Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Daňové priznanie k dani z príjmov typ B – SZČO a paušálne výdavky

Daňové priznanie k dani z príjmov typ B - SZČO a paušálne výdavky
Ilustračné foto SITA
25. februára 2013 Zdroj Podnikam.SK, SC Tlačiť
*Aktualizácia 25.2.: V tomto prípade (podľa poučenia k vyplňaniu daňového priznania) daňovník v VI. oddiele v stĺpci 02 výdavky zo živnosti NEVYPĹŇA a uvedie ich len v stĺpci 02 riadok 09. (Pri vypĺňaní tlačiva prostredníctvom internetu vám však program chybu nevykáže). Článok obsahuje aj aktualizované vyplnené tlačivo podľa nižšie uvedeného príkladu.
 
Daňovník, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty alebo daňovník, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty len časť zdaňovacieho obdobia, si môže uplatniť výdavky percentom z príjmov.
 
V nasledujúcom článku sa zameriame na vyplnenie daňového priznania podnikateľky, ktorá si uplatňuje paušálne výdavky.

 

Ako vyplní daňové priznanie SZČO využívajúca paušálne výdavky

Príklad:Petra Seidlová podnikala v období od 1.1.2012 do 31.12.2012 na základe živnostenského oprávnenia (§ 6 zákona o dani z príjmov) v oblasti kaderníckych a kozmetických služieb. Za rok 2012 dosiahla príjmy zo živnostenského oprávnenia vo výške 17 230,00 € a zaplatila odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne v celkovej výške 1 917,77 €. Nie je platiteľkou DPH. Má jednu dcéru, na ktorú si chce uplatniť daňový bonus. Rozhodla sa, že si bude uplatňovať výdavky percentom z príjmov. 

 

Tabuľka: Informácie o daňovníkovi

Meno a priezvisko: Petra Seidlová
DIČ: 1020101221
Trvalé bydlisko: Leškova 7, Bratislava
Číslo bankového podnikateľského účtu: ČSOB, a.s., 400277815/7500
Meno a priezvisko dieťaťa: Barbora Seidlová
Dátum narodenia dieťaťa: 070216/1133
Suma príjmov podľa § 6 ods. 1 písm. b) za rok 2012: 17 230,00 €
Suma výdavkov (40 % z príjmov uvádzaných v § 6 ods. 1 písm. b) za rok 2012: 6 892,00 €
Suma výdavkov vrátane preukázateľne zaplatených príspevkov na sociálne a zdravotné poistenie za rok 2012: 8 809,77 €
Suma preukázateľne zaplatených príspevkov na sociálne poistenie: 1 348,33 €
Suma preukázateľne zaplatených príspevkov na zdravotné poistenie: 569,44 €
Suma preukázateľne zaplatených príspevkov na sociálne a zdravotné poistenie spolu: 1 917,77 €

 Petra Seidlová mala v roku 2012 príjmy na základe živnostenského oprávnenia podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Povinnosť podať daňové priznanie za rok 2012 jej vyplýva z dôvodov, že jej dosiahnuté príjmy boli vyššie ako 1 822,37  € a zároveň, že si uplatňuje daňový bonus.

Petra Seidlová vyplní daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B vydané MF SR č. MF/22371/2012-721, ktorého súčasťou je potvrdenie o podaní daňového priznania a poučenie na jeho vyplnenie. Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby FO typ B je určené pre daňovníkov s príjmami podľa § 5 až § 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (príjmy zo závislej činnosti, príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu, príjmy z kapitálového majetku, ostatné príjmy) a nie sú oslobodené od dane.

 

Petra Seidlová sa rozhodla uplatniť si paušálne výdavky v súlade s § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov vo výške 40 % z príjmov. V zmysle ustanovenia § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov, ak daňovník uplatní paušálne výdavky, v sumách výdavkov sú zahrnuté všetky daňové výdavky daňovníka, okrem zaplateného poistného a príspevkov, ktoré je daňovník povinný platiť, ak toto poistné a príspevky neboli zahrnuté do základu dane v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach. Toto poistné a príspevky si môže daňovník uplatniť vo výdavkoch v preukázanej výške. Daňovník, ktorý uplatňuje daňové výdavky paušálne, je povinný viesť evidenciu o príjmoch v časovom slede, o zásobách a o pohľadávkach.

