Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Daňové priznanie – študent s príjmami zo závislej činnosti

Daňové priznanie - študent s príjmami zo závislej činnost
Fotobanka Pixmac
13. júna 2015 Zdroj Podnikam.SK, SC Tlačiť

Ktoré príjmy študent nezdaňuje • Nezdaniteľná časť základu dane na študenta • Študent a zamestnanecká prémia • Daňové priznanie – študent za rok 2016

Kedy má študent povinnosť podať daňové priznanie

 • Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2014 má každý študent, ak za zdaniteľné obdobie 2014 dosiahol celkové zdaniteľné príjmy presahujúce sumu 1 901,67 €.
 • Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený – takže daňové priznanie pre študentov ho tiež musí zahŕňať

Kedy je pre študenta výhodné podať daňové priznanie (nemá však povinnosť podať DP)

 • Ak celkové zdaniteľné príjmy študenta v roku 2014 boli nižšie ako 1 901,67 € a z týchto príjmov mu zamestnávateľ zrážal preddavky na daň z príjmu.
 • V takomto prípade študent nie je povinný podať daňové priznanie, no môže ho podať dobrovoľne.
 • Na základe zrazených preddavkov na daň z príjmu mu vznikne daňový preplatok, ktorý mu správca dane vráti na základe žiadosti o vrátenie daňového preplatku.
 • Žiadosť je súčasťou daňového priznania.

Pozn.: Daňový preplatok sa vráti iba v prípade, že je väčší ako 5 €. Ak tento daňový preplatok je menší ako 5 €, nevzniká nárok na jeho vrátenie.

Ako má študent postupovať pri podávaní daňového priznania

1. AK MÁ PRÍJEM IBA ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI (pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce, o pracovnej činnosti alebo dohoda o brigádnickej práci študentov)

 • iba príjmy na území SR

Povinnosť podať daňové priznanie

 • ak celkový zdaniteľný príjem študenta v roku 2014 presiahol sumu 1 901,67 €,
 • v takomto prípade môže najneskôr do 16. februára 2015 písomne požiadať svojho posledného zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania (nemusí podať sám daňové priznanie),
 • ak nepožiada svojho posledného zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, musí podať daňové priznanie sám – podáva daňové priznanie typu A.

Dobrovoľné podanie daňového priznania

 • ak celkový zdaniteľný príjem študenta v roku 2014 je nižší ako 1 901,67 € a zamestnávateľ z jeho príjmu zrážal preddavky na daň z príjmu, je pre neho výhodné podať daňové priznanie, lebo mu vznikne daňový preplatok,
 • podáva daňové priznanie typu A,
 • daňový preplatok mu bude vrátený na základe žiadosti, ktorá je súčasťou daňového priznania,
 • ak je daňový preplatok nižší ako 5 €, správca dane ho nevracia.
 • príjmy dosiahnuté zo zdrojov v zahraničí

Povinnosť podať daňové priznanie

 • ak celkový zdaniteľný príjem študenta v roku 2014 presiahol sumu 1 901,67 €, vzniká mu povinnosť podať daňové priznanie,

Pozn.: V prípade poberania príjmov zo zahraničia nemôže študent požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania.

 • do celkového zdaniteľného príjmu musí zahrnúť aj príjem dosiahnutý v zahraničí,
 • ak dosiahol len príjem zo závislej činnosti, podáva daňové priznanie typu A,
 • k daňovému priznaniu prikladá potvrdenie o vyplatenom príjme alebo iné doklady od zahraničného zamestnávateľa,

Pozn.: Hoci študent zdaňoval svoje zahraničné príjmy v štáte, kde ich dosiahol, je povinný tieto príjmy ako rezident SR uviesť v daňovom priznaní podanom na Slovensku. Uplatní v ňom príslušnú metódu na zamedzenie dvojitého zdanenia (metódu zápočtu dane alebo metódu vyňatia príjmov).

2. INÉ DRUHY PRÍJMOV

 • ak študent dosiahol aj iné druhy príjmov (napr. príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z nepeňažnej výhry, príjem z predaja nehnuteľnosti, živnosť atď.), je povinný podať daňové priznanie typu B.
Nový eBookZamestnávanie na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka – študenta

 • uplatňuje sa len v prípade, ak študent dosahuje príjmy  zo závislej činnosti, z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (tzv. aktívne príjmy),
 • ak je základ dane daňovníka v roku 2014 rovný alebo je nižší ako 19 809 €, nezdaniteľná časť je 3 803,33 €,
 • ak je základ dane daňovníka vyšší ako 19 809 €, nezdaniteľná časť sa vypočíta ako 8 755,578 – (základ dane : 4); ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka sa rovná nule.

