Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Daňové priznanie typ B – príjmy zo závislej činnosti a z podnikania

Daňové priznanie typ B - príjmy zo závislej činnosti a z podnikania
Ilustračné foto SITA
15. februára 2013 Zdroj Podnikam.SK, SC Tlačiť
V praxi sa často stretávame s prípadmi súbehu príjmov zo závislej činnosti a podnikania.
V nasledujúcom článku sa zameriame na vyplnenie daňového priznania daňovníka, ktorý má príjmy z pracovného pomeru a zároveň aj príjmy zo živnosti, čiže ide o daňové priznanie, ak je daňovník živnostník (SZČO) a zamestnanec.

Ako vyplní daňové priznanie zamestnanec s príjmami aj zo živnosti

Príklad :

Ing. Ivan Biely mal v roku 2012 príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov a zároveň podnikal na základe živnostenského oprávnenia podľa § 6 zákona o dani z príjmov – predmet činnosti „vedenie účtovníctva“. Ing. Biely si bude robiť daňové priznanie sám, preto požiadal svojho zamestnávateľa o vystavenie „Potvrdenia o zdaniteľnej mzde a zrazených preddavkoch na daň zo závislej činnosti za rok 2012“. Jeho príjmy zo živnostenského podnikania v roku 2012 boli v sume 8 250 €, výdavky v sume 3 650 €. Podnikateľ viedol jednoduché účtovníctvo. Odvody do Sociálnej poisťovne a do zdravotnej poisťovne z titulu živnostenského podnikania neplatil. Ing. Ivan Biely je slobodný a bezdetný.

 Tabuľka: Informácie o daňovníkovi
Meno a priezvisko: Ing. Ivan Biely
DIČ: 1020104055
Trvalé bydlisko: Štefánikova 3, Bratislava
Číslo bankového účtu: ČSOB, a.s., 4002221111/7500
Suma príjmov zo závislej činnosti § 5 zákona o dani z príjmov: 9 100,00 €
Suma povinného poistného na sociálne poistenie (zabezpečenie): 845,50 €
Suma povinného poistného na zdravotné poistenie: 328,00 €
Suma povinného poistného na zdravotné a sociálne poistenie spolu: 1 173,50 €
Suma zrazených preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti: 902,00 €
Suma príjmov zo živnosti § 6 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov za rok 2012: 8 250,00 €
Suma výdavkov zo živnosti § 6 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov za rok 2012: 3 650,00 €

Ing. Ivan Biely použije daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B vydané MF SR č. MF/22371/2012-721, ktorého súčasťou je potvrdenie o podaní daňového priznania a poučenie na jeho vyplnenie. Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B vypĺňajú daňovníci, ktorí majú príjmy, ktoré sú predmetom dane podľa § 5 až § 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (príjmy zo závislej činnosti, príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu, príjmy z kapitálového majetku, ostatné príjmy) a nie sú oslobodené od dane. Aké bude teda daňové priznanie, ak je zamestnanec aj živnostník?

Postup pri vypĺňaní daňového priznania:

I. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI
 • Riadok 01 – uvedie DIČ: 1020104055.
 • Druh daňového priznania – znakom „x“ vyznačí, že ide o riadne daňové priznanie.
 • Rok – uvedie obdobie, za ktoré sa daňové priznanie podáva, t. j. 2012.
 • Riadok 03 – uvedie kód SK NACE: 9602 podľa vyhlášky Štatistického úradu SR č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností. Klasifikáciu kódov SK NACE možno nájsť na internetovej stránke www.statistics.sk. V kolónke „Hlavná, prevažná činnosť“ sa pre daňové priznanie uvedie „vedenie účtovníctva“.
 • Riadok 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13 – daňovník uvedie základné identifikačné údaje – meno, priezvisko, adresa atď.
 • Riadok 26 – uvedie názov banky a číslo bežného účtu používaného v súvislosti s podnikateľskou činnosťou.
II. ODDIEL – ÚDAJE O ZÁSTUPCOVI, KTORÝ PODÁVA PRIZNANIEIII. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE ZNÍŽENIA ZÁKLADU DANE (§ 11 zákona)IV. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE DAŇOVÉHO BONUSU (§ 33 zákona)

Ing. Ivan Biely oddiely II., III. a IV. nevypĺňa.

V. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI
 • Riadok 34 – uvedie úhrn príjmov zo závislej činnosti podľa § 5 zákona od svojho zamestnávateľa, v tomto prípade sumu: 9 100,00 €.
 • Riadok 35 – uvedie úhrn poistného a príspevkov, ktoré bol povinný platiť zamestnanec, v tomto prípade sumu: 1 173,50 €.
 • Riadky 35a a 35b – rozpíše sa úhrn povinného poistného na sociálne poistenie (zabezpečenie) 845,50 € a úhrn povinného poistného na zdravotné poistenie 328,00 €.
 • Riadok 36 – uvedie čiastkový základ dane ako rozdiel sumy uvádzanej na r. 34 – 35, v tomto prípade r. 36 = 9 100,00 € – 1 173,50 € = 7 926,50 €.
VI.ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV Z PODNIKANIA, tabuľka č. 1
 • V stĺpci 01, riadok 02 a 09 – uvedie príjmy zo živnosti v sume: 8 250 €.
 • V stĺpci 02, riadok 02 a 09 – uvedie výdavky zo živnosti v sume: 3 650 €.

Pod tabuľku č. 1 daňovník uvedie

Uplatňujem preukázateľné výdavky podľa § 6 ods. 14 zákona

 •   pri príjmoch podľa § 6 ods. 1, 2 zákona – znakom „x“ vyznačí túto skutočnosť.

Sumu preukázateľne zaplateného poistného na zdravotné a sociálne poistenie v eurách v príslušnom zdaňovacom období Ing. Ivan Biely neuvádza, nakoľko v roku 2012 neplatil odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne z titulu živnostenského podnikania.

Údaje z tabuľky č. 1 riadok 09 sa prenášajú na stranu 4 do riadku 37 príjmy = 8 250,00 € a riadku 38 výdavky = 3 650 €.Na riadku 39 sa vypočíta základ dane = r. 37 – r. 38 = príjmy – výdavky = 8 250 € – 3 650 € = 4 600 €. Údaj z r. 39 sa opíše do riadku 43 (základ dane).

VII. ODDIEL – VÝPOČET čiastkového základu dane Z PRÍJMOV Z KAPITÁLOVÉHO MAJETKUVIII. ODDIEL – VÝPOČET čiastkového základu dane Z OSTATNÝCH PRÍJMOV

Oddiel VII. a VIII. Ing. Ivan Biely nevypĺňa,  nakoľko nemal príjmy tohto charakteru.

IX. ODDIEL – ZÁKLAD DANE a odpočet daňovej straty podľa § 30 zákona

Prvú časť IX. Oddielu „Prehľad o uplatňovanej daňovej strate z predchádzajúcich zdaňovacích období“  Ing. Ivan Biely nevypĺňa.

Časť „Uplatnenie daňovej straty z predchádzajúcich zdaňovacích období“ vyplní nasledovne:

 • Riadok 67 – prenesie sa údaj z r. 36 daňového priznania, čo je čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti = 7 926,50 €.
 • Riadok 68 – prenesie sa údaj z r. 43 daňového priznania, čo je čiastkový základ dane z príjmov zo živnostenského podnikania = 4 600 €.
 • Riadok 69 – nevypĺňa, nakoľko si neuplatňoval nárok na uplatnenie daňovej straty z predchádzajúcich zdaňovacích období.
 • Riadok 70 – uvedie sa rozdiel r. 68 a 69, čo je v tomto prípade suma 4 600 €.
 • Riadok 71 – uvedie sa úhrn čiastkových základov dane z príjmov podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2 zákona, t. j. suma: 12 526,50 €.
 • Riadky 72 až 75 – nevypĺňa.
X. ODDIEL – VÝPOČET DANE podľa § 15 zákona
 • Riadok 76 – prenáša sa údaj z r. 71 = 12 526,50 €.
 • Riadok 77 – uvedie sa nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka, čo je suma 3 644,74 €.

Upozorňujeme, že na r. 77 sa uvádza suma, ktorú daňovník vypočíta podľa „Pomôcky na výpočet nezdaniteľných častí základu dane (na daňovníka)“, ktorá je súčasťou Poučenia na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov FO – typ B na str. 9. Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka v roku 2012 je v sume 3 644,74 eura, ak jeho základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 5 alebo § 6 ods. 1, ods. 2 zákona sa rovná alebo je nižší ako 18 983 eur.

