Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Aké povinnosti ubudnú podnikateľom a domácnostiam v súvislosti s koncesionárskymi poplatkami od 1. 7. 2021?

koncesionárske poplatky
koncesionárske poplatky Foto: Getty images
26. marca 2021 Zdroj Podnikam.sk Tlačiť

Parlament schválil novelu zákona č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska. Povinnosť pre podnikateľské subjekty preukazovať vyberateľovi koncesionárskych poplatkov počet zamestnancov sa zruší. Po novom sa zavedie automatické pravidelné mesačné zasielanie údajov potrebných na vznik a trvanie povinnosti platiť úhrady za služby verejnosti Sociálnou poisťovňou priamo vyberateľovi, ktorým je Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS).

Podľa súčasného stavu podnikateľské subjekty povinné platiť koncesionárske poplatky vo výške odstupňovanej podľa počtu zamestnancov. Oslobodení iba pri počte menšom ako traja zamestnanci. Administratívna záťaž vzniká pri poklese pod troch zamestnancov a náraste nad troch zamestnancov, kedy tieto počty musia preukazovať potvrdeniami zo Sociálnej poisťovne. Novelou zákona sa táto administratívna záťaž odbúrava.

Vďaka novele sa tiež ruší povinnosť platiteľa úhrady, ktorý je odberateľom elektriny v domácnosti, preukazovať skutočnosti zakladajúce nárok na oslobodenie od povinnosti platiť úhradu. Túto skutočnosť bude takýto platiteľ úhrady len oznamovať vyberateľovi úhrady, ktorý si to preverí na základe súčinnosti poskytovanej Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a Sociálnou poisťovňou.

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2021.

Oslobodenie od povinnosti platiť úhradu

V § 5 ods. 1 úvodnej vete sa slová „oznámi a preukáže vyberateľovi úhrady podľa § 9 ods. 6 písm. b),“ nahrádzajú slovami „oznámi vyberateľovi úhrady podľa § 9 ods. 7 písm. b),“.
Touto úpravou sa ruší povinnosť platiteľa úhrady podľa § 3 písm. a) zákona č. 340/2012 Z. z. (odberateľ elektriny v domácnosti) preukazovať skutočnosti zakladajúce nárok na oslobodenie od povinnosti platiť úhradu (tzn. priznanie statusu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, poberanie dôchodkových dávok alebo dávok v hmotnej núdzi).
Túto skutočnosť bude takýto platiteľ úhrady len oznamovať vyberateľovi úhrady, ktorý si túto skutočnosť (tzn. oprávnenosť nároku na oslobodenie od povinnosti platiť úhradu) preverí na základe súčinnosti poskytovanej Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a Sociálnou poisťovňou.
V § 5 ods. 1 písm. b) sa za slová „podľa osobitného predpisu vkladá čiarka a slová „poberateľom dôchodkov starobného dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu“. Od platenia úhrady je tak oslobodený aj platiteľ úhrady podľa § 3 písm. a) zákona č. 340/2012 Z. z. (odberateľ elektriny v domácnosti), ktorý je poberateľom príslušného dôchodku starobného dôchodkového sporenia podľa zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení.

Sadzba úhrady

V § 6 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta. Touto úpravou sa ruší v súčasnosti platná právna úprava, podľa ktorej je platiteľ úhrady podľa § 3 písm. a) zákona č. 340/2012 Z. z. (odberateľ elektriny v domácnosti), ktorý je odberateľom elektriny v domácnosti vo viacerých odberných miestach, povinný pre vznik nároku platiť úhradu len za jedno odberné miesto oznamovať a preukazovať odber elektriny vo viacerých odberných miestach.

V § 6 odsek 2 znie:
„(2) Platiteľ podľa § 3 písm. a), ktorý je evidovaný dodávateľom elektriny v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti vo viacerých odberných miestach, platí úhradu za príslušné obdobie, za ktoré sa úhrada platí, bez ohľadu na počet jeho odberných miest len raz.“.
Touto úpravou sa priamo zákonom stanovuje, že platiteľ úhrady podľa § 3 písm. a) zákona č. 340/2012 Z. z., ktorý je odberateľom elektriny v domácnosti vo viacerých odberných miestach bude úhradu za príslušné obdobie platiť len raz,
a to bez toho, aby musel vyberateľovi úhrady preukazovať skutočnosť, že je odberateľom elektriny v domácnosti vo viacerých odberných miestach. Dochádza tak k redukcii administratívnych povinností pre platiteľov úhrad podľa § 3 písm. a) a súčasne sa pre týchto platiteľov zavádza pri viacnásobnom odbere elektriny automatický nárok na platenie úhrady za príslušné obdobie len raz.

