Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Daňové priznanie z príjmov zo závislej činnosti v zahraničí

Znaky rôznych mien pred zemeguľou
Ilustračné foto: FreeDigitalPhotos.net
4. júna 2015 Zdroj Podnikam.SK, SC Tlačiť

Kedy dochádza k zdaňovaniu príjmov zo zamestnania v zahraničí? Je potrebné podať daňové priznanie aj na Slovensku, ak ste pracovali napríklad v Rakúsku? Ako by malo vyzerať daňové priznanie slováka zamestnaného v ČR? A u koho je takáto povinnosť pre príjmy zo zahraničia a daňové priznanie? 2015 aj 2016 sa v tomto ohľade veľmi podobajú, rozdielne môžu byť len limity.

Kedy vzniká povinnosť podať daňové priznanie a ako postupovať?

Občania Slovenskej republiky, ktorí majú na Slovensku trvalý pobyt alebo sa tu zdržiavali aspoň 183 dní v roku 2014, majú povinnosť vysporiadať si príjmy plynúce zo zdrojov na území SR, ale aj príjmy zo zdrojov v zahraničí, pokiaľ ich práca bola čiastočne aj na území zahraničia.

Daňové priznanie za rok 2014 musia podať, ak ich celosvetové zdaniteľné príjmy presiahli sumu 1 901,67 eur.

Ak rezident* SR vykonával závislú činnosť v zahraničí, zdaňoval svoj príjem v krajine, v ktorej vykonával závislú činnosť. Spôsob zdaňovania týchto príjmov sa riadil právnymi predpismi platnými v danom štáte.

* fyzická osoba, ktorá má na území SR trvalý pobyt alebo sa tu obvykle zdržiava aspoň 183 dní v príslušnom kalendárnom roku; právnická osoba, ktorá má na území SR sídlo alebo miesto skutočného vedenia.

UPOZORNENIE: Rezident Slovenskej republiky má povinnosť uviesť tento príjem v daňovom priznaní podanom na Slovensku napriek tomu, že bol zdanený v zahraničí.

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia

Aby nedochádzalo k dvojitému zdaneniu týchto príjmov, má SR uzavreté zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. Postup pri zamedzení dvojitého zdanenia upravuje ustanovenie § 45 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Daňové priznanie je ale treba podať aj pri práci v zahraničí, pričom jeho vzor a príklad je k dispozícii aj voľne na internete.

 • Ak plynú rezidentovi SR (daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou) príjmy zo štátu, s ktorým má Slovenská republika uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia (napríklad takouto krajinou je Rakúsko), pri zamedzení dvojitého zdanenia sa postupuje podľa tejto zmluvy. V zmluve je určené, ktorá metóda zamedzenia dvojitého zdanenia sa používa v prípade konkrétnej krajiny.
 • Zoznam zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Metódy na elimináciu dvojitého zdanenia príjmov zo závislej činnosti plynúcich rezidentom Slovenskej republiky zo zdrojov v zahraničí (zmluvné štáty)

Metóda zápočtu dane

Metóda vyňatia príjmov – vyňatie príjmov zo zahraničia

 • Daňovník  uvedie príjmy, ktoré boli preukázateľne zdanené v zahraničí, v daňovom priznaní. Zo zdanenia však budú tieto príjmy vyňaté, t.j. neplatí sa z nich žiadna daň.
  Poznámka: Rezident SR môže pri príjmoch zo závislej činnosti aj napriek tomu, že v danej zmluve o zamedzení dvojitého zdanenia je uvedená metóda zápočtu dane, použiť metódu vyňatia príjmov,  ak tieto príjmy boli v zahraničí preukázateľne zdanené a tento postup je pre neho výhodnejší.
 • V prípade krajín, s ktorými Slovensko nemá uzavretú zmluvu na zamedzenie dvojitého zdanenia, svoje príjmy daňovník zdaní aj v SR v zmysle zákona o dani z príjmov. Ak boli príjmy daňovníka preukázateľne zdanené, môže použiť metódu vyňatia príjmov.
 • Ak rezident SR bol v zdaňovacom období 2014 zamestnaný v zahraničí menej ako 183 dní a zároveň mu mzdu vyplácal slovenský zamestnávateľ, ktorý v zahraničí nemal zriadenú stálu prevádzkareň, príjmy zo závislej činnosti podliehajú zdaneniu len v SR.

Poznámka: Uvedené neplatí, ak by bol zamestnávateľom zahraničný subjekt, ktorý má právo na vykonanú prácu a ktorý nesie zodpovednosť a riziko spojené s vykonávaním práce napriek tomu, že mzdu naďalej vypláca slovenský zamestnávateľ.

Príklad
Zuzana Moravská pracovala v januári 2014 na Slovensku a od februára do decembra 2014 bola zamestnaná vo Veľkej Británii. Trvalý pobyt má na území SR. Je slobodná a bezdetná. S Veľkou Britániou má SR uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia č. 89/1992, na základe ktorej sa používa metóda vyňatia príjmov. Ako postupuje pri vyplnení daňového priznania?

