Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Vláda schválila opatrenia v oblasti sociálnych dávok v súvislosti s koronavírusom. Ako sa upravujú jednotlivé dávky a príspevky?

opatrenia v oblasti sociálnych služieb
opatrenia v oblasti sociálnych služieb Foto: Getty Images
6. mája 2020 277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg Ing. Lenka FalatováZdroj Podnikam.sk Tlačiť

Vláda schválila nariadenie o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19. Nariadenie má riešiť aktuálne problémy súvisiace s poskytovaním štátnych sociálnych dávok, náhradného výživného a pomoci v hmotnej núdzi a kompenzácií sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia a potreby odchýlenia sa od zaužívaných postupov v čase mimoriadnej situácie.

Nároky na dávky a príspevky zostanú zachované v prípadoch, keď v čase mimoriadnej situácie nie je objektívne možné preskúmať splnenie podmienok nároku na dávky a príspevky, resp. určiť ich výšku žiadnym z prípustných spôsobov dokazovania v správnom konaní. Zároveň sa dočasne upravujú ustanovenia právnych predpisov upravujúce podmienky nároku na dávky a príspevky, ktoré z objektívnych dôvodov v čase krízovej situácie nie je možné splniť, resp. je možné splniť len s ťažkosťami. Nariadením sa tiež v maximálnej možnej miere obmedzí osobný kontakt zavedením možnosti prerušenia výkonu inštitútu osobitného príjemcu a umožnenie komunikácie medzi orgánmi štátnej správy a obyvateľmi v menej formálnom režime.Taktiež sa odpustia lehoty, v ktorých sú osoby povinné preukazovať rozhodujúce skutočnosti, resp. predĺženia lehoty zániku nároku na niektoré dávky a príspevky, ktoré uplynuli alebo by mali uplynúť v čase krízovej situácie. Zároveň sa zavádza preddavkové priznávanie a vyplácanie dávok a príspevkov, za predpokladu, že z objektívnych dôvodov v čase krízovej situácie nie je možné pri nových žiadostiach overiť splnenie podmienok nároku.Predlžuje sa tiež trvania nároku na rodičovský príspevok, ktorý by v čase mimoriadnej situácie zanikol z dôvodu, že dieťa dovŕši vek požadovaný zákonom, resp. že uplynú tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti oprávnenej osobe.

Toto nariadenie vlády ustanovuje na obdobie v čase trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“) a na ďalšie obdobie bezprostredne nasledujúce po skončení krízovej situácie opatrenia v týchto oblastiach:

 • v oblasti sociálnych vecí a rodiny na úseku
  1. štátnych sociálnych dávok a sociálnych dávok, a to
  1a. prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa,
  1b. rodičovského príspevku,
  1c. príspevku na starostlivosť o dieťa,
  1d. príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí,
  1e. príspevkov, ktorými štát podporuje náhradnú starostlivosť o dieťa (ďalej len „príspevok na podporu náhradnej starostlivosť o dieťa“),
  1f. kompenzačného príspevku zamestnancom, ktorí ukončili zamestnanie so stálym pracoviskom v podzemí z dôvodu útlmu banskej činnosti (ďalej len „kompenzačný príspevok baníkom“),
  1g. príspevku na pohreb,
  2. pomoci v hmotnej núdzi a osobitného príspevku,
  3. náhradného výživného,
  4. kompenzácií sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia,
 • v oblasti sociálnych vecí a rodiny a služieb zamestnanosti pri výkone lekárskej posudkovej činnosti.

Opatrenia na úseku štátnych sociálnych dávok a sociálnych dávok

V čase krízovej situácie sa bude poskytovať rodičovský príspevok aj pre tie osoby, ktorým v tomto období zanikne nárok na rodičovský príspevok, z dôvodu, že ich dieťa dovŕšilo tri roky veku, šesť rokov veku ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom alebo o dieťa, ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, alebo ak uplynuli tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti oprávnenej osoby. Zároveň musí ísť o osoby, ktoré nemajú nárok na príjem zo závislej činnosti, príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, alebo sú poberateľmi dávky sociálneho poistenia, dôchodku starobného dôchodkového sporenia, dôchodku doplnkového dôchodkového sporenia alebo dávky sociálneho zabezpečenia. Týmto osobám sa bude poskytovať rodičovský príspevok v rovnakej sume, v akej im bol poskytovaný, a to najdlhšie do konca krízovej situácie.

