Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Dohoda o brigádnickej práci študentov

Zamestnanci sediaci za písacím stolom
Fotobanka Pixmac
25. júla 2014 Zdroj Podnikam.SK, SC Tlačiť

Ak sa dohoda uzatvára v období medzi skončením strednej školy a nástupom na vysokú školu alebo počas letných prázdnin vysokoškoláka, potvrdenie o návšteve školy nie je potrebné.

Študenti a brigády

Počas letných prázdnin sa zvyšuje záujem študentov o letné brigády. Zamestnávatelia najčastejšie zamestnávajú študentov na základe dohody o brigádnickej práci študentov. V článku sa zameriame na vysvetlenie podstaty tohto typu dohody ako aj povinnosti študenta a zamestnávateľa z hľadiska platenia odvodov a dane z príjmov. Dohoda o brigádnickej práci študenta 2016 môže byť podobná ako v roku 2015, ale treba sa vždy uistiť o tom, že brigádnická práca študenta je v súlade s aktuálnou legislatívou.

Dohoda o brigádnickej práci študentov

 • môže byť uzatvorená s osobou, ktorá:
  • má štatút žiaka strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia I. a II. stupňa – nedovŕšila 26 rokov veku,
 • študent môže na základe tejto dohody pracovať:
  • najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom dovŕši 26 rokov veku – v rozsahu najviac 20 hodín týždenne v priemere, pričom priemer najviac prípustného rozsahu pracovného času sa posudzuje za celú dobu, na ktorú bola dohoda uzatvorená, najdlhšie však na 12 mesiacov,
 • musí byť uzatvorená písomne, inak je neplatná,
 • musí obsahovať dohodnutú prácu, dohodnutú odmenu za vykonanú prácu, dohodnutý rozsah pracovného času,  dobu, na ktorú sa uzatvára, pričom dohoda sa môže uzatvoriť na určitú dobu alebo na neurčitý čas,
 • môže sa v nej dohodnúť aj spôsob jej skončenia (napríklad dohodou zamestnávateľa a študenta k dohodnutému dňu, výpoveďou bez uvedenia dôvodu s 15-dňovou výpovednou dobou, ktorá začína dňom, v ktorom bola písomná výpoveď doručená, okamžitým skončením podľa § 68 ods. 1 písm. a) a b) Zákonníka práce alebo iné náležitosti (napríklad splatnosť odmeny, zabezpečenie stravovania, poskytovanie cestovných náhrad…).

Aktualizácia:

Trvanie dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru sa vďaka zmenám v Zákonníku práce od začiatku júla 2014 obmedzilo. Dohody o vykonaní práce, dohody o brigádnickej práci študentov a dohody o pracovnej činnosti tak môžu od júla trvať najviac jeden rok. Dohody, ktoré boli uzatvorené pred 1. júlom tohto roka, sa skončia najneskôr 30. júna budúceho roka.

Odmenu za vykonanú prácu na dohodu musí zamestnávateľ vyplatiť najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom sa práca vykonala.

Rezort práce a sociálnych vecí chce týmto opatrením zabrániť zneužívaniu dohôd na obchádzanie platenia sociálnych odvodov. „V prípade neobmedzeného trvania dohôd s nepravidelným odmeňovaním sa zamestnávateľ vyhýbal odvádzaniu poistného na dôchodkové poistenie,“ uvádza ministerstvo.

Potvrdenie o štatúte študenta

 • je neoddeliteľnou súčasťou dohody o brigádnickej práci študentov,
 • študent ho predkladá vo forme potvrdenia o návšteve školy.

Poznámka: Ak sa dohoda uzatvára v období medzi skončením strednej školy a nástupom na vysokú školu alebo počas letných prázdnin vysokoškoláka, najdlhšie do konca októbra, potvrdenie o návšteve školy nie je potrebné.

