Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Daňové priznanie daňovníka s výkonom slobodného povolania

Dane a odvody/dan z prijmu/anove priznanie danovnika vykonom slobodneho povolania
Fotobanka Pixmac
16. júna 2015 Zdroj Podnikam.SK, SC Tlačiť

Pri príjmoch, ktoré majú charakter slobodného povolania, je potrebné rozlišovať medzi tzv. aktívnymi a pasívnymi príjmami pre slobodné povolanie. 2015 a 2016 sú roky, kde je potrebné toto rozlíšenie pre daňové priznanie.

Činnosti, ktoré majú charakter slobodného povolania

A) príjmy z podnikania vykonávaného podľa osobitných predpisov – napr. daňový poradca, audítor, notár, exekútor, súkromný lekár, stavebný inžinier, architekt atď. (§ 6 ods. 1 písm. c) zákona o dani z príjmov),

B) príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 2 zákona o dani z príjmov)

 •  1. príjmy podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov 

– 1.1 príjmy z vytvorenia diela a umeleckého výkonu vrátane príjmov z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych diel a iných diel na vlastné náklady (napr. na základe zmluvy o vytvorení diela v zmysle autorského zákona),

– 1.2 príjmy autorov za príspevky do novín, časopisov, rozhlasu a televízie, pri ktorých autor vopred uzavrel písomnú dohodu s platiteľom dane o výplate honoráru bez uplatnenia zrážkovej dane, daň z vyplatených príjmov vysporiada sám prostredníctvom daňového priznania,

– 1.3. príjmy z použitia alebo poskytnutia práv z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva,

 • 2. príjmy podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona o dani z príjmov

– príjmy z činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním (napr. profesionálny športovec),

 • 3. príjmy podľa § 6 ods. 2 písm. c) zákona o dani z príjmov

– príjmy znalcov a tlmočníkov.

Pozn.: Uvedené príjmy, ktoré majú charakter slobodného povolania a zaraďujú sa medzi príjmy z podnikania podľa § 6 ods. 1 a príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 2 zákona o dani z príjmov, sú tzv. aktívne príjmy.

C) príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu, ak nepatria do príjmov uvedených v § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov (§ 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov)

– napr. príjmy dosiahnuté na základe licenčnej zmluvy podľa § 40 autorského zákona.

Pozn.: Príjmy, ktoré majú charakter slobodného povolania a zaraďujú sa medzi príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu podľa § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov, sú tzv. pasívne príjmy.

Daňové priznanie

 • je povinný podať daňovník, ak jeho celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2014 presiahnu sumu 1 901,67 eura.

Upozornenie: Daňovník je povinný podať daňové priznanie aj vtedy, ak vykazuje daňovú stratu. 

 • daňovník s príjmami z výkonu slobodného povolania podáva daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B.

Spôsob uplatnenia výdavkov daňovníka s výkonom slobodného povolania

 • skutočné preukázateľné výdavky na základe vedenia jednoduchého alebo podvojného účtovníctva,
 • skutočné preukázateľné výdavky na základe vedenia daňovej evidencie,
 • paušálne výdavky vo výške 40 % z úhrnu príjmov (najviac do výšky 5 040 eur ročne, resp. 420 eur mesačne pri začatí alebo ukončení vykonávania slobodného povolania v priebehu roka).

Upozornenie:

 • Ak si daňovník s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 uplatní paušálne výdavky, môže si uplatniť vo výdavkoch zaplatené poistné a príspevky v preukázanej výške.
 • Ak daňovník s príjmami podľa § 6 ods. 4 uplatní paušálne výdavky, nemá nárok na uplatnenie preukázateľne zaplateného  poistného a príspevkov vo výdavkoch.

