Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách

spotrebiteľská zmluva
spotrebiteľská zmluva Foto: Getty Images
15. júla 2019 Autor Silvia HanováZdroj podnikam.sk Tlačiť

Súčasná právna úprava považuje spotrebiteľa v spotrebiteľských právnych vzťahoch za tzv. slabšiu zmluvnú stranu a podnikateľa za tzv. silnejšiu zmluvnú stranu. Z tohto dôvodu platná a účinná legislatíva chráni spotrebiteľa prísnejšími zákonnými ustanoveniami. V aktuálnom článku si predstavíme, kto je spotrebiteľ, aké rôzne zmluvy považujeme za spotrebiteľské, ako aj neprijateľné podmienky a zmluvné dojednania, ktoré nemožno zakomponovať do spotrebiteľských zmlúv pod hrozbou ich neplatnosti.

Spotrebiteľ

Legálnu definíciu spotrebiteľa nájdeme v zákone č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len ako „zákon o ochrane spotrebiteľa“) aj v zákone č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len ako „občiansky zákonník“). Spotrebiteľom je podľa týchto ustanovení fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolanie. Na druhej strane predávajúcim je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet.

Spotrebiteľ a predávajúci pri predaji tovaru a poskytovaní služieb uzatvárajú medzi sebou spotrebiteľskú zmluvu. V tomto spotrebiteľskom právnom vzťahu je spotrebiteľ chránený zákonmi prijatými na ochranu spotrebiteľa. Za spotrebiteľskú zmluvu je pritom považovaná každá zmluva, ktorá je uzatvorená podnikateľom v rámci jeho podnikateľskej činnosti so spotrebiteľom, ktorý je fyzickou osobou – nepodnikateľom.

V prémiovej časti obsahu nájdete:

 • Spotrebiteľská zmluva
 • Neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách

Spotrebiteľská zmluva

Občiansky zákonník v § 52 ustanovuje, že spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom. Problematika spotrebiteľského práva je upravená vo viacerých právnych predpisoch a tak sa niekedy stáva, že sa líši terminológia používaná v jednotlivých zákonoch. Občiansky zákonník napríklad definuje predávajúceho (zákon o ochrane spotrebiteľa) ako dodávateľa. Inak sa táto definícia plne zhoduje s definíciou predávajúceho v zákone o ochrane spotrebiteľa.

Spotrebiteľská zmluva však nie je samostatným typom zmluvy v zmysle samostatných zmluvných typov uvedených v zákone. Možno ju označiť ako druh zmluvy, pre ktorú občiansky zákonník a iné právne predpisy ustanovujú osobitné podmienky a určujú, akú náležitosti musí mať takáto zmluva, ako aké podmienky v nej nemôžu byť dohodnuté (neprijateľné podmienky). Jedným zo základných cieľov takejto právnej úpravy je ochrana spotrebiteľa ako slabšej strany pred neférovým prístupom zo strany niektorých podnikateľov, ktoré sa diali najmä v minulosti. Z právnych predpisov Európskej únie vyplýva, že štandardné zmluvné podmienky, ktoré používajú obchodníci, musia byť spravodlivé a nesmú vytvárať nerovnováhu medzi právami a povinnosťami spotrebiteľov a predajcov (dodávateľov).

Spotrebiteľská zmluva tak môže mať charakter kúpnej zmluvy, zmluvy o dielo, lízingovej zmluvy, zmluvy o dodávke elektriny, zmluva o úvere a iných. Spotrebiteľská zmluva tiež môže mať rôznu formu. Môže byť písomne alebo uzatvorená ústne, prípadne elektronickými prostriedkami cez e-shop. S každým predajom výrobku alebo poskytnutím služby fyzickej osobe – nepodnikateľovi vstupuje podnikateľ do zmluvného vzťahu bez ohľadu na to, či ide o predaj permanentky do fitness centra, online objednávku kozmetiky, hypotekárny úver alebo bežný nákup v potravinách.

