Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Daňové priznanie študenta s rôznymi príjmami

Daňové priznanie študenta s rôznymi príjmami
Ilustračné foto: SITA
12. júna 2015 Zdroj Podnikam.SK, SC Tlačiť

Ak mal študent príjem napr. z nepeňažnej výhry či živnosti, je povinný podať daňové priznanie typu B.

Splnenie daňovej povinnosti študenta

Študent, ktorý v  priebehu roka 2014 dosiahol celkové zdaniteľné príjmy presahujúce sumu 1 901,67 €, pričom dosiahol príjmy nielen zo závislej činnosti (zo zamestnania), ale aj iné druhy príjmov (napr. príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z nepeňažnej výhry, príjem z predaja nehnuteľnosti, živnosť atď.), je povinný podať daňové priznanie typu B.

TIP: Daňové priznanie – študent s príjmami zo závislej činnosti

(Ktoré príjmy študent nezdaňuje • Nezdaniteľná časť základu dane na študenta • Študent a zamestnanecká prémia)

 

Príklad

Pavol Horváth je študent. V roku 2014 dosiahol príjem, ktorý mu plynul z dohody o vykonaní práce, a počas letných prázdnin brigádoval v Rakúsku, kde zarobil 3 800 €.  V októbri 2014 začal podnikať na základe živnostenského oprávnenia, z ktorého dosiahol príjem. K príjmom z podnikania sa rozhodol uplatniť paušálne výdavky. V roku 2014 mu bol vyplatený aj sirotský dôchodok. Ako má postupovať pri vypĺňaní daňového priznania?

Tabuľka: Informácie o daňovníkovi

Meno a priezvisko: Pavol Horváth
DIČ 1020334566
Trvalé bydlisko: Nám. Slobody 4, Bratislava
Číslo bankového účtu: Prima banka 7184533001/5600
Príjem z dohody o vykonaní práce: 2 400 €

Preddavok na daň z príjmu:

(uplatňoval si nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka)

324 €
Výdavky na zdravotné poistenie zo závislej činnosti: 96 €
Výdavky na sociálne poistenie zo závislej činnosti: 225 €
Úhrn výdavkov na sociálne a zdravotné poistenie: 321 €
Brigáda v Rakúsku 3 800 €
Poistné zaplatené z príjmu dosiahnutého v zahraničí 689 €
Príjem zo živnosti 3 370 €
Výdavky (40 % z príjmov), môže si však uplatniť len do výške 1 260 €, t. j. 420 € x 3 mesiace (október, november, december)

1 348 €

1 260 €

Suma paušálnych výdavkov vrátane preukázateľne zaplatených príspevkov na sociálne a zdravotné poistenie za rok 2014:

1 372,70 €

(1 260 + 112,70)

Sirotský dôchodok za rok 2014

(tento príjem neuvádza v daňovom priznaní, lebo ide o príjem, ktorý sa nezdaňuje)

1 760 €
Odvody do sociálnej poisťovni zo živnosti: 0
Preddavky na zdravotné poistenie: 112,70 €

Pavol Horváth sa rozhodol uplatniť si paušálne výdavky v súlade s § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov vo výške 40 % z príjmov. V zmysle ustanovenia § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov, ak daňovník uplatní paušálne výdavky, v sumách výdavkov sú zahrnuté všetky daňové výdavky daňovníka okrem zaplateného poistného a príspevkov, ktoré je daňovník povinný platiť, ak toto poistné a príspevky neboli zahrnuté do základu dane v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach. Toto poistné a príspevky si môže daňovník uplatniť vo výdavkoch v preukázanej výške.

Daňovník, ktorý uplatňuje daňové výdavky paušálne, je povinný viesť evidenciu o príjmoch v časovom slede na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov, ako aj evidenciu o zásobách a o pohľadávkach. Nie je povinný zostavovať účtovnú závierku.