Meno a priezvisko: Zuzana Moravská
Rodné číslo: 895224/0011
Trvalé bydlisko: Mostná 5, 949 01  Nitra
Suma príjmov zo závislej činnosti za rok 2014 zo zdrojov na území SR: 550,00 EUR
Suma príjmov zo závislej činnosti za rok 2014: 19 700,00 GBP
Úhrn poistného na sociálne a zdravotné poistenie: 73,70 EUR
Z toho sociálne poistenie: 51,70 EUR
Z toho zdravotné poistenie: 22,00 EUR
Preukázateľne zaplatené poistné v zahraničí  2 469,45 GBP

Keďže daňovníčka mala len príjmy zo závislej činnosti, vypĺňa daňové priznanie typ A, vydaného Ministerstvom financií SR č. MF/18543/2014-721.

TIP: vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2014

POSTUP VYPLNENIA PRIZNANIA TYP A

Daňové priznanie sa dá poslať aj zo zahraničia, napríklad z Rakúska ale aj iných krajín. Zdaňovanie príjmov zo zahraničia u nás je možné, dôležité je ale to, kde bola vykonaná práca. Ak v zahraničí a daňové priznanie podávate u nás, pozor na to, aký bol charakter práce. Ak pracujem v zahraničí, musím si overiť veci aj tam – to je dobrá rada od nás pre vás.

I. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

 • Riadok č. 01 – uvedie svoje rodné číslo,
 • Riadky č. 03 až 10 vyplní daňovník podľa predtlače.

II. ODDIEL – ÚDAJE O ZÁKONNOM ZÁSTUPCOVI, DEDIČOVI ALEBO ZÁSTUPCOVI
nevypĺňa

 • Riadky 25 a 26 – uvedie svoje telefónne číslo a e-mailovú adresu.

III. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE ZNÍŽENIA ZÁKLADU DANE
nevypĺňa

IV. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE DAŇOVÉHO BONUSU
nevypĺňa

V. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI


Daňovníčka musí prepočítať príjmy a poistné z GBP na EUR, na prepočet si vybrala ročný priemerný kurz za rok 2014 (0,806 GBP/EUR)podľa kurzového lístka ECB v roku 2014.

 • Riadok č. 32 – vyplnia sa podľa údajov uvedených v potvrdení o všetkých príjmoch zo závislej činnosti zo zdrojov v zahraničí, t. j. 24 991,68 € (prepočítané z 19 700 GBP + príjmy zo zdrojov na území SR).
 • Riadok č. 33 – poistné preukázateľne zaplatené v zahraničí, t. j. 3 137,53 € (prepočítané z 2 469,45 GBP + poistné uhradené na Slovensku).

Príjmy zo závislej činnosti zo zdrojov v zahraničí v brutto výške, bez odpočítateľných položiek, resp. nezdaniteľných častí základu dane podľa zákonov platných v zahraničí a poistné preukázateľne zaplatené v zahraničí sa uvedú v prepočte na eurá podľa § 31 ods. 2 zákona o dani z príjmov, pričom na prepočet cudzej meny na eurá sa použije kurz:

 • priemerný, za kalendárny mesiac, v ktorom bol poskytnutý príjem alebo
 • platný v deň, v ktorom bol prijatý príjem v cudzej mene alebo bol pripísaný bankou alebo pobočkou zahraničnej banky alebo
 • priemerný ročný za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa podáva daňové priznanie alebo aj
 • priemer z priemerných mesačných kurzov za kalendárne mesiace, za ktoré podáva daňové priznanie, v ktorých daňovník poberal príjmy.
 • Riadky 33a a 33b  – vyplní len úhrn poistného na zdravotné a sociálne poistenie platené na Slovensku, lebo z predloženého potvrdenia o zahraničnom poistnom nebolo možné toto poistné rozdeliť.

Ak z predloženého potvrdenia o zahraničnom povinnom poistnom nie je možné rozdelenie tohto poistného podľa riadkov č. 33a a 33b, vyplní sa len riadok č. 33.

 • Riadok č. 34 – rozdiel riadkov 32 – 33 = 21 854,15 €

VI. ODDIEL – VÝPOČET DANE

 • Riadok č. 36 – vypočíta sa základ dane ako súčet riadkov 34 a 35 = 21 854,15 €
 • Riadok č. 37 – uvádza sa suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, ktorá sa môže vypočítať v XII. oddiele priznania typ A. Na výpočet nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka sa môže použiť pomôcka, ktorá je súčasťou poučenia na vyplnenie priznania typ A. V našom prípade má daňovníčka nárok na nezdaniteľnú časť základu dane vo výške 3 292,05 €.

Výpočet nezdaniteľnej časti na daňovníka:

Základ dane = 21 854,15

Riadok 37 = 8755‚578 – (21 854,15 / 4) = 3 292‚05

Keďže základ dane je 21 854,15 €, čo je > ako 19 809 €, nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka sa vypočítala nasledovne: 8 755,578 – (základ dane : 4).

