Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Ako podať daňové priznanie pri príjmoch len zo závislej činnosti?

Tlačivá daňových priznaní položené na stole
Ilustračné foto: SITA
17. júna 2015 Zdroj Podnikam.SK, SC Tlačiť

V zákone o dani z príjmov sú definované aj prípady, kedy si musí daňovník podať daňové priznanie sám. Ako podať daňové priznanie zo závislej činnosti?

Povinnosť daňovníka s príjmami len zo závislej činnosti podať daňové priznanie

Daňovníci, ktorí majú len príjmy zo závislej činnosti, si najčastejšie vysporiadajú svoju daňovú povinnosť prostredníctvom ročného zúčtovania dane. V zákone o dani z príjmov sú však definované aj prípady, kedy daňovník nemôže požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, ale si musí podať daňové priznanie sám.

Daňovník s príjmami len zo závislej činnosti musí podať daňové priznanie (typ A):

− ak dosiahol zdaniteľné príjmy za zdaniteľné obdobie 2014 presahujúce 1 901,67 eur, ak

 • došlo k zániku zamestnávateľa bez právneho nástupcu,
 • príjmy plynuli od zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane ani zahraničným platiteľom dane,
 • príjmy plynuli zo zdrojov v zahraničí,
 • je daňovník povinný zvýšiť základ dane o sumu dobrovoľne platených príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktorá bola daňovníkovi vyplatená na základe zákona o starobnom dôchodkovom sporení a o ktorú si v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach znížil základ dane,
 • nebolo možné z týchto príjmov zraziť preddavok na daň z dôvodu, že zdaniteľná mzda spočívala len v nepeňažnom plnení, alebo toto nepeňažné plnenie tvorilo väčšiu časť zdaniteľnej mzdy.
Upozornenie:
Daňové priznanie pri dosiahnutí zdaniteľného príjmu zo závislej činnosti (§ 5 zákona o dani z príjmov) vyššieho ako 1 901,67 eur podáva aj daňovník, ktorý:

 • nepožiadal svojho zamestnávateľa do 16.2.2015 o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň
 • požiadal svojho zamestnávateľa v stanovenom termíne o vykonanie ročného zúčtovania, ale mu nepredložil všetky požadované doklady.

TIP:
Zmeny v tlačive daňového priznania pre fyzické osoby typ A
Elektronické daňové priznanie typu A za rok 2014

Príklad
Ivana Bohunská pracovala počas roka 2014 v pracovnom pomere 10 mesiacov do októbra 2014 a jej príjem dosiahol sumu 3 980 eur. Výška odvodov bola 533,32 eur. Daňovníčka do 16.2.2015 nepožiadala svojho posledného zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov, preto si musí podať daňové priznanie sama. Vzhľadom na výšku jej príjmu môže požiadať aj o vyplatenie zamestnaneckej prémie.

Tabuľka: Informácie o daňovníkovi

Meno a priezvisko: Ivana Bohunská
Rodné číslo 640914/3233
Trvalé bydlisko: Mierová 4, Bratislava
Číslo bankového účtu: Prima banka 7184533001/5600
Príjem zo závislej činnosti: 3 980 eur

Preddavok na daň z príjmu:

(uplatňoval si nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka)

52,60 eur
Výdavky na sociálne poistenie: 374,12 eur
Preddavky na zdravotné poistenie: 159,20 eur
Úhrn výdavkov na sociálne a zdravotné poistenie: 533,32 eur

Keďže daňovníčka mala len príjmy zo závislej činnosti, vypĺňa daňové priznanie fyzickej osoby typu A vydané Ministerstvom financií SR č. MF/18543/2014-721.

