Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Daňové priznanie SZČO s príjmami zo zahraničia

Zemeguľa obklopená znakmi mien
Ilustračné foto: FreeDigitalPhotos.net
5. júna 2015 Zdroj Podnikam.SK, SC Tlačiť

Pri príjmoch zo zdrojov v zahraničí je dôležité určiť, či je daňovník rezidentom Slovenskej republiky, teda či je daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou a aké musí podať daňové priznanie pre príjmy zo zahraničia. Podľa toho sa volí aj vzor daňového priznania.

Daňové priznanie SZČO s príjmami z Česka

Pri príjmoch zo zdrojov v zahraničí je dôležité určiť, či je daňovník rezidentom SR, t.j. daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou. Daňové priznanie je povinný podať v prípade, ak jeho celkové zdaniteľné príjmy za zdaňovacie obdobie roku 2014 presiahli sumu vo výške 1 901,67 eur, resp. ak vykázal daňovú stratu.

Rezident SR 

 • je občan, ktorý má na území Slovenska trvalý pobyt, alebo sa tu obvykle zdržiava aspoň 183 dní v príslušnom kalendárnom roku,
 • je povinný vysporiadať si svoj celosvetový príjem v SR, tzn. príjem plynúci zo zdrojov na území SR ako aj príjem zo zdrojov v zahraničí.

Aby nedochádzalo k zdaneniu príjmov zo zahraničia ako v zahraničí, tak aj na Slovensku, tzn. dvakrát, Slovensko má uzavreté zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. Postup pri zamedzení dvojitého zdanenia upravuje ustanovenie § 45 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Ak plynú daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou príjmy zo štátu, s ktorými má Slovenská republika uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, pri zamedzení dvojitého zdanenia sa postupuje podľa tejto zmluvy a podľa zákona o dani z príjmov. V zmluve je definované, ktorá metóda zamedzenia dvojitého zdanenia sa v konkrétnej krajine použije .

 • Zoznam zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, ktorými je Slovenská republika viazaná nájdete na stránke Ministerstva financií SR.

V prípade krajín, s ktorými Slovensko nemá uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, sa postupuje výlučne podľa ustanovení zákona o dani z príjmov.

Metódy na zamedzenie dvojitého zdanenia

1. Metóda zápočtu dane

Daňovník si daň, ktorú zaplatil v zahraničí, započíta do úhrady dane.

 • Ak bola daň zaplatená v zahraničí nižšia ako daň vypočítaná podľa slovenského zákona o dani z príjmov, daňovník musí rozdiel doplatiť.
 • Ak bola daň zaplatená v zahraničí vyššia ako daň vypočítaná podľa slovenského zákona o dani z príjmov, rozdiel daňovníkovi vrátený nebude.

2. Metóda vyňatia príjmov

Daňovník uvedie príjmy, ktoré boli preukázateľne zdanené v zahraničí, v daňovom priznaní. Zo zdanenia však budú tieto príjmy vyňaté, t.j. neplatí sa z nich žiadna daň.

Vyplnenie daňového priznania SZČO s príjmami v zahraničí

Príklad

Michal Hronský prevádzkoval od 6.3.2014 do 31.12.2014 na základe živnostenského oprávnenia vydaného v Česku výrobňu pripravených pokrmov, kde platil aj príspevky na zdravotné a sociálne poistenie. Iné príjmy v roku 2014 nemal. Trvalý pobyt má v SR, t.j. je rezidentom s neobmedzenou daňovou povinnosťou v SR. Je ženatý a bezdetný.

Manželka mala v roku 2014 príjem 9 200 eur, preto si na ňu nemôže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane. Michal Hronský podal v Česku daňové priznanie k dani z príjmov a zaplatil daň. Ako má postupovať pri podaní daňového priznania na Slovensku?

Tabuľka č. 1: Informácie o daňovníkovi

Meno a priezvisko: Michal Hronský
Rodné číslo: 730810/5236
Trvalé bydlisko: Jesenského 12, Bratislava 811 06
Suma príjmov zo živnostenského podnikania vykonávaného v Česku za rok 2014: 27 785,00 eur
Suma výdajov zo živnostenského podnikania vykonávaného v Česku za rok 2014: 18 289,00 eur
Poistné na zdravotné a sociálne poistenie: 768 eur
Suma dane z príjmov zaplatená v Česku za rok 2014: 26 530 CZK

Michal Hronský je považovaný za daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou, keďže má na území SR trvalý pobyt. Predmetom dane daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou sú príjmy plynúce zo zdrojov na území SR ako aj príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí.

