Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Daňové priznanie B – fyzická osoba s príjmami z podnikania a z prenájmu

Daňové priznanie B - fyzická osoba s príjmami z podnikania a z prenájmu
Ilustračné foto SITA
5. februára 2013 Zdroj Podnikam.SK, SC Tlačiť

*aktualizované v závere článku o návod na vyplnenie str. 12 daňového priznania: Údaje na účely sociálneho a zdravotného poistenia

 

V nasledujúcom článku prinášame príklad podnikateľa – fyzickej osoby, ktorý mal za rok 2012 príjmy z podnikania, ako aj z prenájmu nehnuteľnosti.

Prílohou článku je vyplnené aktuálne tlačivo daňového priznania s poznámkami, ako sa majú vyplniť jeho jednotlivé časti.

 

Súbeh príjmov z podnikania a prenájmu

Príklad:

Ernest Kráľ vykonáva na základe živnostenského oprávnenia maloobchodnú činnosť – prevádzkuje kvetinárstvo. V roku 2012 dosahoval aj príjmy z prenájmu, lebo prenajímal byt, ktorý nemá zaradený v obchodnom majetku. Daňovník nie je platiteľom DPH, je ženatý a jeho manželka bola počas celého roka 2012 na materskej rodičovskej dovolenke (t.j, poberala rodičovský príspevok, ktorý sa nezapočítava do vlastných príjmov) a nemala žiaden iný príjem. Má jedno dieťa, na ktoré si uplatňuje daňový bonus.

 

Tabuľka: Informácie o daňovníkovi
 
Meno a priezvisko: Ernest Kráľ
DIČ: 1020103455
Trvalé bydlisko: Mierová 4, Bratislava
Číslo bankového podnikateľského účtu: SLSP, a.s., 0028413290/0900
Meno a priezvisko manželky: Ivana Kráľová
Rodné číslo manželky: 850205/3323
Meno a priezvisko dieťaťa: Sofia Kráľová
Rodné číslo dieťaťa: 100707/1111
Suma príjmov z príjmov zo živnosti podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona za rok 2012: 39 280,00 €
Suma výdavkov vrátane príspevkov na sociálne a zdravotné poistenie k príjmom uvedeným v § 6 ods. 1 písm. b) za rok 2012: 30 590,00 €
Suma preukázateľne zaplatených príspevkov na sociálne poistenie: 1 392,45 €
Suma preukázateľne zaplatených príspevkov na zdravotné poistenie: 585,74 €
Suma preukázateľne zaplatených príspevkov na sociálne a zdravotné poistenie spolu: 1 978,19 €
Suma príjmov z prenájmu nehnuteľností podľa § 6 ods. 3 za rok 2012: 9 600,00 €
Daňovník si uplatňuje paušálne výdavky 40 % k príjmom z prenájmu nehnuteľností za rok 2012:
 
3 840 €
 
Povinnosť podať daňové priznanie za rok 2012 má daňovník, ak jeho príjmy boli vyššie ako 1 822,37 €. Vzhľadom na to, že Ernest Kráľ mal príjmy zo živnosti a z prenájmu, ktoré prevýšili túto hranicu, má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B označené MF/22371/2012-721 (pozri spodnú časť tlačiva vľavo). Tlačivo je určené daňovníkom – fyzickým osobám s príjmami podľa § 5 až § 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DzP“) a nie sú oslobodené od dane.
 
 
 
 

Postup pri vyplnení daňového priznania

I. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI
 
 • Riadok 01 – uvedie DIČ: 1020103455.
 • Druh daňového priznania – znakom „x“ vyznačí, že ide o riadne daňové priznanie.
 • Rok – uvedie obdobie, za ktoré sa daňové priznanie podáva, t. j. 2012.
 • Správca dane oznámil daňovníkovi číslo účtu správcu dane vedeného pre daňovníka – uvedené sa vyplní v závislosti od situácie, či správca dane oznámil, resp. neoznámil daňovníkovi číslo účtu správcu dane vedeného pre daňovníka. V prípade, že by do lehoty na podanie daňového priznania uvedenej v § 49 ods. 2, 3 zákona správca dane neoznámil číslo účtu správcu dane vedeného pre daňovníka, daňovník by bol povinný daň zaplatiť v lehote do ôsmich dní od doručenia tohto oznámenia, ak mu toto oznámenie bolo doručené po lehote na podanie daňového priznania. Daňový úrad oznámil Ernestovi Kráľovi číslo účtu správcu dane, preto v daňovom priznaní vyznačí znakom „x“, že áno.
 • Riadok 03 – uvedie kód SK NACE: 6622 podľa vyhlášky Štatistického úradu SR č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností. Klasifikáciu kódov SK NACE možno nájsť na internetovej stránke www.statistics.sk. V kolónke „Hlavná, prevažná činnosť“ uvedie „maloobchod s kvetinami, rastlinami, semenami, hnojivami“.
 • Riadok 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13 – daňovník uvedie základné identifikačné údaje – meno, priezvisko, adresu atď.
 • Riadok 26 – uvedie názov banky a číslo bežného účtu používaného v súvislosti s podnikateľskou činnosťou.
 
