Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Ako vyplní daňové priznanie nezamestnaný, ktorý mal iné príjmy

Ako vyplní daňové priznanie nezamestnaný, ktorý mal iné príjmy
Ilustračné foto: FreeDigitalPhotos.net
19. júna 2015 Zdroj Podnikam.SK, SC Tlačiť

Medzi iné príjmy patrí napr. príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z nepeňažnej výhry, príjem z predaja nehnuteľnosti, či živnosti.

DANE: Nezamestnaný, ktorý mal iné príjmy

Daňovník, ktorý bol časť roka nezamestnaný a časť roka dosahoval aj iné druhy príjmov (napr. príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z nepeňažnej výhry, príjem z predaja nehnuteľnosti, živnosť atď.), je povinný podať daňové priznanie typu B, ak dosiahnuté príjmy prevyšujú sumu 1 901,67 €.

 

Príklad

Milan Duda bol od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014 nezamestnaný a poberal dávky v nezamestnanosti.  Od 1. 7. 2014 začal podnikať na základe živnostenského oprávnenia v oblasti oprava spotrebnej elektroniky. Nie je platiteľom DPH. Vedie jednoduché účtovníctvo. 

Tabuľka: Informácie o daňovníkovi

Meno a priezvisko:

Milan Duda

DIČ:

1020103455

Trvalé bydlisko:

Pribinova 4, Nitra

Dávky v nezamestnanosti vyplatené v roku 2014:

2 940,00 €

Suma príjmov z príjmov zo živnosti podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona za rok 2014:

7 290,00 €

Suma výdavkov vrátane príspevkov na sociálne a zdravotné poistenie k príjmom uvedeným v § 6 ods. 1 písm. b) za rok 2014:

3 179,00 €

Suma preukázateľne zaplatených príspevkov na sociálne poistenie:

0 €

Preukázateľne zaplatené dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie

100,00 €

Suma preukázateľne zaplatených príspevkov na zdravotné poistenie:

281,75 €

Suma preukázateľne zaplatených príspevkov na sociálne a zdravotné poistenie spolu:

281,75 €

Povinnosť podať daňové priznanie za rok 2014 má daňovník, ak jeho príjmy boli vyššie ako 1 901,67/ €. Vzhľadom na to, že Milan Duda mal príjmy zo živnosti, ktoré prevýšili túto hranicu, má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B označené MF/18544/2014-721 (pozri spodnú časť tlačiva vľavo).

Tlačivo je určené daňovníkom – fyzickým osobám s príjmami podľa § 5 až § 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DzP“) a nie sú oslobodené od dane. Dávky v nezamestnanosti sa do daňového priznania neuvádzajú, lebo sú to príjmy od dane oslobodené.

Postup pri vyplnení daňového priznania

I. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

 • Riadok 01 – uvedie DIČ: 1020103455.

Druh daňového priznania – znakom „x“ vyznačí, že ide o riadne daňové priznanie.

Rok – uvedie obdobie, za ktoré sa daňové priznanie podáva, t. j. 2014.

 

 • Riadok 03 – uvedie kód SK NACE Rev. 2 podľa vyhlášky Štatistického úradu SR č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností. Klasifikáciu kódov SK NACE možno nájsť na internetovej stránke www.statistics.sk, www.susr.sk. V kolónke „Hlavná, prevažná činnosť“ uvedie „oprava spotrebnej elektroniky (95.21.0)“. 
 • Riadky 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,– daňovník uvedie základné identifikačné údaje – meno, priezvisko, adresu atď.
 • Riadok 12 – nevyplní, lebo nie je daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou.
 • Riadok 13 – nevyplní, lebo nie je prepojenou osobou v súlade s § 2 písm. r) zákona o dani z príjmov.

II. ODDIEL – ÚDAJE O ZÁKONNOM ZÁSTUPCOVI ALEBO DEDIČOVI ALEBO ZÁSTUPCOVI ALEBO SPRÁVCOVI V KONKURZNOM KONANÍ, KTORÝ PODÁVA PRIZNANIE

Tento oddiel daňovník nevypĺňa.

 • Riadky 27 a 28 – vyplní svoje telefónne číslo a e-mailovú adresu. 

III. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE ZNÍŽENIA ZÁKLADU DANE (§ 11 zákona)

Tento oddiel daňovník nevypĺňa.

 

IV. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE DAŇOVÉHO BONUSU (§ 33 zákona)

Tento oddiel daňovník nevypĺňa.

V. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI (§ 5)

Tento oddiel daňovník nevypĺňa, nakoľko v roku 2014 nemal príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o DzP.

VI. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV Z PODNIKANIA, Z INEJ SAMOSTATNEJ ZÁROBKOVEJ ČINNOSTI, PRENÁJMU A Z POUŽITIA DIELA A UMELECKÉHO VÝKONU (§ 6)

tabuľka č. 1

 • V stĺpci 01, riadok 02 a 09 – uvedie príjmy zo živnosti v sume: 7 290,00 €. 
 • V stĺpci 02, riadok 02 a 09 – uvedie výdavky zo živnosti vrátane preukázateľne zaplatených príspevkov na sociálne a zdravotné poistenie, t. j.  3 179,00 €.