Postup vyplnenia daňového priznania TYP A

I. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOV

 • Riadok č. 01 – uvedie svoje rodné číslo
 • Riadky č. 03 až 10 – vyplní daňovník podľa predtlače

II. ODDIEL – ÚDAJE O ZÁKONNOM ZÁSTUPCOVI, DEDIČOVI ALEBO ZÁSTUPCOVI
nevypĺňa

 • Riadky 25 a 26 – vyplní svoje telefónne číslo a e-mailovú adresu

III. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE ZNÍŽENIA ZÁKLADU DANE
nevypĺňa

IV. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE DAŇOVÉHO BONUSU
nevypĺňa

V. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI

 • Riadok č. 32 – vyplnia sa podľa údajov uvedených v potvrdení o všetkých príjmoch zo závislej činnosti, t.j. 3 980 eur
 • Riadok č. 32a – nevyplní, lebo jej príjmy neplynuli na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
 • Riadok č. 33 – poistné preukázateľne zaplatené, t.j. 533,32 eur
 • Riadok 33a – vyplní sumu 374,12 eur, poistné sociálne poistenie
 • Riadok 33b – vyplní sumu 159,20 eur, poistné zdravotné poistenie
 • Riadok č. 34 – rozdiel riadkov 32 – 33 = 3 446,68 eur

VI. ODDIEL – VÝPOČET DANE

 • Riadok č. 36 – vypočíta sa základ dane ako súčet riadkov 34 a 35 = 3 446,68 €
 • Riadok č. 37 – uvádza sa suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, ktorá sa môže vypočítať v XII. oddiele priznania typ A. Na výpočet nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka sa môže použiť pomôcka, ktorá je súčasťou poučenia na vyplnenie priznania typ A. V našom prípade má daňovník nárok na nezdaniteľnú časť základu dane vo výške 3 803,33 €.
 • Riadok č. 42 – 0
 • Riadok č. 43 – daň sa vypočíta zo základu dane uvedeného na riadku č. 42, t. j. 0 €.
 • Riadok č. 44 – uvádza sa základ dane pre uplatňovanie zamestnaneckej prémie, a to buď z r. 34 (ak je základ dane vyšší ako základ dane vypočítaný zo sumy 12-násobku minimálnej mzdy), alebo suma 3 659,08 € (ak je základ dane vypočítaný z 12-násobku minimálnej mzdy – platí v prípade príjmov od 2 112 € do 4 224 €).

Podmienky na uplatnenie zamestnaneckej prémie

 • zamestnanec musí za rok 2014 dosiahnuť zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti len zo súčasného alebo z predchádzajúceho pracovnoprávneho vzťahu (počítajú sa aj príjmy z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru), služobného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo členského pomeru, alebo z obdobného vzťahu, v ktorom je zamestnanec pri výkone práce pre platiteľa príjmu povinný dodržiavať pokyny alebo príkazy platiteľa príjmu, ako aj príjmy za prácu žiakov a študentov v rámci praktického vyučovania a zdaniteľné príjmy z prostriedkov sociálneho fondu poskytované podľa zákona o sociálnom fonde,
 • dosiahnuté príjmy musia byť za prácu vykonávanú len na území SR,
 • zamestnanec musí poberať príjmy v pracovnom pomere v kalendárnom roku minimálne 6 kalendárnych mesiacov (nemusia nasledovať po sebe),
 • dosiahnuté príjmy za rok 2014 musia byť v úhrnnej výške aspoň 2 112 eur.

Nárok na uplatnenie zamestnaneckej prémie nevzniká zamestnancovi, ktorý súčasne poberal aj iné príjmy

 • napr. podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva, alebo podiel člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na výnosoch a na majetku určenom na rozdelenie medzi členov pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou,
 • príjem za prácu likvidátora, prokuristu, núteného správcu, člena družstva, spoločníka a konateľa spoločností s ručením obmedzeným, ústavného činiteľa SR, člena štatutárneho orgánu, odmeny obvinených vo väzbe,
 • príjmy plynúce v súvislosti s minulým, súčasným alebo budúcim výkonom závislej činnosti alebo funkcie bez ohľadu na to, či daňovník pre platiteľa príjmu skutočne vykonával, vykonáva alebo bude vykonávať túto závislú činnosť alebo funkciu, obslužné, nepeňažný príjem vo výške 1 % zo vstupnej ceny vozidla poskytnutého zamestnávateľom na používanie na služobné a súkromné účely), podiel na zisku vyplatený obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na základom imaní tejto spoločnosti alebo družstva) a poberal iné zdaniteľné príjmy (príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu, z kapitálového majetku a ostatné príjmy).

