Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Daňové priznanie typ B – príjmy zo živnosti v zahraničí

Daňové priznanie typ B - príjmy zo živnosti v zahraničí
Ilustračné foto SITA
1. marca 2013 Zdroj Podnikam.SK, SC Tlačiť
Postup pri zamedzení dvojitého zdanenia upravuje ustanovenie § 45 zákona o dani z príjmov.
V aktuálnom príklade sa budeme venovať vypĺňaniu daňového priznania slovenského rezidenta, ktorý podniká v Českej republike. Podobné to môže byť aj pre živnosť v Rakúsku a daňové priznanie (samozrejme, ak nie je treba vyplniť daňové priznanie v Rakúsku priamo).

Ako vyplní daňové priznanie SZČO s príjmami v zahraničí

Príklad:

Peter Fabián vykonával v Českej republike na základe živnostenského oprávnenia vydaného v ČR v období od 1. 2. 2012 do 31. 12. 2012 stolárske práce. V Českej republike platil aj príspevky na zdravotné a sociálne poistenie. V Česku podal daňové priznanie k dani z príjmov a zaplatil daň. Pri výpočte dane z príjmov si uplatnil paušálne výdavky na remeselné živnosti vo výške 80 % z príjmov v súlade so zákonom o dani z príjmov platnom v Českej republike. Peter Fabián nebol platiteľom DPH. V roku 2012 nemal iné druhy príjmov.Je ženatý a má 1 dieťa, na ktoré si chce uplatniť daňový bonus. Manželka nemala v roku 2012 žiadny príjem.Má trvalý pobyt v SR.

Tabuľka č. 1: Informácie o daňovníkovi
Meno a priezvisko: Peter Fabián
Rodné číslo: 730810/6445
Trvalé bydlisko: Fazuľová 5, Bratislava
Číslo bankového podnikateľského účtu: ČSOB, a.s., 400123333/7500
Meno a priezvisko manželky:
Renáta Fabiánová
Rodné číslo manželky: 775213/2832
Meno a priezvisko dieťaťa: Tomáš Fabián
Rodné číslo dieťaťa: 110920/2229
Suma príjmov zo živnostenského podnikania vykonávaného v ČR za rok 2012: 26 655,00 €
Suma dane z príjmov zaplatená v ČR za rok 2012: 1 104,90 €
Peter Fabián je považovaný za daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou, keďže má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt. Predmetom dane daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou sú príjmy plynúce zo zdrojov na území Slovenskej republiky, ako aj zo zdrojov v zahraničí. Keďže jeho príjmy za rok 2012 boli vyššie ako 1822,37 €, je povinný podať daňové priznanie za rok 2012 a použije tlačivo k dani z príjmov fyzickej osoby typ B vydané MF SR č. MF/22371/2012-721, ktorého súčasťou je potvrdenie o podaní daňového priznania a poučenie na jeho vyplnenie. Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby FO typ B je určené pre daňovníkov, ktorí majú príjmy, ktoré sú predmetom dane podľa § 5 až § 8 zákona o dani z príjmov, ktoré je určené daňovníkovi s príjmami podľa § 5 až § 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (príjmy zo závislej činnosti, príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu, príjmy z kapitálového majetku, ostatné príjmy) a nie sú oslobodené od dane.
V daňovom priznaní daňovník prizná celosvetové príjmy, t. j. príjmy plynúce zo zdrojov na území SR, ako aj príjmy plynúce zo zahraničia. Príjmy uvedené v cudzej mene prepočíta v súlade s ustanovením § 31 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Peter Fabián použil na prepočet priemerné mesačné kurzy vyhlásené NBS za kalendárne mesiace, v ktorých zinkasoval príjem. Daň z príjmov zaplatenú v ČR v českých korunách prepočítal na eur priemerným ročným kurzom vyhláseným NBS za rok 2012.
Postup pri zamedzení dvojitého zdanenia upravuje ustanovenie § 45 zákona o dani z príjmov. V zmysle citovaného ustanovenia, ak plynú daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou príjmy zo štátu, s ktorým má Slovenská republika uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, pri zamedzení dvojitého zdanenia sa postupuje podľa tejto zmluvy. Slovenská republika má s Českou republikou uzavretú Zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia č. 238/2003, podľa ktorej sa pri zdaňovaní príjmov plynúcich z ČR použije metóda zápočtu dane. Zoznam zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, ktorými je Slovenská republika viazaná, nájdete napríklad tu. Zákon o dani z príjmov ďalej upravuje, že ak sa uplatňuje metóda zápočtu dane, daň zaplatená v druhom zmluvnom štáte sa započíta na úhradu dane podľa tuzemského zákona. Avšak najviac sumou, ktorá môže byť v druhom zmluvnom štáte vybraná v súlade s touto zmluvou, pričom zápočet dane sa vykoná najviac v sume dane pripadajúcej na príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí.
Základom dane z príjmov podliehajúcich zdaneniu v zahraničí na účely zápočtu dane sa rozumie rozdiel medzi zdaniteľnými príjmami zo zdrojov v zahraničí a daňovými výdavkami vyčíslený podľa § 17 ods. 14 zákona o dani z príjmov. Percentuálny podiel príjmov zo zdrojov v zahraničí k celkovému základu dane v zdaňovacom období sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta, pričom u daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, sa rozumie celkovým základom dane (na účely zápočtu dane) základ dane neznížený o nezdaniteľné časti základu dane podľa § 11. Maximálna výška dane zaplatenej v zahraničí, ktorú je možné započítať, sa zaokrúhli na eurocenty nahor. Započítať možno iba daň vzťahujúcu sa na príjmy zahrnuté do základu dane za príslušné zdaňovacie obdobie.

