Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Čo treba skontrolovať pred podaním daňového priznania

Čo treba skontrolovať pred podaním daňového priznania
Ilustračné foto: FreeDigitalPhotos.net
29. júna 2015 Zdroj Podnikam.SK, SC Tlačiť

Medzi časté chyby patrí absencia vyznačenia spôsobu uplatnenia výdavkov pri príjmoch z podnikania.

Po vyplnení daňového priznania netreba zabzdnúť na všetky podpisy

Použitie správneho a aktuálneho tlačiva

 • daňové priznanie typu A – pri príjmoch zo závislej činnosti, t. j. príjmy zo zamestnania a z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
 • daňové priznanie typu B – iné druhy príjmov, napr. príjmy zo živnosti, príjmy z podnikania, z prenájmu a použitia diela a umeleckého výkonu, z kapitálového majetku atď.

Pozn.: Ak daňovník dosiahol príjmy zo závislej činnosti, ale aj iné príjmy (napr. zo živnosti, z prenájmu, predaja nehnuteľnosti atď.), podáva daňové priznanie typu B. 

Aktuálne tlačivá na rok 2014:

Identifikačné údaje (DIČ, resp. rodné číslo)

Každý daňovník, ktorý má pridelené DIČ, je povinný uvádzať toto číslo na každej strane daňového priznania. Ak daňovník DIČ nemá, uvádza svoje rodné číslo.

Pri elektronickom vypisovaní daňového priznania sa číslo uvedené na prvej strane prenáša na všetky strany daňového priznania, preto je dôležité najmä pri ručnom vypĺňaní daňového priznania skontrolovať, či je uvedené na každej strane.

Kód SK NACE

Vypĺňa ho len daňovník s príjmami z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa vyhlášky Štatistického úradu SR č. 306/2007 Z. z., pričom zoznam kódov možno nájsť na internetovej stránke www.statistics.sk, www.susr.sk.

V kolónke hlavná prevažná činnosť sa uvádza názov činnosti, z ktorej daňovník dosiahol najvyšší príjem.

Druh daňového priznania

Je potrebné vyznačiť, či ide o riadne, opravné alebo dodatočné daňové priznanie.

Zdaňovacie obdobie

Uvádza sa rok, za ktorý sa podáva priznanie, t. j. 2014.

Údaje o poberaní dôchodkov

Vyplní daňovník, ktorý je k 1. januáru 2014 poberateľom dôchodku (dôchodkov), alebo daňovník, ktorému bol dôchodok priznaný spätne k 1. januáru 2014.

Údaje o manželke/manželovi

Uvádzajú sa len v prípade, ak si daňovník uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na manžela/manželku.

Uplatnenie daňového bonusu

Daňový bonus na dieťa si môže uplatniť len jeden z manželov. Je potrebné vyznačiť, či si ho uplatňuje za 12 kalendárnych mesiacov – krížikom sa vyznačí okienko 1-12. V prípade uplatnenia len za niektoré mesiace sa vyznačí krížikom okienko príslušného mesiaca.

Ak si daňovník uplatňuje daňový bonus na viac ako 4 deti, uvedie ostatné deti v XIV. oddiele  daňového priznania a uvedie túto skutočnosť do riadku 33 daňového priznania typu B. Ak si daňovník neuplatňuje daňový bonus na dieťa, túto časť nevypĺňa.

 

Príjem z prenájmu

Od. 1. 1. 2013 nie je možné pri príjmoch z prenájmu používať paušálne výdavky. Príjmy z prenájmu sa uvádzajú po odpočítaní sumy 500 €, ktorá predstavuje sumu oslobodenú od dane.

Príjmy autorov za príspevky do novín, časopisov, rozhlasu a televízie

Do daňového priznania sa uvádzajú také príjmy autorov, z ktorých platiteľ dane nevybral daň v súlade s dohodou uzavretou s autorom. Ak takáto dohoda uzavretá nebola, platiteľ dane vykoná zrážku dane, čím je daňová povinnosť autora vysporiadaná, a preto sa tento príjem v daňovom priznaní neuvedie.

Vyznačenie spôsobu uplatnenia výdavkov pri príjmoch z podnikania

Zaškrtnúť, či si daňovník uplatňuje daňovú evidenciu alebo paušálne výdavky. Pri paušálnych výdavkoch treba uviesť aj počet mesiacov, počas ktorých si daňovník uplatňuje výdavky percentom z príjmov.

Preukázateľne zaplatené poistné

Týka sa príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, pri ktorých daňovník do kolónky vyplní sumu preukázateľne zaplateného poistného ako daňového výdavku znižujúceho príjmy.