Vylúčenie dohodárov

V § 6 ods. 4 prvej vete sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: do tohto počtu sa nezapočítavajú zamestnanci vykonávajúci prácu na základe niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
Táto úprava reflektuje na nejednotnú rozhodovaciu prax všeobecných súdov, ktoré v súdnych konaniach o zaplatenie úhrady v niektorých prípadoch započítavajú zamestnancov, ktorí pracujú na základe niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, do počtu zamestnancov relevantného na určenie sadzby úhrady (zaraďujú ich do skupiny zamestnancov v obdobnom pracovnom vzťahu) a v niektorých prípadoch ich do tohto počtu nezapočítavajú. Úprava za cieľ túto nejednoznačnosť aplikačnej súdnej praxe odstrániť tak, že výslovne vylúči započítanie zamestnancov, ktorí pracujú len na základe niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, do počtu zamestnancov relevantného na určenie sadzby úhrady.

Zjednotenie obdobia

V § 6 ods. 4 druhej vete sa slová „štvrťrok, polrok alebo rok“ nahrádzajú slovami „kalendárny štvrťrok, kalendárny polrok alebo kalendárny rok“. Ak sa úhrada platí jednorazovo za kalendárny štvrťrok, kalendárny polrok alebo kalendárny rok, na určenie jej sadzby na celé obdobie, za ktoré sa úhrada platí, je rozhodujúci počet zamestnancov v prvý deň prvého kalendárneho mesiaca tohto obdobia. Touto úpravou sa pre platiteľov úhrady, ktorí ju platia jednorazovo za štvrťrok, polrok alebo rok, zjednocuje platobné obdobie na kalendárny štvrťrok, kalendárny polrok alebo na kalendárny rok.

Zmena počtu zamestnancov

V § 6 odsek 5 znie:
„(5) Ak sa zmení počet zamestnancov rozhodujúci na určenie sadzby úhrady pre platiteľa podľa § 3 písm. b), povinnosť platiť zmenenú sadzbu úhrady vzniká
 • a) od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom došlo k zmene počtu zamestnancov, ak sa platí úhrada mesačne,
 • b) od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí obdobia, za ktoré sa platí úhrada jednorazovo, ak sa platí úhrada jednorazovo za kalendárny štvrťrok, kalendárny polrok alebo za kalendárny rok.
Touto  úpravou sa pre platiteľov úhrady podľa § 3 písm. b) zákona č. 340/2012 Z. z. (zamestnávatelia) zjednocuje režim uplatnenia zmeny sadzby úhrady v dôsledku zmeny počtu zamestnancov. Súčasne sa ruší naviazanie vzniku nároku na platenie nižšej sadzby úhrady v prípade poklesu počtu zamestnancov na preukázanie zníženia počtu zamestnancov. Sadzba úhrady sa pri tejto skupine platiteľov bude stanovovať vždy podľa skutočného počtu zamestnancov.
V § 6 sa vypúšťa odsek 6. Touto úpravou sa vypúšťa v súčasnosti platná právna úprava zvýšenia sadzby úhrady v dôsledku zvýšenia počtu zamestnancov, keďže zmena sadzby úhrady (tzn. jej zvýšenie alebo zníženie) v dôsledku zmeny počtu zamestnancov sa jednotne upravuje v ustanovení § 6 ods. 5.

Platenie úhrady

V § 7 ods. 3 sa slová „štvrťrok, polrok alebo rok“ nahrádzajú slovami „kalendárny štvrťrok, kalendárny polrok alebo za kalendárny rok“. Úhradu možno zaplatiť jednorazovo za kalendárny štvrťrok, kalendárny polrok alebo za kalendárny rok; platiteľ je povinný zaplatiť úhradu do posledného dňa prvého kalendárneho mesiaca obdobia, za ktoré sa táto úhrada platí. Touto úpravou sa pre platiteľov úhrady, ktorí ju platia jednorazovo za štvrťrok, polrok alebo rok, zjednocuje platobné obdobie na kalendárny štvrťrok, kalendárny polrok alebo na kalendárny rok.
 