Keďže jeho príjmy za rok 2014 boli vyššie ako 1 901,67 eur, je povinný podať daňové priznanie za rok 2014 a použije tlačivo k dani z príjmov fyzickej osoby (FO) typ B vydané MF SR č. MF/18544/2013-721, ktorého súčasťou je potvrdenie o podaní daňového priznania a poučenie na jeho vyplnenie.

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby FO typ B je určené daňovníkovi s príjmami podľa § 5 až § 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (príjmy zo závislej činnosti, príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu, príjmy z kapitálového majetku, ostatné príjmy) a nie sú oslobodené od dane.

 • V daňovom priznaní daňovník prizná celosvetové príjmy, t.j. príjmy plynúce zo zdrojov na území SR, ako aj príjmy plynúce zo zahraničia.
 • Príjmy uvedené v cudzej mene prepočíta v súlade s ustanovením § 31 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Michal Hronský je účtovnou jednotkou, preto použil na prepočet cudzej meny na eurá referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou (NBS) len Slovenska platný ku dňu, ku ktorému je uplatnený daňovníkom v účtovníctve.
 • Daň z príjmov zaplatenú v Česku v českých korunách  prepočítal na eur priemerným ročným kurzom vyhláseným NBS za rok 2014, ktorý bol 27,536 CZK/€. Výpočet: 26 530/27,536 = 963,46 eur.
Priemerné ročné kurzy nájdete na:www.nbs.sk

Priemerné mesačné, štvrťročné a kumulatívne kurzy podľa kurzových lístkov ECB v roku 2014

Slovenská republika má s Českom uzavretú Zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, podľa ktorej sa pri zdaňovaní príjmov plynúcich z Česka použije metóda zápočtu dane. 

Príklad vyplnenia daňového priznania

I. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

 • Riadok 01 – Michal Hronský nemá pridelené DIČ, preto uvedie rodné číslo: 7308106445.
 • Druh daňového priznania – znakom „x“ vyznačí, že ide o riadne daňové priznanie.
 • Rok – uvedie obdobie, za ktoré sa daňové priznanie podáva, t. j. 2014.
 • Riadok 03 – uvedie kód SK NACE Rev. 2 podľa vyhlášky Štatistického úradu SR č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností. Klasifikáciu kódov SK NACE možno nájsť na internetovej stránke www.statistics.sk, www.susr.sk. V kolónke „Hlavná, prevažná činnosť“ uvedie „Výroba pripravených pokrmov a jedla“.
 • Riadky 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,– daňovník uvedie základné identifikačné údaje – meno, priezvisko, adresu atď.
 • Riadok 12 – nevyplní, lebo nie je daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou.
 • Riadok 13 – nevyplní, lebo nie je prepojenou osobou v súlade s § 2 písm. r) zákona o dani z príjmov.

II. ODDIEL – ÚDAJE O ZÁSTUPCOVI, KTORÝ PODÁVA PRIZNANIE

Oddiel II. Michal Hronský nevypĺňa.

 • Riadky 27 a 28 – vyplní svoje telefónne číslo a emailovú adresu.

III. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE ZNÍŽENIA ZÁKLADU DANE (§ 11 zákona)

 • r. 31 – nevypĺňa, lebo manželka mala príjmy vyššie ako 3 803,33 €, preto nemá nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku.

IV. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE DAŇOVÉHO BONUSU (§ 33 zákona)

 • nevypĺňa.

V. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI

 • oddiel Michal Hronský nevypĺňa, nakoľko v roku 2014 nemal príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 zákona.

VI. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV Z PODNIKANIA, tabuľka č. 1

 • V stĺpci 01, riadok 02 a 09 – uvedie úhrn príjmov zo živnostenského podnikania vykonávaného v Česku  prepočítaný na eurá: 27 785,00 €. Keďže daňovník je účtovnou jednotkou, príjmy vyjadrené v CZK prepočítal referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným NBS, platným ku dňu, ku ktorému je uplatnený daňovníkom v účtovníctve.

Podľa „Poučenia na vyplnenie daňového priznania“ daňovník uvádza príjmy zo zdrojov v zahraničí bez prípadných odpočítateľných položiek podľa zákonov platných v zahraničí.