Poistné na účely zdravotného poistenia

 • študenti vykonávajúci brigádu na základe dohody o brigádnickej práci študentov z odmeny za vykonanú prácu poistné na zdravotné poistenie neplatia, lebo sa na účely zdravotného poistenia nepovažujú za zamestnancov (brigádnická práca študentov tak má oproti iným typom práce túto výhodu)

Poistné na účely sociálneho poistenia

1. Ak si študent uplatní výnimku z platenia poistného (§ 227 a zákona o sociálnom poistení)

 • študent si môže zvoliť jednu dohodu o brigádnickej práci študentov, na ktorú si uplatní výnimku z platenia poistného, a to najmenej na obdobie jedného mesiaca a len na jednu dohodu,
 • o určení dohody a uplatnení práva písomne informuje zamestnávateľa a predloží mu písomné čestné vyhlásenie formou tlačiva Sociálnej poisťovne Oznámenie a čestné vyhlásenie, čím deklaruje, že si toto právo súčasne neuplatňuje u iného zamestnávateľa v tom istom kalendárnom roku,
  • ak príjem zo zvýhodnenej dohody u študenta mladšieho ako 18 rokov je vo výške najviac 68 eur alebo u študenta vo veku nad 18 do 26 rokov je vo výške najviac 159 eur, poistné na dôchodkové poistenie takýto študent neplatí a zamestnávateľ zaňho bude platiť iba poistné na garančné a úrazové poistenie.
  • ak príjem zo zvýhodnenej dohody presiahne ustanovené limity (68 eur u študenta mladšieho ako 18 rokov a 159 eur u študenta nad 18 do 26 rokov), poistné na dôchodkové poistenie bude platiť takýto študent len zo sumy prevyšujúcej ustanovené limity a zamestnávateľ zaňho bude platiť poistné na dôchodkové poistenie zo sumy prevyšujúcej limity a na garančné a úrazové poistenie z celkového príjmu.

Dohoda o brigádnickej práci študentov s výškou odmeny najviac do 68 eur pri študentoch do 18 rokov a 159 eur pri študentoch nad 18 do 26 rokov, ktorí si uplatňujú odvodovú výnimku z platenia odvodov.

Druh poistenia Študent Zamestnávateľ
Zdravotné poistenie neplatí neplatí
Garančné poistenie neplatí 0,25 %
Úrazové poistenie neplatí 0,80 %
Spolu 0 % 1,05 %

Poznámka: dôchodkové poistenie = starobné poistenie + invalidné poistenie

2. Ak študent neuplatní výnimku z platenia poistného

 • poistné platí študent aj zamestnávateľ zo sumy celkového príjmu.

Dohoda o brigádnickej práci študentov s výškou odmeny nad 68 eur pri študentoch do 18 rokov a nad 159 eur pri študentoch nad 18 do 26 rokov, ktorí si uplatňujú odvodovú výnimku, a pri študentoch, ktorí si neuplatňujú odvodovú výnimku

Druh poistenia Študent Zamestnávateľ
Zdravotné poistenie neplatí neplatí
Nemocenské poistenie neplatí neplatí
Starobné poistenie 4,00 % 14,00 %
Invalidné poistenie 3,00 % 3,00 %
Poistenie v nezamestnanosti neplatí neplatí
Garančné poistenie neplatí 0,25 %
Úrazové poistenie neplatí 0,80 %
Rezervný fond solidarity neplatí 4,75 %
Spolu 7,00 % 22,80 %

Poznámka: dôchodkové poistenie = starobné poistenie + invalidné poistenie

Zdaňovanie príjmu

1. Ak študent má podpísané Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti:

 • uplatňuje si nezdaniteľnú časť základu dane vo výške 316,94 eur mesačne (rok 2014), t.j. preddavok na daň z príjmu sa platí len zo základu dane (príjem – poistné) prevyšujúceho sumu nezdaniteľnej časti základu dane.

2. Ak študent nemá podpísané Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti:

 • neuplatňuje si nezdaniteľnú časť základu dane, a preto sa jeho mesačný príjem znížený o zrazené poistné zdaní preddavkom na daň bez uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane,
 • vzhľadom na to, že daň z príjmov sa vyberá preddavkovo, vybraním preddavku daňová povinnosť nie je vysporiadaná,
 • po skončení zdaňovacieho obdobia je potrebné daňovú povinnosť vysporiadať ročným zúčtovaním preddavkov alebo podaním daňového priznania,
 • študent, ktorý poberal len príjmy zo závislej činnosti (napríklad na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, na základe pracovnej zmluvy) môže do 15. februára po skončení zdaňovacieho obdobia písomne požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania (ak mal v priebehu zdaňovacieho obdobia viac zamestnávateľov, tak jedného z nich),
 • študent, ktorý mal okrem príjmov zo závislej činnosti aj iné zdaniteľné príjmy alebo nepožiadal o ročné zúčtovanie zamestnávateľa, musí vysporiadať daňovú povinnosť podaním daňového priznania do 31. marca po skončení zdaňovacieho obdobia.