V prípade, že sa oprávnenej osobe vypláca ošetrovné, alebo ak je oprávnenej osobe poskytnuté služobné voľno s nárokom na služobný plat z dôvodu osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa, ktorých suma je nižšia, ako suma rodičovského príspevku, má oprávnená osoba nárok na rodičovský príspevok, ktorého suma sa určí ako rozdiel medzi sumou rodičovského príspevku, ktorá jej bola poskytovaná a sumou ošetrovného resp. služobného platu. Oprávneným osobám, ktoré majú právny vzťah, z ktorého by mohol vzniknúť nárok na ošetrovné alebo nárok na služobný plat z dôvodu osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa, sa bude poskytovať rodičovský príspevok ako preddavok, a to do doby kým príslušný orgán nerozhodne o nároku na ošetrovné alebo nadriadený nerozhodne o poskytnutí služobného voľna s nárokom na služobný plat. Po ukončení konania o nároku na ošetrovné alebo po rozhodnutí nadriadeného o poskytnutí služobného voľna s nárokom na služobný plat, úrad rozhodne o rodičovskom príspevku a súčasne aj o povinnosti vrátiť preddavok na rodičovský príspevok alebo jeho časť, a to najviac do výšky vyplateného ošetrovného alebo služobného platu.
Toto opatrenie má za cieľ podporiť rodiny, ktoré by sa po zániku nároku na rodičovský príspevok ocitli vo finančnej tiesni, vzhľadom k tomu, že v čase krízovej situácie nemajú možnosť zabezpečiť si príjem vlastným pričinením.

Splnenie podmienky účasti matky dieťaťa na preventívnych prehliadkach u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo alebo na obdobných prehliadkach v cudzine raz za mesiac od štvrtého mesiaca tehotenstva do pôrodu ustanovená pre nárok na príspevok pri narodení dieťaťa podľa osobitného predpisu, sa v čase krízovej situácie preukazuje čestným vyhlásením. Cieľom je zabezpečiť to, aby oprávnená osoba mohla preukázať splnenie podmienok nároku na príspevok pri narodení dieťaťa, aj v čase trvania krízovej situácie, keď by z dôvodu obmedzenej dostupnosti lekárov nebola schopná zabezpečiť predmetné potvrdenie.

Opatrenia na úseku pomoci v hmotnej núdzi a osobitného príspevku

Na účel posúdenia hmotnej núdze, sa v čase krízovej situácie pri posudzovaní majetku, ktorým je jedno motorové vozidlo v domácnosti, ktorého držiteľom alebo vlastníkom je spoločne posudzovaná fyzická osoba v domácnosti, neprihliada na hodnotu a vek tohto motorového vozidla vzhľadom na obmedzenú dostupnosť znalcov v čase krízovej situácie sa z dôvodu sprístupnenia pomoci v hmotnej núdzi pre žiadateľov o pomoc v hmotnej núdzi.

V čase krízovej situácie sa pre účely posudzovania hmotnej núdze nebude posudzovať možnosť uplatnenia nárokov na výživné, náhradné výživné, dávky sociálneho poistenia okrem predčasného starobného dôchodku, dôchodky starobného dôchodkového sporenia okrem predčasného starobného dôchodku, dôchodky doplnkového dôchodkového sporenia, dávky sociálneho zabezpečenia, rodičovský príspevok, opakované príspevky na podporu náhradnej starostlivosti a nárok z pracovnoprávneho vzťahu alebo z obdobného pracovného vzťahu, a to pri členoch domácnosti, ktorí vykonávajú činnosť zakladajúcu nárok na príjem v cudzine obdobný príjmu zo závislej činnosti alebo príjmu z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, ak túto činnosť vykonávajú na základe oprávnenia získaného v cudzine.

Pri týchto členoch domácnosti sa zároveň na účely posúdenia hmotnej núdze bude považovať za príjem aj odškodnenie, pomoc, podpora alebo iná refundáciu z cudziny, v ktorej tento člen domácnosti vykonáva niektorú z uvedených činností. Na účely preukázania uvedeného príjmu sa bude akceptovať aj čestné vyhlásenie. Mnoho žiadateľov o pomoc v hmotnej núdzi vykonáva podnikateľskú činnosť na základe oprávnenia získaného v cudzine alebo pracujú v cudzine, avšak bez nároku na pomoc, či dávku sociálneho zabezpečenia z danej krajiny. Ako príklad je možné uviesť opatrovateľky v Rakúsku pracujúce na rakúsku živnosť, ktoré nemajú žiadne nároky vyplývajúce z právnych predpisov v Rakúsku ani na Slovensku ani nemajú žiadnu možnosť vzhľadom na obmedzenia z dôvodu krízovej situácie pokračovať vo svojej zárobkovej činnosti. Z toho dôvodu sú odkázané na pomoc zo strany SR.

