Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Daňové priznanie typ B (SZČO) – paušálne výdavky a zdanenie honorárov

Ženy počítajúce na kalkulačke
Fotobanka Pixmac
3. júna 2015 Zdroj Podnikam.SK, SC Tlačiť

Ako vyplniť daňové priznanie za rok 2014 v prípade uplatnenia paušálnych výdavkov pre SZČO, čiže živnosť? Paušálne daňové priznanie je iné ako v prípade dokladovania zdaniteľných nákladov a výdavkov. Príklad obsahuje aj zdanenie autorského honorára.

Daňové priznanie za rok 2014 a paušálne výdavky

Paušálne výdavky predstavujú jeden zo spôsobov uplatnenia výdavkov daňovníkom. Paušálne výdavky 2015 sú v rovnakej výške ako za rok 2014.

Daňovník si ich môže uplatniť len v prípade príjmov z podnikania (§ 6 ods. 1 zákona o dani z príjmov) a zo samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 2 zákona o DPH, ak je platiteľom alebo nie je platiteľom DPH len časť zdaňovacieho obdobia a neuplatňuje preukázateľné daňové výdavky. Čo sa týka témy paušálne výdavky a odvody, tak na ne nemá „paušál“ žiaden vplyv pre rok 2015.

Uplatňujú sa vo výške 40 % z úhrnu príjmov, najviac však do výšky 5 040 eur ročne.

Ako si uplatniť paušálne výdavky v priebehu roka?

 • Ak daňovník získa živnostenské oprávnenie na podnikanie v priebehu zdaňovacieho obdobia, môže si uplatniť paušálne výdavky najviac vo výške 420 eur mesačne, a to počnúc mesiacom, kedy získal živnostenské oprávnenie.
 • Ak daňovník skončí živnosť v priebehu roka, môže si uplatniť paušálne výdavky najviac vo výške 420 eur mesačne, a to aj za mesiac, v ktorom skončil podnikanie.

V prípade uplatnenia paušálnych výdavkov sú v sumách výdavkov zahrnuté všetky výdavky živnostníka okrem zaplateného poistného a príspevkov, ktoré je povinný platiť v súvislosti s dosahovaním príjmov zo živnosti. Toto zaplatené poistné a príspevky si môže uplatniť vo výdavkoch v preukázanej výške.

Príklad

Petra Horáková prevádzkovala nechtové štúdio na základe živnostenského oprávnenia (§ 6 zákona o dani z príjmov). Podnikať začala od 1.3.2014 do 31.12.2014. Nie je platiteľkou DPH. Má jednu dcéru, na ktorú si uplatňuje daňový bonus. Za rok 2014 dosiahla príjmy zo živnostenského oprávnenia vo výške 10 579,00 eur, odvody do Sociálnej poisťovne neplatila a preddavky do zdravotnej poisťovne uhradila v celkovej výške 507,15 eur. V roku 2014 mala ešte príjem za príspevky do časopisov, z ktorých nebola vybratá daň. Rozhodla sa, že si bude uplatňovať výdavky percentom z príjmov.

Tabuľka: Informácie o daňovníkovi

Meno a priezvisko: Petra Horáková
DIČ: 1020101221
Trvalé bydlisko: Leškova 7, Bratislava
Meno a priezvisko dieťaťa: Ivana Horáková
Rodné číslo dieťaťa: 070216/1133
Suma príjmov podľa § 6 ods. 1 písm. b) za rok 2014: 10 579,00 €
Suma výdavkov (40 % z príjmov uvádzaných v § 6 ods. 1 písm. b) za rok 2014): 4 231,60 €
Príjmy za príspevky do časopisov, ktoré neboli zdanené 340,00 €
Suma výdavkov (40 % z príjmov uvádzaných v § 6 ods. 2 písm. a) za rok 2014): 136,00 €
Suma výdavkov vrátane preukázateľne zaplatených príspevkov na sociálne a zdravotné poistenie za rok 2014: 4 367,60 € + 507,15 €
Suma preukázateľne zaplateného poistného na sociálne poistenie: 0 €
Suma preukázateľne zaplateného poistného na zdravotné poistenie: 507,15 €
Suma preukázateľne zaplatených príspevkov na sociálne a zdravotné poistenie spolu: 507,15 €

Petra Horáková mala v roku 2014 príjmy na základe živnostenského oprávnenia podľa § 6 ods. 1 písm. b) a § 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Aká je teda jej povinnosť podať daňové priznanie? Živnostník ho podáva za rok 2014 a táto povinnosť mu vyplýva z dôvodov, že jej dosiahnuté príjmy boli vyššie ako 1 901,67 eur a, zároveň, že si uplatňuje daňový bonus.

