Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Najvýznamnejšie zmeny v zákone o dani z príjmov od 1.1.2018

Novela zákona o dani z príjmov
novela zákona o dani z príjmov
21. decembra 2017 277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg Zdroj podnikam.sk Tlačiť

Parlament odhlasoval novelu zákona o dani z príjmov. Ako každý rok, aj tento si na nás zákonodarcovia pripravili veľa noviniek. Zákon o dani z príjmov býva už štandardne najviac pozmeňovaným zákonom spomedzi všetkých daňových predpisov. V ďalších riadkoch sa pozrieme na najvýznamnejšie zmeny, ktoré na nás od januára 2018 čakajú a týkajú sa bežných slovenských živnostníkov a podnikateľov.

Patenty a zvýšenie superodpočtu

Dôležitou zmenou v zákone o dani z príjmov je ďalšia podpora výskumu a vývoja na Slovensku. Tzv. superodpočet daňových nákladov vo výške 25 % bol do zákona zavedený už v roku 2015. Od 1.1.2018 sa zvyšuje percento superodpočtu až na 100 % vynaložených nákladov. Možnosť zníženia daňového základu bude nasledovná:

 • 100 % nákladov na výskum a vývoj vynaložených v zdaňovacom období, za ktoré sa podáva daňové priznanie v členení podľa jednotlivých projektov,
 • 100 % z kladného medziročného rozdielu medzi priemerom úhrnu týchto výdavkov vynaložených
  • v bežnom zdaňovacom období a predchádzajúcom zdaňovacom období a
  • v dvoch predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach.

V prémiovej časti obsahu nájdete:

 • Výpočet superodpočtu
 • Ocenenie už iba reálnou hodnotou
 • Koniec štátnej prémie, zavedenie daňového bonusu
 • Rozšírenie definície stálej prevádzkarne
 • Koniec oslobodenia pri príležitostných činnostiach
 • Podpora kúpeľníctva na Slovensku

Výpočet superodpočtu:

[(aktuálne obdobie + predchádzajúce obdobie) / 2] – [(súčet dvoch predchádzajúcich období) / 2]

Pre podnikateľov, ktorí sa v rámci svojej činnosti venujú aj inovačným procesom a objavujú nové patenty bude veľmi prínosné nové oslobodenie v § 13a 13b. Pri príjmoch, ktoré plynú daňovníkovi v súvislosti s využitím vlastných patentovaných aktív, bude môcť uplatniť, v súlade s ďalšími podmienkami, oslobodenie od dane z príjmov.

Od dane sú oslobodené príjmy daňovníka v tuzemsku z odplát za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie:

 • vynálezu chráneného patentom alebo technického riešenia chráneného úžitkovým vzorom, ktoré sú výsledkom výskumu a vývoja vykonávaného daňovníkom, a to aj vynálezu, ktorý je predmetom patentovej prihlášky, a technického riešenia, ktoré je predmetom prihlášky úžitkového vzoru, a to vo výške 50 % z týchto príjmov,
 • počítačového programu (softvér), ktorý je výsledkom vývoja vykonávaného daňovníkom a podlieha autorskému právu a to vo výške 50 % z týchto príjmov.

Ocenenie už iba reálnou hodnotou

Pri podnikavých kombináciách je možné ocenenie majetku v pôvodných alebo reálnych hodnotách. Pri zlúčeniach, vkladoch a rozdeleniach sa vždy zvažuje, v akých hodnotách je výhodnejšie vykonať celú transakciu. Posudzuje sa primárne vplyv na daň z príjmov.

Od januára bude možné oceniť majetok len v reálnych hodnotách pri:

 • rozdelení, zlúčení, splynutí spoločností na území SR,
 • nepeňažných vkladoch do obchodných spoločností na území SR.

Uvedená zmena súvisí aj so zavedením tzv. exit tax alebo aj dani pri odchode. Ide o zdanenie, ktoré sa týka právnických osôb pri presune majetku, presune podnikateľskej činnosti daňovníka alebo presune sídla spoločnosti (stálej prevádzkarne) z územia Slovenska do zahraničia.

Majetok daňovníka a jeho podnikateľská činnosť sa v čase odchodu mimo územie Slovenska ocenia reálnou hodnotou, pričom ide o finančný majetok, neodpisovaný majetok, pohľadávky, zásoby a odpisovaný hmotný a nehmotný majetok. Súčasťou základu dane z príjmov bude rozdiel medzi reálnou hodnotou a ocenením majetku na účely zákona o dani z príjmov.

Daň pri odchode bude možné uhradiť jednorazovo alebo postupne v splátkach, najviac v priebehu 5 rokov. Platenie dane v splátkach musí povoliť správca dane. Žiadosť sa podáva priamo prostredníctvom daňového priznania a pri platení v splátkach bude daňovník povinný hradiť aj úrok.