Občiansky zákonník ďalej ustanovuje, že ak sú viaceré spotrebiteľské zmluvy uzatvorené pri jednom rokovaní, alebo sú zahrnutú do jednej listiny, aj tak bude každá z nich posudzovaná samostatne. Ak sú však tieto zmluvy od seba závislé, tak vznik a zánik týchto zmlúv spôsobuje vznik a zánik aj ostatných zmlúv.

Príklad

Príkladom takýchto zmlúv je napríklad zmluva o dodaní zakúpeného stavebného materiálu, spolu s ktorým si spotrebiteľ objednal aj jeho dodávku. Ak by spotrebiteľ odstúpil od prvej zmluvy o objednaní stavebného materiálu, automaticky by sa rušila aj zmluva o dodávke objednaného materiálu 

Neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách

Občiansky zákonník definuje, že spotrebiteľské zmluvy nesmú obsahovať ustanovenia, ktoré spôsobujú značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa (neprijateľná podmienka). Uvedené však neplatí, ak ide o zmluvné podmienky, ktoré sa týkajú hlavného predmetu plnenia a primeranosti ceny, ak tieto zmluvné podmienky sú vyjadrené určito, jasne a zrozumiteľne alebo ak boli neprijateľné podmienky individuálne dojednané.

Právna úprava spotrebiteľských zmlúv tak vychádza zo spomínanej zásady ochrany spotrebiteľa ako slabšej zmluvnej strany v spotrebiteľských vzťahoch a neprípustnosti zneužívania monopolného postavenia dodávateľov ako tzv. silnej zmluvnej strany. Postavenie slabšej zmluvnej strany vyplýva zo skutočnosti, že táto nemá možnosť individuálne ovplyvniť obsah uzatváranej zmluvy, ktorý je vopred pripravený dodávateľom. Zákon preto rámcovo vymedzuje, aké podmienky v podobe zmluvných dojednaní nemôžu tieto zmluvy obsahovať a sú považované za neprijateľné.

Zákon pritom vychádza z toho, že spotrebiteľ dobromyseľne uzatvára zmluvu a právom očakáva od dodávateľa (podnikateľa) a profesionála vo svojom odbore, že dodáva tovar alebo službu so zárukou kvality. Ak by zmluva obsahovala neprijateľné podmienky spôsobujúce značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných v neprospech spotrebiteľa, bola by považovaná za neplatnú. Za značnú nerovnováhu treba pritom vždy považovať také právne postavenie spotrebiteľa, ktoré mu nedovoľuje alebo značne obmedzuje uplatňovane jeho nárokov, ktorými sa môže domáhať riadneho plnenia zo zmluvy alebo nápravy prijatého plnenia (vrátane nárok vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady, nárokov z omeškania alebo škody).

Z uvedeného je zrejmé, že úprava spotrebiteľskej zmluvy v užšom zmysle sa vzťahuje iba na tie zmluvy, pri ktorých spotrebiteľ nemá možnosť ovplyvniť obsah zmluvy. Z vymedzenia neprijateľných podmienok tiež vyplýva, že na to, aby mohla byť určitá zmluvná podmienka považovaná za neprijateľnú, musí spôsobovať značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa (zákon v tomto prípade nehovorí nič o tom, keby bola takáto zmluva uzatvorená v neprospech dodávateľa).

Toto je všeobecná klauzula, ktorá platí v každom prípade. Neprijateľné podmienky uvedené v § 53 ods. 4 však nie sú vymenované taxatívne. To znamená, že ak sa v spotrebiteľskej zmluvy objaví iná podmienka, ktorá na tomto mieste v zákone nie je uvedená, avšak svojou povahou spĺňa podmienku neprijateľnosti v zmysle všeobecnej klauzuly, možno sa rovnakou cestou domáhať jej neplatnosti.

