Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Náklady a výnosy v podvojnom účtovníctve

Náklady výnosy
Náklady výnosy
12. decembra 2017 277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg Ing. Lenka FalatováZdroj podnikam.sk Tlačiť

Každá účtovná jednotka potrebuje poznať aktuálny stav výsledku hospodárenia. K základnému predpokladu jeho vyčíslenia patrí vyčíslenie nákladov a výnosov, ich vzájomným porovnaním vznikne výsledok hospodárenia.

Zásady pre účtovanie nákladov a výnosov

 • na účtoch nákladov aj výnosov sa účtuje narastajúcim spôsobom od začiatku účtovného obdobia – na začiatku účtovného obdobia sa začína s nulovým zostatkom, z konečných zostatkov je možné následne vypočítať výsledok hospodárenia účtovnej jednotky za účtovné obdobie,
 • prírastky nákladov sa účtujú na strane Má Dať, prírastky výnosov na strane Dal – pri účtovaní to vyplýva zo zásad podvojnosti a taktiež je zrejmé, že výnosy predstavujú zlepšenie výsledku hospodárenia, tj. vlastných zdrojov (pasív) = prírastky pasív sa účtujú na strane Dal, analogicky náklady výsledok hospodárenia zhoršujú = úbytky pasív sa účtujú na strane Má Dať,
 • náklady a výnosy sa vždy účtujú do obdobia s ktorým časovo a vecne súvisia,
 • vzájomné účtovania výnosov a nákladov je zakázané – nie je možné účtovať náklady oproti výnosom,
 • v účtovnej osnove existujú tzv. párové účty, napr.:

604 – Tržby za tovar                                                      504 – Predaný tovar

662 – Úroky                                                                      562 – Úroky

 • do nákladov účtovnej jednotky sa účtujú len tie náklady, ktoré priamo súvisia s účtovnou jednotkou

V prémiovej časti obsahu nájdete:

 • Účtovné rozdelenie nákladov
 • Druhové rozdelenie nákladových účtov
 • Účtovné rozdelenie výnosov
 • Účtovná osnova obsahuje tieto skupiny výnosov
 • Príklady časového rozlišovania
 • Príklady vybraných nákladov a výnosov zaradených na príslušné účty v účtovnej osnove

Účtovné rozdelenie nákladov

 • prevádzkové náklady = náklady, ktoré vznikajú v súvislosti s hlavnou činnosťou účtovnej jednotky, vychádzajú obvykle z pravidelne sa opakujúcich činností okrem finančnej činnosti, do týchto nákladov patria napríklad: spotreba materiálu, odpisy dlhodobého majetku, cestovné, apod.
 • finančné náklady =  náklady, ktoré vznikajú v súvislosti s finančnými operáciami, do týchto nákladov patria napríklad: zaplatené úroky, bankové poplatky, apod.

Druhové rozdelenie nákladových účtov

 1. spotreba materiálu a energie = účtovná skupina 50 – Spotrebované nákupy,
 2. spotreba a využitie externých prác a služieb (napr. telekomunikačné služby, doprava, nájomné, apod.) = účtovná skupina 51 – Služby,
 3. mzdové a ostatné osobné náklady = účtovná skupina 52 – Osobné náklady,
 4. náklady na úhradu dani z motorových vozidiel, nehnuteľností a ostatné dane = účtovná skupina 53 – Dane a poplatky,
 5. ostatné náklady na hospodársku činnosť (napr. zmluvné pokuty, dary, manká a škody apod.) = účtovná skupina 54 – Iné náklady na hospodársku činnosť,
 6. odpisy nehmotných a hmotných dlhodobých aktív = účtovná skupina 55 – Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku,
 7. finančné náklady (napr.: poistné, bankové poplatky, apod.) = účtovná skupina 56 – Finančné náklady.

Prednosťou druhového rozdelenia nákladov je preukázateľnosť a jednoznačnosť vykázanej spotreby zdrojov účtovnej jednotky. Druhové rozdelenie je veľmi dôležité pre základnú kontrolu úplnosti účtovných informácií v danom účtovnom období.