Pod tabuľku č. 1 Milan Duda nevyznačuje znakom „x“ žiadnu z kolóniek, lebo vedie jednoduché účtovníctvo,

 

Preukázateľne zaplatené poistné z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona – uvádza sa skutočne zaplatené povinné poistné (sociálne a zdravotné), a to preddavky na zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie, nedoplatky z minulých období, poistné v zahraničí, dobrovoľné poistné a príspevky platené v súvislosti s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona, v našom prípade ide o sumu 381,75 €.

 

Údaje z tabuľky č. 1 riadok 09 sa prenášajú na stranu 4 do riadku 37 príjmy = 7 290,00 € a riadku 38 výdavky = 3 179,00 €.

 

 • Na riadku 39 sa vypočíta základ dane = r. 37 – r. 38 = príjmy – výdavky = 7 290,00 € – 3 179,00 € = 4 111,00 €. Údaj z r. 39 sa prenesie do riadku 43 (základ dane). 

VII. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV Z KAPITÁLOVÉHO MAJETKU

Tento oddiel daňovník nevypĺňa, lebo v roku 2014 nemal príjmy z kapitálového majetku.

VIII. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z OSTATNÝCH PRÍJMOV (§ 8 zákona)

Oddiel VIII. daňovník nevypĺňa, nakoľko v roku 2014 nemal príjmy tohto charakteru.

IX. ODDIEL – ZÁKLAD DANE a odpočet daňovej straty podľa § 30 zákona

Prvú časť IX. oddielu, ktorá je určená k uplatneniu daňovej straty, daňovník nevypĺňa.

Vyplní časť Uplatnenie daňovej straty z predchádzajúcich období IX. oddielu na strane 7 nasledovne:

 • Riadok 66 – prenesie sa údaj z r. 43 daňového priznania, čo je čiastkový základ dane z príjmov zo živnosti = 4 111,00 €.
 • Riadok 68 – uvedie sa čiastkový základ dane z r. 66 vo výške 4 111,00 €, lebo podnikateľ si neuplatňuje daňovú stratu.

X. ODDIEL – VÝPOČET DANE podľa § 15 zákona

 • Riadok 73 –  uvedie sa základ dane z príjmov podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2  zákona o dani z príjmov pred znížením o nezdaniteľnú časť, t. j.  4 111,00 €. 
 • Riadok č. 74 – uvedie sa nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka vo výške 3 803,33 €.

 

Keďže základ dane je 4 111,00 €, čo je < ako 19 809 €, daňovník má nárok na nezdaniteľnú časť vo výške 3 803,33 €. Ak by daňovník dosiahol základ dane  > ako 19 809 €, nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka by sa vypočítala nasledovne: 8 755,578 – (základ dane : 4).

 

 • Riadok 76 – zaplatil dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie vo výške 100 €, no základ dane si môže znížiť len vo výške 2 % z daňového základu, t. j. 2 % z 4 111 € = 82,22 € 
 • Riadok 78 – uvedie súčet nezdaniteľných základov dane, t. j. 3 885,55 €. 
 • Riadok 79 – uvedie sa rozdiel základu dane z príjmov z riadku 73 a sumy odpočítateľných položiek, ktoré si daňovník uplatňuje na r. 78, t. j.  4 111,00 – 3 885,55 = 225,45 €. 
 • Riadok 80 – uvedie sa základ dane ako súčet riadkov 79, 71 a 72. V našom prípade je to suma 225,45 €. 
 • Riadok 81 – z daňového základu 225,45 €.sa vypočíta 19 % daň z príjmov,  ktorá predstavuje  42,8355 €, daň sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol, t. j. 42,83 €. 
 • Riadok 82 – nevypĺňa, lebo nemal príjmy zo zdrojov v zahraničí.
 • Riadok 90 – uvádza údaje z riadku 81, t. j. 42,83 €.
 • Riadok 94 – prenáša sa údaj z riadku 90, t. j. suma 42,83 €.
 • Riadok 96 – uvedie sa rozdiel dane z r. 94 a daňového bonusu z r. 95, t. j. 42,83 €.
 • Riadok 109 – daň na úhradu 42,83 €.

XI. ODDIEL – ROZDIELY Z DODATOČNÉHO DAŇOVÉHO PRIZNANIA

XII. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI S OBMEDZENOU DAŇOVOU POVINNOSŤOU (NEREZIDENTOVI)

Oddiely XI. a XII. daňovník nevypĺňa.