Pozn.: V prípade tzv. pasívnych príjmov (napr. príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z nepeňažnej výhry, príjem z predaja nehnuteľnosti atď.) nie je možné znížiť čiastkový základ dane o nezdaniteľnú časť základu dane.

Študent a uplatnenie daňového bonusu na vyživované dieťa

Ktoré príjmy študent nezdaňuje

 • dávky a príspevky z nemocenského, dôchodkového a sociálneho poistenia (napr. sirotský dôchodok a invalidný dôchodok),
 • štipendiá poskytované z prostriedkov štátneho rozpočtu, vysokými školami a obdobné plnenia poskytované zo zahraničia,
 • štipendiá poskytované žiakom podľa zákona o odbornom vzdelávaní a príprave.

Študent a zamestnanecká prémia

Vznik nároku na zamestnaneckú prémiu je podmienený splnením zákonných podmienok, a to:

 • dosiahnutý príjem študenta:
 • je výlučne zo závislej činnosti (aj za prácu žiakov a študentov v rámci praktického vyučovania),
 • je iba zo zdrojov na území SR,
 • za rok 2014 je v úhrnnej výške aspoň 2 112 €,
 • študent poberal príjem v kalendárnom roku minimálne 6 kalendárnych mesiacov (nemusia nasledovať po sebe).

Príklad:

Roman Boldiš je študent. V roku 2014 pracoval na základe dohôd u dvoch zamestnávateľov a dosiahol aj príjem z brigády vo Veľkej Británii. U jedného zamestnávateľa si uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane. Za rok 2014 dosiahol hrubý príjem vo výške 1 753 €, čo je suma nižšia ako 1 901,67 €, nemá povinnosť podať daňové priznanie. 

Vzhľadom na to, že mu zamestnávateľ zrážal preddavky na daň z príjmu, študent sa rozhodol podať daňové priznanie dobrovoľne, aby mu boli zaplatené preddavky na daň z príjmu vrátené. Keďže všetky príjmy dosiahol zo závislej činnosti, bude vypĺňať daňové priznanie fyzickej osoby – typ A. Takýto je vzor jeho informácií:

Tabuľka: Informácie o daňovníkovi

Meno a priezvisko: Roman Boldiš
9609202229
Trvalé bydlisko: Mierová 4, Bratislava
Číslo bankového účtu: Slovenská sporiteľňa 0287440935/0900
Príjem u prvého zamestnávateľa: 1 080 €

Preddavok na daň z príjmu:

(uplatňoval si nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka)

0 €
Výdavky na sociálne poistenie: 93,00 €
Príjem u druhého zamestnávateľa: 673,00 €
Preddavky na daň z príjmu: 116,47
Výdavky na sociálne poistenie: 0 €
Úhrn príjmov od všetkých zamestnávateľov: 1 753,00 €
Úhrn povinného poistného: 93,00 €

Keďže daňovník mal len príjmy zo závislej činnosti, vypĺňa daňové priznanie typ A vydané Ministerstvom financií SR č. MF/18543/2014-721.

POSTUP VYPLNENIA PRIZNANIA TYP A

I. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

 • Riadok č. 01 – uvedie svoje rodné číslo
 • Riadky č. 03 až 10 vyplní daňovník podľa predtlače.

II. ODDIEL – ÚDAJE O ZÁKONNOM ZÁSTUPCOVI, DEDIČOVI ALEBO ZÁSTUPCOVI

nevypĺňa

 • Riadky 25 a 26 – uvedie svoje telefónne a e-mailovú adresu.

III. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE ZNÍŽENIA ZÁKLADU DANE

nevypĺňa

IV. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE DAŇOVÉHO BONUSU

nevypĺňa

V. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI

 • Riadok č. 32 – vyplnia sa podľa údajov uvedených v potvrdení o všetkých príjmoch zo závislej činnosti, t. j. 1 753 €
 • Riadok č. 32a  – vyplní údaj z riadku 32, lebo všetky príjmy mu plynuli na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
 • Riadok č. 33 – poistné preukázateľne zaplatené, t. j. 93 €.
 • Riadok 33a – vyplní sumu 93 €, poistné sociálne poistenie.
 • Riadok č. 34 – rozdiel riadkov 32 – 33 = 1 660 €

VI. ODDIEL – VÝPOČET DANE

 • Riadok č. 36 – vypočíta sa základ dane ako súčet riadkov 34 a 35 = 1 660 €
 • Riadok č. 37 – uvádza sa suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, ktorá sa môže vypočítať v XII. oddiele priznania typ A. Na výpočet nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka sa môže použiť pomôcka, ktorá je súčasťou poučenia na vyplnenie priznania typ A. V našom prípade má daňovník nárok na nezdaniteľnú časť základu dane vo výške 3 803,33 €.
 • Riadok č. 41 – uvádza 1 660 €, lebo odpočítateľné položky môžu byť uplatnené len do výšky základu dane na r. 36.
 • Riadok č. 42 – vypočítaná suma základu dane z r. 36 sa znižuje o nezdaniteľnú časť základu dane z r. 41, t. j. 0 €.
 • Riadok č. 43 – daň sa vypočíta zo základu dane uvedeného na riadku č. 42, a to sadzbou dane 19 % zo sumy nepresahujúcej 35 022,31 € vrátane, vypočítaná suma dane sa zaokrúhli na eurocenty nadol. T. j. 19 % z 0 = 0 €.
 • Riadky č. 48 až 50 – vyplní sa, ak v zdaňovacom období, za ktoré sa podáva priznanie typ A, plynuli daňovníkovi aj príjmy zo závislej činnosti zo zdrojov v zahraničí, ktoré sa vynímajú zo zdanenia (§ 45 zákona), v prepočte na eurá podľa § 31 ods. 2 zákona.
 • Riadky č. 51 až 55 – vyplní sa len v prípade, ak v zdaňovacom období, za ktoré sa podáva priznanie typ A, plynuli daňovníkovi aj príjmy zo závislej činnosti zo zdrojov v zahraničí, z ktorých sa podľa zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia na území Slovenskej republiky započítava daň zaplatená v zahraničí, v prepočte na eurá podľa § 31 ods. 2 zákona.
 • Riadok 56 – uvádzame 0
 • Riadok 58 – uvádzame 0
 • Riadok 64 – uvádzame 116,47 € (zaplatená suma preddavkov na daň z príjmu).
 • Riadok 66 – uvádzame preplatok na dani vo výške 116,47 €.

VII. ODDIEL – ROZDIELY Z DODATOČNÉHO DAŇOVÉHO PRIZNANIA

Riadky č. 67 až 74 – nevypĺňa, lebo nepodáva dodatočné daňové priznanie.

VIII. ODDIEL – VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ PODIELU ZAPLATENEJ DANE (2% alebo 3 %)

nevypĺňa

IX. ODDIEL – MIESTO NA OSOBITNÉ ZÁZNAMY DAŇOVNÍKA

Nevypĺňa, lebo nedosiahol príjmy zo zdrojov v zahraničí.

X. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI S OBMEDZENOU DAŇOVOU POVINNOSŤOU

Riadok 79 – uvedie počet príloh, t. j. potvrdenia od všetkých zamestnávateľov, t. j. 2.

Na strane 6 sa daňovník podpíše a uvedie dátum.

XI. ODDIEL – ŽIADOSŤ O VYPLATENIE DAŇOVÉHO BONUSU O VRÁTENIE DAŇOVÉHO PREPLATKU A VYPLATENIE ZAMESTNANECKEJ PRÉMIE 

Zaškrtne, že žiada vrátenie daňového preplatku a uvedie spôsob, či majú byť peniaze zaslané poštovou poukážkou alebo na účet. V prípade zaslania na účet vyplní údaje o bankovom účte.

XII. ODDIEL – POMOCNÉ VÝPOČTY

Nie je potrebné vyplniť, no študent sem uviedol výpočet nezdaniteľnej časti na daňovníka.

Vyplnené daňové priznanie podľa príkladu (pdf)

DPFO_A_2014_BOLDIS_ROMAN

Odporúčané ebooky

Súvisiace články v seriáli "Daň z príjmu za rok 2014"

Zobraziť všetky články v seriáli "Daň z príjmu za rok 2014"
FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Podnikám ako študentPrémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z príjmu

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

apríl

09máj8:30Compliance management system (CMS)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

09máj8:30Rast cien stavebných materiálov8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Stavebníctvo

09máj8:30Compliance management system (CMS)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X