Príklad

Ing.Michal Bezák je daňovým poradcom. V roku 2014 dosiahol nasledovné druhy príjmov:

Tabuľka: Informácie o daňovníkovi

Meno a priezvisko: Ing. Michal Bezák
DIČ: 1020103455
Trvalé bydlisko: Štefánikova 4, Bratislava
Číslo bankového podnikateľského účtu: SLSP, a.s., 0028413290/0900
Príjmy z podnikania (§ 6 ods. 1 písm. c) zákona o dani z príjmov)  19 790,00 €
Príjmy za príspevky do novín § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov zdanené zrážkovou daňou podľa § 43 (bez uzatvorenej dohody s platiteľom dane)      160,00 €
Odvod do literárneho fondu vo výške 2 %         3,20 €
Zrážková daň       29,80 €
Príjmy za príspevky do odborného ekonomického časopisu § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov (uzatvoril dohodu o výplate )       860,00 €
Príjmy za vydanie odbornej ekonomickej publikácie § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov na základe zmluvy o vytvorení diela v zmysle Autorského zákona     2 170,00  €
Odvod do literárneho fondu 2 %           61,84 €
Suma výdavkov vrátane príspevkov na sociálne a zdravotné poistenie k príjmom uvedeným v § 6 ods. 1 písm. b) za rok 2014:     12 290,00 €
Suma preukázateľne zaplateného poistného z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona:         674,87 €
Suma preukázateľne zaplatených preddavkov na zdravotné poistenie z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona:         674,87 €
Suma preukázateľne zaplateného poistného na sociálne poistenie z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona:             0 €

Postup pri vyplnení daňového priznania

I. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

 • Riadok 01 – uvedie DIČ: 1020103455.
 • Druh daňového priznania – znakom „x“ vyznačí, že ide o riadne daňové priznanie.
 • Rok – uvedie obdobie, za ktoré sa daňové priznanie podáva, t. j. 2014.
 • Riadok 03 – uvedie kód SK NACE Rev. 2 podľa vyhlášky Štatistického úradu SR č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností. Klasifikáciu kódov SK NACE možno nájsť na internetovej stránke www.statistics.sk, www.susr.sk. V kolónke „Hlavná, prevažná činnosť“ uvedie „Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh, daňové poradenstvo“.
 • Riadky 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,– daňovník uvedie základné identifikačné údaje – meno, priezvisko, adresu atď.
 • Riadok 12 – nevyplní, lebo nie je daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou.
 • Riadok 13 – nevyplní, lebo nie je prepojenou osobou v súlade s § 2 písm. r) zákona o dani z príjmov.

II. ODDIEL – ÚDAJE O ZÁKONNOM ZÁSTUPCOVI ALEBO DEDIČOVI ALEBO ZÁSTUPCOVI ALEBO SPRÁVCOVI V KONKURZNOM KONANÍ, KTORÝ PODÁVA PRIZNANIE

 • Riadky 27 a 28 – vyplní svoje telefónne číslo a e-mailovú adresu.

III. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE ZNÍŽENIA ZÁKLADU DANE (§ 11 zákona)

 • Riadok 31 – nevypĺňa

IV. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE DAŇOVÉHO BONUSU (§ 33 zákona)

 • nevypĺňa

V. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI (§ 5)

Tento oddiel nevypĺňa, nakoľko v roku 2014 nemal príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o DzP.

VI. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV Z PODNIKANIA, Z INEJ SAMOSTATNEJ ZÁROBKOVEJ ČINNOSTI, PRENÁJMU A Z POUŽITIA DIELA A UMELECKÉHO VÝKONU (§ 6)

tabuľka č. 1:

 • V stĺpci 01, riadok 02 a 09 – uvedie príjmy zo živnosti v sume: 19 790,00 €.
 • V stĺpci 02, riadok 02 a 09 – uvedie výdavky zo živnosti vrátane preukázateľne zaplatených príspevkov na sociálne a zdravotné poistenie, t. j.  12 290,00 €.

Pri príjmoch vyplácaných podľa autorského zákona platí nasledovné:

Autor ma môže rozhodnúť o spôsobe zdaňovania svojich honorárov pri príjmoch za príspevky do novín, časopisov, rozhlasu a televízie v zmysle § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov vyplácaných na základe zmluvy o vytvorení diela alebo zmiešanej zmluvy, t. j. zmluva o vytvorení diela spolu s licenčnou zmluvou).

1.      Daň vyberaná zrážkou podľa § 43

 • zdanenie zrážkovou daňou sa uplatní, len ak nebude uzatvorená dohoda autora s platiteľom o neuplatnení zrážkovej dane,
 • platiteľ dane zrazí daň vo výške 19 %, čím bude daň vysporiadaná,
 • tento príjem sa neuvádza do daňového priznania,
 • zrážkovou daňou sa zdaňujú len príspevky do novín a časopisov, ktoré sú označené normou ISSN (periodické publikácie).