Taktiež sa v čase trvania krízovej situácie poskytovanie dávky v hmotnej núdzi nebude podmieňovať výkonom činností – menších obecných služieb, dobrovoľníckej činnosti prác na predchádzanie mimoriadnej situácii počas vyhlásenej mimoriadnej situácie a pri odstraňovaní následkov mimoriadnej situácie v rozsahu 32 hodín mesačne a ani vykonávaním závislej činnosti v rozsahu 32 hodín mesačne z dôvodu predchádzania šíreniu vírusu COVID-19. Uvedeným ustanovením sa zabezpečí, aby sa príjemcom pomoci v hmotnej núdzi v čase krízovej situácie neznižovala dávka v prípade, že nebudú vykonávať závislú činnosť, alebo menšie obecné služby (napr. z dôvodu zatvorenej prevádzky, karantény, ošetrovania dieťaťa, ale aj obavy o svoj život a zdravie), v rozsahu 32 hodín mesačne.

Ochranný príspevok

Zavádza sa ochranný príspevok v sume 37,30 eura pre príjemcov pomoci v hmotnej núdzi, ktorí v čase trvania krízovej situácie nemôžu vykonávať aktivačné práce, z dôvodu, že úrady v tomto období neuzatvárajú nové dohody o vykonávaní menších obecných služieb, ako aj pre nových žiadateľov o pomoc v hmotnej núdzi, ktorí si podali žiadosť v čase krízovej situácie.

Ochranný príspevok v sume 37,30 eura sa zavádza aj pre príjemcov pomoci v hmotnej núdzi, ktorí majú uzatvorené dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, avšak len v prípade, že nemajú nárok na aktivačný príspevok z titulu príjmu z takejto činnosti vo výške minimálnej mzdy. Ochranný príspevok sa zavádza aj pre tých príjemcov pomoci v hmotnej núdzi, s ktorými zamestnávatelia počas trvania krízovej situácie skončili právny vzťah, ktorý im zakladal nárok na príjem zo závislej činnosti. Ochranný príspevok sa bude poskytovať aj príjemcom pomoci v hmotnej núdzi, ktorí v čase trvania krízovej situácie nemôžu vykonávať aktivity, ktoré sú podmienkou nároku na aktivačný príspevok, okrem tých príjemcov pomoci v hmotnej núdzi, ktorých nárok na aktivačný príspevok sa zakladá na výkone závislej činnosti.
Nárok na takýto ochranný príspevok nevznikne príjemcom pomoci v hmotnej núdzi, ktorí si podali žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi v čase trvania krízovej situácie, ak im v období od 1.1.2020 do podania žiadosti bola odňatá alebo znížená pomoc v hmotnej núdzi z dôvodu odmietnutia vykonávania činností v rozsahu 32 hodín mesačne.

Lehota troch mesiacov, uplynutím ktorej zaniká nárok na ochranný príspevok podľa osobitného predpisu, do skončenia krízovej situácie neplynie.

Aktivačný príspevok

Nárok na aktivačný príspevok za člena domácnosti, ktorý má príjem zo závislej činnosti najmenej vo výške mesačnej minimálnej mzdy, zostáva v čase krízovej situácie zachovaný, a to aj vtedy, ak nebola splnená podmienka nároku na tento aktivačný príspevok z dôvodu, že člen domácnosti nedosahoval príjem zo závislej činnosti najmenej vo výške ustanovenej osobitným predpisom. To neplatí, ak právny vzťah, ktorý zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti, bol skončený. Pri týchto príjemcoch pomoci v hmotnej sa aj v čase trvania krízovej situácie sleduje, či právny vzťah, z ktorého mal plynúť nárok na príjem zo závislej činnosti stále trvá. Cieľom tohto ustanovenia je zachovať výšku pomoci v hmotnej núdzi, tým príjemcom pomoci v hmotnej núdzi, ktorí z dôvodu krízovej situácie nemôžu vykonávať závislé činnosti, ktoré sú podmienkou nároku na aktivačný príspevok. Predíde sa tým zhoršeniu sociálnej situácie týchto domácností.

