v § 6 ods. 1 písm. b) zákona za rok 2012: 33 290,00 €
Suma preukázateľne zaplatených príspevkov na sociálne poistenie: 1 348,33 €
Suma preukázateľne zaplatených príspevkov na zdravotné poistenie:  569,44 €
Suma preukázateľne zaplatených príspevkov na sociálne a zdravotné poistenie spolu:  1 917,77 €
Suma straty z príjmov z podnikania podľa § 6 vykázaná v roku 2011:  4 130,00 €

 

Povinnosť podať daňové priznanie za rok 2012 daňovníkovi vyplýva z dôvodov, že jeho príjmy boli vyššie ako 1 822,37 €. Juraj Lehotský vyplní daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B vydané MF SR č. MF/22371/2012-721, ktorého súčasťou je potvrdenie o podaní daňového priznania a poučenie na jeho vyplnenie. Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby FO typ B je určené pre daňovníkov,ktorí majú príjmy, ktoré sú predmetom dane podľa § 5 až § 8 zákona o dani z príjmov (príjmy zo závislej činnosti, príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu, príjmy z kapitálového majetku,ostatné príjmy) a nie sú oslobodené od dane.

 

Postup pri vypĺňaní daňového priznania:

I. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

 

  • Riadok 01 – uvedie DIČ: 1020104433.
  • Druh daňového priznania – znakom „x“ vyznačí, že ide o riadne daňové priznanie.
  • Rok – uvedie obdobie, za ktoré sa daňové priznanie podáva, t. j. 2012.
  • Správca dane oznámil daňovníkovi číslo účtu správcu dane vedeného pre daňovníka – uvedené sa vyplní v závislosti od situácie, či správca dane oznámil, resp. neoznámil daňovníkovi číslo účtu správcu dane vedeného pre daňovníka.

 

V prípade, že by do lehoty na podanie daňového priznania uvedenej v § 49 ods. 2, ods. 3 zákona o dani z príjmov správca dane daňovníkovi neoznámil číslo účtu, daňovníkovi by vznikla povinnosť daň zaplatiť v lehote do ôsmich dní od doručenia tohto oznámenia. Jurajovi Lehotskému daňový úrad oznámil číslo účtu správcu dane, na ktorý by mal daňovník zaplatiť daň uvedenú v daňovom priznaní, preto vyznačí znakom „x“ túto skutočnosť. 

  • Riadok 03 – uvedie kód SK NACE: 6920 podľa vyhlášky Štatistického úradu SR č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností. Klasifikáciu kódov SK NACE možno nájsť na internetovej stránke www.statistics.sk. V kolónke „Hlavná, prevažná činnosť“ uvedie „ostatný maloobchod s potravinami v nešpecializovaných predajniach“.
  • Riadok 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13 – daňovník uvedie základné identifikačné údaje – meno, priezvisko, adresu atď.
  • Riadok 26 – uvedie názov banky a číslo bežného účtu používaného v súvislosti s podnikateľskou činnosťou. 

II. ODDIEL – ÚDAJE O ZÁSTUPCOVI, KTORÝ PODÁVA PRIZNANIE

III. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE ZNÍŽENIA ZÁKLADU DANE (§ 11 zákona)

Tieto oddiely Juraj Lehotský nevypĺňa.

 

IV. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE DAŇOVÉHO BONUSU (§ 33 zákona)

  • Riadok 32 – uvedie meno, priezvisko, rodné číslo detí a počet mesiacov, za ktoré uplatňuje daňový bonus, t.j. 12 mesiacov.

 

V. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI

Tento oddiel Juraj Lehotský nevypĺňa, nakoľko v roku 2012 nemal príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 zákona.

 

 

VI. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV Z PODNIKANIA, tabuľka č. 1

 

  • V stĺpci 01, riadok 03 a 09 – uvedie príjmy zo živnosti v sume: 45 780,00 €.
  • V stĺpci 02, riadok 03 a 09 – uvedie výdavky zo živnosti vrátane preukázateľne zaplatených príspevkov na sociálne a zdravotné poistenie, t. j. 33 290,00 €.

