Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Leasing auta v podvojnom účtovníctve

Blondína sediaca nad klávesnicou
Fotobanka Pixmac
30. decembra 2011 Tlačiť

Účtovanie lízingu v podvojnom účtovníctve upravuje Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnovy pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva.

Finančný prenájom automobilu

Na účely účtovania finančného prenájmu sa rozumie:

 1. finančným prenájmom obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu tohto majetku,
 2. dohodnutými platbami jednotlivé platby uhrádzané nájomcom prenajímateľovi počas dohodnutej doby finančného prenájmu majetku; súčasťou dohodnutých platieb je aj kúpna cena, za ktorú na konci dohodnutej doby finančného prenájmu majetku dochádza k prevodu vlastníctva prenajatého majetku z prenajímateľa na nájomcu,
 3. istinou u prenajímateľa celková suma dohodnutých platieb znížená o nerealizované finančné výnosy; nerealizovanými finančnými výnosmi sú budúce finančné výnosy vypočítané prenajímateľom, napríklad metódou efektívnej úrokovej miery a metódou prírastkovej výpožičkovej úrokovej miery,
 4. istinou u nájomcu celková suma dohodnutých platieb znížená o nerealizované finančné náklady (nájomné), pričom suma istiny u nájomcu sa rovná sume istiny u prenajímateľa; nerealizovanými finančnými nákladmi (nájomným) sú budúce finančné náklady, ktoré sú u prenajímateľa  nerealizovanými finančnými výnosmi.

V deň odovzdania majetku nájomcovi sa v účtovníctve prenajímateľa účtuje na ťarchu účtu 374 – Pohľadávky z nájmu istina u prenajímateľa so súvzťažným zápisom v prospech príslušného účtu účtovej triedy 6 – Výnosy. Vyradenie prenajatého majetku z účtovníctva prenajímateľa sa účtuje na ťarchu príslušného účtu nákladov so súvzťažným zápisom v prospech príslušného účtu majetku.

V deň splatnosti dohodnutých platieb sa v účtovníctve prenajímateľa účtuje na ťarchu účtu 374 – Pohľadávky z nájmu splatný finančný výnos so súvzťažným zápisom v prospech účtu 662 – Úroky. Členenie dohodnutých platieb na istinu u prenajímateľa a finančný výnos sa uvedie v zmluve o finančnom prenájme, napríklad v splátkovom kalendári týchto platieb.

Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa v účtovníctve prenajímateľa účtuje na ťarchu účtu 374 – Pohľadávky z nájmu finančný výnos pripadajúci na obdobie od posledného dňa splatnosti dohodnutých platieb do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka so súvzťažným zápisom v prospech účtu  662 – Úroky.

Prijatie majetku prenajímateľom z dôvodu predčasného ukončenia finančného prenájmu sa v účtovníctve prenajímateľa účtuje na ťarchu príslušného účtu majetku v ocenení podľa zmluvy o finančnom prenájme so súvzťažným zápisom v prospech účtu 325 – Ostatné záväzky.

Finančné vysporiadanie prenajímateľa s nájomcom z dôvodu predčasného ukončenia finančného prenájmu sa v účtovníctve prenajímateľa účtuje:

 1. v prospech účtu 374 – Pohľadávky z nájmu so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 325 – Ostatné záväzky, ak prenajímateľ odobral prenajatý majetok nájomcovi,
 2. na ťarchu účtu 315 – Ostatné pohľadávky so súvzťažným zápisom v
  1. prospech účtu 374 – Pohľadávky z nájmu do výšky zostatku pohľadávky vzniknutej z finančného prenájmu, prípadne
  2. prospech účtu 648 – Ostatné prevádzkové výnosy.

Prijatie majetku nájomcom sa v účtovníctve nájomcu účtuje v deň prijatia majetku na ťarchu príslušného účtu majetku v ocenení rovnajúcom sa istine u nájomcu so súvzťažným zápisom v prospech účtu 474 – Záväzky z nájmu. Náklady súvisiace s obstaraním predmetu finančného prenájmu sa účtujú na ťarchu účtu 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 321 – Dodávatelia alebo 379 – Iné záväzky.