Podanie daňového priznania

Ak autor vopred uzavrie písomnú dohodu s platiteľom dane (napr. vydavateľstvom)  o tom, že mu nebude zrážať daň z príjmov za príspevky do novín, časopisov, rozhlasu a televízie, musí si tieto príjmy vysporiadať sám prostredníctvom daňového priznania.

Daňovník postupuje nasledovne:

 • v stĺpci 01, riadok 5 – uvedie príjmy za vyplatené honoráre za príspevky do časopisu a za publikáciu v sume: 3 030,00 €, ktoré boli vypočítané ako súčet 2 170 + 860.

Pozn.: Neuvádza tu honorár v sume 160 € za príspevky do novín, lebo tento bol zdanený zrážkovou daňou, čím bola daň vysporiadaná.

 • v stĺpci 02, riadok 5 – uvedie výdavky k týmto príjmom v sume: 61,84 €, ktoré predstavujú povinný príspevok do literárneho fondu vo výške 2 % (daňovník zistí tento údaj z potvrdenia o vyplatených honorároch).

Povinný príspevok do literárneho fondu je uznaným daňovým výdavkom podľa § 19 ods. 2 písm. a), resp. ak daňovník uplatňuje výdavky percentom z príjmov, je súčasťou týchto percentuálnych výdavkov.

 • Riadok 9 stĺpec 1 – uvedie súčet príjmov na riadkoch 1 až 8, t. j. 22 820 €.
 • Riadok 9 stĺpec 2 – uvedie súčet výdavkov na riadkoch 1 až 8, t. j. 12 351,84 €.
 • Pod tabuľkou č. 1 je text:
 • Uplatňujem preukázateľné výdavky podľa § 6 ods. 11 zákona“ – túto časť vyplní len daňovník, ktorý vedie daňovú evidenciu.
 • Uplatňujem výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona“ – vyplní len daňovník, ktorý si uplatňuje paušálne výdavky.

Daňovník vedie jednoduché účtovníctvo, nevyznačuje preto znakom „x“ žiadnu z kolóniek.

 • Preukázateľne zaplatené poistné z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona – uvádza sa skutočne zaplatené povinné poistné (sociálne a zdravotné), a to preddavky na zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie, nedoplatky z minulých období, poistné v zahraničí, dobrovoľné poistné a príspevky platené v súvislosti s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona, v našom prípade ide o sumu 674,87 €. Nezahŕňajú sa sem dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie.
 • Tabuľka č. 1a – vypĺňa ju daňovník, ktorý:
 • vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 zákona o DzP (daňovník vykonávajúci podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo dosahujúci príjmy z prenájmu alebo použitia diela a použitia umeleckého výkonu ),
 •  daňovník s príjmami z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu, ak účtuje podľa § 6 ods. 13 zákona.
 • Tabuľka č. 1b –  vypĺňa ju daňovník, ktorý vedie evidenciu podľa § 6 ods. 10 zákona (daňovník uplatňuje výdavky percentom z príjmov).
 • Údaje z tabuľky č. 1 riadok 09 sa prenášajú na stranu 4 do riadku 37 príjmy = 22 820,00 € a riadku 38 výdavky = 12 351,84 €.
 • Na riadku 39 sa vypočíta základ dane = r. 37 – r. 38 = 10 468,16 €. Údaj z r. 39 sa prenesie do riadku 43 (základ dane).

VII. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV Z KAPITÁLOVÉHO MAJETKU

Nevypĺňa, lebo v roku 2014 nemal príjmy z kapitálového majetku.

VIII. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z OSTATNÝCH PRÍJMOV (§ 8 zákona)

 • Nevypĺňa, lebo nemal v roku 2014 takéto príjmy.

IX. ODDIEL – ZÁKLAD DANE a odpočet daňovej straty podľa § 30 zákona

 • Prvú časť IX. oddielu, ktorá je určená k uplatneniu daňovej straty, nevypĺňa, lebo za predchádzajúce daňové obdobie nevykázal daňovú stratu.