Príklad vyplnenia daňového priznania

I. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI
 • Riadok 01 – Peter Fabián nemá pridelené DIČ, preto uvedie rodné číslo: 7308106445.
 • Druh daňového priznania – znakom „x“ vyznačí, že ide o riadne daňové priznanie.
 • Rok – uvedie obdobie, za ktoré sa daňové priznanie podáva, t. j. 2012.
 • Správca dane oznámil daňovníkovi číslo účtu správcu dane vedeného pre daňovníka – uvedené sa vyplní v závislosti od situácie, či správca dane oznámil, resp. neoznámil daňovníkovi číslo účtu správcu dane vedeného pre daňovníka.
 • V prípade, že by do lehoty na podanie daňového priznania uvedenej v § 49 ods. 2, ods. 3 zákona o dani z príjmov správca dane daňovníkovi neoznámil číslo účtu, daňovníkovi by vznikla povinnosť daň zaplatiť v lehote do ôsmich dní od doručenia tohto oznámenia.
 • Petrovi Fabiánovi daňový úrad neoznámil číslo účtu správcu dane, na ktorý by mal daňovník zaplatiť daň uvedenú v daňovom priznaní, preto vyznačí znakom „x“ túto skutočnosť.
 • Riadok 03 – uvedie kód SK NACE: 25.62.0 podľa vyhlášky Štatistického úradu SR č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností. Klasifikáciu kódov SK NACE možno nájsť na internetovej stránke www.statistics.sk. V kolónke „Hlavná, prevažná činnosť“ uvedie „stolárske práce“.
 • Riadky 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 – daňovník uvedie základné identifikačné údaje – meno, priezvisko, adresu atď.
 • Riadok 26 – uvedie názov banky a číslo bežného účtu používaného v súvislosti s podnikateľskou činnosťou.
II. ODDIEL – ÚDAJE O ZÁSTUPCOVI, KTORÝ PODÁVA PRIZNANIE
Oddiel II. Peter Fabián nevypĺňa.
III. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE ZNÍŽENIA ZÁKLADU DANE (§ 11 zákona)
 • r. 31 – uvádza meno a priezvisko manželky, jej rodné číslo a počet mesiacov, počas ktorých žili v spoločnej domácnosti, t. j. 12.
IV. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE DAŇOVÉHO BONUSU (§ 33 zákona)
 • r. 32 – uvádza meno a priezvisko dieťaťa, jeho rodné číslo a počet mesiacov, za ktoré si uplatňuje daňový bonus, v našom prípade za celý rok 1-12.
V. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI
 • oddiel Peter Fabián nevypĺňa, nakoľko v roku 2012 nemal príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 zákona.
VI. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV Z PODNIKANIA, tabuľka č. 1
 • V stĺpci 01, riadok 02 a 09 – uvedie úhrn príjmov zo živnostenského podnikania vykonávaného v Českej republike prepočítaný na eurá: 26 655,00 €. Príjmy vyjadrené v českých korunách daňovník prepočítal priemernými mesačnými kurzami vyhlásenými NBS za kalendárne mesiace, v ktorých zinkasoval príjem. Uvedený postup prepočtu používa z dôvodu, že nie je účtovnou jednotkou (nevedie účtovníctvo). Podľa „Poučenia na vyplnenie daňového priznania“ daňovník uvádza príjmy zo zdrojov v zahraničí bez prípadných odpočítateľných položiek podľa zákonov platných v zahraničí.
 • V stĺpci 02, riadok 09 – uvedie výdavky vzťahujúce k príjmom zo živnostenského podnikania. Podľa „Poučenia na vyplnenie daňového priznania“ výdavky vzťahujúce sa k príjmom zo zdrojov v zahraničí sa môžu uplatniť len podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Peter Fabián uplatní výdavky percentom z príjmov, t. j.  40 %, z 26 655 € = 10 662 €.