Písomná dohoda, na základe ktorej vykonáva člen domácnosti činnosti podmieňujúce vznik nároku na aktivačný príspevok podľa osobitného predpisu, obsahuje v čase krízovej situácie aj záväzok organizátora tejto činnosti zabezpečiť
a) dodržiavanie všeobecných zásad prevencie a základných podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce podľa osobitného predpisu,
b) dodržiavanie platných rozhodnutí, opatrení a usmernení vydaných Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z dôvodu vyhlásenia krízovej situácie,
c) všetky ochranné pomôcky, ktorých používanie vyplýva z platných rozhodnutí, opatrení a usmernení vydaných Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z dôvodu vyhlásenia krízovej situácie.

Príspevok na bývanie

Príjemcom pomoci v hmotnej núdzi, ktorí bývajú v zariadení podporovaného bývania, zariadení pre seniorov, domove sociálnych služieb alebo špecializovanom zariadení, ak sa v nich poskytuje sociálna služba plnoletej fyzickej osobe celoročnou pobytovou formou, v útulku, domove na polceste, zariadení núdzového bývania alebo v krízovom stredisku vznikne nárok na príspevok na bývanie aj v prípade, že sa mu služba v čase krízovej situácie neposkytuje (napr. z dôvodu, že zariadenie sociálnych služieb je zatvorené, príjemca sociálnej služby sa dočasne vrátil do prirodzeného rodinného prostredia alebo komunitného prostredia vzhľadom na obavu o svoj život a zdravie a pod.). Počas uvedeného obdobia sa nebude sledovať úhrada za službu, avšak na trvanie nároku na príspevok na bývanie je nevyhnutné, aby zmluva, na základe ktorej príjemca pomoci v hmotnej núdzi býva v zariadení bola naďalej platná.

Opatrenia na úseku náhradného výživného

V čase trvania krízovej situácie sa podmienka nároku na náhradné výživné, že povinná osoba si dva po sebe nasledujúce kalendárne mesiace neplní svoju vyživovaciu povinnosť v plnej výške, v lehote a spôsobom určeným právoplatným rozsudkom súdu alebo súdom schválenou dohodou, ktorú žiadateľ preukazuje tým, že bol podaný návrh na vykonanie exekúcie a od podania návrhu uplynuli aspoň dve mesiace, považuje za splnenú, ak žiadateľ čestne vyhlási, že si povinná osoba riadne a včas nesplnila svoju vyživovaciu povinnosť dva po sebe nasledujúce mesiace. Po skončení krízovej situácie bude žiadateľ povinný do 30 kalendárnych dní preukázať úradu, že bol podaný návrh na vykonanie exekúcie, a to aj za obdobie, ktoré uviedol v čestnom vyhlásení. V prípade, že tak neurobí, úrad rozhodne o povinnosti vrátiť preddavkovo poskytnuté náhradné výživné.

Zároveň v čase trvania krízovej situácie sa podmienka plnenia povinnej školskej dochádzky, resp. podmienka nezaopatrenosti dieťaťa považuje za splnenú, za predpokladu, že škola ktorú navštevuje nezaopatrené dieťa je rozhodnutím príslušných orgánov uzavretá.

Opatrenia na úseku kompenzácií sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia

V čase krízovej situácie sa vykonáva sociálna posudková činnosť za účasti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím len v odôvodnených prípadoch a len v nevyhnutnom rozsahu. Prehodnocovanie príjmu pri opakovaných peňažných príspevkoch na kompenzáciu sociálneho dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia, sa v čase krízovej situácie nevykonáva. Prehodnotenie príjmu pri opakovaných peňažných príspevkoch na kompenzáciu sa vykoná v lehote 60 dní od skončenia krízovej situácie; takto prehodnotený príjem platí od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom uplynula lehota 60 dní. Na účel poskytovania opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu, sa do uplatnenia prehodnoteného príjmu podľa druhej vety, uplatňuje príjem platný v júni 2020. Overenie podpisu na vyhlásení o majetku na účel poskytovania peňažného príspevku na kompenzáciu príslušným orgánom sa v čase krízovej situácie nevyžaduje.

Podmienka využívania prepravy na pracovné aktivity, vzdelávacie aktivity, rodinné aktivity alebo občianske aktivity na účel poskytovania peňažného príspevku na prepravu podľa osobitného predpisu sa v čase krízovej situácie považuje za splnenú, a to aj vtedy, ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím využíva služby osoby, ktorá má oprávnenie na vykonávanie prepravy vecí a tovaru. Ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím nepredloží doklad o výdavkoch na prepravu za každú vykonanú cestu peňažný príspevok na prepravu sa poskytne vo výške 16,70 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Písomné rozhodnutie o zmene výšky peňažného príspevku na prepravu sa nevyhotovuje.