 • Tabuľka č. 1a

Vyplní ju daňovník s príjmami z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu, ak vedie daňovú evidenciu (§ 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov).

 • Tabuľka č. 1b

Vyplní ju daňovník s príjmami z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti,  z použitia diela a umeleckého výkonu, ak si uplatňuje paušálne výdavky (§ 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov).

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela

Pozn.: Nezdaniteľnú časť  na manžela/manželku si môže daňovník uplatniť len z aktívnych príjmov, t. j. len z príjmov zo závislej činnosti, príjmov z podnikania alebo z príjmov so samostatne zárobkovej činnosti.

Nárok na uplatnenie tejto nezdaniteľnej čiastky je len v prípadoch, ak je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:

 • manželka (manžel) sa v príslušnom zdaňovacom období starala o vyživované dieťa vo veku do 3 rokov (do 6 rokov v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa) žijúce s daňovníkom v domácnosti. Môže ísť aj o dieťa osvojené, resp. prevzaté do náhradnej starostlivosti.
 • manželka (manžel) v príslušnom zdaňovacom období poberala peňažný príspevok na opatrovanie,
 • manželka (manžel) bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie,
 • manželka (manžel) je uznaná za invalidnú alebo za osobu s ťažkým zdravotným postihnutím rozhodnutím posudkového lekára Sociálnej poisťovne alebo úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Od vlastného príjmu manželky (manžela) sa môže odpočítavať len zaplatené poistné a príspevky, ktoré manželka (manžel) v príslušnom zdaňovacom období zaplatila z tohto vlastného príjmu. Nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku nie je možné uplatniť si na partnerku (družku), s ktorou nie je daňovník zosobášený.

TIP: Metodický pokyn k uplatňovaniu nezdaniteľných častí základu dane

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka – dôchodcu

Ak bol dôchodca na začiatku zdaňovacieho obdobia, t. j. k 1. 1. 2014poberateľom dôchodku (starobného, predčasného starobného dôchodku, výsluhového dôchodku) alebo mu bol dôchodok  priznaný  spätne k 1. 1. 2014,

 • má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane iba v prípade, že ročná suma vyplateného dôchodku v roku 2014 v úhrne nepresahuje sumu 3 803,33 €. V takom prípade nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka predstavuje rozdiel medzi sumou 3 803,33 € a vyplatenou sumou dôchodku,

 

 • ak ročná suma vyplateného dôchodku v roku 2014 v úhrne presahuje sumu 3 803,33 €, daňovníkovi nevzniká nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka.

 

Ak sa fyzická osoba stala poberateľom starobného dôchodku v priebehu roka 2014, t. j. nebola poberateľom dôchodku k 1. 1. 2014, vzniká jej nárok na celú nezdaniteľnú časť vo výške 3 803,33 €, pokiaľ základ dane daňovníka nepresiahol sumu 19 809 €.

Pozn.: Nezdaniteľná časť základu dane sa uplatňuje len v prípade, ak dôchodca dosahuje tzv. aktívne príjmy, napr. zo závislej činnosti, z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. V prípade tzv. pasívnych príjmov (napr. príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z nepeňažnej výhry, príjem z predaja nehnuteľnosti atď.) nie je možné znížiť čiastkový základ dane o nezdaniteľnú časť základu dane.

TIPY:

Daň vyberaná zrážkou

Príjmy autorov, z ktorých bola vybratá daň zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. h) zákona o dani z príjmov, sa neuvádzajú do daňového priznanie. Rovnako sa do daňového priznania neuvádzajú preplatky zo zdravotného poistenia.

 

Odpočet  daňovej straty

Pri odpočte daňových strát je potrebné určiť, či ide o daňové straty za roky 2010 až 2013, alebo za rok 2009.

 • neuplatnené daňové straty za roky 2010 až 2013

 

 • súčet neuplatnených daňových strát za tieto roky môžete uplatniť rovnomerne počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, t. j. za roky 2014 až 2017,
 • do súčtu neuplatnených daňových strát môže daňovník zahrnúť aj neuplatnenú stratu z príjmov z prenájmu nehnuteľností vykázanú za zdaňovacie obdobie 2010 a 2011,
 • daňová strata sa odpočíta rovnomerne, t. j. za každý rok ¼,
 • za zdaňovacie obdobie 2014 si môžete uplatniť  ¼  zo sumy neuplatnených daňových strát za uvedené roky, maximálne však do sumy vykázaného čiastkového základu dane z príjmov,
 • daňová strata sa odpočíta len z aktívnych príjmov, t. j. z čiastkového základu dane z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov),