Petra Horáková vyplní daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B vydané MF SR č. MF/18544/2014-721, ktorého súčasťou je potvrdenie o podaní daňového priznania a poučenie na jeho vyplnenie.

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (FO) typ B je určené pre daňovníkov s príjmami podľa § 5 až § 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (príjmy zo závislej činnosti, príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu, príjmy z kapitálového majetku, ostatné príjmy) a nie sú oslobodené od dane.

TIP na e-booky:

Petra Horáková sa rozhodla uplatniť si paušálne výdavky v súlade s § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov vo výške 40 % z príjmov. V zmysle ustanovenia § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov, ak daňovník uplatní paušálne výdavky, v sumách výdavkov sú zahrnuté všetky daňové výdavky daňovníka okrem zaplateného poistného a príspevkov, ktoré je daňovník povinný platiť, ak toto poistné a príspevky neboli zahrnuté do základu dane v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach. Toto poistné a príspevky si môže daňovník uplatniť vo výdavkoch v preukázanej výške.

Daňovník, ktorý uplatňuje daňové výdavky paušálne, je povinný viesť daňovú evidenciu o príjmoch v časovom slede na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov, ako aj evidenciu o zásobách a o pohľadávkach. Nie je povinný zostavovať účtovnú závierku.

Pre rok 2014 aj 2015 je podobný postup. Ak chcete vedieť ako vyplniť daňové priznanie typ B za rok 2014 aj 2015, aké je na to tlačivo a čo všetko obsahuje a ste SZČO, tu nájdete návod. Pozor na pojmy – paušálna daň vs. paušálne výdavky, čo si veľa ľudí zamieňa. Tu je príklad pre výpočet, aby ste mali správne vyplnené daňové priznanie vzor typ B.

Postup vypĺňania daňového priznania

 • Riadok 01 – uvedie DIČ: 1020101221.
 • Druh daňového priznania – znakom „x“ vyznačí, že ide o riadne daňové priznanie.
 • Rok – uvedie obdobie, za ktoré sa daňové priznanie podáva, t.j. 2014.
 • Riadok 03 – uvedie kód SK NACE: 6920 podľa vyhlášky Štatistického úradu SR č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností. Klasifikáciu kódov SK NACE možno nájsť na internetovej stránke www.statistics.sk. V kolónke „Hlavná, prevažná činnosť“ uvedie „ostatné osobné služby i. n.“.

I. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

 • Riadky 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 – daňovník uvedie základné identifikačné údaje – meno, priezvisko, adresu atď.
 • Riadok 12 – nevyplní, lebo nie je daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou.
 • Riadok 13 – nevyplní, lebo nie je prepojenou osobou v súlade s § 2 písm. r) zákona o dani z príjmov.

II. ODDIEL – ÚDAJE O ZÁSTUPCOVI ALEBO DEDIČOVI ALEBO ZÁSTUPCOVI ALEBO SPRÁVCOVI V KONKURZNOM KONANÍ, KTORÝ PODÁVA DAŇOVÉ PRIZNANIE

 • Riadky 27 a 28 – uvedie svoje telefónne číslo a e-mailovú adresu.

III. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE ZNÍŽENIA ZÁKLADU DANE (§ 11 zákona)

Oddiely II. a III. nevypĺňa.

IV. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE DAŇOVÉHO BONUSU (§ 33 zákona)

 • Riadok 32 – uvedie meno, priezvisko, rodné číslo dieťaťa a počet mesiacov, za ktoré uplatňuje daňový bonus, t.j. 12 mesiacov.

V.ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI (zo zamestnania)

Tento oddiel nevypĺňa, nakoľko v roku 2014 nemala príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 zákona.

VI. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV Z PODNIKANIA, Z INEJ SAMOSTATNEJ ZÁROBKOVEJ ČINNOSTI, PRENÁJMU A Z POUŽITIA DIELA A UMELECKÉHO VÝKONU (§ 6 ZÁKONA)

tabuľka č. 1

 • V stĺpci 01, riadok 2 – uvedie príjmy zo živnosti v sume: 10 579 €.
 • V stĺpci 01 riadok 5 – uvedie výšku príjmov za príspevky do časopisov , t. j. 340 €.