Koniec štátnej prémie, zavedenie daňového bonusu

Štátny príspevok pre mladých, ako forma pomoci mladým od štátu pri hypotéke, končí. Nahradí ho daňový bonus na zaplatené úroky z hypotekárneho úveru. Uplatňovať sa teda bude až na konci zdaňovacieho obdobia buď cez podané daňové priznanie alebo ročné zúčtovanie. Podmienky nároku na daňový bonus budú rovnaké ako v prípade štátneho príspevku pre mladých:

 • pre ľudí vo veku od 18 do 35 rokov,
 • s priemerným mesačným príjmom v maximálnej výške 1,3-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie; ak sú žiadatelia o úver dvaja, t. j. dlžník a spoludlžník, zvyšuje sa priemerný mesačný príjem na dvojnásobok.

Výška daňového bonusu bude limitovaná, podobne ako to je v súčasnosti pri štátnom príspevku pre mladých. Maximálna výška bonusu bude:

 • 400 € ročne
 • vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období,
 • z poskytnutého úveru na bývanie, najviac však zo sumy 50 000 eur na jednu nehnuteľnosť určenú na bývanie (byt alebo rodinný dom), a to počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich rokov.

Rozšírenie definície stálej prevádzkarne

Definícia stálej prevádzkarne a s ňou súvisiaca povinnosť zdaňovať príjmy na Slovensku sa rozšírila aj na digitálne služby pri sprostredkovaní ubytovania a prepravy. Za výkon činnosti s trvalým miestom na území Slovenskej republiky sa považuje aj opakované sprostredkovanie služieb prepravy a ubytovania, a to aj prostredníctvom digitálnej platformy. To znamená, že ak niekto poskytuje sprostredkovanie ubytovacích alebo prepravných služieb vykonaných na území Slovenska, musí zdaniť príjem z týchto činností na Slovensku. Vznikne mu totiž stála prevádzkareň. Takýto zahraničný podnikateľ pritom vôbec nemusí byť na Slovensku prítomný a nemusí tu mať ani kanceláriu. Zavedením pojmu digitálna platforma je možné zdaniť aj sprostredkovanie napríklad prostredníctvom internetu.

Koniec oslobodenia pri príležitostných činnostiach

Často využívané oslobodenie 500 € ročne pri vykonaní príležitostnej činnosti končí. Legislatívne síce zachované bude ale reálne sa už využívať nebude. Za príležitostnú činnosť sa už nebude môcť považovať príjem, ktorý si vyplácajúci daňovník zahrnie do svojich daňových výdavkov. To znamená, že ak takýto príjem bude na jednej strane nákladom, na druhej strane musí byť zdaniteľným príjmom.

Za príjem z príležitostnej činnosti podľa tohto ustanovenia sa nepovažuje príjem dosahovaný z činnosti vykonávanej na základe zmluvného vzťahu, ak vyplácajúci daňovník, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou s príjmami podľa § 6, môže znížiť základ dane podľa § 17 až 29 o odmenu vyplatenú na základe dokladu spĺňajúceho náležitosti účtovného dokladu.

Podpora kúpeľníctva na Slovensku

Od 1.1.2018 sa zavádza nová nezdaniteľná časť základu dane. Bude súvisieť s kúpeľnou starostlivosťou. Výška nezdaniteľnej časti bude v úhrnnej výške najviac 50 eur ročne na daňovníka, manželku (manžela) a každé dieťa daňovníka na preukázateľne zaplatené úhrady za kúpeľnú starostlivosť a s ňou spojené služby vynaložené v príslušnom zdaňovacom období v prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach.

Nezdaniteľnú časť si bude môcť uplatniť jeden z rodičov podľa dohody prostredníctvom daňového priznania alebo ročného zúčtovania u zamestnávateľa.

Okrem nezdaniteľnej časti prispeje k podpore kúpeľníctva aj zvýhodnenie odpisovania technického zhodnotenia na majetku, ktorý je využívaný na poskytovanie kúpeľnej starostlivosti.

277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg

Ing. Lenka Falatová študovala manažment na ekonomickej univerzite. Následne pôsobila niekoľko rokov ako produktová manažérka vydavateľstva odbornej literatúry, kde sa venovala problematike živnostenského podnikania, daní, účtovníctva, ale aj školstva a odpadového hospodárstva. Následne pracovala na pozícii produktovej manažérky a projektovej manažérky. Venuje sa tiež problematike E-commerce, AI a automatizácii a procesnej analýze v podnikoch.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

daň z príjmovnovela zákona o dani z príjmovoceneniePrémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z príjmu

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

jún

27jún8:30Uhlíkové clo – CBAM8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

27jún8:30Uhlíkové clo – CBAM8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

08júl8:30Vedenie a motivácia výrobných pracovníkov - Teamleader vo výrobe8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažérske zručnosti,Riadenie,žiadny

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X