Účtovné rozdelenie výnosov

 • prevádzkové výnosy = výnosy, ktoré vznikajú v súvislosti s hlavnou činnosťou účtovnej jednotky, medzi tieto výnosy patria napríklad tržby za tovar, tržby za vlastné výrobky, apod.
 • finančné výnosy = výnosy, vznikajú v súvislosti s finančnými operáciami, do týchto výnosov patria napríklad bankové kreditné úroky, kurzové zisky, tržby z predaja cenných papierov, apod.

Účtovná osnova obsahuje tieto skupiny výnosov

 1. tržby za vlastné výkony a tovar = účtovná skupina 60,
 2. zmeny stavu vnútroorganizačných zásob = účtovná skupina 61,
 3. aktivácia = účtovná skupina 62,
 4. iné výnosy z hospodárskej činnosti = účtovná skupina 64,
 5. zúčtovanie niektorých položiek z hospodárskej činnosti = účtovná skupina 65,
 6. finančné výnosy = účtovná skupina 66.

Podobne ako pri nákladoch je možné rozlíšiť výnosy z jednotlivých prevádzkových činností (skupina 60 – 65) a výnosy z finančných operácií (skupina 66).

Správne vyčíslenie výsledku hospodárenia účtovnej jednotky za sledované účtovné obdobie predpokladá zahrnutie všetkých nákladov a výnosov, ktoré do neho hospodársky patria, aj keď sa za bežné účtovné obdobie neúčtovali. Naopak je potrebné vylúčiť z nákladov a výnosov položky, ktoré síce boli v bežnom účtovnom období zaúčtované ale patria do budúceho účtovného obdobia. Táto úprava nákladov a výnosov sa účtuje pomocou účtov časového rozlišovania a účtov rezerv.

Časové rozlišovanie predstavuje účtovné prípady zaznamenané na účtoch 381 až 385, na ktorých sa časovo rozlišujú náklady a výnosy v súvislosti s konkrétnym účelom, u ktorých sú známe tieto podmienky:

 1. účel vynaloženej sumy,
 2. presná suma,
 3. obdobie, ku ktorému sa suma vzťahuje

Uvedené podmienky musia byť splnené všetky. Časovo nie je možné rozlišovať pokuty, penále, manká a škody.

Príklady časového rozlišovania

Obdobie Popis účtovného prípadu MD D
2017 Prijatá faktúra za nájomné platené vopred 381 321
2017 Úhrada faktúry z bankového účtu 321 221
2018 Zúčtovanie nákladov budúcich období (interný doklad) 518 381
2017 Nájomné hradené pozadu 518 383
2018 Faktúra za nájomné za uplynulé obdobie 383 321
2018 Úhrada faktúry z bankového účtu 321 221
2017 Vystavená faktúra za seminár, ktorý sa uskutoční v roku 2018 311 384
2018 Zúčtovanie výnosov budúcich období (interný doklad) 384 602

Príklady vybraných nákladov a výnosov zaradených na príslušné účty v účtovnej osnove

501 – Spotreba materiálu – na tomto účte sa účtujú najmä: spotreba pohonných látok, surovín, obalov, propagačného a reklamného materiálu, katalógov a reklamných predmetov, spotreba kancelárskych potrieb, odbornej literatúry, spotreba materiálu vlastnej výroby, apod.

502 – Spotreba energie – na tomto účte sa účtujú najmä spotreba elektrickej energie, plynu, pary, apod.

503 – Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok – na tomto účte sa účtujú najmä dodávka pitnej a úžitkovej vody, odbery vody z vodných tokov, apod.

504 – Predaný tovar – na tomto účte sa účtujú najmä predaj tovaru a jeho prirodzené úbytky.

505 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k zásobám – na tomto účte sa účtujú najmä tvorba opravných položiek k materiálu a tovaru.

507 – Predaná nehnuteľnosť – na tomto účte sa účtujú najmä predaná nehnuteľnosť v obstarávacej cene

511 – Opravy a udržiavanie – na tomto účte sa účtujú najmä opravy a údržba dlhodobého hmotného majetku.