Daňovníčka  sa pri príjmoch za články v časopise rozhodla využiť postup podľa § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov, t.j. dopredu (pred vyplatením príjmu ) sa dohodla s platiteľom dane v písomnej zmluve, že si bude vysporiadať daň z vyplatených príjmov sama v daňovom priznaní po skončení zdaňovacieho obdobia. Daňovníčka (autor) takéto príjmy v podanom daňovom priznaní zaradí medzi príjmy podľa § 6 ods.2 písm. a) zákona o dani z príjmov (s možnosťou uplatnenia výdavkov).

TIP: Ako je to so zdaňovaním autorských honorárov

 • V stĺpci 01 riadok 9 – uvedie príjmy z r. 1 – 8, t. j. 10 919 €.
 • V stĺpci 02 riadok 9 – uvedie výdavky zo živnosti a z vytvorenia diela a umeleckého výkonu a z použitia alebo poskytnutia práv z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona vrátane preukázateľne zaplatených príspevkov na sociálne a zdravotné poistenie, t. j.:

» 40 % z 10 919 € = 10 579 € + 340 = 4 367,60 € + 507,15 € (preukázateľne zaplatené príspevky na sociálne  a zdravotné poistenie) = 4 707,15 €.

Pozn.: Keďže daňovníčka začala podnikať až od marca, mohla by si uplatniť paušálne výdavky v sume max. 420 € za mesiac, t. j. 420 x 10 = 4 200 €. V našom príklade predstavujú vypočítané paušálne výdavky sumu vyššiu (4 367,60 €), ako je maximálna suma, ktorú si daňovníčka môže uplatniť. Z uvedeného dôvodu si daňovníčka uplatňuje len maximálnu sumu 4 200 € + preukázateľne uhradené poistné na zdravotné a sociálne poistenie.

Pod tabuľku č. 1 daňovník uvedie:

 • Uplatňujem výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona
 • pri príjmoch podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona – znakom „x“ vyznačí túto skutočnosť.
 • preukázateľne zaplatené poistné uvedie vo výške 507,15 €;

Tabuľka 1b – daňovníčka ju vyplní, lebo uplatňuje výdavky percentom z príjmov

 • V stĺpci zásoby uvedie údaj na konci zdaňovacieho obdobia – 2 100
 • V stĺpci pohľadávky neuvádza nič, nebo nemá žiadne pohľadávky.
 • Údaje z tabuľky č. 1 riadok 09 sa prenášajú na stranu 4 do riadku 37 príjmy = 10 919 € a riadku 38 výdavky = 4 707,15 €.
 • Na riadku 39 sa vypočíta základ dane = r. 37 – r. 38 = príjmy – výdavky = 10 919 € – 4 707,15 € = 6 211,85 €. Údaj z r. 39 sa opíše do riadku 43 (základ dane).

VII. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV Z KAPITÁLOVÉHO MAJETKU

VIII. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z OSTATNÝCH PRÍJMOV

Oddiely VII. a VIII. nevypĺňa, nakoľko v roku 2014 nemala príjmy tohto charakteru.

IX. ODDIEL – ODPOČET DAŇOVEJ STRATY PODĽA § 30 zákona

Prvú časť IX. Oddielu „Prehľad o uplatňovanej daňovej strate z predchádzajúcich zdaňovacích období“ nevypĺňa.

Vyplní časť „Uplatnenie daňovej straty z predchádzajúcich zdaňovacích období“ IX. oddielu nasledovne:

 • Riadok 66 – prenesie sa údaj z riadku 43 daňového priznania, čo je čiastkový základ dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona = 6 211,85 eur.
 • Riadok 67 –  nevypĺňa.
 • Riadok 68 – uvedie sa údaj z riadku 66, t.j. 6 211,85 eur.
 • Riadky 69 až 72 – nevypĺňa.

X. ODDIEL – VÝPOČET DANE podľa § 15 zákona

 • Riadok 73 – prenáša sa údaj z riadku 68, t. j. suma 6 211,85 €.
 • Riadok 74 – nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka, v našom prípade 3 803,33 €.

