Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Účtovné doklady v jednoduchom účtovníctve

Účtovné doklady v jednoducho účtovníctve
Fotobanka Pixmac
21. januára 2015 Zdroj Podnikam.SK, MV Tlačiť

Oboznámenie sa s pojmami, výrazmi a slovníkom používaným v jednoduchom účtovníctve. Oboznámenie sa s účtovnými dokladmi a účtovnými knihami.

Prinášame ďalšiu čast z nášho seriálu Jednoduché účtovníctvo za rok 2014 zvládnem sám, ale účtovanie v jednoduchom účtovníctve 2015 alebo pre ďalšie roky môže byť veľmi podobné.

Pojmy a výrazy v jednoduchom účtovníctve pre Adama Sklára

Náš Adam sa pomaly dostáva do tajov a zákutí jednoduchého účtovníctva. Stále je plný nádeje a entuziazmu. Avšak pre ďalšie správne chápanie sa musí oboznámiť s rôznymi názvami a výrazmi s ktorými bude prichádzať do styku. Rovnako aj účtovnými dokladmi bez ktorých by sa nedalo účtovať.

Účtovné knihy – najhlavnejšou je peňažný denník

Medzi hlavné účtovné knihy patrí kniha, v ktorej sa evidujú všetky finančné pohyby v hotovosti a na účte. Táto kniha sa nazýva peňažný denník (Vzor penazny dennik).

Sú v ňom zaznamenané finančné pohyby, ktoré ovplyvňujú základ dane, a aj tie, ktoré ho neovplyvňujú, teda celkový finančný prehľad podnikateľa.

Peňažný denník musí obsahovať minimálne

 1. prehľad o peniazoch v hotovosti v členení na príjmy a výdavky
 2. prehľad o peniazoch na bankových účtoch v členení na príjmy a výdavky
 3. prehľad o priebežných položkách v členení na príjmy a výdavky. Vznikajú pri prevodoch peňažných prostriedkov medzi bankovými účtami alebo pokladňou a bankovým účtom
 4. prehľad o príjmoch, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou a sú zahrňované do základu dane (napr. príjmy z predaja výrobkov, tovaru, služieb)
 5. prehľad o výdavkoch, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou a zahrňujú sa do základu dane (napr. nákup materiálu, energie, vyplatenie miezd zamestnancom, zákonné poistenie do zdravotnej a sociálnej poisťovne (§ 19 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov)
 6. prehľad o ostatných príjmoch, ktoré neovplyvňujú daňový základ (napr. DPH zaplatené odberateľmi, dotácie od úradu práce),
 7. prehľad o ostatných výdavkoch, ktoré nesmú ovplyvniť daňový základ.  Medzi tieto výdavky patria (§ 21 zákona o dani z príjmov):
  1. platba dane z príjmu podnikateľa
  2. platba DPH u platiteľov tejto dane
  3. výdavky na osobnú spotrebu podnikateľa
  4. nákup dlhodobého majetku
  5. pokuty a penále okrem zmluvných pokút
  6. manká a škody presahujúce prijaté náhrady
  7. splátky úveru a pôžičiek
  8. peňažné dary
  9. ďalšie výdavky

Účtovná jednotka (teda podnikateľ), ktorá v rámci podnikateľskej alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti prijíma platby v hotovosti, je povinná viesť záznamy denných tržieb (pomocou elektronickej registračnej pokladnice) a súhrnne o týchto tržbách účtovať v denníku minimálne jedenkrát mesačne.

Tip:

Kniha pohľadávok

V  knihe pohľadávok (kniha pohľadávok a kniha vystavených alebo odberateľských faktúr) evidujeme pohľadávky voči našim zákazníkom, voči inštitúciám (ako napríklad voči daňovému úradu – daňový bonus, ďalej môže ísť o zamestnaneckú prémiu, preplatky na dani, nadmerný odpočet DPH, preplatky na odvodoch do zdr. a soc.poisťovne, poistné plnenia voči komerčným poisťovniam, či o príspevky a dotácie od úradu práce). Patria sem aj pohľadávky voči zamestnancom.

Kniha záväzkov

V  knihe záväzkov (kniha záväzkov a kniha prijatých alebo dodávateľských faktúr) evidujeme záväzky voči našim dodávateľom tovaru, materiálu, služieb, voči inštitúciám zamestnancom.

Okrem toho evidujeme stav zásob v členení na: materiál, tovar, výrobky, zvieratá, hnuteľný majetok,  a odpisovaný hmotný a nehmotný majetok spolu s odpisovým plánom. V prípade, že podnikateľ používa k podnikaniu motorové vozidlo, môže byť ďalšou evidenciou kniha jázd.

Podnikateľovi – zamestnávateľovi pribudne mzdová a personálna agenda.

Vzory účtovných kníh

Aktuálne zmeny v jednoducho účtovníctve (JÚ)

Postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve boli novelizované dvomi novelami účinnými v roku 2014, a to:

Na základe novely účinnej od 1. 1. 2014 sa ako služby účtujú aj výdavky na opravy a udržiavanie hmotného majetku a výdavky na školenie a odborné semináre. Medzi ostatné výdavky bola doplnená zostatková cena predaného dlhodobého hmotného majetku, čo platí aj pre jednoduché účtovníctvo 2015.