II. ODDIEL – ÚDAJE O ZÁSTUPCOVI, KTORÝ PODÁVA PRIZNANIE
 
Tento oddiel Ernest Kráľ nevypĺňa.
 
 
III. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE ZNÍŽENIA ZÁKLADU DANE (§ 11 zákona)
 • Riadok 31 – uvedie meno, priezvisko, rodné číslo manželky. Keďže bola na materskej dovolenke, neuvádzajú sa žiadne údaje týkajúce sa výšky jej príjmov. Počet mesiacov, počas ktorých manželka žila s daňovníkom v spoločnej domácnosti, uvedie: 12.
   
IV. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE DAŇOVÉHO BONUSU (§ 33 zákona)
 • Riadok 32 – uvedie meno, priezvisko, rodné číslo dieťaťa a počet mesiacov, za ktoré uplatňuje daňový bonus, t.j. 12 mesiacov.
 
V. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI
Tento oddiel Ernest Kráľ nevypĺňa, nakoľko v roku 2012 nemal príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 zákona.
 
 

VI. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV Z PODNIKANIA, tabuľka č. 1

 • V stĺpci 01, riadok 02 a 09 – uvedie príjmy zo živnosti v sume: 39 280,00 €.
 • V stĺpci 02, riadok 02 a 09 – uvedie výdavky zo živnosti vrátane preukázateľne zaplatených príspevkov na sociálne a zdravotné poistenie, t. j.             30 590,00 €.

Podľa § 9 ods. 1 písm. g) zákona sa na r. 10 stĺpec 1 uvádza kladný rozdiel medzi príjmom z prenájmu nehnuteľnosti a sumou 500 €. Výdavky priraďované k príjmom z prenájmu nehnuteľnosti zahrnovaným do základu dane sa na riadku 10 stĺpec 2 zistia rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov z prenájmu nehnuteľnosti zahrnovaných do základu dane k celkovým takýmto príjmom. Preto daňovník:

 • v stĺpci 01, riadok 10 – uvedie príjmy z prenájmu nehnuteľností v sume: 9 100,00 €, ktoré boli vypočítané ako rozdiel medzi príjmom z prenájmu nehnuteľnosti a sumou 500 €, t.j. 9 600,00 € – 500 €.
 • v stĺpci 02, riadok 10 – uvedie výdavky z prenájmu nehnuteľností v sume: 3 640,00 €, ktoré boli vypočítané rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov z prenájmu nehnuteľnosti zahrnovaných do základu dane k celkovým takýmto príjmom, t. j. (9 100 € : 9 600 €) x 3 840 €.

Pod tabuľku č. 1 daňovník uvedie:

 • Text „pri príjmoch podľa § 6 ods. 1, 2 zákona uplatňujem preukázateľné výdavky podľa § 6 ods. 14 zákona“ – znakom „x“ vyznačí túto skutočnosť.
 • Text „pri príjmoch podľa § 6 ods. 3 zákona uplatňujem výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona“ – znakom „x“ vyznačí túto skutočnosť. 
 • sumu preukázateľne zaplateného poistného na sociálne poistenie, t.j. 1 392,45 €;
 • sumu preukázateľne zaplateného poistného na zdravotné poistenie, t.j. 585,74 €. 
 • Údaje z tabuľky č. 1 riadok 09 sa prenášajú na stranu 4 do riadku 37 príjmy = 39 280,00 € a riadku 38 výdavky = 30 590,00 €.
 • Na riadku 39 sa vypočíta základ dane = r. 37 – r. 38 = príjmy – výdavky = 39 280,00 € – 30 590,00 € = 8 690,00 €. Údaj z r. 39 sa prenesie do riadku 43 (základ dane). 
 • Údaje z tabuľky č. 1 riadok 12 sa prenášajú na stranu 4 do riadku 45 príjmy = 9 100,00 € a riadku 46 výdavky = 3 640,00 €.
 • Na riadku 47 sa vypočíta základ dane = r. 45 – r. 46 = príjmy – výdavky = 9 100,00 € – 3 640,00 € = 5 460,00 €. Údaj z r. 47 sa prenesie do riadku 52 (základ dane).