Evidencia platiteľov

§ 9 vrátane nadpisu znie:
§ 9
Evidencia platiteľov
(1) Vyberateľ úhrady na účely výberu úhrady, kontroly platenia úhrady a na účely vymáhania úhrady vedie evidenciu platiteľov. Evidencia platiteľov obsahuje dátum vzniku, zmeny a zániku povinnosti platiť úhradu, a ak ide o platiteľa podľa
 • a)§ 3 písm. a), meno, priezvisko, rodné číslo, trvalý pobyt, adresu odberného miesta, číslo sústredeného inkasa platieb obyvateľstva, ak platí úhradu prostredníctvom poštového podniku, číslo odberného miesta, energetický identifikačný kód (EIC) odberného miesta, adresu na doručovanie písomností a adresu elektronickej pošty,
 • b)§ 3 písm. b), ktorý je
 1. právnickou osobou, názov alebo obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo organizácie, adresu na doručovanie písomností, adresu elektronickej pošty a počet zamestnancov rozhodujúci na určenie sadzby úhrady,
 2. fyzickou osobou, obchodné meno, miesto podnikania, identifikačné číslo organizácie alebo meno, priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia, adresu na doručovanie písomností, adresu elektronickej pošty a počet zamestnancov rozhodujúci na určenie sadzby úhrady.
(2) Evidencia platiteľov obsahuje okrem údajov podľa odseku 1 aj
 • a)údaje o fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá trvalý pobyt na adrese odberného miesta platiteľa, ktorý je na základe tejto skutočnosti oslobodený od povinnosti platiť úhradu podľa § 5 ods. 1 písm. a) v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo,
 • b)údaje o fyzickej osobe, ktorá je príjemcom pomoci v hmotnej núdzi a s ktorou je platiteľ spoločne posudzovanou osobou v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo, ak je platiteľ na základe tejto skutočnosti oslobodený od povinnosti platiť úhradu podľa § 5 ods. 1 písm. c),
 • c)skutočnosť, že platiteľ je oslobodený od platenia úhrady a dôvod pre ktorý je platiteľ oslobodený od platenia úhrady, ak ide o platiteľa úhrady oslobodeného od platenia úhrady podľa § 5 ods. 1.
(3) Do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti vyberateľa úhrady a za úhradu nevyhnutných nákladov je na účely vedenia a kontroly evidencie platiteľov podľa odseku 1
 • a)dodávateľ elektriny povinný elektronicky poskytnúť vyberateľovi úhrady údaje v rozsahu evidencie, ktorú vedie dodávateľ elektriny podľa osobitného predpisu, a energetický identifikačný kód (EIC) odberného miesta, ak ním disponuje,
 • b)prevádzkovateľ distribučnej sústavy povinný elektronicky poskytnúť vyberateľovi úhrady údaje o ním registrovaných odberných miestach odberateľov elektriny v domácnosti v rozsahu meno, priezvisko a dátum narodenia odberateľa elektriny v domácnosti, adresa odberného miesta, číslo odberného miesta, energetický identifikačný kód (EIC) odberného miesta, katastrálne územie, v ktorom sa odberné miesto nachádza, súpisné číslo stavby, v ktorej sa odberné miesto nachádza, dátum, od ktorého je odberateľ elektriny v domácnosti evidovaný v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti a názov dodávateľa elektriny, ak uvedenými údajmi disponuje.
(4) Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje vyberateľovi úhrady na základe uzavretej dohody elektronicky údaje zo svojho informačného systému na účely kontroly oslobodenia platiteľa od povinnosti platiť úhradu podľa § 5 ods. 1 písm. a) a c). Na účely kontroly poskytuje vyberateľovi úhrady osobné údaje platiteľa v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt a údaj o tom, či platiteľ je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo údaj o tom, či osoba, ktorá trvalý pobyt na adrese odberného miesta platiteľa je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, ak si platiteľ úhrady podľa § 3 písm. a) uplatňuje nárok na oslobodenie od povinnosti platiť úhradu podľa § 5 ods. 1 písm. a), alebo údaj o tom či platiteľ je poberateľom dávky v hmotnej núdzi alebo osobou spoločne posudzovanou s poberateľom dávky v hmotnej núdzi.
(5) Sociálna poisťovňa poskytuje vyberateľovi úhrady na základe uzavretej dohody elektronicky údaje zo svojho informačného systému na účely kontroly počtu zamestnancov platiteľa podľa § 3 písm. b) a na účely kontroly oslobodenia platiteľa od povinnosti platiť úhradu podľa § 5 ods. 1 písm. b). Sociálna poisťovňa poskytuje vyberateľovi úhrady na účely kontroly
 • a)počtu zamestnancov platiteľa podľa § 3 písm. b), ktorý je
 1. právnickou osobou, údaj o názve alebo o obchodnom mene, sídle, identifikačnom čísle organizácie a o počte zamestnancov platiteľa,
 2. fyzickou osobou, údaj o obchodnom mene, mieste podnikania, identifikačnom čísle organizácie alebo dátume narodenia, ak identifikačné číslo organizácie nemá pridelené, mene, priezvisku a o počte zamestnancov platiteľa,
 • b)oslobodenia platiteľa od povinnosti platiť úhradu podľa § 5 ods. 1 písm. b) údaj o mene, priezvisku, rodnom čísle platiteľa a údaje o tom, či platiteľ je poberateľom dôchodkových dávok podľa osobitného predpisu, poberateľom dôchodkov starobného dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu, či platiteľ právo na pravidelný mesačný príjem zo zárobkovej činnosti a či je platiteľ povinne poistenou samostatne zárobkovo činnou osobou.
