Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Rodičovský príspevok pre samostatne zárobkovo činné osoby

Fotobanka Pixmac
7. júna 2015 Zdroj Podnikam.SK, IS Tlačiť

Zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa nevylučuje to, aby rodič popri poberaní rodičovského príspevku pracoval.

SZČO, ktorá dostáva rodičovský príspevok, môže naďalej podnikať

Samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré sa starajú o dieťa do troch rokov jeho veku (ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, tak do šiestich rokov), majú rovnako ako ostatní rodičia pracujúci ako zamestnanci alebo aj nezamestnaní nárok na rodičovský príspevok.

Kto môže dostávať rodičovský príspevok

Rodičovský príspevok môže dostávať:

  • rodič dieťaťa,
  • osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu alebo na základe rozhodnutia úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
  • manžel (manželka) rodiča dieťaťa, ak žije s rodičom dieťaťa v domácnosti.

Tieto osoby majú nárok na rodičovský príspevok, ak

  • zabezpečujú riadnu starostlivosť o dieťa do troch rokov veku (do šiestich rokov veku, ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav) alebo do šiestich rokov veku dieťaťa, ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, najdlhšie tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti tej istej oprávnenej osobe
  • majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenska.
POZOR! Zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa nevylučuje to, aby rodič popri poberaní rodičovského príspevku pracoval. Samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá dostáva rodičovský príspevok, tak môže naďalej podnikať a dosahovať z podnikania príjmy.

Ak by sa o dieťa staralo viac osôb oprávnených poberať rodičovský príspevok, tak nárok na rodičovský príspevok má len jedna oprávnená osoba určená podľa ich dohody.

V prípade, že je v rodine viac detí, vzniká len jeden nárok na rodičovský príspevok a len jednej oprávnenej osobe určenej podľa ich dohody.

Kedy nárok na rodičovský príspevok nevzniká

Nárok na rodičovský príspevok nevzniká, ak sa oprávnená osoba a dieťa zdržiavajú v štáte, ktorý nie je členským štátom Európskej únie, zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskou konfederáciou, a počas pobytu v tomto štáte oprávnená osoba nie je povinne verejne zdravotne poistená v Slovenskej republike.

Rodičovský príspevok takisto nemôže dostávať osoba v období, kedy poberá zo Sociálnej poisťovne materskú dávku alebo obdobnú dávku v členskom štáte Európskej únie a výška materského alebo obdobnej dávky ako materské v členskom štáte za celý kalendárny mesiac je vyššia ako suma rodičovského príspevku.

eBooky: 

Nárok na rodičovský príspevok nevzniká ani maloletému rodičovi, ktorý nemá priznané rodičovské práva a povinnosti podľa osobitného predpisu.

Kedy požiadať o rodičovský príspevok

To, kedy má SZČO požiadať miestne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o vyplácanie rodičovského príspevku, závisí od toho, či SZČO získala nárok na vyplácanie materskej dávky zo Sociálnej poisťovne. Ak bola SZČO pred požiadaním o materskú dávku nemocensky poistená aspoň 270 dní v posledných dvoch rokoch, má nárok na materskú dávku.

Túto dávku začína Sociálna poisťovňa vyplácať spravidla od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom. Takáto osoba tak najprv požiada Sociálnu poisťovňu o vyplácanie materskej dávky a až po skončení výplaty tejto dávky (spravidla po 34 týždňoch od začiatku poberania) pôjde na úrad práce a sociálnych vecí so žiadosťou o vyplácanie rodičovského príspevku.

Iný prípad nastane, ak SZČO v posledných dvoch rokoch nezískala 270 dní nemocenského poistenia, a preto jej nevznikol nárok na materskú dávku zo Sociálnej poisťovne. V takomto prípade SZČO požiada miestne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o vyplácanie rodičovského príspevku hneď po narodení dieťaťa.

Žiadosť o rodičovský príspevok

Písomnú žiadosť o rodičovský príspevok rodič podáva na miestne príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Žiadosť o rodičovský príspevok obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, ak je pridelené, a adresu pobytu rodiča a dieťaťa, na ktoré sa uplatňuje nárok na rodičovský príspevok. Na výzvu úradu rodič doplní ďalšie nevyhnutné údaje potrebné na konanie o nároku na rodičovský príspevok.

Ak sa dieťa narodilo mimo územia Slovenska a v čase podania žiadosti o rodičovský príspevok dieťa nemá vydaný rodný list, rodič k písomnej žiadosti o rodičovský príspevok priloží úradný preklad rodného listu dieťaťa alebo iného obdobného dôkazu o narodení dieťaťa vydaného v krajine narodenia dieťaťa.

Žiadosť o rodičovský príspevok si možno stiahnuť tu

Suma rodičovského príspevku

Rodičovský príspevok v súčasnosti dosahuje 203,20 eura.

Suma rodičovského príspevku sa pritom každoročne k 1. januáru nasledujúceho roka zvyšuje o rovnaké percento, o aké od júla predchádzajúceho roka stúpla suma životného minima. Keďže sa k 1. júlu tohto roka výška životného minima nemení, od 1. januára budúceho roka zostáva rodičovský príspevok v terajšej výške.

Suma rodičovského príspevku sa pritom nemenila ani od 1. januára 2015. Znamená to, že tri roky po sebe (2014, 2015 a 2016) je rodičovský príspevok vo výške 203,20 eura.

Ak rodič zabezpečuje riadnu starostlivosť o dve a viac súčasne narodených detí, rodičovský príspevok vo výške 203,20 eura sa zvyšuje o 25 % na každé ďalšie dieťa, ktoré sa narodilo súčasne s dieťaťom, ktorému rodič zabezpečuje riadnu starostlivosť.

