Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Zmeny v dani z nehnuteľností. Priznanie sa podáva do 31. januára 2013

Zmeny v dani z nehnuteľností
Fotobanka Pixmac
29. decembra 2012 Zdroj Podnikam.SK, LM, IT Tlačiť

Daň z nehnuteľností  na rok 2013

 

Z dôvodu novelizácie zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa od 1. januára bude podávať spoločné daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, dani za nevýherné hracie prístroje a dani za predajné automaty.

 

Priznanie k dani z nehnuteľnosti podávajú len tie fyzické a právnické osoby, ktorým pribudla nehnuteľnosť alebo nastala zmena oproti vlaňajšiemu roku a to do 31. januára. 

 

Od roku 2013 sa budú podávať aj čiastkové priznania k dani z nehnuteľností

Novelizácie spomínaného zákona priniesli viacero zmien. Tu sú najdôležitejšie z nich:

 1. Ak daňovník v priebehu roka nadobudne (kúpi, zdedí, získa darom) nejakú nehnuteľnosť alebo mu vlastníctvo k nehnuteľnosti zanikne (predá, daruje) nemá povinnosť oznamovať mestu vznik ani zánik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali.
 2. Byt alebo časť bytu v bytovom dome, ktorý sa využíva na iný účel ako bývanie sa považuje za nebytový priestor, čo znamená, že takýto byt sa zdaní sadzbou určenou mestom podľa účelu užívania bytu.
 3. Pristúpilo sa k zavedeniu podávania daňového priznania aj k iným daniam ako dani z nehnuteľnosti, a to k dani za psa, dani za nevýherné hracie prístroje a dani za predajné automaty, a to v spoločnom priznaní k týmto daniam. Priznanie sa podá do 31. januára zdaňovacieho obdobia podľa stavu k 1. januáru, pričom priznanie sa zjednodušuje. Daňovník uvádza okrem identifikačných údajov len základné údaje potrebné na vyrubenie dane (výmeru pozemku, zastavanú plochu stavby, počet podlaží, podlahovú plochu bytu, počet psov, predajných automatov a nevýherných hracích prístrojov). Daň vypočíta správca dane a jedným rozhodnutím ju vyrubí. Takéto priznanie podá len ten daňovník, ktorý doteraz nebol daňovníkom niektorej z uvedených daní.
 4. Ďalšou významnou zmenou je zavedenie čiastkového priznania, ktoré sa bude podávať, ak nastanú zmeny (napríklad daňovník sa stane vlastníkom ďalšej nehnuteľnosti nadobudne ďalšieho psa, začne prevádzkovať ďalšie predajné automaty alebo nevýherné hracie prístroje alebo keď dôjde k prevodu nehnuteľnosti, darovaniu, predaju alebo úhynu psa, ukončí sa prevádzkovanie niektorých predajných automatov alebo nevýherných hracích prístrojov).

 

 

Kto a dokedy je povinný podať daňové priznanie?

Priznanie k dani z nehnuteľnosti podávajú len tie fyzické a právnické osoby, ktorým pribudla nehnuteľnosť alebo nastala zmena oproti vlaňajšiemu roku a to do 31. januára.

 

Zmenou rozumieme: nadobudnutie nehnuteľnosti (kúpou, darom, dedením), zmenu účelu využitia (napríklad využívanie časti nehnuteľnosti na podnikanie), preklasifikovanie druhu pozemku, pristavenie, prípadne nadstavenie nehnuteľnosti, výmena bytu a podobne.

 

Ak je pozemok, stavba, byt a nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie podá každá fyzická osoba alebo právnická osoba. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, priznanie podá zástupca, ktorého dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť musia písomne oznámiť správcovi dane pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania. To sa nevzťahuje na manželov, ktorí majú pozemok, stavbu, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov; v tomto prípade priznanie podáva jeden z manželov. Pozor, daňovník, ktorý nadobudne nehnuteľnosť vydražením v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať priznanie do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

 

Právnické osoby platia z nehnuteľnosti, ktorá je zaradená v obchodnom majetku. Termín na podanie je taktiež do 31.1.2013.