Ak v čase krízovej situácie nebola poskytovaná ambulantná forma sociálnej služby fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na opatrovanie, na ktorej opatrovanie bol

 • fyzickej osobe priznaný peňažný príspevok na opatrovanie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne, tejto fyzickej osobe patrí peňažný príspevok na opatrovanie, ustanovený osobitným predpisom pri opatrovaní jednej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
 • fyzickej osobe priznaný peňažný príspevok na opatrovanie najmenej dvoch fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorým sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne, alebo peňažný príspevok na opatrovanie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne, a súčasne na opatrovanie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa ambulantná forma sociálnej služby neposkytuje alebo poskytuje v rozsahu najviac 20 hodín týždenne, tejto fyzickej osobe patrí peňažný príspevok na opatrovanie, ustanovený osobitným predpisom pri opatrovaní dvoch alebo viacerých fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím,
 • fyzickej osobe, ktorá je poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku, priznaný
 1. peňažný príspevok na opatrovanie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne, tejto fyzickej osobe patrí peňažný príspevok na opatrovanie, ustanovený osobitným predpisom pri opatrovaní jednej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
 2. peňažný príspevok na opatrovanie najmenej dvoch fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorým sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne, alebo peňažný príspevok na opatrovanie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne, a súčasne na opatrovanie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa ambulantná forma sociálnej služby neposkytuje alebo poskytuje v rozsahu najviac 20 hodín týždenne, tejto fyzickej osobe patrí peňažný príspevok na opatrovanie, ustanovený osobitným predpisom pri opatrovaní dvoch alebo viacerých fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím.

Peňažný príspevok na opatrovanie sa poskytuje za celý kalendárny mesiac, a to aj vtedy, ak podmienky nároku boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca. Peňažný príspevok na opatrovanie patrí najdlhšie do 30. júna 2020. Písomné rozhodnutie o zmene výšky peňažného príspevku na opatrovanie sa nevyhotovuje.

V čase odo dňa účinnosti tohto nariadenia vlády do skončenia krízovej situácie neplynie lehota

 • na kúpu pomôcky, úpravu pomôcky, absolvovanie výcviku používania pomôcky, opravu pomôcky, kúpu zdvíhacieho zariadenia, kúpu osobného motorového vozidla, úpravu osobného motorového vozidla, úpravu bytu, úpravu rodinného domu a úpravu garáže ustanovená osobitným predpisom,
 • na splnenie podmienky podstatnej pre nárok na peňažný príspevok na kompenzáciu ustanovená osobitným predpisom,
 • na vyúčtovanie peňažného príspevku na úpravu bytu, úpravu rodinného domu a úpravu garáže ustanovená osobitným predpisom,
 • na vypracovanie komplexného posudku a vyhotovenie rozhodnutia, ak podkladom rozhodnutia je tento komplexný posudok, vypracovanie lekárskeho posudku a vyhotovenie rozhodnutia, ak podkladom na rozhodnutia je tento lekársky posudok, ustanovená osobitným predpisom,
 • na opätovné posúdenie rozsahu osobnej asistencie ustanovená osobitným predpisom,
 • na posúdenie potreby osobitnej starostlivosti ustanovená osobitným predpisom,
 • na oznámenie skutočností rozhodujúcich pre nárok na peňažný príspevok na kompenzáciu, preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom a na parkovací preukaz pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím ustanovená osobitným predpisom.

Spoločné ustanovenia k opatreniam na úseku štátnych sociálnych dávok a sociálnych dávok, pomoci v hmotnej núdzi a osobitného príspevku, náhradného výživného a kompenzácií sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia

Lehota, uplynutím ktorej zaniká nárok na prídavok na dieťa, príplatok k prídavku na dieťa, rodičovský príspevok, príspevok na starostlivosť o dieťa, príspevok pri narodení dieťaťa, príspevok na viac súčasne narodených detí a na príspevok na pohreb v čase odo dňa účinnosti tohto nariadenia vlády (30.4.2020) do skončenia krízovej situácie neplynie.
Lehota na oznámenie skutočností rozhodujúcich pre vznik nároku alebo trvanie nároku na prídavok na dieťa, rodičovský príspevok, príspevok na starostlivosť o dieťa, príspevok na podporu náhradnej starostlivosť o dieťa, kompenzačný príspevok baníkom, pomoc v hmotnej núdzi, osobitný príspevok a náhradné výživné v čase odo dňa účinnosti tohto nariadenia vlády (30.4.2020) do skončenia krízovej situácie neplynie.