Pod tabuľku č. 1 daňovník uvedie „Uplatňujem výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona
 •  pri príjmoch podľa § 6 ods. 1, 2 zákona – znakom „x“ vyznačí túto skutočnosť.
Údaje z tabuľky č. 1 riadok 09 sa prenášajú na stranu 4 do riadku 37 príjmy = 26 655 € a riadku 38 výdavky = 10 662,00 €.
 • Na riadku 39 sa vypočíta základ dane = r. 37 – r. 38 = príjmy – výdavky = 26 655,00 € – 10 662,00 € = 15 993,00 €. Údaj z r. 39 sa prenesie do riadku 43 (základ dane).
VII. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV Z KAPITÁLOVÉHO MAJETKUVIII. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z OSTATNÝCH PRÍJMOV
 • Oddiely VII. a VIII. Peter Fabián nevypĺňa, nakoľko v roku 2012 nemal príjmy tohto charakteru.
IX. ODDIEL – ZÁKLAD DANE a odpočet daňovej straty podľa § 30 zákona
Prvú časť tabuľky „Prehľad o uplatňovanej daňovej strate (stratách) z predchádzajúcich zdaňovacích období“ nevypĺňa.
Druhú časť tabuľky „Uplatnenie daňovej straty z predchádzajúcich zdaňovacích období“ vypĺňa nasledovne:
 • Riadok 67 – nevypĺňa.
 • Riadok 68 – prenesie sa údaj z r. 43 daňového priznania, čo je čiastkový základ dane z príjmov živnostenského podnikania = 15 993,00 €.
 • Riadok 69 – nevypĺňa, lebo si neuplatňuje daňovú stratu z predchádzajúcich zdaňovacích období.
 • Riadok 70 – uvedie sa rozdiel r. 68 a r, 69, t.j. suma 15 993,00 €.
 • Riadok 71 – súčet riadkov 67 a 70, t. j. suma 15 993,00 €.
 • Riadky 72 až 75 – nevypĺňa.
X. ODDIEL – VÝPOČET DANE podľa § 15 zákona
 • Riadok 76 – prenáša sa údaj z r. 71, t. j. suma 15 993,00 €.
 • Riadok 77 – nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka, v našom prípade 3 644,74 € z dôvodu, že základ dane daňovníka je nižší než 18 983 €.  Upozorňujeme, že na r. 77 sa uvádza suma, ktorú daňovník môže vypočítať v XVII. oddiele podľa pomôcky na výpočet nezdaniteľných častí základu dane (na daňovníka), ktorá je súčasťou tohto poučenia. Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka v roku 2012 je v sume 3 644,74 eura, ak jeho základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 5 alebo § 6 ods. 1 a 2 zákona sa rovná alebo je nižší ako 18 983 eur.
 • Riadok 78 – vypĺňa nezdaniteľnú časť na manželku vo výške 3 644,74 € z dôvodu, že manželka nemala žiadne príjmy. Ak by manželka mala príjmy za rok 2012, je potrebné postupovať podľa pomôcok na výpočet nezdaniteľnej časti základu dane na manželku, ktoré sú súčasťou poučenia na vyplnenie daňového priznania.
 • Riadok 79 – súčet riadkov 77 a 78, t. j. 7 289,48 €.
 • Riadok 80 – rozdiel r. 76 – r. 79 = 15 993,00 – 7 289,48 = 8 703,52  €.
 • Riadok 81 – základ dane ako súčet r. 80 + r. 74 + r. 75  = 8 703,52 €.
 • Riadok 82 – výpočet dane, t. j. 19 % z 8 703,52 € = 1 653,66 €..
 • Riadky 83, 84 a 85 – nevypĺňa, lebo sa na neho nevzťahuje vyňatie príjmov zo zdrojov v zahraničí.
 • Riadok 86 – uvedie sa úhrn základov dane zo zdrojov v zahraničí vo výške 15 993 €.