Postup vypĺňania daňového priznania

 • Riadok 01 – uvedie DIČ: 1020334566.
 • Druh daňového priznania – znakom „x“ vyznačí, že ide o riadne daňové priznanie.
 • Rok – uvedie obdobie, za ktoré sa daňové priznanie podáva, t. j. 2014.
 • Riadok 03 – uvedie kód SK NACE: 6920 podľa vyhlášky Štatistického úradu SR č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností. Klasifikáciu kódov SK NACE možno nájsť na internetovej stránke www.statistics.sk. V kolónke „Hlavná, prevažná činnosť“ uvedie „počítačové programovanie“.

I. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

 • Riadky 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 – daňovník uvedie základné identifikačné údaje – meno, priezvisko, adresu atď.
 • Riadok 12 – nevyplní, lebo nie je daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou.
 • Riadok 13 – nevyplní, lebo nie je prepojenou osobou v súlade s § 2 písm. r) zákona o dani z príjmov.

II. ODDIEL – ÚDAJE O ZÁSTUPCOVI ALEBO DEDIČOVI ALEBO ZÁSTUPCOVI ALEBO SPRÁVCOVI V KONKURZNOM KONANÍ, KTORÝ PODÁVA DAŇOVÉ PRIZNANIE

 • Riadky 25 a 26 – uvedie svoj telefonický kontakt a e-mailovú adresu.

III. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE ZNÍŽENIA ZÁKLADU DANE (§ 11 zákona)

Oddiely II. a III. nevypĺňa.

IV. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE DAŇOVÉHO BONUSU (§ 33 zákona)

nevypĺňa

V.ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI (zo zamestnania)

 • Riadok 34 – uvedie úhrn príjmov zo závislej činnosti podľa § 5 zákona od svojho zamestnávateľa, v tomto prípade sumu: 6 200 €.
 • Riadok 34a –vykonával prácu na základe dohody, preto vyplní sumu 2 400 €.
 • Riadok 35 – uvedie úhrn poistného a príspevkov, ktoré bol povinný platiť zamestnanec, podľa potvrdení o príjmoch zo závislej činnosti plynúcich zo zdrojov na území SR a zo zdrojov zahraničí, v tomto prípade sumu: 1 010 €.
 • Riadok 36 – uvedie čiastkový základ dane ako rozdiel sumy uvádzanej na r. 34 – 35, v tomto prípade r. 36 = 6 200,00 € – 1 010 € = 5 190 €.

VI. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV Z PODNIKANIA, Z INEJ SAMOSTATNEJ ZÁROBKOVEJ ČINNOSTI, PRENÁJMU A Z POUŽITIA DIELA A UMELECKÉHO VÝKONU (§ 6 ZÁKONA)

tabuľka č. 1

 • V stĺpci 01, riadok 02 a 09 – uvedie príjmy zo živnosti v sume: 3 370 €.

Pri výpočte výdavkov percentom z príjmov musí daňovník zohľadniť nasledovné:

Pozn.: Keďže daňovník začal podnikať až od októbra, mohol by si uplatniť paušálne výdavky v sume max. 420 € za mesiac, t. j. 420 x 3 = 1 260 €. V našom príklade predstavujú vypočítané paušálne výdavky sumu 1 348 € (40 % z 3 370 €), čo je vyššia suma, ako je maximálna suma, ktorú si daňovník môže v zmysle zákona o dani z príjmov uplatniť. Z uvedeného dôvodu si môže uplatniť len sumu 1 260 €.

 • V stĺpci 02 riadok 09 – uvedie paušálne výdavky zo živnosti vrátane preukázateľne zaplatených príspevkov na sociálne a zdravotné poistenie, t. j. 1 260 € + 112,70 € = 1 372,70 €.

Pod tabuľku č. 1 daňovník uvedie:

Uplatňujem výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona

 • pri príjmoch podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona – znakom „x“ vyznačí túto skutočnosť a počet mesiacov 3, keďže začal podnikanie v októbri 2014,
 • preukázateľne zaplatené poistné uvedie vo výške 112,70 €;

Tabuľka 1b – daňovník ju vyplní, lebo uplatňuje výdavky percentom z príjmov

V stĺpci zásoby neuvedie nič, lebo nemá zásoby.

V stĺpci pohľadávky uvádza sumu pohľadávok evidovaných ku koncu roka  vo výške 490 €.