Pozn.: Daňové priznanie je povinný podať len vtedy, ak za zdaňovacie obdobie dosiahne zdaniteľné príjmy presahujúce 50 % sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, pričom nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka na rok 2014 je 3 803,33 eur.

 • ak celkové zdaniteľné príjmy študenta v roku 2014 budú nižšie ako 50 % nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a z týchto príjmov mu zamestnávateľ zrážal preddavky na daň z príjmu, študent nie je povinný podať daňové priznanie, no môže ho podať dobrovoľne,
 • na základe zrazených preddavkov na daň z príjmu mu vznikne daňový preplatok, ktorý mu správca dane vráti na základe žiadosti o vrátenie daňového preplatku,
 • tu máte k dispozícii na stiahnutie oznámenie a čestné vyhlásenie pre brigádnickú prácu študentov

Príklady

Príklad č.1:

Študent pracoval počas letných prázdnin na základe dohody o brigádnickej práci študentov a na dohodu si neuplatňoval odvodovú výnimku. Jeho odmena bola 200 €.

Študent u zamestnávateľa

a) má podpísané Vyhlásenie na zdanenie príjmov, preto sa jeho mesačný príjem zníži o zrazené poistné a nezdaniteľnú časť základu dane vo výške 316,94 € platnú v r. 2014,  

b) nemá podpísané Vyhlásenie na zdanenie príjmov, preto sa jeho mesačný príjem zníži o zrazené poistné a zo zdaniteľnej mzdy sa vyberie preddavok na daň vo výške 19 %.  

Príklad č. 2:

Študent pracuje na základe dohody o brigádnickej práci študentov. Má 17 rokov a odmena mu bude vyplácaná každý mesiac vo výške 120 €. Musí študent platiť z odmeny odvody na dôchodkové poistenie? Ak áno, tak z akej sumy?

a) Študent si uplatňuje právo na odvodovú výnimku

Vzhľadom na to, že mesačný príjem študenta je vyšší ako 68 € (čo je limit pri uplatnení odvodového zvýhodnenia študenta do 18 rokov), bude študent platiť poistné na dôchodkové poistenie, ale len z rozdielu medzi mesačnou odmenou a sumou, ktorá je oslobodená od platenia poistného na dôchodkové poistenie, t. j. zo sumy 52 € (120 – 68). Poistné sa platí vo výške 7 % z tejto sumy a študentovi ho strhne zamestnávateľ z odmeny a odvedie do Sociálnej poisťovne. 

b) Študent si neuplatňuje právo na odvodovú výnimku

Pretože si študent neuplatňuje právo na odvodové zvýhodnenie, poistné na dôchodkové poistenie sa v tomto prípade vypočíta a zaplatí z plnej výšky vyplatenej odmeny, t. j. zo 120 €.

Príklad č. 3:

Študent (20 ročný) pracuje na základe dohody o brigádnickej práci študentov. Jeho mesačná odmena je 120 €. Študent si uplatňuje u zamestnávateľa odvodovú výnimku. V akej výške bude platiť odvody na dôchodkové poistenie?

Vzhľadom na to, že študent má 20 rokov, limit pri uplatnení odvodového zvýhodnenia je vo výške 159 €. Z uvedeného dôvodu študent neplatí z odmeny odvody na dôchodkové poistenie. Zamestnávateľ platí z tejto odmeny odvody na garančné a úrazové poistenie vo výške 1,05 %.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Podnikám ako študentPrémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Mzdy

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

jún

27jún8:30Uhlíkové clo – CBAM8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

27jún8:30Uhlíkové clo – CBAM8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

08júl8:30Vedenie a motivácia výrobných pracovníkov - Teamleader vo výrobe8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažérske zručnosti,Riadenie,žiadny

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X