Naopak, suma rodičovského príspevku klesá na polovicu, ak rodič nedbá najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky ďalšieho dieťaťa v jeho starostlivosti.

V prípade, že rodič dostáva za celý kalendárny mesiac zo Sociálnej poisťovne materskú dávku, ktorá je nižšia ako suma rodičovského príspevku, úrad práce a sociálnych vecí poskytuje rodičovi doplatok v sume, ktorá tvorí rozdiel medzi výškou rodičovského príspevku a výškou vyplácanej materskej dávky.

Takýto prípad však pri SZČO nemôže nastať. Ak by SZČO platila v roku 2014 minimálne sociálne odvody (mala by minimálny vymeriavací základ 402,5 eura), tak by v tomto roku dostávala pri 30-dňovom mesiaci materskú dávku v sume približne 258 eur. Jej materská dávka by tak bola vyššia, ako je suma rodičovského príspevku.

Výplata rodičovského príspevku

Rodičovský príspevok priznáva a vypláca rodičovi úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta jeho pobytu. Hoci rodič podmienky nároku na príspevok splní len za časť mesiaca, aj tak dostane rodičovský príspevok v plnej výške.

Ak teda matke končí nárok na materskú dávku napríklad 12. deň v mesiaci a od 13. dňa v mesiaci si uplatní nárok na rodičovský príspevok, za daný mesiac dostane zo Sociálnej poisťovne materskú dávku vypočítanú za 12 dní, avšak rodičovský príspevok dostane v plnej výške (teda nie len alikvótnu časť prislúchajúcu obdobiu, kedy mala nárok na rodičovský príspevok).

Rodičovský príspevok vypláca úrad práce a sociálnych vecí mesačne pozadu, a to najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom rodič splnil podmienky nároku na rodičovský príspevok.

Dávku dostáva rodič na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky v SR alebo na jeho žiadosť mu vypláca úrad príspevok v hotovosti.

Zánik nároku

Nárok na rodičovský príspevok zaniká

  • prvého dňa mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom dieťa dovŕšilo 3 roky, resp. 6 rokov,
  • smrťou rodiča alebo dieťaťa.

Povinnosti rodiča

Rodič je povinný preukázať skutočnosti rozhodujúce na vznik nároku na rodičovský príspevok, na jeho výšku a na jeho výplatu a do ôsmich dní písomne oznámiť platiteľovi zmeny týchto skutočností.

Príklady

Príklad 1:

Žena ukončila štúdium na vysokej škole a začala podnikať od 1. januára 2015. Ako začínajúca podnikateľka povinné sociálne odvody neplatí. Očakávaný termín pôrodu má stanovený na 12. júla 2015. Keďže v posledných dvoch rokoch nezískala aspoň 270 dní nemocenského poistenia, nemá nárok na poberanie materskej dávky zo Sociálnej poisťovne. 

Dieťa sa žene narodí 14. júla 2015. Po narodení dieťaťa požiada úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta trvalého bydliska o vyplácanie rodičovského príspevku. Za júl 2015 dostane žena príspevok v plnej sume 203,20 eura, ktorý jej úrad práce a sociálnych vecí vyplatí v auguste 2015. Počas poberania rodičovského príspevku môže žena naďalej podnikať a dosahovať príjmy z podnikania.

Nárok na vyplácanie rodičovského príspevku žena stratí 14. júla 2018, kedy dieťa dovŕši vek tri roky. Za júl 2018 dostane žena rodičovský príspevok v plnej výške, hoci nárok na poberanie príspevku spĺňa len časť mesiaca.

Príklad 2:

Žena podniká od roku 2010. V roku 2014 platila ako SZČO povinné sociálne odvody z minimálneho vymeriavacieho základu 402,5 eura a od 1. januára 2015 z minimálneho vymeriavacieho základu 412 eur. Očakávaný termín pôrodu jej lekár stanovil na 4. august 2015.

Keďže v posledných dvoch rokoch získala najmenej 270 dní nemocenského poistenia, má nárok na poberanie materskej dávky zo Sociálnej poisťovne. Šesť týždňov pred očakávaným termínom pôrodu (k 23. júnu 2015) preto požiada Sociálnu poisťovňu o materskú dávku. 

Vzhľadom na jej minimálny vymeriavací základ v roku 2014 (402,5 eura mesačne) jej materská dávka pri 30-dňovom mesiaci dosiahne približne 258 eur. Materskú dávku jej bude Sociálna poisťovňa vyplácať 34 týždňov, teda do 16. februára 2016.

Po skončení poberania materskej dávky zo Sociálnej poisťovne, teda vo februári 2016, požiada žena miestne príslušný úrad práce a sociálnych vecí o poskytovanie rodičovského príspevku. V marci 2016 žena dostane za február 2016 materskú dávku zo Sociálnej poisťovne (vo výške zodpovedajúcej 16 dňom v mesiaci, keďže nárok na materskú dávku má do 16. februára) aj rodičovský príspevok z úradu práce a sociálnych vecí (v plnej výške, hoci nárok na príspevok spĺňa len časť mesiaca).

Žena môže podnikať a dosahovať príjmy z podnikania aj počas poberania materskej dávky zo Sociálnej poisťovne, aj počas obdobia, kedy dostáva z úradu práce a sociálnych vecí rodičovský príspevok. 

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Podnikám na materskejPodnikám popri práciPrémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Odvody do sociálnej poisťovne

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

apríl

02máj8:30Pochopenie zmlúv 2 - seminár v anglickom jazyku (Understanding Contracts 2)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Právo

02máj8:30Pochopenie zmlúv 2 - seminár v anglickom jazyku (Understanding Contracts 2)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Právo

06máj8:30Aktuálne zmeny v zamestnávaní cudzincov z tretích krajín8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X