 

Tlačivá k dani z nehnuteľnosti nájdete tu

 

Výnimky

Subjekty, ktoré sú oslobodené od podávania priznania a platenia daní z nehnuteľnosti, určuje zákon a upravuje ich všeobecne záväzné nariadenie obce či mesta. Ide najmä o štátne, či cirkevné organizácie. Oslobodenia pre prvonadobúdateľov bytov, ktoré kedysi platili, už v súčasnosti neexistujú. Okrem toho obce a mestá spravidla poskytujú úľavy na daň z nehnuteľnosti znevýhodneným skupinám občanov. Nižšiu daň môžu platiť ľudia v hmotnej núdzi, zdravotne postihnutí alebo vlastníci nehnuteľností v niektorých lokalitách. Keďže o tom, komu znížia daň, rozhodujú obce a mestá, treba pravidlá hľadať vo všeobecne záväzných nariadeniach na úradnej tabuli alebo na internete. Ako o úľavu na dani žiadať a aké doklady k tomu treba, si tiež určuje samospráva. Zvyčajne sa vyžaduje podanie žiadosti do 31. januára.

 

Sadzby dane 

Sadzby dane z nehnuteľností si určujú jednotlivé mestá a obce. Sú stanovené vo všeobecne záväzných nariadeniach a nájdete na úradnej tabuli alebo na internete. Rebríček miest podľa výšky dane pre podnikateľa pripravila napríklad Podnikateľská aliancia Slovenska, sadzby sa však mohli od zverejnenia ešte zmeniť.
 

 

Platenie dane

Pokiaľ nenastanú v priebehu roku zmeny, tak na ďalší rok nemusíte podávať daňové priznanie, platobný výmer vám bude zaslaný automaticky podľa predchádzajúceho daňového priznania.

 

Aká pokuta hrozí v prípade nesplnenia si povinnosti? 

Za omeškanie podania daňového priznania k dani z nehnuteľností vlastníkovi hrozia sankcie. Nehovoríme o pokute ale o sankciách, ktoré môžu byť u fyzickej osoby najmenej 6,63 eura a u právnickej osoby najmenej 66,38 eura. Maximálnu hranicu sankcie určujú mestá a obce vo svojom všeobecne záväznom nariadení.

 

Ak ste údaje vyplnili nesprávne alebo neúplne a prišli ste na to ešte pred druhým februárom, môžete podať správcovi dane opravné daňové priznanie. Alebo, v prípade, že na to prídete neskôr, máte možnosť podať dodatočné daňové priznanie.

 

Nepodanie daňového priznania k dani z nehnuteľností a neplatenie dane sa nevypláca. Samosprávy majú na rozdiel od minulosti v rukách praktický nástroj – internetový kataster. Ten na území, kde sú kompletné údaje, umožňuje odsledovať zmeny u daňovníkov.

 

Ak sa zistí, že niekto daňové priznanie nepodal, pracovníci ho vyzvú, a ak na výzvu nereaguje, nasledujú sankcie. V krajnom prípade to môže viesť až k exekúcií. Neznalosť zákona neospravedlňuje, preto si radšej všetko podrobne preštudujte, poraďte sa poprípade s odborníkom alebo sa informuje priamo na miestnych daňových úradoch. 

 

 

Členenie dani z nehnuteľnosti

Daň z nehnuteľnosti sa člení na:

 • daň z pozemkov,
 • daň zo stavieb,
 • daň z bytov.

 

Daň z pozemkov

Daň z pozemkov platí vlastník pozemku, správca pozemku, alebo nájomca a v niektorých prípadoch sa môže daňovníkom stať ten, kto pozemok skutočne užíva. Ak je pozemok v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z pozemkov je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane z pozemkov zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu na dani.

 

Daň sa platí z týchto pozemkov:

 • orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady,
 • trvalé trávne porasty,
 • záhrady,
 • lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,
 • rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy,
 • zastavané plochy a nádvoria,
 • stavebné pozemky,
 • ostatné plochy, okrem stavebných pozemkov.

 

Základom dane z pozemkov je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2. Hodnota pôdy za m2 je uvádzaná v prílohe zákona.

 

Ročná sadzba dane z pozemkov je stanovená podľa všeobecne záväzných nariadení obcí a miest, a to v členení podľa vyššie uvedeného zoznamu a katastrálnych území.