 

VII. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV Z KAPITÁLOVÉHO MAJETKU

Tento oddiel Ernest Kráľ nevypĺňa.

 

 

VIII. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z OSTATNÝCH PRÍJMOV

 • Oddiel VII. A VIII. Ernest Kráľ nevypĺňa, nakoľko v roku 2012 nemal príjmy tohto charakteru.

IX. ODDIEL – ZÁKLAD DANE a odpočet daňovej straty podľa § 30 zákona

 • Prvú časť IX. oddielu, ktorá je určená k uplatneniu daňovej straty, Ernest Kráľ nevypĺňa.

Vyplní časť Uplatnenie daňovej straty z predchádzajúcich období IX. oddielu na strane 7 nasledovne:

 • Riadok 68 – prenesie sa údaj z r. 43 daňového priznania, čo je čiastkový základ dane z príjmov zo živnosti = 8 690,00 €.
 • Riadok 71 – uvedie sa úhrn čiastkových základov podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov = 8 690,00 €.
 • Riadok 72 –  uvedie sa úhrn čiastkových základov podľa § 6 ods. 3  zákona o dani z príjmov z prenájmu nehnuteľností = 5 460,00 €.
 • Riadok 74 – uvedie sa znížený úhrn čiastkových základov dane z príjmov podľa § 6 ods. 3 a 4, § 7 a 8 zákona, čo predstavuje 5 460,00 €.
 • Riadok 75 – nevypĺňa.

X. ODDIEL – VÝPOČET DANE podľa § 15 zákona

 • Riadok 76 – prenáša sa údaj z riadku 71, t. j. suma 8 690,00 €.
 • Riadok 77 – nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka – 3 644,74 € (lebo základ dane z r. 76 je < 18 983,00 €, ak by bol > ako 18 983,00 €, počítala by sa nezdaniteľná časť na daňovníka 8 390,486 – (základ dane : 4).
 • Riadok 78 – nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela vypočítaná na základe základu dane na r. 76. V prípade Ernesta Kráľa je nezdaniteľná časť základu dane v sume 3 644,74 €, lebo jeho manželka nemala vlastné príjmy v r. 2012 a je splnená aj podmienka, že základ dane daňovníka sa rovná alebo je nižší ako 33 561,94 €. Ak by manželka mala príjem nižší ako 3 644,74 €, nezdaniteľná časť by sa vypočítala ako rozdiel medzi sumou 3 644,74 € a sumou jej príjmov. V prípade, ak by manželka dosiahla príjem vyšší ako 3 644,74 €, daňovník by si na ňu nemohol uplatniť nezdaniteľnú časť (pomôcka na vyplnenie daňového priznania FO za rok 2012 pri uplatnení nezdaniteľných častí základu dane je súčasťou „Poučenia na vyplnenie DP k dani z príjmov FO“).
 • Riadok 79 – uvedie sa suma nezdaniteľných častí ako súčet riadkov 77 a 78 maximálne do výšky základu dane na r. 76 = 7 289,48 €.
 • Riadok 80 – uvedie sa základ dane z príjmov podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2 zákona po odpočítaní nezdaniteľných častí = 1 400,52 €.
 • Riadok 81 – vypočíta sa základ dane ako súčet údajov z riadkov 80, 74 a 75. V prípade Ernesta Kráľa vychádza základ dane 6 860,52 €.
 • Riadok 82 – z daňového základu na r. 80 vo výške 6 860,52 € sa vypočíta 19 % daň z príjmov, ktorá predstavuje 1 303,49 €.
 • Riadok 91 – prenáša sa údaj z riadku 82, t. j. suma 1 303,49 €.
 • Riadok 95 – prenáša sa údaj z riadku 91, t. j. suma 1 303,49 €.
 • Riadok 96 – uvedie sa suma daňového bonusu za celý rok 2012, t.j. 249,24 €.
 • Riadok 97 – uvedie sa daň znížená o daňový bonus, r. 97 = r. 95 – r. 96 = 1 303,49 € – 249,24 € = 1 054,25 €.
 • Riadok 110 – daň na úhradu, vypočíta sa r. 110 = r. 95 – r. 96 = 1 054,25 €.