(Pomôcka na vyplnenie daňového priznania FO pre rok 2014 pri uplatnení nezdaniteľných častí základu dane je súčasťou „Poučenia na vyplnenie DP k dani z príjmov FO“).

 • Riadok č. 41 – uvádza 3 292,05 €.
 • Riadok č. 42 – vypočítaná suma základu dane z r. 36 sa znižuje o nezdaniteľnú časť základu dane z r. 41, t. j. 18 562,10 €.
 • Riadok č. 43 – daň sa vypočíta zo základu dane uvedeného na riadku č. 42, a to sadzbou dane 19 % zo sumy nepresahujúcej 35 022,31 € vrátane, vypočítaná suma dane sa zaokrúhli na eurocenty nadol. T. j. 19 % z 18 562,10 = 3 526,79 €.
 • Riadky č. 48 až 50 – vyplní sa, ak v zdaňovacom období, za ktoré sa podáva priznanie typ A, plynuli daňovníkovi aj príjmy zo závislej činnosti zo zdrojov v zahraničí, ktoré sa vynímajú zo zdanenia (§ 45 zákona), v prepočte na eurá podľa § 31 ods. 2 zákona.
 • Riadok 48 – úhrn vyňatých príjmov 21 377,85 €.
 • Riadok 49 – základ dane znížený o úhrn vyňatých príjmov, r. 42 – r. 48 = -2 815,75 €, v prípade záporného čísla uvádzame na riadok 49 nulu.
 • Riadok 50 – uvádzame 0.
 • Riadky č. 51 až 55 – vyplní sa len v prípade, ak v zdaňovacom období, za ktoré sa podáva priznanie typ A, plynuli daňovníkovi aj príjmy zo závislej činnosti zo zdrojov v zahraničí, z ktorých sa podľa zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia na území Slovenskej republiky započítava daň zaplatená v zahraničí, v prepočte na eurá podľa § 31 ods. 2 zákona.
 • Riadok 56 – uvádzame 0
 • Riadok 58 – uvádzame 0
 • Riadok 64 – uvádzame úhrn zrazených preddavok na daň podľa § 35 zákona, t. j. 30,27 €.
 • Riadok 66 – daňový preplatok vo výške 30,27 €.

VII. ODDIEL – ROZDIELY Z DODATOČNÉHO DAŇOVÉHO PRIZNANIA

Riadky č. 67 až 74 – nevypĺňa, lebo nepodáva dodatočné daňové priznanie.

VIII. ODDIEL – VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ PODIELU ZAPLATENEJ DANE (2% alebo 3 %)
nevypĺňa

IX. ODDIEL – MIESTO NA OSOBITNÉ ZÁZNAMY DAŇOVNÍKA

k súčasťou základu dane daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou sú aj príjmy, ktoré dosiahol zo zdrojov v zahraničí, ich výška sa uvedie do tabuľky aj s číselným kódom príslušného štátu.

Kód štátu – 826 Spojené kráľovstvo
Príjmy – 24 441,68

Výdavky na preukázateľne zaplatené zahraničné poistné – 3 063,83 EUR

X. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI S OBMEDZENOU DAŇOVOU POVINNOSŤOU
Riadok 78 – vyplní počet všetkých príloh, v našom prípade sú to 2 prílohy – potvrdenie preukazujúce výšku príjmov a zaplateného poistného od zamestnávateľov zo Slovenska a vo Veľkej Británii.

Na strane 6 sa daňovníčka podpíše a uvedie dátum.

XI. ODDIEL – ŽIADOSŤ O VYPLATENIE DAŇOVÉHO BONUSU O VRÁTENIE DAŇOVÉHO PREPLATKU A VYPLATENIE ZAMESTNANECKEJ PRÉMIE
Zaškrtne kolónku, že žiada o vrátenie daňového preplatku a uvedie číslo svojho účtu. Zároveň uvedie svoj podpis a dátum.

XII. ODDIEL – POMOCNÉ VÝPOČTY
Uvedie výpočet nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka. Môže sem uviesť aj prepočty z cudzej meny na eurá. Pred konečným uzavretím nezabudnite pre istotu ešte na jednu, poslednú, kontrolu daňového priznania pred jeho podaním.

Vyplnené daňové priznanie podľa príkladu

DPFO_A_2014_ MORAVSKA_ZUZANA

Odporúčané ebooky

Súvisiace články v seriáli "Daň z príjmu za rok 2014"

Zobraziť všetky články v seriáli "Daň z príjmu za rok 2014"
FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Podnikám na internetePrémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z príjmu

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

apríl

06máj8:30Aktuálne zmeny v zamestnávaní cudzincov z tretích krajín8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

06máj8:30Aktuálne zmeny v zamestnávaní cudzincov z tretích krajín8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

06máj8:30Právne minimum pre starostov a primátorov8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X