Vyplní časť Uplatnenie daňovej straty z predchádzajúcich období IX. oddielu na strane 7 nasledovne:

 • Riadok 66 – prenesie sa údaj z r. 43 daňového priznania, čo je čiastkový základ dane z príjmov zo živnosti = 10 468,16 €.
 • Riadok 68 – uvedie sa čiastkový základ dane z r. 66 vo výške 10 468,16 €, lebo podnikateľ si neuplatňuje daňovú stratu.

X. ODDIEL – VÝPOČET DANE podľa § 15 zákona

 • Riadok 73 –  uvedie sa základ dane z príjmov podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2  zákona o dani z príjmov pred znížením o nezdaniteľnú časť, t. j.  10 468,16 €.
 • Riadok č. 74 uvedie sa nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka.

Keďže základ dane je 10 468,16 €, čo je < ako 19 809 €, daňovník má nárok na nezdaniteľnú časť vo výške 3 803,33 €. Ak by daňovník dosiahol základ dane  > ako 19 809 €, nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka by sa vypočítala nasledovne: 8 755,578 – (základ dane : 4).

(Pomôcka na vyplnenie daňového priznania FO pre rok 2014 pri uplatnení nezdaniteľných častí základu dane je súčasťou „Poučenia na vyplnenie DP k dani z príjmov FO“).

 • Riadok 78 – uvedie súčet nezdaniteľných základov dane na daňovníka, t. j. 3 803,33.
 • Riadok 79 – uvedie sa rozdiel základu dane z príjmov z riadku 73 a sumy odpočítateľných položiek, ktoré si daňovník uplatňuje na r. 78, t. j. suma 10 468,16 – 3 803,33 = 6 664,83 €.
 • Riadok 80 – uvedie sa základ dane ako súčet riadkov 79, 71 a 72. V našom prípade je to 6 664,83 €.
 • Riadok 81 – z daňového základu 6 664,83 sa vypočíta 19 % daň z príjmov,  ktorá predstavuje  1 266,3177 €, daň sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol, t. j. 1 266,31 €.
 • Riadok 82 – nevypĺňa, lebo nemal príjmy zo zdrojov v zahraničí.
 • Riadok 90 – uvádza údaje z riadku 81, t. j. 1 266,31 €.
 • Riadok 94 – prenáša sa údaj z riadku 90, t. j. suma 1 266,31 €.
 • Riadok 96 – uvedie rozdiel r. 94 – 95, t. j. 1 266,31 €.
 • Riadok 109 – daň na úhradu 1 266,31 €.

XI. ODDIEL – ROZDIELY Z DODATOČNÉHO DAŇOVÉHO PRIZNANIA

XII. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI S OBMEDZENOU DAŇOVOU POVINNOSŤOU (NEREZIDENTOVI)

Oddiely XI. a XII. daňovník nevypĺňa.

XIII. ODDIEL – VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona

 • Riadky 121 a 122 sa vypĺňajú vtedy, ak daňovník uplatní postup vyplývajúci z § 50 zákona, t. j. využije inštitút o použití podielu zaplatenej dane na osobitné účely.
 • Riadok 121 – údaje sa vypočítajú nasledovne: 2 % z 1 266,31 € = 25,3262 €. Po zaokrúhlení 25,32 €.
 • Riadok 122 – uvedú sa údaje o prijímateľovi. Predmetné informácie je možné zistiť zo zoznamu prijímateľov, ktorý každoročne zverejňuje Notárska komora SR do 15. januára kalendárneho roka.
 • Ak daňovník využite možnosť venovať podiel zaplatenej dane na osobitné účely, na str. 10 sa podpíše a uvedie dátum.

Pozn.: Podiel do výšky 3 % zo zaplatenej dane môže prijímateľovi poukázať fyzická osoba, ktorá v zdaňovacom období vykonávala dobrovoľnícku činnosť počas najmenej 40 hodín a predloží o tom písomné potvrdenie, ktoré je prílohou daňového priznania.