 • V stĺpci 02, riadok 09 – uvedie výdavky vzťahujúce k príjmom zo živnostenského podnikania. Podľa „Poučenia na vyplnenie daňového priznania“ výdavky vzťahujúce sa k príjmom zo zdrojov v zahraničí sa môžu uplatniť len podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Michal Hronský uplatní výdavky vo výške 18 289,00 €.

Pod tabuľku č. 1 daňovník nevyznačuje znakom „x“ žiadnu z kolóniek., lebo vedie jednoduché účtovníctvo.

 • Uvedie preukázateľne zaplatené poistné z príjmov zaplatené v zahraničí: 768 €.
 • Údaje z tabuľky č. 1 riadok 09 sa prenášajú na stranu 4 do riadku 37 príjmy = 27 785 € a riadku 38 výdavky = 18 289 €.
 • Na riadku 39 sa vypočíta základ dane = r. 37 – r. 38 = 27 785 € – 18 289 € = 9 496 €. Údaj z r. 39 sa prenesie do riadku 43 (základ dane).

VII. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV Z KAPITÁLOVÉHO MAJETKU

VIII. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z OSTATNÝCH PRÍJMOV

Oddiely VII. a VIII. Michal Hronský nevypĺňa, nakoľko v roku 2014 nemal príjmy tohto charakteru.

IX. ODDIEL – ODPOČET DAŇOVEJ STRATY podľa § 30 zákona

Prvú časť IX. oddielu, ktorá je určená k uplatneniu daňovej straty, Michal Hronský nevypĺňa.

Vyplní časť Uplatnenie daňovej straty z predchádzajúcich období IX. oddielu na strane 7 nasledovne:

 • Riadok 66 – prenesie sa údaj z r. 43 daňového priznania, čo je čiastkový základ dane z príjmov zo živnosti = 9 496,00 eur.
 • Riadok 68 – uvedie sa čiastkový základ dane z r. 66 vo výške 9 496,00 eur, lebo podnikateľ si neuplatňuje daňovú stratu.
 • Riadky 69  až 72 – nevypĺňa.

X. ODDIEL – VÝPOČET DANE podľa § 15 zákona

 • Riadok 73 – prenáša sa údaj z r. 68, t.j. suma 9 496,00 eur.
 • Riadok 74 – nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka, v našom prípade 3 803,33 eur z dôvodu, že základ dane daňovníka je menší než 19 809 eur.  Sumu, ktorú si daňovník môže odpočítať ako nezdaniteľnú časť základu dane, vypočíta podľa pomôcky na výpočet nezdaniteľných častí základu dane (na daňovníka), ktorá je súčasťou Poučenia na vyplnenie daňového priznania FO.
 • Riadok č. 74 uvedie sa nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka.

Keďže základ dane je 9 496,00 eur, čo je menej ako 19 809 eur, daňovník má nárok na nezdaniteľnú časť vo výške 3 803,33 eur. Ak by daňovník dosiahol základ dane menej ako 19 809 eur, nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka by sa vypočítala nasledovne: 8 755,578 – (základ dane : 4).

 • Riadok 75 – nevypĺňa.

Keďže manželka mala vlastné príjmy vyššie ako 3 803,33 eur, daňovník si nemôže na ňu uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane. Pomôcka na vyplnenie daňového priznania FO za rok 2014 pri uplatnení nezdaniteľných častí základu dane je súčasťou „Poučenia na vyplnenie DP k dani z príjmov FO“