 

Postup vypĺňania daňového priznania

I. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI
 • Riadok 01 – uvedie DIČ: 1020101221.
 • Druh daňového priznania – znakom „x“ vyznačí, že ide o riadne daňové priznanie.
 • Rok – uvedie obdobie, za ktoré sa daňové priznanie podáva, t. j. 2012.
 • Správca dane oznámil daňovníkovi číslo účtu správcu dane vedeného pre daňovníka – daňovník znakom „x“ vyznačí, že áno.
 • Riadok 03 – uvedie kód SK NACE: 2599 podľa vyhlášky Štatistického úradu SR č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností. Klasifikáciu kódov SK NACE nájdete na internetovej stránke www.statistics.sk. V kolónke „Hlavná, prevažná činnosť“ uvedie „kadernícke a kozm. služby“.
 • Riadok 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 – daňovník uvedie základné identifikačné údaje, napr. meno, priezvisko, adresu atď.
 • Riadok 26 – uvedie názov banky a číslo bežného účtu používaného v súvislosti s podnikateľskou činnosťou. 
II. ODDIEL – ÚDAJE O ZÁSTUPCOVI, KTORÝ PODÁVA PRIZNANIE
III. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE ZNÍŽENIA ZÁKLADU DANE (§ 11 zákona)Oddiely II. a III. nevypĺňa.
 
 
IV. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE DAŇOVÉHO BONUSU (§ 33 zákona)
 • Riadok 32 – uvedie meno, priezvisko, rodné číslo dieťaťa a počet mesiacov, za ktoré uplatňuje daňový bonus, t. j. 12 mesiacov.
 
V.ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI (zo zamestnania)
Tento oddiel nevypĺňa, nakoľko v roku 2012 nemala príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 zákona.
 
 
VI. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV Z PODNIKANIA, tabuľka č. 1
 • V stĺpci 01, riadok 02 a 09 – uvedie príjmy zo živnosti v sume: 17 230,00 €.
 • V stĺpci 02, *riadok 02 a 09 – uvedie výdavky zo živnosti vrátane preukázateľne zaplatených príspevkov na sociálne a zdravotné poistenie, t. j. (40% paušálne výdavky) 6 892,00 € + 1 917,77 € = 8 809,77 €.
 
Pod tabuľku č. 1 daňovník uvedie:
Uplatňujem výdavky percentom z príjmov podľa § 6 odst. 10 zákona
 • pri príjmoch podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona – znakom „x“ vyznačí túto skutočnosť.
 • sumu preukázateľne zaplateného poistného na sociálne poistenie, t. j. 1 348,33 €;
 • sumu preukázateľne zaplateného poistného na zdravotné poistenie, t. j. 569,44 €.
 
Údaje z tabuľky č. 1 riadok 09 sa prenášajú na stranu 4 do riadku 37 príjmy = 17 230,00 € a riadku 38 výdavky = 8 809,77 €.Na riadku 39 sa vypočíta základ dane = r. 37 – r. 38 = príjmy – výdavky = 17 230,00 € – 8 809,77 € = 8 420,23 €. Údaj z r. 39 sa opíše do riadku 43 (základ dane).
 
VII. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV Z KAPITÁLOVÉHO MAJETKU
VIII. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z OSTATNÝCH PRÍJMOV
Oddiely VII. a VIII. nevypĺňa, nakoľko v roku 2012 nemala príjmy tohto charakteru.
 
IX. ODDIEL – ZÁKLAD DANE a odpočet daňovej straty podľa § 30 zákona
 • Prvú časť IX. Oddielu „Prehľad o uplatňovanej daňovej strate z predchádzajúcich zdaňovacích období“ nevypĺňa.
 • Vyplní časť „Uplatnenie daňovej straty z predchádajúcich zdaňovacích období“ IX. oddielu nasledovne:
 • Riadok 67 – nevypĺňa, lebo nemala príjmy zo závislej činnosti.
 • Riadok 68 – prenesie sa údaj z r. 43 daňového priznania, čo je čiastkový základ dane z príjmov zo živnostenského podnikania = 8 420,23 €.
 • Riadok 69 –  nevypĺňa, nakoľko v roku 2012 si neuplatňovala daňovú stratu z predchádzajúcich zdaňovacích období.
 • Riadok 70 – uvedie sa údaj z riadku 68, t. j. 8 420,23 €.
 • Riadok 71 – uvedie sa údaj z riadku 70, t. j. sumu 8 420,23 €.
 • Riadky 72 až 75 – nevypĺňa. 
X. ODDIEL – VÝPOČET DANE podľa § 15 zákona
 • Riadok 76 – prenáša sa údaj z riadku 71, t. j. suma 8 420,23 €.
 • Riadok 77 – nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka, v našom prípade 3 644,74 €.
Upozorňujeme, že na r. 77 sa uvádza suma, ktorú daňovník môže vypočítať v XVII. oddiele podľa pomôcky na výpočet nezdaniteľných častí základu dane (na daňovníka), ktorá je súčasťou tohto poučenia. Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka v roku 2012 je v sume 3 644,74 eura, ak jeho základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 5 alebo § 6 ods. 1 a 2 zákona sa rovná alebo je nižší ako 18 983 eur.
 