 

 • neuplatnená daňová strata za r. 2009

– daňovník si ju môže odpočítať naposledy v daňovom priznaní za rok 2014,

 • neuplatnenú daňovú stratu z roku 2009 alebo jej časť si môže daňovník odpočítať od úhrnu čiastkových základov dane z príjmov podľa § 6 až § 8 zákona o dani z príjmov, t. j.:
 • z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2 zákona), alebo
 • z príjmov z prenájmu a z použitia diela a použitia umeleckého výkonu (§ 6 ods. 3 a 4 zákona),
 • z príjmov  z kapitálového majetku (§ 7 zákona),
 • z ostatných príjmov (§ 8 zákona).

Poukázanie podielu zaplatenej dane z príjmov podľa § 50 ZDP

Ak daňovník nechce poukázať  2 %, resp. 3 % zo zaplatenej  dane podľa § 50 zákona o dani z príjmov, vyznačí písmenom „x“ kolónku pri texte „neuplatňujem postup podľa § 50 zákona o dani z príjmov“.  Ak sa rozhodne poukázať 2 %, resp. 3 % dane, vyplní na riadku 121 sumu predstavujúcu 2 %, resp. 3 % zo zaplatenej dane, minimálne však 3 eurá.  Nesmie zabudnúť  na uvedenie dátumu a podpisu (str. 10 DP).

Správne uvedenie počtu príloh a ich priloženie k DP

K daňovému priznaniu je potrebné priložiť potrebné prílohy. V prípade príjmov zo závislej činnosti ide o potvrdenia od všetkých zamestnávateľov zo SR aj zo zahraničia, v prípade uplatňovania daňového bonusu sa prikladá kópia rodného listu dieťaťa, príp. potvrdenie o návšteve školy (u stredoškolákov a vysokoškolákov). Ak daňovník takéto doklady už predložil svojmu zamestnávateľovi a zamestnávateľ mu priznal daňový bonus v plnej výške, doklady nie sú prílohou priznania.

Počet príloh sa uvádza vrátane Prílohy 1, ktorá je súčasťou daňového priznania, t. j. minimálny počet príloh daňového priznania je 1 príloha, ktorá sa uvádza do počtu príloh aj keď je prázdna.

Účtovná závierka  v jednoduchom účtovníctve, ktorá obsahuje účtovné výkazy Výkaz o majetku a záväzkoch a Výkaz o príjmoch a výdavkoch a Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve, ktorú tvoria výkazy Súvaha, Výkaz ziskov a strát a Poznámky nie sú povinnou prílohou k daňovému priznaniu (nemusia byť podané spolu s daňovým  priznaním). Daňovník ich však musí predložiť v lehote na podanie daňového priznania správcovi dane. Ak ich daňovník nepredkladá spolu s daňovým priznaním, nezahrnú do počtu príloh, ktoré sú súčasťou daňového priznania.

Nový eBook: Zamestnávanie na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Žiadosť o vrátenie daňového preplatku a o vyplatenie daňového bonusu

Zaškrtnúť, či daňovník žiada vrátiť daňový preplatok, resp. vyplatiť daňový bonus. Uviesť spôsob,  či sa má preplatok/bonus vrátiť poštovou poukážkou alebo na účet. Ak žiada o vyplatenie na účet, uviesť údaje o účte IBAN alebo číslo účtu a kód banky.

Príloha – Údaje na účely sociálneho a zdravotného poistenia

Vypĺňa sa, ak daňovník mal príjmy z výkonu osobnej asistencie, podiely na zisku uvádzané v tabuľke č. 3 VIII. Oddielu – Výpočet základu dane z ostatných príjmov, alebo daňovník, ktorý mal príjmy zo závislej činnosti, z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Táto príloha je súčasťou daňového priznania, preto ju treba uviesť v počte príloh aj v prípade, ak sa nevypĺňa. Na prílohu sa uvedie dátum a podpis daňovníka.

Podpis na priznaní

Daňové priznanie je potrebné podpísať na viacerých stranách. Priznanie bez podpisu nie je platné. 

Odporúčané ebooky

Súvisiace články v seriáli "Daň z príjmu za rok 2014"

Zobraziť všetky články v seriáli "Daň z príjmu za rok 2014"
FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z príjmu

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

február

27feb9:30ChatGPT pre pokročilých9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

27feb9:30ChatGPT pre pokročilých9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

27feb9:30ChatGPT pre pokročilých9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X