Na základe novely účinnej od 31. 12. 2014 bol stanovený nový vzor účtovnej závierky v jednoduchom účtovníctve s označením Úč FO, ktorej súčasťou je výkaz o príjmoch a výdavkoch s označením Úč FO 1 – 01 a výkaz o majetku a záväzkoch s označením Úč FO 2 – 01. Uvedený vzor účtovnej závierky sa už použije pri zostavovaní účtovnej závierky k 31. 12. 2014.

Do skupiny ZÁSOBY patrí

 • materiál – suroviny, pomocné látky, prevádzkové látky, náhradné diely, obaly a PHM
 • vlastná výroba – nedokončená výroba, polotovary vlastnej výroby, výrobky
 • zvieratá
 • tovar
 • hnuteľné veci s použiteľnosťou dlhšou ako rok bez ohľadu na obstarávaciu cenu

Do skupiny SLUŽBY patria

 • energie
 • platba za použitie telekomunikačných služieb
 • poštovné
 • poplatky bankám
 • právne služby
 • nájomné
 • cestovné
 • poistenie (komerčné)
 • výdavky na opravy a udržiavanie hmotného majetku
 • výdavky na školenie a odborné semináre

Do skupiny MZDY patria

 • čisté mzdy
 • poistné zamestnanca
 • daň zo mzdy
 • zamestnávateľovi vrátený daňový bonus a zamestnanecká prémia Daňovým úradom

Do skupiny ODVODY DO FONDOV patria

 • odvody na poistné podnikateľa
 • odvody na poistné, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnancov

V skupine TVORBA SOCIÁLNEHO FONDU (účtovanie sociálneho fondu v jednoduchom účtovníctve) účtujeme iba tento výdavok.

Do skupiny OSTATNÉ patria

 • kurzové rozdiely
 • odpisy
 • rezervy
 • stravné lístky
 • diaľničné známky
 • platba na Daň z motorových vozidiel
 • platba na Daň z nehnuteľností
 • zostatková cena predaného dlhodobého hmotného majetku

Tip na eBooky:

Slovník pojmov

 • príjem – prírastok peňazí
 • výdavok – úbytok peňazí
 • výnos – zväčšenie hodnoty majetku firmy
 • náklad – zmenšenie hodnoty majetku firmy
 • základ dane – rozdiel medzi príjmami a výdavkami, ktoré ovplyvňujú základ dane

Ktoré príjmy a výdavky ovplyvňujú základ dane?

Príjmy ovplyvňujúce základ dane sú tržby za tovar, výrobky a služby, ktoré podnikateľ predáva, vyrába alebo poskytuje.

Výdavky ovplyvňujúce základ dane sú presne tie, ktoré sú vynaložené v súvislosti s konkrétnym druhom činnosti podnikateľa, teda s predajom konkrétneho tovaru, s výrobou alebo poskytovanými službami. Vždy treba uplatniteľnosť výdavkov posudzovať individuálne v súvislosti s konkrétnou činnosťou podnikateľa, pretože ten istý výdavok môže byť u jedného podnikateľa uplatniteľný a u iného nie.

Výdavkom sú aj odvody na poistné – každý podnikateľ platí mesačný preddavok na zdravotné poistenie.

Minimálna výška preddavku na zdravotné poistenie pre zdravého podnikateľa, ktorý nie je zároveň zamestnaný, je pre rok 2014 v sume 56,35 €.

Po podaní daňového priznania za rok 2014 spracuje zdravotná poisťovňa Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia a oznámi podnikateľovi výšku nedoplatku alebo preplatku a tiež výšku nového preddavku. Nedoplatok treba uhradiť v uvedenej lehote, preplatok zdravotná poisťovňa automaticky vráti ponížený o zrážkovú daň.

Odvod na poistné pre Sociálnu poisťovňu platí nový podnikateľ na základe prvého daňového priznania, ak presiahne stanovenú hranicu hrubých príjmov. V roku 2014 bolo najnižšie povinné poistné pre podnikateľov, ktorí presiahli hranicu hrubých príjmov v daňovom priznaní za rok 2013,  v sume 133,42 €. V roku 2015 bude najnižšie povinné poistné pre podnikateľov vo výške 136,57 €.

Povinne poistené samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) si musia vypočítať novú výšku poistného na sociálne poistenie, ktoré budú platiť za obdobie od 1. júla tohto roka, do 30. júna budúceho roka.

Odporúčané ebooky

Súvisiace články v seriáli "Jednoduché účtovníctvo"

Zobraziť všetky články v seriáli "Jednoduché účtovníctvo"
FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Chcem začať podnikaťPodnikamPrémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Jednoduché účtovníctvo

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

máj

28máj8:30Microsoft Copilot: Váš AI asistent8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Umelá inteligencia

30máj8:30Employer Branding Academy8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

30máj8:30Employer Branding Academy8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X