512 – Cestovné – na tomto účte sa účtujú najmä náhrady cestovných výdavkov, stravné a vreckové, náhrady za preukázateľné ostatné výdavky súvisiace s pracovnou cestou, apod.

513 – Náklady na reprezentáciu – na tomto účte sa účtujú najmä predmety použité ako reprezentačné – materiál, tovar apod.

518 – Ostatné služby – na tomto účte sa účtujú najmä poštovné, telefón, internet, reklama, nájomné, prepravné okrem prepravy zásob, autorské honoráre, IT služby, parkovné, provízie za sprostredkovanie, apod.

521 – Mzdové náklady – na tomto účte sa účtujú najmä mzdy a náhrady miezd.

522 – Príjmy spoločníkov a členov zo závislej činnosti – na tomto účte sa účtujú najmä mzdy a náhrady miezd spoločníkov a členov

523 – Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva – na tomto účte sa účtujú najmä odmeny za výkon funkcie v orgánoch spoločnosti či družstva, apod.

524 – Zákonné sociálne poistenie – na tomto účte sa účtujú najmä náklady na sociálne a zdravotné poistenie, starobné dôchodkové sporenie.

525 – Ostatné sociálne poistenie – na tomto účte sa účtujú najmä príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré hradí zamestnávateľ

526 – Zákonné sociálne náklady – na tomto účte sa účtujú najmä náklady na BOZP, vzdelávanie zamestnancov, odstupné, náhrady za PN, apod.

528 – Ostatné sociálne náklady – na tomto účte sa účtujú najmä príspevok na stravovanie nad ustanovený limit, príspevky na rekreácie apod.

601 – Tržby za vlastné výrobky – na tomto účte sa účtujú najmä tržby z predaja zásob z vlastnej výroby.

602 – Tržby z predaja služieb – na tomto účte sa účtujú najmä tržby za poskytnuté služby, apod.

604 – Tržby za tovar – na tomto účte sa účtujú najmä tržby za predaný tovar.

606 – Výnosy zo zákazky – na tomto účte sa účtujú najmä výnosy zo zákazkovej výroby a výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj.

607 – Výnosy z nehnuteľnosti na predaj – na tomto účte sa účtujú najmä výnosy za predanú nehnuteľnosť

611 – Zmena stavu  nedokončenej výroby – na tomto účte sa účtujú najmä zmeny stavu nedokončenej výroby.

612 – Zmena stavu polotovarov – na tomto účte sa účtujú najmä zmeny stavu polotovarov

613 – Zmena stavu výrobkov – na tomto účte sa účtujú najmä zmeny stavu výrobkov

614 – Zmena stavu zvierat – na tomto účte sa účtujú najmä zmeny stavu zvierat

621 – Aktivácia materiálu a tovaru – na tomto účte sa účtujú najmä hodnoty vyrobených materiálov a tovarov vo vlastnej réžii

622 – Aktivácia vnútroorganizačných služieb – na tomto účte sa účtujú najmä vnútroorganizačné služby napríklad preprava tovarov apod.

623 – Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku – na tomto účte sa účtujú najmä aktivácia nehmotného majetku vyrobeného vo vlastnej réžii.

624 – Aktivácia dlhodobého hmotného majetku – na tomto účte sa účtujú najmä aktivácia hmotného majetku vyrobeného vo vlastnej réžii.

277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg
Ing. Lenka Falatová

Ing. Lenka Falatová študovala manažment na ekonomickej univerzite. Následne pôsobila niekoľko rokov ako produktová manažérka vydavateľstva odbornej literatúry, kde sa venovala problematike živnostenského podnikania, daní, účtovníctva, ale aj školstva a odpadového hospodárstva. Následne pracovala na pozícii produktovej manažérky a projektovej manažérky. Venuje sa tiež problematike E-commerce, AI a automatizácii a procesnej analýze v podnikoch.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

nákladyPrémiový obsahvýnosy

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Podvojné účtovníctvo

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

december

05dec8:30Dohovor CMR8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

05dec8:30Čierne stavby v obci a prechod kompetencií na nové stavebné úrady8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Stavebníctvo

05dec8:30Dohovor CMR8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X