Upozornenie

Zákon jasne ustanovuje, že neprijateľné podmienky sa nemôžu týkať ceny a predmetu plnenia. Predmet plnenia a cena sú pritom vždy podstatnými náležitosťami každej spotrebiteľskej zmluvy. Zákon zároveň ustanovuje, že ak dodávateľ nepreukáže opak, zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi ním a spotrebiteľom sa nepovažujú za individuálne dojednané. Toto je dôležité uvedomenie pre podnikateľov, ktoré hovorí o tom, že dôkazné bremeno o tom, že boli podmienky individuálne dojednané, leží na nich. Pre tieto podmienky zákon ustanovuje menej prísny režim. V prípade, že boli podmienky dohodnuté individuálne (teda nie tak, že podnikateľ pripravil obsah zmluvy vopred bez možnosti pripomienkovania zo strany spotrebiteľa, len predložením hotovej zmluvy na podpis), tak na tieto zmluvy sa uvedený režim nevzťahuje okrem § 53, ods. 4 písm. a).

Platí pritom, že za individuálne dojednané zmluvné ustanovenia sa nepovažujú také, s ktorými mal spotrebiteľ možnosť oboznámiť sa pred podpisom zmluvy, ak nemohol ovplyvniť ich obsah. Ak dodávateľ nepreukáže opak, zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi dodávateľom a spotrebiteľom sa nepovažujú za individuálne dojednané.

Neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách

Za neprijateľné podmienky uvedené v spotrebiteľskej zmluve sa považujú najmä ustanovenia, ktoré:

 • má spotrebiteľ plniť a s ktorými sa nemal možnosť oboznámiť pred uzavretím zmluvy,
 • dovoľujú dodávateľovi previesť práva a povinnosti zo zmluvy na iného dodávateľa bez súhlasu spotrebiteľa, ak by prevodom došlo k zhoršeniu vymožiteľnosti alebo zabezpečenia pohľadávky spotrebiteľa,
 • vylučujú alebo obmedzujú zodpovednosť dodávateľa za konanie alebo opomenutie, ktorým sa spotrebiteľovi spôsobila smrť alebo ujma na zdraví,
 • vylučujú alebo obmedzujú práva spotrebiteľa pri uplatnení zodpovednosti za vady alebo zodpovednosti za škodu,
 • umožňujú dodávateľovi, aby spotrebiteľovi nevydal ním poskytnuté plnenie aj v prípade, ak spotrebiteľ neuzavrie s dodávateľom zmluvu alebo od nej odstúpi,
 • umožňujú dodávateľovi odstúpiť od zmluvy bez zmluvného alebo zákonného dôvodu a spotrebiteľovi to neumožňujú,
 • oprávňujú dodávateľa, aby bez dôvodov hodných osobitného zreteľa vypovedal zmluvu uzavretú na dobu neurčitú bez primeranej výpovednej lehoty,
 • prikazujú spotrebiteľovi, aby splnil všetky záväzky aj vtedy, ak dodávateľ nesplnil záväzky, ktoré vznikli,
 • umožňujú dodávateľovi jednostranne zmeniť zmluvné podmienky bez dôvodu dohodnutého v zmluve,
 • určujú, že cena tovaru alebo služieb bude určená v čase ich splnenia, alebo dodávateľa oprávňujú na zvýšenie ceny tovaru alebo služieb bez toho, aby spotrebiteľ mal právo odstúpiť od zmluvy, ak cena dohodnutá v čase uzavretia zmluvy je podstatne prekročená v čase splnenia,
 • požadujú od spotrebiteľa, ktorý nesplnil svoj záväzok, aby zaplatil neprimerane vysokú sumu ako sankciu spojenú s nesplnením jeho záväzku,
 • obmedzujú prístup k dôkazom alebo ukladajú spotrebiteľovi povinnosti niesť dôkazné bremeno, ktoré by podľa práva, ktorým sa riadi zmluvný vzťah, mala niesť iná zmluvná strana,
 • v prípade čiastočného alebo úplného nesplnenia záväzku zo strany dodávateľa neprimerane obmedzujú alebo vylučujú možnosť spotrebiteľa domáhať sa svojich práv voči dodávateľovi vrátane práva spotrebiteľa započítať pohľadávku voči dodávateľovi,
 • spôsobujú, že platnosť zmluvy uzatvorenej na dobu určitú sa po uplynutí obdobia, na ktorú bola zmluva uzavretá, predĺži, pričom spotrebiteľovi priznávajú neprimerane krátke obdobie na prejavenie súhlasu s predĺžením platnosti zmluvy,
 • oprávňujú dodávateľa rozhodnúť o tom, že jeho plnenie je v súlade so zmluvou, alebo ktoré priznávajú právo zmluvu vykladať iba dodávateľovi,
 • obmedzujú zodpovednosť dodávateľa, ak bola zmluva uzavretá sprostredkovateľom, alebo vyžadujú uzavretie zmluvy prostredníctvom sprostredkovateľa v osobitnej forme,
 • umožňujú, aby bol spor medzi stranami riešený v rozhodcovskom konaní bez splnenia podmienok ustanovených osobitným zákonom,
 • požadujú, aby spotrebiteľ poskytol zabezpečenie splnenia svojho záväzku v hodnote neprimerane vyššej, ako je výška jeho záväzku vyplývajúca zo spotrebiteľskej zmluvy v čase uzavretia dohody o zabezpečení splnenia záväzku spotrebiteľa,
 • požadujú od spotrebiteľa plnenie za službu, ktorej poskytnutie dodávateľom v prevažnej miere nesleduje záujmy spotrebiteľa,
 • požadujú od spotrebiteľa, aby bol neprimerane dlho viazaný zmluvou aj keď pri uzavieraní zmluvy bolo zrejmé, že predmet zmluvy možno dosiahnuť v podstatne kratšom čase,
 • požadujú od spotrebiteľa uhradenie plnení, o ktorých spotrebiteľ nebol pred uzavretím zmluvy preukázateľne informovaný, ktorých úhrada nebola upravená v zmluve alebo za ktoré spotrebiteľ nedostáva dohodnuté protiplnenie,
 • požadujú, aby spotrebiteľ poskytoval alebo poukazoval tretej osobe alebo v prospech tretej osoby akékoľvek plnenie plynúce zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiace so spotrebiteľskou zmluvou, ktoré v prevažnej miere nesleduje jeho záujmy, alebo aby plnil v súvislosti s týmto plnením akékoľvek záväzky tretej osobe.