Majetok obstaraný finančným prenájmom sa v účtovníctve nájomcu odpisuje podľa § 20. V deň splatnosti dohodnutých platieb sa v účtovníctve nájomcu účtuje splatný finančný náklad v prospech účtu 474 – Záväzky z nájmu so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 562 – Úroky.

Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa v účtovníctve nájomcu účtuje v prospech účtu 474 – Záväzky z nájmu finančný náklad pripadajúci na obdobie od posledného dňa splatnosti dohodnutých platieb do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 562 – Úroky.

V deň odovzdania majetku prenajímateľovi z dôvodu predčasného ukončenia finančného prenájmu sa v účtovníctve nájomcu účtuje nasledovne:

 1. zostatková cena majetku v prospech príslušného účtu účtovej skupiny 08 so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 551 – Odpisy,
 2. vyradenie majetku z účtovníctva nájomcu na ťarchu príslušného účtu účtovej skupiny 08 -Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku so súvzťažným zápisom v prospech príslušného účtu majetku.

Finančné vysporiadanie nájomcu s prenajímateľom z dôvodu predčasného ukončenia finančného prenájmu sa v účtovníctve nájomcu účtuje v prospech účtu 325 – Ostatné záväzky so súvzťažným zápisom na ťarchu:

 1. účtu 474 – Záväzky z nájmu do výšky zostatku záväzku vzniknutého z finančného prenájmu, prípadne
 2. účtu 548 – Ostatné prevádzkové náklady.

Nárok na plnenie z finančného vysporiadania nájomcu s prenajímateľom z dôvodu predčasného ukončenia finančného prenájmu sa v účtovníctve nájomcu účtuje v prospech účtu 648 – Ostatné prevádzkové výnosy so súvzťažným zápisom na ťarchu:

 1. účtu 474 – Záväzky z nájmu, prípadne
 2. účtu 315 – Ostatné pohľadávky.

Výnos z predaja majetku, ktorý predávajúci súčasne nadobúda zmluvou o finančnom prenájme sa v účtovníctve predávajúceho časovo rozlišuje počas dohodnutej doby finančného prenájmu v sume, ktorá je znížená o účtovnú hodnotu tohto majetku, ak sa pri jeho predaji dosiahol zisk.

Účtovanie u nájomcu

Ako na účtovanie leasingu v podvojnom účtovníctve? A platia tieto pravidlá aj pre rok 2015? V deň nadobudnutia predmetu finančného prenájmu nájomca účtuje záväzok vo výške istiny v prospech účtu 474 – Záväzky z nájmu so súvzťažným zápisom na ťarchu príslušného účtu majetku. O majetku sa účtuje vo výške istiny na príslušný účet účtovej skupiny 04 – Obstaranie dlhodobého majetku.

Náklady súvisiace s obstaraním majetku, napríklad poplatok za uzatvorenie zmluvy, sa účtujú na ťarchu príslušného účtu účtovej skupiny 04 -Obstaranie dlhodobého majetku. Zaradený majetok do používania sa odpisuje podľa vytvoreného odpisového plánu.

V deň splatnosti dohodnutých platieb sa v účtovníctve nájomcu účtuje splatný finančný náklad v prospech účtu 474 – Záväzky z nájmu so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 562 – Úroky.

Ak je nájomca  platiteľom DPH účtuje sa nasledovne

Fyzická osoba (FO) uzatvorila zmluvu o nájme osobného vozidla. Prevzatie automobilu nastalo 1.4.2011. Doba trvanie lízingu je 36 mesiacov.

 • Istina bez DPH 13531,26 eur.
 • Úrok bez DPH 1717,76 eur.
 • Poistné bez DPH 1819,08 eur.
 • Kúpna cena po skončení leasingu 200,00 eur.
 • Poplatok za uzatvorenie zmluvy bez DPH 100,00 eur.
 • Prvá zvýšená splátka vo výške 25 % z istiny bez DPH 3382,80 eur.
 • Splátky sa platia štvrťročne.