(6) Miestny orgán štátnej správy na úseku katastra21b) je povinný poskytnúť na základe písomnej žiadosti vyberateľa úhrady súčinnosť na účely kontroly evidencie platiteľov podľa § 3 písm. a) do 30 dní od doručenia žiadosti. Miestny orgán štátnej správy na úseku katastra poskytuje vyberateľovi úhrady údaje o ním evidovanom katastrálnom území, v ktorom sa odberné miesto nachádza, súpisné číslo stavby, v ktorej sa odberné miesto nachádza a údaj o tom, či stavba, v ktorej sa odberné miesto nachádza, je rodinným domom alebo bytom.
(7) Platiteľ je povinný písomne oznámiť vyberateľovi úhrady do 30 dní
 • a)vznik, zmenu alebo zánik povinnosti platiť úhradu,
 • b)vznik alebo zánik oslobodenia od povinnosti platiť úhradu podľa § 5 ods. 1,
 • c)začatie a ukončenie odberu elektriny v každom jeho odbernom mieste, ak ide o platiteľa podľa § 3 písm. a), ktorý je evidovaný dodávateľom elektriny v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti vo viacerých odberných miestach.
(8) V písomnom oznámení podľa odseku 7 uvedie platiteľ podľa § 3 písm. a) meno, priezvisko, rodné číslo, trvalý pobyt, adresu odberného miesta, energetický identifikačný kód (EIC) odberného miesta, adresu na doručovanie písomností a adresu elektronickej pošty. Platiteľ podľa § 3 písm. a) uvedie okrem údajov podľa prvej vety aj
 • a)údaje o fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá trvalý pobyt na adrese odberného miesta platiteľa, ktorý je na základe tejto skutočnosti oslobodený od povinnosti platiť úhradu podľa § 5 ods. 1 písm. a) v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo,
 • b)údaje o fyzickej osobe, ktorá je príjemcom pomoci v hmotnej núdzi a s ktorou je platiteľ spoločne posudzovanou osobou v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo, ak platiteľ na základe tejto skutočnosti nárok na oslobodenie od povinnosti platiť úhradu podľa § 5 ods. 1 písm. c),
(9) Prílohou písomného oznámenia o zániku povinnosti platiť úhradu je aj
 • a)doklad o ukončení odberu elektriny v odbernom mieste, pre ktoré bol platiteľ evidovaný dodávateľom elektriny ako odberateľ elektriny v domácnosti, alebo
 • b)doklad o zmene odberateľa elektriny v domácnosti v odbernom mieste, pre ktoré bol platiteľ evidovaný dodávateľom elektriny ako odberateľ elektriny v domácnosti.
(10) V písomnom oznámení podľa odseku 7 uvedie platiteľ podľa § 3 písm. b), ktorý je
 • a)právnickou osobou, názov alebo obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo organizácie, adresu na doručovanie písomností, adresu elektronickej pošty a počet zamestnancov rozhodujúci na určenie sadzby úhrady,
 • b)fyzickou osobou, obchodné meno, miesto podnikania, identifikačné číslo organizácie alebo meno, priezvisko, trvalý pobyt, adresu na doručovanie písomností, adresu elektronickej pošty a počet zamestnancov rozhodujúci na určenie sadzby úhrady.
(11) Platiteľ podľa § 3 písm. b) je na účely kontroly počtu zamestnancov evidovaných v evidencii platiteľov povinný na požiadanie vyberateľa úhrady preukázať počet zamestnancov rozhodujúci na určenie sadzby úhrady podľa § 6 ods. 3.
(12) Na účel kontroly plnenia povinností podľa odseku 7 a na účel vymáhania úhrady vyberateľ úhrady bezplatný prístup k údajom z registra obyvateľov Slovenskej republiky a k údajom z registra fyzických osôb a je oprávnený aj bez súhlasu dotknutej osoby získavať a spracúvať jej osobné údaje z uvedených registrov, v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu spracovania.
(13) Osobné údaje, ktoré vyberateľ úhrady získa podľa tohto zákona, podliehajú ochrane podľa osobitného predpisu; vyberateľ úhrady ich môže využívať len na účely podľa tohto zákona.
(14) Na účely overenia nároku podľa § 5 ods. 1, vyberania úhrady, kontroly platenia úhrady a na účely vymáhania úhrady, je vyberateľ úhrady oprávnený aj bez súhlasu dotknutej osoby získavať a spracúvať jej osobné údaje kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu spracúvania.“
Touto úpravou sa spresňuje vedenie evidencie platiteľov vyberateľom úhrady. Presnejšie sa definuje rozsah údajov, ktoré sa vedú v evidencii platiteľov. Za účelom efektívnejšej správy úhrady sa upravuje súčinnosť, ktorú vyberateľovi úhrady poskytujú príslušné štátne orgány, Sociálna poisťovňa, dodávatelia elektriny a prevádzkovatelia distribučnej sústavy. V rámci súčinnosti týchto subjektov sa preferuje elektronické poskytovanie dát.
Súčasne sa upravuje oznamovacia povinnosť platiteľov úhrad, pričom v porovnaní v súčasnosti platnou úpravou dochádza k významnej redukcii ich povinnosti preukazovať vybrané skutočnosti pri plnení ich oznamovacej povinnosti (napr. dôvody oslobodenia od povinnosti platiť úhradu v prípade platiteľa podľa § 3 písm. a) alebo počtu zamestnancov v prípade platiteľa podľa § 3 písm. b)), čím dochádza k redukcii administratívnej záťaže platiteľov úhrad.

