Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

DANE: Rodič na materskej (rodičovskej) dovolenke a zdanenie iných príjmov

Dane odvody/dan prijmu/dane rodic materskej rodicovskej dovolenke zdanenie inych prijmov
Ilustračné foto: FreeDigitalPhotos.net
15. júna 2015 Zdroj Podnikam.SK, SC Tlačiť

Ako zdaniť iné druhy príjmov – príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z nepeňažnej výhry, príjem z predaja nehnuteľnosti, živnosť…? A čo takýto príjem počas rodičovskej dovolenky a odvody?

V článku Dane: materská či rodičovská dovolenka a príjmy zo závislej činnosti sme popísali okolnosti, kedy má rodič na MD, RD povinnosť podať daňové priznanie a kedy je to pre neho výhodné. V daňovom seriáli pokračujeme zdanením iných príjmov aj iné druhy príjmov (napr. príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z nepeňažnej výhry, príjem z predaja nehnuteľnosti, živnosť..)

Zdanenie iných druhov príjmov

 • Daňovník, ktorý v roku 2014 dosiahol aj iné druhy príjmov (napr. príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z nepeňažnej výhry, príjem z predaja nehnuteľnosti, živnosť atď.), je povinný podať daňové priznanie typu B, ak dosiahnuté príjmy prevyšujú sumu 1 901,97 €.

TIP: vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2014

Príklad

Iveta Moravská poberala celý rok 2014 rodičovský príspevok. V roku 2014 dosiahla aj príjmy z prenájmu bytu vo výške 2 890 € a príjmy za príspevky do časopisov vo výške 340 €, ktoré boli zdanené zrážkovou daňou. Vzhľadom na to, že dosiahla príjmy prevyšujúce sumu 1 901,67 €, má povinnosť podať daňové priznanie. Príjmy, ktoré dosiahla, patria do tzv. ostatných príjmov, preto podáva daňové priznanie typu B. Daňový bonus na dieťa si neuplatňuje, lebo si ho uplatňuje jej manžel. Rodičovský príspevok do daňového priznania neuvádza, lebo nejde o zdaniteľný príjem.

Tabuľka: Informácie o daňovníkovi

Meno a priezvisko: Iveta Moravská
DIČ: 895712/2367
Trvalé bydlisko: Párovská 2, Nitra
Suma príjmov z prenájmu nehnuteľností podľa § 6 ods. 3 za rok 2014: 2 890 €

Preukázateľné daňové výdavky pri príjmoch z prenájmu

Upozornenie: S účinnosťou od 1. 1. 2013 nie je možné pri príjmoch z prenájmu si uplatniť výdavky percentom z príjmov

1 420 €
Príjmy za príspevky do časopisov, pri ktorých bola daň vybratá zrážkou na základe § 43 ods. 3 písm. h) zákona o dani z príjmov 340 €

Postup pri vyplnení daňového priznania

I. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

 • Riadok 01 – uvedie RČ: 895712/2367.
 • Druh daňového priznania – znakom „x“ vyznačí, že ide o riadne daňové priznanie.
 • Rok – uvedie obdobie, za ktoré sa daňové priznanie podáva, t. j. 2014.
 • Riadok 03 – nevypĺňa.
 • Riadky 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,– daňovník uvedie základné identifikačné údaje – meno, priezvisko, adresu atď.
 • Riadok 12 – nevyplní, lebo nie je daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou.
 • Riadok 13 – nevyplní, lebo nie je prepojenou osobou v súlade s § 2 písm. r) zákona o dani z príjmov.

II. ODDIEL – ÚDAJE O ZÁKONNOM ZÁSTUPCOVI ALEBO DEDIČOVI ALEBO ZÁSTUPCOVI ALEBO SPRÁVCOVI V KONKURZNOM KONANÍ, KTORÝ PODÁVA PRIZNANIE

Tento oddiel Iveta Moravská nevypĺňa.

 • Riadky 27 a 28 – uvedie svoje telefónne číslo a e-mailovú adresu.

III. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE ZNÍŽENIA ZÁKLADU DANE (§ 11 zákona)

 • Riadok 31 – nevypĺňa, lebo si neuplatňuje na manžela nezdaniteľnú časť základu dane.

IV. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE DAŇOVÉHO BONUSU (§ 33 zákona)

 • Riadok 32 – nevypĺňa, lebo si neuplatňuje daňový bonus na dieťa.

V. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI (§ 5)

Tento oddiel Iveta Moravská nevypĺňa, nakoľko v roku 2014 nemala príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov.

VI. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV Z PODNIKANIA, Z INEJ SAMOSTATNEJ ZÁROBKOVEJ ČINNOSTI, PRENÁJMU A Z POUŽITIA DIELA A UMELECKÉHO VÝKONU (§ 6)

tabuľka č. 1

 • v stĺpci 01, riadok 10 – uvedie príjmy z prenájmu nehnuteľnosti v sume 2 390 €, ktoré boli vypočítané ako rozdiel medzi príjmom z prenájmu nehnuteľnosti a sumou 500 € (ktorá sa nezdaňuje), t. j. 2 890 € – 500 €.
 • v stĺpci 02, riadok 10 – uvedie výdavky z prenájmu nehnuteľností v sume: 1 174,33 €, ktoré boli vypočítané rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov z prenájmu nehnuteľnosti zahrnovaných do základu dane k celkovým takýmto príjmom, t. j. (2 390 € : 2 890 €) x 1 420 €  = 1 174,33 €.
 • Riadok 12 – uvedie údaj z riadku 10 v stĺpci príjmy a výdavky.

Pozn.: Podľa § 9 ods. 1 písm. g) zákona sa na r. 10 stĺpec 1 uvádza kladný rozdiel medzi príjmom z prenájmu nehnuteľnosti a sumou 500 €. Výdavky priraďované k príjmom z prenájmu nehnuteľnosti zahrnovaným do základu dane sa na riadku 10 stĺpec 2 zistia rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov z prenájmu nehnuteľnosti zahrnovaných do základu dane k celkovým takýmto príjmom.

 • Príjmy za príspevky do časopisov boli zdanené zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. h) zákona o dani z príjmov. Vykonaním zrážky bola daňová povinnosť daňovníka vysporiadaná, preto sa tieto príjmy do daňového priznania neuvádzajú.

Pozn.: Ak by z týchto príjmov platiteľ dane nevybral daň v súlade s dohodou, ktorú by platiteľ dane vopred písomne uzavrel s autorom podľa § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov, museli by sa tieto príjmy uviesť do daňového priznania.

TIP: Zmeny v zdaňovaní autorských honorárov

 • V riadku „Uplatňuje preukázateľné výdavky podľa § 6 ods. 11 zákona“ zaškrtne znakom „x“ – pri príjmoch podľa § 6 ods. 3 zákona (ide o príjmy z prenájmu).

Tabuľka č. 1a

Keďže naša daňovníčka k 31.12.2014 nevykazuje žiadny hmotný ani nehmotný majetok, zásoby, pohľadávky a záväzky, nevyplní túto tabuľku.

 • Údaje z tabuľky č. 1 riadok 12 sa prenášajú na stranu 4 do riadku 45 príjmy = 2 390 € a riadku 46 výdavky = 1 174,33 €.
 • Na riadku 47 sa vypočíta základ dane = r. 45 – r. 46 = príjmy – výdavky 2 390 € – 1 174,33 € = 1 215,67 €. Údaj z r. 47 sa prenesie do riadku 52 (základ dane).

VII. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV Z KAPITÁLOVÉHO MAJETKU

Tento oddiel Iveta Moravská nevypĺňa, lebo v roku 2014 nemala príjmy z kapitálového majetku.

VIII. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z OSTATNÝCH PRÍJMOV (§ 8 zákona)

 • Oddiel VIII. Iveta Moravská nevypĺňa, nakoľko v roku 2014 nemala príjmy tohto charakteru.

IX. ODDIEL – ZÁKLAD DANE a odpočet daňovej straty podľa § 30 zákona

 • Prvú časť IX. oddielu, ktorá je určená k uplatneniu daňovej straty, Iveta Moravská nevypĺňa.