Keďže základ dane je 6 211,85 €, čo je < ako 19 809 €, daňovník má nárok na nezdaniteľnú časť vo výške 3 803,33 €. Ak by daňovník dosiahol základ dane  > ako 19 809 €, nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka by sa vypočítala nasledovne: 8 755,578 – (základ dane : 4).

(Pomôcka na vyplnenie daňového priznania FO pre rok 2014 pri uplatnení nezdaniteľných častí základu dane je súčasťou „Poučenia na vyplnenie DP k dani z príjmov FO“).

 • Riadok 78 – je súčtom riadkov 75, 76, 77 a 78, t. j. 3 803,33 €.
 • Riadok 79 – výpočet základu dane zníženého o nezdaniteľnú časť, t. j. r. 73 – r. 78, t. j. 2 408,52 €.
 • Riadok 80 – r. 79 + r. 71 + r. 72, t. j. 2 408,52 €.
 • Riadok 81 – výpočet dane, t. j. 19 % zo základu dane 2 408,52 € = 457,61 €.
 • Riadky 82 až 89 – nevypĺňa.
 • Riadok 90 – prenáša sa údaj z riadku 81, t. j. suma 457,61 €.
 • Riadok 94 – prenáša sa údaj z riadku 90, t. j. suma 457,61 €.
 • Riadok 95 – uvedie sa nárok na daňový bonus vo výške 256,92 € na 1 dieťa za 12 mesiacov.

Daňový bonus na vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti za mesiace I. – VI. je 21,41 €/mesiac, VII. – XII. je 21,41 €, spolu za rok 2014 je výška daňového bonusu 256,92 €.

 • Riadok 96 – daň znížená o daňový bonus, t. j. 457,61 € – 256,92 € = 200,69 €.
 • Riadok 97 – nevypĺňa.
 • Riadok 98 – vyplní údaj z riadku 95, t. j. 256,92 €
 • Riadky 99 až 108 – nevypĺňa.
 • Riadok 109 – daň na úradu 200,69 €.
 • Riadok 110 – nevypĺňa.

XI. ODDIEL – ROZDIELY Z DODATOČNÉHO DAŇOVÉHO PRIZNANIA

XII. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI S OBMEDZENOU DAŇOVOU POVINNOSŤOU (NEREZIDENTOVI) NA UPLATNENIE ZÁKONA

Oddiel XI. a XII. nevypĺňa.

XIII. ODDIEL – VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona

 • Riadky 121 a 122 sa vypĺňajú vtedy, ak daňovník uplatní postup vyplývajúci z § 50 zákona, t.j. využije inštitút o použití podielu zaplatenej dane na osobitné účely.
 • Riadok 121 – údaje sa vypočítajú nasledovne: 2 % z 200,69 eur = 4,0138 eur. Po zaokrúhlení 4,01 eur.
 • Riadok 122 – uvedú sa údaje o prijímateľovi. Predmetné informácie je možné zistiť zo zoznamu prijímateľov, ktorý každoročne zverejňuje Notárska komora SR do 15. januára kalendárneho roka.

Ak daňovník využite možnosť venovať podiel zaplatenej dane na osobitné účely, na str. 10 sa podpíše.

Poznámka: Podiel do výšky 3 % zo zaplatenej dane môže prijímateľovi poukázať fyzická osoba, ktorá v zdaňovacom období vykonávala dobrovoľnícku činnosť počas najmenej 40 hodín a predloží o tom písomné potvrdenie, ktoré je prílohou daňového priznania.

XIV. ODDIEL – MIESTO NA OSOBITNÉ ZÁZNAMY DAŇOVNÍKA

 • Riadok 123  – uvádza sa počet všetkých príloh, ktoré sú súčasťou priznania. Petra Horáková uvedie 1 prílohu, ktorá bude súčasťou podaného daňového priznania. Ide o:
  • prílohu – Údaje na účely sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (je súčasťou tlačiva),
  • kópiu rodného listu dieťaťa,
  • potvrdenie o vyplatených honorároch za články

Podkladom na to, aby ste si honoráre zahrnuli do daňového priznania (DP), je potvrdenie o vyplatených honorároch na daňové účely. Keďže k daňovému priznaniu sa prikladajú kópie potvrdení o všetkých príjmoch, je potrebné doložiť aj toto potvrdenie. Ak je z honorárov zrazená zrážková daň, je daňová povinnosť vysporiadaná, a tento príjem sa do DP už neuvádza. Viac o autorských honorároch.)