 • Riadok 78 – nevypĺňa, lebo nemá manželku.
 • Riadok 79 – je súčtom r. 77 a r. 78, v našom prípade vyplní sumu 3 644,74 €.
 • Riadok 80 – uvádza sa základ dane z príjmov podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2 zákona po znížení o nezdaniteľnú časť, t.j. r. 76 – r. 79, čo je v našom prípade 12 526,50 – 3 644,74 = 8 881,76 €.
 • Riadok 81 – je súčtom r. 80 + r. 74 + r. 75, v našom prípade 8 881,76 + 0 + 0 = 8 881,76 €.
 • Riadok 82 – výpočet dane zo základu dane na r. 81, t. j. vypočítame 19 % zo sumy 8 881,76 = 1 687,53 € (zaokrúhľuje sa na eurocenty nadol).
 • Riadky 83 až 90 – nevypĺňa.
 • Riadok 91 – prenáša sa údaj z r. 82, t. j suma 1 687,53 €.
 • Riadky 92 až 94 – nevypĺňa.
 • Riadok 95 – prenáša sa údaj z r. 91, t. j suma 1 687,53 €.
 • Riadok 96 – nevypĺňa.
 • Riadok 97 – prenáša sa údaj z r. 95, t. j. 1 687,53 €.
 • Riadky 98 až 104 – nevypĺňa.
 • Riadok 105 – uvedie sa suma zrazených preddavkov na daň zo závislej činnosti 902,00 €.
 • Riadky 106 až 109 – nevypĺňa.
 • Riadok 110 – uvedie sa daň na úhradu ako rozdiel r. 95 – r. 105 = 1 687,54 – 902,00 = 785,53 €.
XI. ODDIEL – ROZDIELY Z DODATOČNÉHO DAŇOVÉHO PRIZNANIA
XII. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI S OBMEDZENOU DAŇOVOU POVINNOSŤOU (NEREZIDENTOVI) NA UPLATNENIE ZÁKONAOddiel XI. a XII. Ing. Ivan Biely nevypĺňa.
XIII. ODDIEL – VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona
 • Riadky 122 a 123 sa vypĺňajú vtedy, ak daňovník uplatní postup vyplývajúci z § 50 zákona, t.j. využije inštitút o použití podielu zaplatenej dane na osobitné účely.
 • Riadok 122 – vypočítajú sa 2 % zo sumy 1 687,53 € = 33,75 €.
 • Riadok 123 – uvedú sa údaje o prijímateľovi. Predmetné informácie je možné zistiť zo zoznamu prijímateľov, ktorý každoročne zverejňuje Notárska komora SR do 15. januára kalendárneho roka.

Na strane 10 daňovník daňové priznanie podpíše.

XIV. ODDIEL – MIESTO NA OSOBITNÉ ZÁZNAMY DAŇOVNÍKA

Riadok 124 – uvádza sa počet všetkých príloh, ktoré sú súčasťou priznania. Ing. Ivan Biely uvedie 3 prílohy, a to:

 •  potvrdenie o zdaniteľnej mzde a zrazených preddavkoch zo závislej činnosti za rok 2012,
 •  výkaz o príjmoch a výdavkoch za rok 2012,
 •  výkaz o majetku a záväzkoch za rok 2012.

Na strane 11 daňovník daňové priznanie podpíše s uvedením dátumu.

XV. ODDIEL – ŽIADOSŤ O VYPLATNIE DAŇOVÉHO BONUSU
XVI. ODDIEL – ŽIADOSŤ O VRÁTENIE DAŇOVÉHO PREPLATKU

Oddiely XV., XVI.  Ing. Biely nevypĺňa.

XVII. ODDIEL – POMOCNÉ VÝPOČTY

Ak daňovník upravuje nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka podľa § 11 ods. 2 písm. b) zákona, výpočet tejto nezdaniteľnej časti základu dane môže vykonať v tomto oddiele podľa pomôcky na vyplnenie daňového priznania fyzickej osoby za rok 2012, ktorá je súčasťou tohto poučenia. Rovnako postupuje aj daňovník, ktorý upravuje nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) podľa § 11 ods. 3 zákona.

ÚDAJE PRE ÚČELY SOCIÁLNEHO A ZDRAVOTNÉHO POISTENIA

Riadky 09 a 10 vypĺňa každý daňovník s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktorý si uplatňuje ako daňový výdavok povinne platené poistné na sociálne a zdravotné poistenie. Vzhľadom na to, že daňovník si neuplatňoval ako daňový výdavok poistené na sociálne a zdravotné poistenie, riadky 09 a 10 nevypĺňa.

Odporúčané ebooky

Súvisiace články v seriáli "Daň z príjmu za rok 2012"

Zobraziť všetky články v seriáli "Daň z príjmu za rok 2012"
FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z príjmu

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

jún

08jún8:30Riadenie zmien – Change management8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažment

08jún8:30Riadenie zmien – Change management8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažment

14jún8:30Logistický audit8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X