XIII. ODDIEL – VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona

 • Riadky 121 a 122 sa vypĺňajú vtedy, ak daňovník uplatní postup vyplývajúci z § 50 zákona, t. j. využije inštitút o použití podielu zaplatenej dane na osobitné účely. Daňovník z príkladu nevyužije inštitút o použití podielu zaplatenej dane na osobitné účely, preto zaškrtne políčko „neuplatňujem postup podľa § 50 zákona“. 
 • Riadok 121 – nevyplní.
 • Riadok 122 – nevyplní.

 

Ak by daňovník využil možnosť venovať podiel zaplatenej dane na osobitné účely, na str. 10 by sa podpísal.

 

XIV. ODDIEL – MIESTO NA OSOBITNÉ ZÁZNAMY DAŇOVNÍKA

– v tejto časti môže uviesť poznámku, že bol nezamestnaný.

Riadok 123 sa uvádza počet všetkých príloh, ktoré sú súčasťou priznania. Daňovník uvedie 3 prílohy, ktoré budú súčasťou podaného daňového priznania. Ide o:

 • , ktorá je súčasťou daňového priznania,
 • Účtovnú závierku,
 • Potvrdenie z úradu práce, že bol evidovaný ako nezamestnaný.

 

Na strane 11 sa daňovník podpíše a uvedie dátum.

XV. ODDIEL – ŽIADOSŤ O VRÁTENIE DAŇOVÉHO PREPLATKU VYPLATENIE DAŇOVÉHO BONUSU

Túto časť daňovník nevypĺňa.

Príloha  – ÚDAJE PRE ÚČELY SOCIÁLNEHO POISTENIA A ZDRAVOTNÉHO POISTENIA (str. 12 daňového priznania)

Pán Duda uvedie do r. 12 sumu  100 €.

Na riadku 12 daňovník uvedie preukázateľne zaplatené poistné na sociálne poistenie zaplatené v príslušnom zdaňovacom období uhradené od januára do decembra 2014 plus zaplatené nedoplatky za predchádzajúce obdobia. Do celkovej sumy poistného sa zahrňuje aj platba poistného za december 2013 uhradená v januári 2014.

 • Na riadku 13 uvedie sumu 100 €.

Na riadku 13 daňovník vyčlení z preukázateľne zaplateného poistného na sociálne poistenie preukázateľne zaplatené poistné na dobrovoľné sociálne poistenie

Upozornenie: Platba poistného za december 2014 zaplatená v januári 2015 sa do úhrnu poistného nezahrňuje. Súčasťou riadkov 12 a 13 nie je povinne alebo dobrovoľne preukázateľne zaplatené sociálne poistenie v zahraničí.

 • Riadok 14 – uvedie sumu 281 €.

Na riadku 14 daňovník uvedie preukázateľne zaplatené poistné na zdravotné poistenie zaplatené v príslušnom zdaňovacom období, o ktoré si znížil základ dane v danom roku, a to platby preddavkov za 12 kalendárnych mesiacov uhradené od januára do decembra 2014 plus zaplatené nedoplatky za predchádzajúce obdobia. Do celkovej sumy poistného sa zahrňuje aj platba poistného za december 2013 uhradená v januári 2014.

Upozornenie: Platba preddavku za december 2014, resp. nedoplatku za predchádzajúce obdobia zaplatená v januári 2015 sa do úhrnu poistného nezahrňuje. Súčasťou riadku 14 nie je povinne preukázateľne zaplatené zdravotné poistenie v zahraničí.

 • Riadok 15  – uvedie sumu 281 €.

Na riadku 15 daňovník uvádza iba preukázateľne zaplatené preddavky na zdravotné poistenie z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona zaplatené v príslušnom zdaňovacom období, t.j. platby preddavkov uhradené v januári 2014 až decembri 2014, o ktoré si znížil základ dane v danom roku bez zaplatených nedoplatkov z ročného zúčtovania zdravotného poistenia z predchádzajúcich rokov a zahraničného poistenia. To znamená, že na príslušnom riadku sa uvedie aj platba preddavku na zdravotné poistenie za december 2013 uhradená v januári 2014.

Upozornenie: Platba preddavku za december 2014 uhradená v januári roku 2015 sa do tohto riadku nezahrnie.

Na str. 12 – uviesť dátum a podpis daňovníka.

Daňové priznanie vyplnené podľa príkladu (pdf)

DPFO_B_2014_DUDA_MILAN

Odporúčané ebooky

Súvisiace články v seriáli "Daň z príjmu za rok 2014"

Zobraziť všetky články v seriáli "Daň z príjmu za rok 2014"
FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Prémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z príjmu

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

júl

29júl8:30Nové pravidlá pre reklamácie a práva na odstúpenie spotrebiteľov od 1.7. 20248:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažérske zručnosti,Marketing a predaj,Nehnuteľnosti,Stavebníctvo

29júl8:30Zákonník práce v roku 2024 – zmeny v praxi8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika,Pracovné právo

29júl8:30Zákazková výroba v roku 2024 vrátane noviniek - oceňovanie, účtovanie a vykazovanie8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP),Účtovníctvo,Účtovníctvo a dane

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X