 • Riadok 78 – neuplatňuje si nezdaniteľnú časť na manžela, preto túto časť nevypĺňa.
 • Riadok 79 – je súčtom riadkov 77 a 78, t. j. 3 644,74 €.
 • Riadok 80 – výpočet základu dane zníženého o nezdaniteľnú časť, t. j. r. 76 – r. 79, t. j. 4 775,79 €.
 • Riadok 81 – r. 80 + r. 74 + r. 75, t. j. 4 775, 79 €.
 • Riadok 82 – výpočet dane, t. j. 19 % zo základu dane 4 775,79 = 907,34 €.
 • Riadky 83 až 90 – nevypĺňa.
 • Riadok 91 – prenáša sa údaj z riadku 82, t. j. suma 907,34 €.
 • Riadky 92 až 94 – nevypĺňa.
 • Riadok 95 – prenáša sa údaj z r. 91, t. j. 907,34 €.
 • Riadok 96 – uvedie sa nárok na daňový bonus vo výške 249,24 € na 1 dieťa za 12 mesiacov.
 • Riadok 97 – daň znížená o daňový bonus, t. j. 907,34 – 249,24 = 658,10 €.
 • Riadok 98 – nevypĺňa.
 • Riadok 99 – vyplní údaj z riadku 96, t. j. 249,24 €.
 • Riadky 100 až 109 – nevypĺňa.
 • Riadok 110 – rozdiel r. 95 – r. 96 = 658,10 €.
 • Riadok 111 – nevypĺňa.
 
XI. ODDIEL – ROZDIELY Z DODATOČNÉHO DAŇOVÉHO PRIZNANIAXII. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI S OBMEDZENOU DAŇOVOU POVINNOSŤOU (NEREZIDENTOVI) NA UPLATNENIE ZÁKONA
Oddiel XI. a XII. nevypĺňa.
 
 
XIII. ODDIEL – VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona
 
 • Riadky 122 a 123 sa vypĺňajú vtedy, ak daňovník uplatní postup vyplývajúci z § 50 zákona, t.j. využije inštitút o použití podielu zaplatenej dane na osobitné účely.
 • Riadok 122 – údaje sa vypočítajú nasledovne: 2 % zo 658,10 € = 13,16 €.
 • Riadok 123 – uvedú sa údaje o prijímateľovi. Predmetné informácie je možné zistiť zo zoznamu prijímateľov, ktorý každoročne zverejňuje Notárska komora SR do 15. januára kalendárneho roka.
 
Na strane 10 daňovník daňové priznanie podpíše.
 

 

 
XIV. ODDIEL – MIESTO NA OSOBITNÉ ZÁZNAMY DAŇOVNÍKA
Oddiel XIV. nevypĺňa.
 
 • Riadok 124 – uvádza sa počet všetkých príloh, ktoré sú súčasťou priznania. Petra Seidlová uvedie 2 prílohy, ktoré budú súčasťou podaného daňového priznania. Ide o:
– kópiu rodného listu dieťaťa,
– potvrdenie školy, že dieťa žijúce s daňovníkom v spoločnej domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom.
 
Upozornenie: V zmysle § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov daňovník, ktorý uplatní paušálne výdavky, vedie evidenciu o príjmoch v časovom slede, o zásobách a o pohľadávkach. Predmetné evidencie nie sú súčasťou príloh k daňovému priznaniu a správcovi dane sa nepredkladajú.
 
Na strane 11 daňovník daňové priznanie podpíše a uvedie dátum.
 
 
ÚDAJE PRE ÚČELY SOCIÁLNEHO A ZDRAVOTNÉHO POISTENIA
 • Riadok 09 – suma 1 348,33 €
 • Riadok 10 – suma 569,44 €
Riadky 09 a 10 vypĺňa každý daňovník s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktorý si uplatňuje ako daňový výdavok povinne platené poistné na sociálne a zdravotné poistenie.
 
V riadku 09 týkajúcom sa preukázateľne zaplateného poistného na sociálne poistenie uvedie len sumu, ktorú preukázateľne zaplatil v zdaňovacom období, za ktoré sa podáva daňové priznanie, t. j. nebude v ňom zahrnutý prípadný nedoplatok z predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia.
 
V riadku 10 týkajúcom sa preukázateľne zaplateného preddavku na verejné zdravotné poistenie sa uvedie suma, ktorú preukázateľne zaplatil v zdaňovacom období, za ktoré sa podáva daňové priznanie, t. j. nebude v ňom zahrnutý prípadný  nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za predchádzajúci  rok, resp. nedoplatky z predchádzajúcich rokov.
Na strane 12 sa daňovník podpíše a uvedie dátum.
 
 
 

Odporúčané ebooky

Súvisiace články v seriáli "Daň z príjmu za rok 2012"

Zobraziť všetky články v seriáli "Daň z príjmu za rok 2012"
FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z príjmu

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

august

18aug8:30Aktuálne zmeny Infozákona a najčastejšie problémy aplikačnej praxe v druhom polroku 20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Samospráva

19aug8:30Zmenky a ich využitie v praxi – účtovný, daňový a právny pohľad8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DPH

19aug8:30Zmenky a ich využitie v praxi – účtovný, daňový a právny pohľad8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DPH

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X