Vyplní časť Uplatnenie daňovej straty z predchádzajúcich období IX. oddielu na strane 7 nasledovne:

 • Riadok 69 – uvedie úhrn čiastkových základov dane podľa § 6 ods. 3 a 4, § 7 a § 8 zákona, t. j. v našom prípade 1 215,67 € /čiastkový základ dane z príjmov z prenájmu/.
 • Riadok 71 – uvedie sumu z riadku 69, t. j. 1 215,67 €.

X. ODDIEL – VÝPOČET DANE podľa § 15 zákona

 • Riadok 80 – uvedie sa základ dane ako súčet riadkov 79, 71 a 72. V našom prípade je to súčet 0 + 1 215,67 € + 0 = 1 215,67 €.
 • Riadok 81 – z daňového základu 1 215,67 € sa vypočíta 19 % daň z príjmov,  ktorá predstavuje  230,9773 €, daň sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol, t. j. 230,97 €.
 • Riadok 82 – nevypĺňa, lebo nemala príjmy zo zdrojov v zahraničí.
 • Riadok 90 – uvádza údaje z riadku 81, t. j. 230,97 €.
 • Riadok 94 – prenáša sa údaj z riadku 90, t. j. suma 230,97 €.
 • Riadok 95 – nevypĺňa.
 • Riadok 96 – uvedie sa rozdiel dane z r. 94 a daňového bonusu z r. 95, t. j. 230,97 €.
 • Riadok 109 – daň na úhradu 230,97 €.

XI. ODDIEL – ROZDIELY Z DODATOČNÉHO DAŇOVÉHO PRIZNANIA

XII. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI S OBMEDZENOU DAŇOVOU POVINNOSŤOU (NEREZIDENTOVI)

Oddiely XI. a XII. Iveta Moravská nevypĺňa.

XIII. ODDIEL – VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona

 • Riadky 121 a 122 sa vypĺňajú vtedy, ak daňovník uplatní postup vyplývajúci z § 50 zákona, t.j. využije inštitút o použití podielu zaplatenej dane na osobitné účely. Iveta Moravská si túto možnosť neuplatňuje, preto zaškrtne znakom „x“ –  neuplatňujem postup podľa § 50 zákona.

XIV. ODDIEL – MIESTO NA OSOBITNÉ ZÁZNAMY DAŇOVNÍKA

Riadok 123 sa uvádza počet všetkých príloh, ktoré sú súčasťou priznania. Iveta Moravská neprikladá žiadne prílohy, lebo pri príjmoch z prenájmu uplatňuje preukázateľné výdavky (vedie daňovú evidenciu), nie je účtovnou jednotkou.  Uvedie preto len Prílohu, ktorá je súčasťou tlačiva daňového priznania, hoci ju nevypĺňa. Počet príloh uvádza 1.

  Na strane 11 sa daňovníčka podpíše a uvedie dátum.

XV. ODDIEL – ŽIADOSŤ O VRÁTENIE DAŇOVÉHO PREPLATKU VYPLATENIE DAŇOVÉHO BONUSU

Túto časť Iveta Moravská nevypĺňa, lebo si nežiada vyplatenie daňového bonusu a nevznikol jej ani preplatok na dani.

PRÍLOHA  – Údaje na účely sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (str. 12 daňového priznania)

 • nevypĺňa

Uvedie dátum a svoj podpis.

Daňové priznanie vyplnené podľa príkladu

DPFO_B_2014_MORAVSKA_IVETA

Odporúčané ebooky

Súvisiace články v seriáli "Daň z príjmu za rok 2014"

Zobraziť všetky články v seriáli "Daň z príjmu za rok 2014"
FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Podnikám na materskejPodnikám popri práciPrémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z príjmu

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

marec

05mar8:30Tvorba unikátnych obrázkov pomocou nástroja Midjourney8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

05mar8:30Tvorba unikátnych obrázkov pomocou nástroja Midjourney8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

07mar8:30Sabotéri v našej hlave8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X