 • Riadok 87 – uvádza sa daň zaplatená v zahraničí. Peter Fabián uvedie sumu 1 104,90 €. Suma dane uvedená v českých korunách bola prepočítaná na menu euro použitím priemerného ročného kurzu vyhláseného NBS za rok 2012.
 • Riadok 88 – výpočet percenta dane na účely zápočtu. Postupuje sa podľa vzorca: r. 86 : ( r. 67 + r. 68 + r. 72 – r, 83 )  alebo ( r. 67 + r. 68+ r. 72) x 100 = 15 993/15993 x 100 = 100 %. Podľa Poučenia na vyplnenie daňového priznania, ak je vypočítaný percentuálny podiel na r. 88 vyšší ako 100, uvedie sa v maximálnej výške 100. R. 88 = 100.
 • Riadok 89 – z dane zaplatenej v zahraničí možno započítať. Postupuje sa podľa vzorca: [(r.85 alebo r. 82) x r. 88]:100 = 1 653,66 €.
 • Riadok 90 – daň uznaná na zápočet r. 87 = 1 104,90 €.
 • Riadok 91 – daň po zápočte – 548,76€
 • Riadok 95 – údaj z riadku 548,76 €.
 • Riadok 96 – nárok na daňový  bonus za 12mesiacov na 1 dieťa, t. j. 249.24 €.
 • Riadok 97 –  uvedie sa daň znížená o daňový bonus, v tomto prípade 299,52 €.
 • Riadok 98 – rozdiel r. 96 – r. 98 = 249.24 €.
 • Riadky 99 až 109  – nevypĺňa.
 • Riadok 110 – daň na úhradu 299,52 €.
XI. ODDIEL – ROZDIELY Z DODATOČNÉHO DAŇOVÉHO PRIZNANIAXII. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI S OBMEDZENOU DAŇOVOU POVINNOSŤOU (NEREZIDENTOVI) NA UPLATNENIE ZÁKONA
 • Oddiely XI. a XII. nevypĺňa.
XIII. ODDIEL – VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona
 • Peter Fabián využije inštitút poukázania 2 % dane na osobitné účely,
 • r. 122  – vypočíta 2 % z 299,52 €, t. j. 5,99 €.
 • r. 123 – vyplní údaje o prijímateľovi. Predmetné informácie je možné zistiť zo zoznamu prijímateľov, ktorý každoročne zverejňuje Notárska komora SR do 15. januára kalendárneho roka.
Na strane 10 daňovník daňové priznanie podpíše.
XIV. ODDIEL – MIESTO NA OSOBITNÉ ZÁZNAMY DAŇOVNÍKAZnakom „x“ vyznačí skutočnosť, že uvádza osobitné záznamy. Daňovník uvedie: „všetky príjmy uvádzané v daňovom priznaní boli dosiahnuté živnostenským podnikaním vykonávaným v Českej republike.“ Rozpíše výšku dosiahnutých príjmov, zaplatenej dane a spôsob ich prepočtu z CZK na eurá.
 • Riadok 124 – počet príloh k daňovému priznaniu. Daňovník k daňovému priznaniu predkladá: rodný list dieťaťa, potvrdenie Finačního úradu ČR o zaplatení dane z príjmov.
 • Keďže uplatňuje výdavky percentom z príjmov, nie je účtovnou jednotkou, preto účtovné výkazy nepredkladá.
 • Na strane 11 daňovník daňové priznanie podpíše s uvedením dátumu.
XV. ODDIEL – ŽIADOSŤ O VYPLATENIE DAŇOVÉHO BONUSUXVI. ODDIEL – ŽIADOSŤ O VRÁTENIE DAŇOVÉHO PREPLATKU
 • Uvedené časti sa daňovníka netýkajú, preto ich nevypĺňa.
ÚDAJE PRE ÚČELY SOCIÁLNEHO A ZDRAVOTNÉHO POISTENIA
 • Nevypĺňa.

Odporúčané ebooky

Súvisiace články v seriáli "Daň z príjmu za rok 2012"

Zobraziť všetky články v seriáli "Daň z príjmu za rok 2012"
FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z príjmu

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

jún

08jún8:30Riadenie zmien – Change management8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažment

08jún8:30Riadenie zmien – Change management8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažment

14jún8:30Logistický audit8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X