 • Údaje z tabuľky č. 1 riadok 09 sa prenášajú na stranu 4 do riadku 37 príjmy = 3 370 € a riadku 38 výdavky = 1 372,70 €.
 • Na riadku 39 sa vypočíta základ dane = r. 37 – r. 38 = príjmy – výdavky = 1 997,30 €. Údaj z r. 39 sa opíše do riadku 43 (základ dane).

VII. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU neuhradených DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV Z KAPITÁLOVÉHO MAJETKU

VIII. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z OSTATNÝCH PRÍJMOV

Oddiely VII. a VIII. nevypĺňa, nakoľko v roku 2014 nemal príjmy tohto charakteru.

IX. ODDIEL – ODPOČET DAŇOVEJ STRATY PODĽA § 30 zákona

 • Prvú časť IX. Oddielu „Prehľad o uplatňovanej daňovej strate z predchádzajúcich zdaňovacích období“ nevypĺňa.
 • Vyplní časť „Uplatnenie daňovej straty z predchádzajúcich zdaňovacích období“ IX. oddielu nasledovne:
 • Riadok 66 – prenesie sa údaj z r. 43 daňového priznania, čo je čiastkový základ dane z príjmov zo živnostenského podnikania = 1 997,30 €.
 • Riadok 67 –  nevypĺňa.
 • Riadok 68 – uvedie sa údaj z riadku 66, t. j. 1 997,30 €.
 • Riadky 69 až 72 – nevypĺňa.

X. ODDIEL – VÝPOČET DANE podľa § 15 zákona

 • Riadok 73 – súčet riadkov 36 + 68, t. j. suma 7 187,30 €.
 • Riadok 74 – nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka, v našom prípade 3 803,33 €.

Keďže základ dane je < ako 19 809 €, daňovník má nárok na nezdaniteľnú časť vo výške 3 803,33 €. Ak by daňovník dosiahol základ dane  > ako 19 809 €, nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka by sa vypočítala nasledovne: 8 755,578 – (základ dane : 4).

 • Riadok 78 – je súčtom riadkov 74, 75 ,76 a 77, t. j. 3 803,33 €.
 • Riadok 79 – výpočet základu dane zníženého o nezdaniteľnú časť, t. j. r. 73 – r. 78, t. j. 3 383,97 €.
 • Riadok 80 – r. 79 + r. 71 + r. 72, t. j. 3 383,97 €.
 • Riadok 81 – výpočet dane, t. j. 19 % zo základu dane 3 383,97 € = 642,95 €.
 • Riadky 82 – keďže s Rakúskom má SR uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia metódou vyňatia príjmov, do tohto riadku sa zapíše rozdiel medzi príjmami dosiahnutými v Rakúsku a výdavkami (zaplatené poistné), t. j. 3 111 €.
 • Riadok 83 – uvádza sa rozdiel základu dane z r. 80 a úhrnu vyňatých príjmov zo zdrojov v zahraničí z r. 82, t. j. suma 272,97 €.
 • Riadok 84 – vypočíta sa daň po vyňatí príjmov zo zdrojov v zahraničí zo základu dane na r. 83, t. j. 51,86 €.
 • Riadok 90 – opíše sa údaj z riadku 84, t. j. 51,86 €.
 • Riadok 94 – prenáša sa údaj z riadku 90, t. j. suma 51,86 €.
 • Riadok 96 – daňová povinnosť znížená o daňový bonus, opíše údaj z riadku 94, t. j. 51,86 € (lebo si neuplatňuje daňový bonus.
 • Riadky 97 až 103 – nevypĺňa.
 • Riadok 104 – zrazený preddavok na daň, t. j. 324 €.
 • Riadok 110 – daňový preplatok (r. 96 – r. 104) = 272,14 €.

XI. ODDIEL – ROZDIELY Z DODATOČNÉHO DAŇOVÉHO PRIZNANIAXII. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI S OBMEDZENOU DAŇOVOU POVINNOSŤOU (NEREZIDENTOVI) NA UPLATNENIE ZÁKONA

Oddiel XI. a XII. nevypĺňa.