XIV. ODDIEL – MIESTO NA OSOBITNÉ ZÁZNAMY DAŇOVNÍKA

Na riadok 123 sa uvádza počet všetkých príloh, ktoré sú súčasťou priznania, a to vrátane Prílohy, ktorá je súčasťou tlačiva daňového priznania (tá sa započítava do počtu príloh, aj keď ju daňovník nevypĺňa). Daňovník uvedie 3 prílohy, ktoré budú súčasťou podaného daňového priznania. Ide o:

 • Prílohu – Údaje na účely sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (je súčasťou tlačiva).
 • Potvrdenie o vyplatených honorároch (vydavateľ mu vystavil potvrdenie o celoročných príjmoch za články v časopisoch a za publikáciu).
 • Účtovnú závierku (ktorá obsahuje Výkaz o príjmoch a výdavkoch za rok 2014 a Výkaz o majetku a záväzkoch za rok 2014)  – podáva ju spolu s daňovým priznaním.

Na strane 11 sa daňovník podpíše a uvedie dátum.

XV. ODDIEL – ŽIADOSŤ O VRÁTENIE DAŇOVÉHO PREPLATKU VYPLATENIE DAŇOVÉHO BONUSU

Túto časť nevypĺňa.

Príloha  – ÚDAJE PRE ÚČELY SOCIÁLNEHO POISTENIA A ZDRAVOTNÉHO POISTENIA (str. 12 daňového priznania)

Na riadku 12 daňovník uvedie z riadku preukázateľne zaplateného poistného z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona uvedeného pod tabuľkou č. 1 platby poistného za 12 kalendárnych mesiacov uhradené od januára do decembra 2014 vrátane zaplatených nedoplatkov za predchádzajúce obdobia. Do celkovej sumy poistného sa zahrňuje aj platba poistného za december 2013 uhradená v januári 2014.

Upozornenie: Platba poistného za december 2014 zaplatená v januári 2015 sa do úhrnu poistného nezahrňuje. Súčasťou riadkov 12 a 13 nie je povinne alebo dobrovoľne preukázateľne zaplatené sociálne poistenie v zahraničí..

V našom príklade daňovník nezapíše do riadku 12 nič, lebo mu ešte nevznikla povinnosť platiť odvody do SP.

 • Riadok 13 nevypĺňa.

Na riadku 14 daňovník uvedie preukázateľne zaplatené poistné na zdravotné poistenie zaplatené v príslušnom zdaňovacom období, o ktoré si znížil základ dane v danom roku, a to platby preddavkov za 12 kalendárnych mesiacov uhradené od januára do decembra 2014 plus zaplatené nedoplatky za predchádzajúce obdobia. Do celkovej sumy poistného sa zahrňuje aj platba poistného za december 2013 uhradená v januári 2014.

Upozornenie: Platba preddavku za december 2014, resp. nedoplatku za predchádzajúce obdobia zaplatená v januári 2015 sa do úhrnu poistného nezahrňuje. Súčasťou riadku 14 nie je povinne preukázateľne zaplatené zdravotné poistenie v zahraničí.

 • Daňovník uvedie do r. 14 sumu  674,87 €.
 • Na riadku 15 daňovník uvádza iba preukázateľne zaplatené preddavky na zdravotné poistenie z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona zaplatené v príslušnom zdaňovacom období, t.j. platby preddavkov uhradené v januári 2014 až decembri 2014, o ktoré si znížil základ dane v danom roku bez zaplatených nedoplatkov z ročného zúčtovania zdravotného poistenia z predchádzajúcich rokov a zahraničného poistenia. To znamená, že na príslušnom riadku sa uvedie aj platba preddavku na zdravotné poistenie za december 2013 uhradená v januári 2014.

Upozornenie: Platba preddavku za december 2014 uhradená v januári roku 2015 sa do tohto riadku nezahrnie.

 • Do riadku 15 uvedie sumu 674,87 €.

Na str. 12 – uviesť dátum a podpis daňovníka.

Daňové priznanie vyplnené podľa príkladu (pdf)

Odporúčané ebooky

Súvisiace články v seriáli "Daň z príjmu za rok 2014"

Zobraziť všetky články v seriáli "Daň z príjmu za rok 2014"
FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Prémiový obsahSlobodné povolanie

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z príjmu

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

marec

05mar8:30Tvorba unikátnych obrázkov pomocou nástroja Midjourney8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

05mar8:30Tvorba unikátnych obrázkov pomocou nástroja Midjourney8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

07mar8:30Sabotéri v našej hlave8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X