 

Pod tabuľku č. 1 daňovník uvedie:

*Uplatňujem preukázateľné výdavky podľa § 6 ods. 14 zákona

  • *pri príjmoch podľa § 6 ods. 1, 2 zákona“ – znakom „x“ vyznačí túto skutočnosť.
  • sumu preukázateľne zaplateného poistného na sociálne poistenie, t.j. 1 348,33 €;
  • sumu preukázateľne zaplateného poistného na zdravotné poistenie, t.j. 569,44 €. 

Údaje z tabuľky č. 1 riadok 09 sa prenášajú na stranu 4 do riadku 37 príjmy = 45 780,00 € a riadku 38 výdavky = 33 290,00 €.Na riadku 39 sa vypočíta základ dane = r. 37 – r. 38 = príjmy – výdavky = 45 780,00 € – 33 290,00 € = 12 490,00 €. Údaj z r. 39 sa prenesie do riadku 43 (základ dane).

 

 

VII. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV Z KAPITÁLOVÉHO MAJETKU

 

VIII. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z OSTATNÝCH PRÍJMOV 

Oddiel VII. a VIII. Juraj Lehotský nevypĺňa, nakoľko v roku 2012 nemal príjmy tohto charakteru.

 

IX. ODDIEL – ZÁKLAD DANE a odpočet daňovej straty podľa § 30 zákona 

Prehľad o uplatňovanej daňovej strate (stratách) z predchádzajúcich zdaňovacích období 

  • Riadok 59 – daňovník uvedie vľavo rok straty: 2011 a vpravo sumu daňovej straty na uplatnenie 4 130,00 €. Uvádza sa tu len daňová strata alebo tá časť daňovej straty, ktorá sa v príslušnom zdaňovacom období odpočítava od základu dane. Juraj Lehotský si uplatňuje daňovú stratu z roku 2011 vo výške 4 130,00 €. 

Uplatnenie daňovej straty z predchádzajúcich zdaňovacích období 

  • Riadok 67 – Juraj Lehotský nevypĺňa, lebo nemal príjmy zo závislej činnosti.
  • Riadok 68 – prenesie sa údaj z r. 43 daňového priznania, čo je čiastkový základ dane z príjmov zo živnosti = 12 490,00 €.
  • Riadok 69 – uvádza sa nárok na uplatnenie daňovej straty z predchádzajúcich období z r. 66 maximálne do sumy na r. 68.
  • Riadok 70 – je rozdielom riadkov 68 a 69, t. j. 12 490,00 – 4 130,00 = 8 360,00 €.
  • Riadok 71 – uvedie sa úhrn čiastkových základov dane z príjmov podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2 zákona, čo je v tomto prípade suma 8 360,00 €.
  • Riadky 72 až 75 – Juraj Lehotský nevypĺňa.  

X. ODDIEL – VÝPOČET DANE podľa § 15 zákona

  • Riadok 76 – prenáša sa údaj z riadku 71, t. j. suma 8 360,00 €.
  • Riadok 77 – nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka vypočítaná zo sumy na r. 76 (pozri informácie v Pomôcke na vyplnenie DP FO za rok 2012 pri uplatnení nezdaniteľných častí základu dane. Juraj Lehotský má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti vo výške 3 644,74 €.
  • Riadok 78 – Juraj Lehotský si neuplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na manželku, preto riadok nevypĺňa.
  • Riadok 79 – je súčtom riadkov 77 a 78, t. j. suma 3 644,74 €.
  • Riadok 80 – základ dane z príjmov podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2 zákona znížený o nezdaniteľnú časť, t. j. r. 76 – r . 79 = 4 715,26 €.
  • Riadok 81 – základ dane ako súčet riadkov 80, 74 a 75, v našom prípade 4 715,26 + 0 + 0 = 4 715,26 €.
  • Riadok 82 – výpočet dane vo výške 19 % zo základu dane z  r. 81 = 19 % z 4 715,26 € = 895,89 €.
  • Riadok 91 – prenáša sa údaj z riadku 82, t. j. suma 895,89 €.
  • Riadok 95 – prenáša sa údaj z riadku 91, t. j. suma 895,89 €.
  • Riadok 96 – uvedie sa suma daňového bonusu za celý rok 2012 na dve deti, t.j. 249,24 € x 2 = 498,48 €.
  • Riadok 97 – uvedie sa daňová povinnosť znížená o daňový bonus, t. j. rozdiel r. 95 – r. 96 = 895,89 – 498,48 =397,41 €.
  • Riadok 98 – Juraj Lehotský nevypĺňa, keďže zamestnávateľ mu nevyplácal žiaden daňový bonus.
  • Riadky 99 až 109 – Juraj Lehotský nevypĺňa.
  • Riadok 110 – daň na úhradu ako rozdiel r. 95 – r. 96 = 397,41  €.