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2021

Platiteľ, ktorý platil úhradu jednorazovo za štvrťrok, polrok alebo rok podľa § 7 ods. 3 v znení účinnom do 30. júna 2021, ktorý sa nezhoduje s trvaním kalendárneho štvrťroka, kalendárneho polroka alebo kalendárneho roka, sa od 1. júla 2021 považuje za platiteľa, ktorý platí úhradu mesačne.
V súvislosti so zjednotením platobných období pre platiteľov úhrady, ktorí ju platia jednorazovo za štvrťrok, polrok alebo rok sa kalendárny rok, na kalendárny štvrťrok, kalendárny polrok alebo na kalendárny rok sa prechodným ustanovením upravuje postavenie takýchto platiteľov úhrad, ktorí úhradu platila za obdobia, ktoré sa nezhodujú s kalendárnym štvrťrokom, kalendárnym polrokom alebo na kalendárnym rokom, tak že sa preklasifikujú zákonom na platiteľov, ktorí platia úhradu mesačne.
Na povinnosť platiteľa podľa § 3 písm. b) preukazovať počet zamestnancov vo vzťahu k obdobiu pred 1. júlom 2021 sa vzťahuje právna úprava účinná do 30. júna 2021.
Na vznik nároku na platenie úhrady len za jedno odberné miesto u platiteľa podľa § 3 písm. a), ktorý je evidovaný dodávateľom elektriny v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti vo viacerých odberných miestach v období pred 1. júlom 2021 sa vzťahuje právna úprava účinná do 30. júna 2021.
Keďže sa právnou úpravou ruší povinnosť platiteľa podľa § 3 písm. b) zákona č. 340/2012 Z. z. (zamestnávateľ) preukazovať počet zamestnancov pri oznamovaní počtu zamestnancov relevantných pre učenie sadzby úhrady a pre platiteľov podľa § 3 písm. a) zákona č. 340/2012 Z. z. (odberatelia elektriny v domácnosti) sa ruší povinnosť preukazovať odber elektriny v domácnosti vo viacerých odberných miestach za účelom vzniku nároku platiť úhradu len za jedno odberné miesto, tak sa za účelom právnej istoty stanovuje, že pre obdobie do času nadobudnutia účinnosti novely, pokiaľ ide o preukazovanie počtu zamestnancov relevantných pre učenie sadzby úhrady a vznik nároku na platenie úhrady len za jedno odberné miesto v prípade viacnásobného odberateľa elektriny v domácnosti, platí doterajšia právna úprava (tzn. nedochádza k zrušeniu týchto povinností aj pre obdobie pred nadobudnutím účinnosti novely zákona).

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

koncesionárske poplatkyrok 2021spravodajstvo

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Legislatívne zmeny

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

august

18aug8:30Aktuálne zmeny Infozákona a najčastejšie problémy aplikačnej praxe v druhom polroku 20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Samospráva

19aug8:30Zmenky a ich využitie v praxi – účtovný, daňový a právny pohľad8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DPH

19aug8:30Zmenky a ich využitie v praxi – účtovný, daňový a právny pohľad8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DPH

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X