.

Na strane 11 sa daňovník podpíše a uvedie dátum.

XV. ODDIEL – ŽIADOSŤ O VRÁTENIE DAŇOVÉHO PREPLATKU VYPLATENIE DAŇOVÉHO BONUSU

Túto časť Petra Horáková nevypĺňa, lebo o sumu daňového bonusu si znižovala svoju daňovú povinnosť a nevznikol jej preplatok na dani.

Príloha: ÚDAJE PRE ÚČELY SOCIÁLNEHO A ZDRAVOTNÉHO POISTENIA (str. 12 daňového priznania)

 • Na riadku 12 daňovník uvedie z riadku preukázateľne zaplateného poistného z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona uvedeného pod tabuľkou č. 1 platby poistného za 12 kalendárnych mesiacov uhradené od januára do decembra 2014 vrátane zaplatených nedoplatkov za predchádzajúce obdobia. Do celkovej sumy poistného sa zahrňuje aj platba poistného za december 2013 uhradená v januári 2014.

Upozornenie: Platba poistného za december 2014 zaplatená v januári 2015 sa do úhrnu poistného nezahrňuje. Súčasťou riadkov 12 a 13 nie je povinne alebo dobrovoľne preukázateľne zaplatené sociálne poistenie v zahraničí. 

V našom príklade Petra Horáková nechá riadok 12 prázdny, lebo nemala zo zákona povinnosť platiť odvody na sociálne poistenie.

 • Riadok 13 – uvádza sa sem suma zaplateného poisteného na dobrovoľné sociálne poistenie. Petra Horáková tento riadok nevypĺňa.
 • Na riadku 14 daňovník uvedie preukázateľne zaplatené poistné na zdravotné poistenie zaplatené v príslušnom zdaňovacom období, o ktoré si znížil základ dane v danom roku, a to platby preddavkov za 12 kalendárnych mesiacov uhradené od januára do decembra 2014 plus zaplatené nedoplatky za predchádzajúce obdobia. Do celkovej sumy poistného sa zahrňuje aj platba poistného za december 2013 uhradená v januári 2014.

Upozornenie: Platba preddavku za december 2014, resp. nedoplatku za predchádzajúce obdobia zaplatená v januári 2015 sa do úhrnu poistného nezahrňuje. Súčasťou riadku 14 nie je povinne preukázateľne zaplatené zdravotné poistenie v zahraničí. 

Petra Horáková uvedie do r. 14 sumu 507,15 €.

 • Na riadku 15 daňovník uvádza iba preukázateľne zaplatené preddavky na zdravotné poistenie z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona zaplatené v príslušnom zdaňovacom období, t.j. platby preddavkov uhradené v januári 2014 až decembri 2014, o ktoré si znížil základ dane v danom roku bez zaplatených nedoplatkov z ročného zúčtovania zdravotného poistenia z predchádzajúcich rokov a zahraničného poistenia. To znamená, že na príslušnom riadku sa uvedie aj platba preddavku na zdravotné poistenie za december 2013 uhradená v januári 2014.

Upozornenie: Platba preddavku za december 2014 uhradená v januári roku 2015 sa do tohto riadku nezahrnie.

Keďže Petra Horáková v roku 2014 neuhrádzala žiadny nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia, do riadku 15 uvedie umu z riadku 15, t. j. 507,15 €.

Na str. 12 – uviesť dátum a podpis daňovníka.

Vyplnené daňové priznanie podľa príkladu

DPFO_B_2014_HORAKOVA_PETRA (pdf, 264 KB)

Odporúčané ebooky

Súvisiace články v seriáli "Daň z príjmu za rok 2014"

Zobraziť všetky články v seriáli "Daň z príjmu za rok 2014"
FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

PodnikamPrémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z príjmu

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

apríl

02máj8:30Pochopenie zmlúv 2 - seminár v anglickom jazyku (Understanding Contracts 2)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Právo

02máj8:30Pochopenie zmlúv 2 - seminár v anglickom jazyku (Understanding Contracts 2)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Právo

06máj8:30Aktuálne zmeny v zamestnávaní cudzincov z tretích krajín8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X