 

 

 

XI. ODDIEL – ROZDIELY Z DODATOČNÉHO DAŇOVÉHO PRIZNANIA

XII. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI S OBMEDZENOU DAŇOVOU POVINNOSŤOU (NEREZIDENTOVI) NA UPLATNENIE ZÁKONAOddiel XI. a XII. Juraj Lehotský nevypĺňa.

 

XIII. ODDIEL – VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákonaJuraj Lehotský si uplatňuje inštitút poukázania 2 % dane na osobitné účely podľa § 50 zákona.

  • Riadok 122 – výpočet 2 % zo zaplatenej dane z r. 97, t. j. 2 % z 397,41 € = 7,95 €. Minimálna suma je 3,32 €.
  • Podpis daňovníka v kolónke „Podpis daňovníka (zástupcu)“.
  • Riadok 123 – vyplnenie údajov o prijímateľovi, ktoré si daňovník zistí zo zoznamu prijímateľov, ktorý každoročne zverejňuje Notárska komora SR do 15. januára kalendárneho roka, v ktorom možno prijímateľovi poskytnúť 2 %, resp. 3 % podiel zaplatenej dane.

XIV. ODDIEL – MIESTO NA OSOBITNÉ ZÁZNAMY DAŇOVNÍKA

V riadku 124 sa uvádza počet všetkých príloh, ktoré sú súčasťou priznania. Juraj Lehotský uvedie 4 prílohy, ktoré budú súčasťou podaného daňového priznania. Ide o:

  • Kópie rodných listov oboch detí.
  • Výkaz o príjmoch a výdavkoch za rok 2012.
  • Výkaz o majetku a záväzkoch za rok 2012. 

Na strane 11 daňovník daňové priznanie podpíše s uvedením dátumu. 

XV. ODDIEL – ŽIADOSŤ O VYPLATENIE DAŇOVÉHO BONUSU

Juraj Lehotský túto časť nevypľňa, lebo jeho daňová povinnosť sa znižovala o daňový bonus, preto nežiada o jeho vyplatenie.

 

ÚDAJE PRE ÚČELY SOCIÁLNEHO A ZDRAVOTNÉHO POISTENIARiadok 09 – suma 1 348,33 €Riadok 10 – suma 569,44 € 

Riadky 09 a 10 vypĺňa každý daňovník s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktorý si uplatňuje ako daňový výdavok povinne platené poistné na sociálne a zdravotné poistenie.V riadku 09 týkajúcom sa preukázateľne zaplateného poistného na sociálne poistenie uvedie len sumu, ktorú preukázateľne zaplatil v zdaňovacom období, za ktoré sa podáva daňové priznanie, t. j. nebude v ňom zahrnutý prípadný nedoplatok z predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia.V riadku 10 týkajúcom sa preukázateľne zaplateného preddavku na verejné zdravotné poistenie sa uvedie suma, ktorú preukázateľne zaplatil v zdaňovacom období, za ktoré sa podáva daňové priznanie, t. j. nebude v ňom zahrnutý prípadný  nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za predchádzajúci, rok resp. nedoplatky z predchádzajúcich rokov. 

Na strane 12 daňovník daňové priznanie podpíše s uvedením dátumu.

 

*Tu nájdete vyplnené daňové priznanie podľa príkladu
 
 

 

Odporúčané ebooky

Súvisiace články v seriáli "Daň z príjmu za rok 2012"

Zobraziť všetky články v seriáli "Daň z príjmu za rok 2012"
FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z príjmu

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

august

18aug8:30Aktuálne zmeny Infozákona a najčastejšie problémy aplikačnej praxe v druhom polroku 20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Samospráva

19aug8:30Zmenky a ich využitie v praxi – účtovný, daňový a právny pohľad8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DPH

19aug8:30Zmenky a ich využitie v praxi – účtovný, daňový a právny pohľad8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DPH

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X