XIII. ODDIEL – VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona

Zaškrtne znakom „x“, že si neuplatňuje postup podľa § 50 zákona.

 • Ak daňovník využite možnosť venovať podiel zaplatenej dane na osobitné účely, na str. 10 sa podpíše.

XIV. ODDIEL – MIESTO NA OSOBITNÉ ZÁZNAMY DAŇOVNÍKA

Zaškrtne znak „x“ pri vyhlásení „Uvádzam osobitné záznamy.

Do tabuľky „Údaje o príjmoch a výdavkoch dosahovaných daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou v zahraničí“ uvedie kód štátu na základe vyhlášky Štatistického úradu č. 112/2012 Z. z. , ktorou sa vydáva štatistický číselník krajín. Rakúsko má kód 040, v stĺpci druh príjmu uvedie § 5, lebo daňovník mal príjmy zo závislej činnosti vykonávanej v Rakúsku, v stĺpci Príjmy uvádza sumu 3 800 € a v stĺpci výdavky sumu poistného vo výške 689 € (lebo nemal iné výdavky), v stĺpci „z toho výdavky“ uvádza to isté číslo 689 €.

Riadok 123  – uvádza sa počet všetkých príloh, ktoré sú súčasťou priznania. Pavol Horváth uvedie 3 prílohy, ktorá budú súčasťou podaného daňového priznania. Ide o:

 • Príloha – údaje na účely sociálneho a zdravotného poistenia, ktorá je súčasťou daňového priznania
 • Potvrdenie o zdaniteľnej mzde a zrazených preddavkoch na zdanenie príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti bez uplatnenia daňového bonusu.
 • Potvrdenie o príjme zo závislej činnosti od rakúskeho zamestnávateľa.

Na strane 11 sa daňovník podpíše a uvedie dátum.

XV. ODDIEL – ŽIADOSŤ O VRÁTENIE DAŇOVÉHO PREPLATKU VYPLATENIE DAŇOVÉHO BONUSU

Daňovník vyplní túto časť, lebo žiada o vrátenie preplatku na dani. Vyberie si možnosť prevodu peňazí na bankový účet (uvedie číslo svojho účtu) alebo formou poštovej poukážky. Možnosť zaškrtne.

Príloha  – ÚDAJE PRE ÚČELY SOCIÁLNEHO A ZDRAVOTNÉHO POISTENIA (str. 12 daňového priznania)

 • Riadok 09 – uvedie sumu 1 010 €, čo predstavuje povinné poistné pri príjmoch zo závislej činnosti v SR a v zahraničí.

Keďže z potvrdenia od rakúskeho zamestnávateľa nie je možné rozčleniť výšku poistného na sociálne a zdravotné poistenie, v riadkoch 10 a 11 sa uvádzajú len z príjmov dosiahnutých na území SR.

 • Riadok 10 – uvedie sumu 225 €.
 • Riadok 11 – uvedie sumu 96 €.

Vzhľadom na to, že daňovník neplatil poistné na sociálne poistenie z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona, nechá riadky 12 a13 prázdne.

 • Riadok 14 – uvádza sa sem suma zaplateného poisteného na zdravotné poistenie. Daňovník vyplní sumu preddavkov uhradenú v novembri a decembri 2014 vo výške 112,70 €.
 • Riadok 15 – uvádza tiež sumu zaplatených preddavkov na zdravotné poistenie v roku 2014, t. j. 112,70 €.

Na str. 12 – uviesť dátum a podpis daňovníka.

Daňové priznanie vyplnené podľa príkladu (pdf)

DPFO_B_2014_HORVATH_PAVOL

Odporúčané ebooky

Súvisiace články v seriáli "Daň z príjmu za rok 2014"

Zobraziť všetky články v seriáli "Daň z príjmu za rok 2014"
FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Podnikám ako študentPrémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z príjmu

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

jún

27jún8:30Uhlíkové clo – CBAM8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

27jún8:30Uhlíkové clo – CBAM8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

08júl8:30Vedenie a motivácia výrobných pracovníkov - Teamleader vo výrobe8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažérske zručnosti,Riadenie,žiadny

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X