 • Riadok 78 – uvádza sumu z riadku 74, t. j. 3 803,33 €.
 • Riadok 79 – rozdiel r. 73 – r. 78 = 9 496 – 3 803,33 = 5 692,67  €.
 • Riadok 80 – základ dane ako súčet r. 79 + r. 71 + r. 72  = 5 692,67  €.
 • Riadok 81 – výpočet dane, t. j. 19 % z 5 692,67  € = 1 081,60 €.
 • Riadky 82 až 84 – nevypĺňa, lebo sa na neho nevzťahuje vyňatie príjmov zo zdrojov v zahraničí.
 • Riadok 85 – uvedie sa úhrn príjmov zo zdrojov v zahraničí znížené o súvisiace výdavky okrem výdavkov podľa zahraničných predpisov vo výške 9 496 €.
 • Riadok 86 – uvádza sa daň zaplatená v zahraničí. Michal Hronský uvedie sumu 963,46 €. Suma dane uvedená v CZK bola prepočítaná na menu euro použitím priemerného ročného kurzu vyhláseného NBS za rok 2014.
 • Riadok 87 – výpočet percenta dane na účely zápočtu. Postupuje sa podľa vzorca: r. 85 : ( r. 36 + r. 66 + r. 69 – r. 82 )  alebo ( r. 36 + r. 66 + r. 69) x 100 = 9 496 : 9 496 x 100 = 100 %. Podľa Poučenia na vyplnenie daňového priznania, ak je vypočítaný percentuálny podiel na r. 87 vyšší ako 100, uvedie sa v maximálnej výške 100. R. 87 = 100.
 • Riadok 88 – uvedie sa, akú časť z dane zaplatenej v zahraničí možno započítať. Postupuje sa podľa vzorca: [(r.84 alebo r. 81) x r. 87]:100 = 1 081,60 €.
 • Riadok 89 – daň uznaná na zápočet r. 88 maximálne do sumy na r. 86 = 963,46 €.
 • Riadok 90 – daň po zápočte – 118,14 €
 • Riadok 94 – údaj z riadku 90 , t. j. 118,14 €.
 • Riadok 96 –  uvedie sa daň znížená o daňový bonus, v tomto prípade 118,14 €.
 • Riadky 97 až 108  – nevypĺňa.
 • Riadok 109 – daň na úhradu 118,14 €

XI. ODDIEL – ROZDIELY Z DODATOČNÉHO DAŇOVÉHO PRIZNANIA

XII. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI S OBMEDZENOU DAŇOVOU POVINNOSŤOU (NEREZIDENTOVI) NA UPLATNENIE ZÁKONA

Oddiely XI. a XII. nevypĺňa.

XIII. ODDIEL – VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákonaMichal Hronský nevyužije inštitút poukázania 2 % dane na osobitné účely, preto znakom „x“ vyznačí „neuplatňujem postup podľa § 50 zákona“.r. 121  – nevypĺňa.

XIV. ODDIEL – MIESTO NA OSOBITNÉ ZÁZNAMY DAŇOVNÍKA

Znakom „x“ vyznačí skutočnosť, že uvádza osobitné záznamy. Daňovník uvedie v tabuľke údaje o príjmoch a výdavkoch v zahraničí, ktoré sú súčasťou základu dane, a to v členení:

 • kód štátu – 203
 • druh príjmu – § 6 ods. 1
 • príjmy – 27 785 eur
 • výdavky – 18 289 eur
 • z toho výdavky na povinné zahraničné poistenie preukázateľne zaplatené – 768 eur.

Riadok 122 – počet príloh k daňovému priznaniu. Daňovník k daňovému priznaniu predkladá:

 •  Príloha – Údaje na účely zdravotného a sociálneho poistenia (uvádza sa, aj keď ju daňovník nevypĺňa)
 • potvrdenie o zaplatení dane z príjmov v Česku,
 • účtovná závierka (obsahuje Výkaz o príjmoch a Výkaz o majetku a záväzkoch).

Na strane 11 daňovník daňové priznanie podpíše s uvedením dátumu.

XV. ODDIEL – ŽIADOSŤ O VYPLATENIE DAŇOVÉHO BONUSU
XVI. ODDIEL – ŽIADOSŤ O VRÁTENIE DAŇOVÉHO PREPLATKU

Uvedené časti sa daňovníka netýkajú, preto ich nevypĺňa.

Príloha 1 – ÚDAJE NA ÚČELY SOCIÁLNEHO A ZDRAVOTNÉHO POISTENIA + vyplnené daňové priznanie podľa príkladu

Nevypĺňa, lebo na riadkoch 12 a 13 sa neuvádza povinne alebo dobrovoľne preukázateľne zaplatené sociálne poistenie v zahraničí. Na riadku 14 sa neuvádza povinne preukázateľne zaplatené zdravotné poistenie v zahraničí.

DPFO_B_2014_HRONSKY_MICHAL (pdf, 259 KB)

Odporúčané ebooky

Súvisiace články v seriáli "Daň z príjmu za rok 2014"

Zobraziť všetky články v seriáli "Daň z príjmu za rok 2014"
FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Podnikám na internetePrémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z príjmu

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

apríl

17apr9:30Chat GPT a jeho využitie v marketingu9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

17apr9:30Chat GPT a jeho využitie v marketingu9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

17apr9:30Chat GPT a jeho využitie v marketingu9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X