Neprijateľné podmienky upravené v spotrebiteľských zmluvách sú neplatné. Zmluvné podmienky upravené spotrebiteľskou zmluvou sa nemôžu odchýliť od tohto zákona v neprospech spotrebiteľa. Spotrebiteľ sa najmä nemôže vopred vzdať svojich práv, ktoré mu tento zákon alebo osobitné predpisy na ochranu spotrebiteľa priznávajú, alebo si inak zhoršiť svoje zmluvné postavenie.

Podnikatelia si pri uzatváraní týchto zmlúv musia tiež uvedomiť, že v pochybnostiach o obsahu spotrebiteľských zmlúv platí výklad, ktorý je pre spotrebiteľa priaznivejší. Zákon ďalej ustanovuje, že v pochybnostiach o význame zmluvnej podmienky sa výklad priaznivejší pre spotrebiteľa neuplatní, ak právo na príslušnom orgáne uplatňuje právnická osoba založená alebo zriadená na ochranu spotrebiteľa.

Záverom

Z uvedeného možno vidieť, že ochrana spotrebiteľa je naozaj silná a niektorým podnikateľom sa môže javiť ako obmedzujúca. Podnikanie, ktoré je vykonávané s integritou, sa však nemusí obávať žiadnych sankcií. Poctiví podnikatelia väčšinou sami majú záujem, aby boli procesy súvisiace s predajom tovaru a poskytovaním služieb čo najviac jednoduché, prehľadné a transparentné. Preto sa snažia upraviť svoje postupy, zmluvy a obchodné podmienky tak, aby čo najefektívnejšie predchádzali sporom a minimalizovali tak množstvo nepokojných zákazníkov. Veríme, že aj týmto článkom sme vám aspoň čiastočne priblížili zložitú oblasť spotrebiteľského práva a poukázali na inštitúty, ktoré je potrebné vziať do úvahy pri kontakte so spotrebiteľom.

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Prémiový obsahspotrebiteľspotrebiteliazmluva

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Zmluvy

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

september

18sep8:30Process Management – Riadenie Procesov8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažment

18sep8:30Process Management – Riadenie Procesov8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažment

18sep9:30Budúcnosť recruitingu s CHAT GPT9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X