Ak nie je možné z objektívnych dôvodov v čase krízovej situácie overiť pri posúdení žiadosti podanej v čase krízovej situácie splnenie podmienok nároku na prídavok na dieťa, príplatok k prídavku na dieťa, rodičovský príspevok, príspevok na starostlivosť o dieťa, príspevok na podporu náhradnej starostlivosť o dieťa, pomoc v hmotnej núdzi, osobitný príspevok a na náhradné výživné, úrad prizná a vypláca preddavok na túto dávku. Ak sa po skončení krízovej situácie preukáže, že neboli splnené podmienky nároku na dávku, poberateľ tejto dávky je povinný vrátiť poskytnutý preddavok. Ak sa preukáže, že dávka mu patrila v nižšej sume, ako bol poskytnutý preddavok, poberateľ tejto dávky je povinný vrátiť časť poskytnutého preddavku.

Ak dieťaťu nebolo z dôvodu krízovej situácie pridelené rodné číslo dieťaťa, ktoré je povinnou náležitosťou žiadosti o prídavok na dieťa, žiadosti o príspevok na podporu náhradnej starostlivosť o dieťa a žiadosti o pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitných predpisov, rodné číslo sa nahrádza dátumom narodenia dieťaťa. Predloženie rodného listu alebo iného dokladu o narodení dieťaťa sa nevyžaduje.

V čase krízovej situácie môže úrad po dohode s osobitným príjemcom prerušiť výkon osobitného príjemcu prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa, osobitného príjemcu rodičovského príspevku, osobitného príjemcu príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí, osobitného príjemcu pomoci v hmotnej núdzi a osobitného príjemcu peňažného príspevku na kompenzáciu určených podľa osobitných predpisov, ak v dôsledku krízovej situácie osobitný príjemca nemôže vykonávať svoje povinnosti. Písomné rozhodnutie o prerušení výkonu osobitného príjemcu sa nevyhotovuje.

V čase krízovej situácie možno podanie vo veci štátnych sociálnych dávok a sociálnych dávok, pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného a kompenzácií sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia podľa osobitných predpisov doručiť v elektronickej podobe bez kvalifikovaného elektronického podpisu. Doplnenie podania v listinnej podobe sa nevyžaduje.

V čase krízovej situácie sa v konaní vo veciach štátnych sociálnych dávok a sociálnych dávok, pomoci v hmotnej núdzi a osobitného príspevku, náhradného výživného a kompenzácií sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia nenariaďuje ústne pojednávanie, neumožňuje osobné nahliadnutie do spisu, nevykonáva miestna ohliadka,dôkaz vykonáva bez osobnej účasti svedka alebo znalca a do vlastných rúk sa doručujú len rozhodnutia.

Opatrenia pri výkone lekárskej posudkovej činnosti

V čase krízovej situácie sa posúdenie zdravotného stavu fyzickej osoby pri výkone lekárskej posudkovej činnosti vykoná bez prítomnosti posudzovanej fyzickej osoby, ak posudkový lekár neurčí inak. V čase krízovej situácie úrad nevykonáva opätovné posudzovanie dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa na účel posúdenia plnenia podmienok pre trvanie nároku na prídavok na dieťa, príplatok k prídavku na dieťa, rodičovský príspevok a príspevok na starostlivosť o dieťa. Podmienka dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa sa pre trvanie nároku považuje za splnenú do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom skončila krízová situácia.
Pri prvom posúdení dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa na účel posúdenia nároku na prídavok na dieťa, príplatok k prídavku na dieťa, rodičovský príspevok a príspevok na starostlivosť o dieťa, môže posudkový lekár v čase krízovej situácie vychádzať aj z odborného lekárskeho nálezu lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore.

277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg
Ing. Lenka Falatová

Ing. Lenka Falatová študovala manažment na ekonomickej univerzite. Následne pôsobila niekoľko rokov ako produktová manažérka vydavateľstva odbornej literatúry, kde sa venovala problematike živnostenského podnikania, daní, účtovníctva, ale aj školstva a odpadového hospodárstva. Následne pracovala na pozícii produktovej manažérky a projektovej manažérky. Venuje sa tiež problematike E-commerce, AI a automatizácii a procesnej analýze v podnikoch.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

covid19koronavírusmimoriadne opatreniaopatrenia v oblasti sociálnych služieb

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Legislatívne zmeny

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

november

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X