 

XI. ODDIEL – ROZDIELY Z DODATOČNÉHO DAŇOVÉHO PRIZNANIA

XII. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI S OBMEDZENOU DAŇOVOU POVINNOSŤOU (NEREZIDENTOVI)

Oddiel XI. a XII. Ernest Kráľ nevypĺňa.

 

XIII. ODDIEL – VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona

 • Riadky 122 a 123 sa vypĺňajú vtedy, ak daňovník uplatní postup vyplývajúci z § 50 zákona, t.j. využije inštitút o použití podielu zaplatenej dane na osobitné účely.
 • Riadok 122 – údaje sa vypočítajú nasledovne: 2 % z 1 054,25 € = 21,08 €.
 • Riadok 123 – uvedú sa údaje o prijímateľovi. Predmetné informácie je možné zistiť zo zoznamu prijímateľov, ktorý každoročne zverejňuje Notárska komora SR do 15. januára kalendárneho roka.
 • Na strane 11 daňovník daňové priznanie podpíše.

XIV. ODDIEL – MIESTO NA OSOBITNÉ ZÁZNAMY DAŇOVNÍKA

 Riadok 124 sa uvádza počet všetkých príloh, ktoré sú súčasťou priznania. Ernest Kráľ uvedie 3 prílohy, ktoré budú súčasťou podaného daňového priznania. Ide o:

 • kópiu rodného listu dieťaťa,
 • výkaz o príjmoch a výdavkoch za rok 2012,         
 • výkaz o majetku a záväzkoch za rok 2012.

 

XV. ODDIEL – ŽIADOSŤ O VYPLATENIE DAŇOVÉHO BONUSU

Túto časť Ernest Kráľ nevypĺňa, lebo o sumu daňového bonusu si znižoval svoju daňovú povinnosť.

 

XVI. ODDIEL – ŽIADOSŤ O VRÁTENIE DAŇOVÉHO PREPLATKU

Túto časť Ernest Kráľ nevypĺňa, lebo mu nevznikol preplatok na dani.

 
 • Na strane 11 daňovník daňové priznanie podpíše s uvedením dátumu.

 

ÚDAJE PRE ÚČELY SOCIÁLNEHO A ZDRAVOTNÉHO POISTENIA (str. 12 daňového priznania)
 
Riadok 09 – suma 1 392,45 €
Riadok 10 – suma 585,74 €
 
Riadky 09 a 10 vypĺňa každý daňovník s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktorý si uplatňuje ako daňový výdavok povinne platené poistné na sociálne a zdravotné poistenie.
 
V riadku 09 týkajúcom sa preukázateľne zaplateného poistného na sociálne poistenie uvedie len sumu, ktorú preukázateľne zaplatil v zdaňovacom období, za ktoré sa podáva daňové priznanie, t. j. nebude v ňom zahrnutý prípadný nedoplatok z predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia.
 
V riadku 10 týkajúcom sa preukázateľne zaplateného preddavku na verejné zdravotné poistenie sa uvedie suma, ktorú preukázateľne zaplatil v zdaňovacom období, za ktoré sa podáva daňové priznanie, t. j. nebude v ňom zahrnutý prípadný  nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za predchádzajúci,  rok resp. nedoplatky z predchádzajúcich rokov.
 

Upozornenie:

V zmysle § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov daňovník, ktorý uplatní paušálne výdavky, vedie evidenciu o príjmoch v časovom slede, o zásobách a o pohľadávkach. Predmetné evidencie nie sú súčasťou príloh k daňovému priznaniu a správcovi dane sa nepredkladajú.

 

Tu nájdete vyplnené daňové priznanie podľa príkladu

Údaje na účely sociálneho a zdravotného poistenia (str. 12 daňového priznania)

 

Odporúčané ebooky

Súvisiace články v seriáli "Daň z príjmu za rok 2012"

Zobraziť všetky články v seriáli "Daň z príjmu za rok 2012"
FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z príjmu

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

september

29sep8:30Nehmotný majetok z účtovného pohľadu8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Účtovníctvo

29sep8:30Nehmotný majetok z účtovného pohľadu8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Účtovníctvo

10oct8:30Trestné a finančné následky konania konateľa a vedúceho zamestnanca8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X