Pozn.: Ak zamestnanec dosiahol posudzované príjmy za kalendárny mesiac len na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, tento mesiac sa do obdobia šiestich kalendárnych mesiacov nezapočíta.

Keďže daňovníčka dosiahla príjmy v intervale medzi 6-násobkom a 12-násobkom minimálnej mzdy za rok 2014, uvedie do riadku 44 sumu 3 658,09 € (suma je vypočítaná z 12-násobku minimálnej mzdy, t. j. 352 € x 12 = 4 224 € x 19 %).

 • Riadok č. 45 – uvedie počet mesiacov, v ktorých boli splnené podmienky za uplatnenie zamestnaneckej prémie, v našom prípade je to 10 mesiacov.
 • Riadok č. 46 –  suma zamestnaneckej prémie sa počíta ako:

Nezdaniteľná časť na daňovníka − základ dane x 19 % = zamestnanecká prémia za 12 kal. mesiacov

(3 803,33 – 3 658,08) x 19 % = 145,25 x 19 % = 27,5975 €

Vypočítaná suma zamestnaneckej prémie sa zaokrúhli na eurocenty nahor, t. j. na sumu 27,60 €.

Táto suma sa prepočíta v závislosti od počtu mesiacov, v ktorých boli splnené podmienky za uplatnenie zamestnaneckej prémie, t. j.  27,60/12 x 10 = 23 €.

 • Riadky č. 48 až 49 – nevyplní
 • Riadky č. 51 až 55 – nevyplní
 • Riadok 56 – uvádzame 0 €.
 • Riadok 58 – uvádzame 0 €.
 • Riadok 64 – uvádzame 52,60 € (zaplatená suma preddavkov na daň z príjmu).
 • Riadok 66 – uvádzame preplatok na dani vo výške 52,60 €.

VII. ODDIEL – ROZDIELY Z DODATOČNÉHO DAŇOVÉHO PRIZNANIA

Riadky č. 67 až 74 – nevypĺňa, lebo nepodáva dodatočné daňové priznanie.

VIII. ODDIEL – VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ PODIELU ZAPLATENEJ DANE (2 % alebo 3 %)
nevypĺňa

IX. ODDIEL – MIESTO NA OSOBITNÉ ZÁZNAMY DAŇOVNÍKA
nevypĺňa

X. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI S OBMEDZENOU DAŇOVOU POVINNOSŤOU
Riadok 79 – uvedie počet príloh, t.j. potvrdenia od všetkých zamestnávateľov, t.j. 1
Na strane 6 sa daňovník podpíše a uvedie dátum.

XI. ODDIEL – ŽIADOSŤ O VYPLATENIE DAŇOVÉHO BONUSU O VRÁTENIE DAŇOVÉHO PREPLATKU A VYPLATENIE ZAMESTNANECKEJ PRÉMIE
Zaškrtne, že žiada vrátenie daňového preplatku a zamestnaneckej prémie a uvedie spôsob, či majú byť peniaze zaslané poštovou poukážkou alebo na účet. V prípade zaslania na účet vyplní údaje o bankovom účte.

Uvedie dátum a podpíše sa.

XII. ODDIEL – POMOCNÉ VÝPOČTY
nevypĺňa

Daňové priznanie vyplnené podľa príkladu (pdf)

DPFO_A_2014_BOHUNSKA_IVANA

Odporúčané ebooky

Súvisiace články v seriáli "Daň z príjmu za rok 2014"

Zobraziť všetky články v seriáli "Daň z príjmu za rok 2014"
FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Chcem začať podnikaťPodnikamPodnikám ako dôchodcaPodnikám na internetePodnikám na materskejPodnikám popri práciPrémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z príjmu

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

apríl

06máj8:30Aktuálne zmeny v zamestnávaní cudzincov z tretích krajín8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

06máj8:30Aktuálne zmeny v zamestnávaní cudzincov z tretích krajín8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

06máj8:30Právne minimum pre starostov a primátorov8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X