Účtovanie

 1. Prevzatie osobného automobilu 022/474 – 13531,20 eur.
 2. Vyúčtovanie poplatku – Základ dane: 022/321 – 100,00 eur DPH: 343/321 – 20,00 eur.
 3. Vyúčtovanie prvej zvýšenej splátky – Základ dane: 474/321 – 3382,80 eur DPH: 343/321 – 676,56 eur.
 4. Úhrada prvej zvýšenej splátky 321/221 – 4059,36 eur.
 5. Úhrada poplatku 321/221 – 120 eur.

Automobil sa bude odpisovať mesačne vo výške 379 eur = 13631,20 / 36.

O jednotlivých splátkach sa bude účtovať nasledovne:

 • 1.4.2011
  • Lízingový úrok: 562/474 – 179,06 eur
  • Poistné: 568/474 – 151,59 eur
  • DPH: 343/474 – 224,75 eur
  • Úhrada splátky: 474/221 – 1348,52 eur
 • Takisto sa bude účtovať 1.7.2011, 1.10.2011.
 • Zostatok účtu 474 – Záväzky z prenájmu je k 31.12.2011 7894,17 eur.
 • Účtovné odpisy vo výške 1710 eur (9×190) zaúčtuje 551/082. Daňové odpisy sú 3411 eur (9×379).
 • Rozdiel medzi daňovými a účtovnými odpismi 1701 eur (3411-1710) sa uplatnia ako položka znižujúca základ dane.
 • Pri ukončení leasingu sa zaúčtuje kúpna cena 200 eur bez DPH.

Kúpna cena vozidla po skončení leasingu:

 • Základ dane 200 eur sa neúčtuje, lebo je súčasťou istiny.
 • DPH 343/474 – 40 eur.
 • Úhrada kúpnej ceny 474/221 – 240 eur.
 • Na účte 474 zostane rozdiel 0,02 eur, ktorý vznikol zaokrúhľovaním, ten sa zaúčtuje 548/474.

Ak nájomca nie je platiteľom DPH

Účtuje sa rovnako, ale DPH, ktorá sa vzťahuje na istinu sa účtuje na účte 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť. DPH z úroku sa účtuje na 562 – Úroky.
DPH z poistného sa účtuje na 568 – Ostatné finančné náklady.

Účtovanie

 1. Prevzatie predmetu leasingu  022/474  13531,20 eur.
 2. Vyúčtovanie poplatku – Základ dane: 022/321 – 100 eur DPH: 548/321 – 20,00 eur.
 3. Vyúčtovanie prvej zvýšenej splátky – Základ dane: 474/321 – 3382,80 eur DPH: 548/321 – 676,56 eur.
 4. Úhrada prvej zvýšenej splátky 321/221 – 4059,36 eur.
 5. Úhrada poplatku 321/221 – 120 eur.

O jednotlivých splátkach sa bude účtovať nasledovne

 • 1.4.2011 Leasingový úrok: 562/474  – 179,06 eur Poistné: 568/474 – 151,59 eur DPH z istiny: 548/474 – 161,93 eur z leasingového úroku: 562/474 – 34,02 eur z poistného: 568/474 – 28,80 eur Úhrada splátky: 474/221 – 1348,52 eur.
 • Odpisy sa účtujú rovnako ako u platiteľa DPH.
 • Nakoniec sa zaúčtuje kúpna cena, ktorá sa platí na konci leasingu.

Kúpna cena po skončení leasingu

 • Základ dane 200 eur sa neúčtuje, pretože je súčasťou istiny.
 • DPH: 548/474 – 40 eur.
 • Úhrada kúpnej ceny 474/221 – 240,00 eur.

Zdroj: Daňový a účtovný poradca podnikateľa 15/2010

ph

Mohlo by vás zaujímať:
Operatívny lízing
Postúpenie lízingu

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Účtovníctvo

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

apríl

17apr9:30Chat GPT a jeho využitie v marketingu9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

17apr9:30Chat GPT a jeho využitie v marketingu9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

17apr9:30Chat GPT a jeho využitie v marketingu9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X