 

Daňová povinnosť sa určí potom ako súčin základu dane a sadzby dane.

 

 

Daň zo stavieb

Daň zo stavieb platí vlastník stavby, správca stavby, nájomca alebo skutočný užívateľ stavby. Ak je stavba v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane zo stavieb je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane zo stavieb zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu na dani, podobne ako pri pozemkoch.

 

Daň sa platí z týchto stavieb na území Slovenskej republiky:

 • stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
 • stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
 • stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,
 • samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov,
 • priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
 • stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,
 • ostatné stavby.  

 

Predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží, spojené so zemou pevným základom. Aj keď sa stavba prestane používať, daň zo stavieb sa musí platiť aj za túto nehnuteľnosť.

 

Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavaná plocha  sa určuje ako pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby.

 

Sadzba dane zo stavieb je stanovená podobne ako sadzba dane z pozemkov vo všeobecne záväzných nariadeniach obcí a miest, a to v členení podľa vyššie uvedeného zoznamu a katastrálnych území. Samosprávy stanovujú osobitne aj príplatok za ďalšie podlažie, neprehliadnite to.

 

Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby dane, základ dane sa prepočíta podľa pomeru podlahovej plochy využívanej na jednotlivý účel využitia k celkovej podlahovej ploche stavby.

 

Daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane zo stavieb.

 

Daň z bytov a nebytových priestorov

Daň z bytov platí vlastník alebo správca bytu či nebytového priestoru. Ak sú byty alebo nebytové priestory v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daň z bytov platí každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane z bytov zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu na dani. Predmetom dane z bytov v bytovom dome, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby, sú byty a nebytové priestory.

 

Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2.

 

Sadzba dane je stanovená vo všeobecne záväzných nariadeniach obcí a miest.

 

Daň z bytov sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane.

 

Príklady výpočtu dane

Príklady výpočtu dane uvádzame ako pomôcku pre tých, ktorí by predbežne chceli poznať jej výšku: 

 

Príklad č.1: Pozemok má podľa listu vlastníctva rozlohu 600 m2, na ktorej je postavený rodinný dom so zastavanou plochou 100 m2. Zdaňovať sa bude pozemok o rozlohe 500 m2. Ak je napríklad hodnota pozemku podľa prílohy č. 2 zákona o miestnych daniach 1,90 €/m2 a ročná sadzba dane za pozemok určená nariadením 0,45 %, tak výpočet je nasledovný:

 

Výmera pozemku (500 m2) x hodnota pôdy či pozemku (1,90) = 950 x ročná sadzba dane (0,45 %) = daň na úhradu 4,275 €  zaokrúhlime na eurocenty nadol, tj.: 4,27€.

 

Príklad č.2:  Fyzická osoba kúpila v roku 2012 dvojpodlažný rodinný dom so zastavanou plochou 140 m2. Ročná sadzba dane za stavbu určenú na bývanie podľa nariadenie predstavuje 0,098 €/m2 a príplatok za jedno podlažie je 0,02 €.

 

Výpočet dane: výmera 140 m2 x [0,098 + (1 x 0,02)] = 16,52 €

 

Príklad č.3: Fyzická osoba, ktorá je zároveň aj právnickou osobou kúpila v r. 2012 v novostavbe byt o rozlohe 100 m2 a garáž v podzemných priestoroch vo výmere 20 m2. Ročná sadzba dane pre byt je 0,242 €/m2 a za nebytový priestor, ktorý slúži na podnikanie 1,659 €/m2.

 

Výpočet:

Daň za byt = 100 x 0,242 = 24,2 €

Daň za garáž, ktorá slúži na podnikanie = 20 x 1,659 = 33,18 €

Daňovník zaplatí daň z nehnuteľností za rok 2012 vo výške 57,38 €.

 

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Dane

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

september

29sep8:30Nehmotný majetok z účtovného pohľadu8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Účtovníctvo

29sep8:30Nehmotný majetok z účtovného pohľadu8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Účtovníctvo

10oct8:30Trestné a finančné následky konania konateľa a vedúceho zamestnanca8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X