Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Aké zmeny prináša novela zákona o dani z pridanej hodnoty

Aké zmeny prináša novela zákona o dani z pridanej hodnoty
Ilustračné foto SITA
14. novembra 2012 Tlačiť

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty zavádza významné zmeny, ktoré by mali pomôcť odstraňovať nelegálne aktivity podnikateľských subjektov. Novela nadobudla účinnosť 1. 10. 2012.

 

Nové fakturačné pravidlá nadobúdajú účinnosť od 1. 1. 2013 a od  1. 1. 2014 sa zavádza samozdanenia pri dovoze tovaru z tretích štátov. Článok sa zameriava len na zmeny účinné od 1. 10. 2012.

 

Doplnenie zdaniteľných osôb, ktoré sa stávajú platiteľom DPH

Platiteľom DPH sa stáva aj zdaniteľná osoba, ktorá dodá stavbu, jej časť alebo stavebný pozemok alebo prijme platbu pred ich dodaním, a to tým dňom, ktorý nastane skôr, ak sa z dodania má dosiahnuť registračný prah obratu (suma 49 790 €).  Oslobodenie od dane nastáva pri predaji za podmienky, že uplynutie 5 rokov od prvej kolaudácie alebo odo dňa prvého užívania stavby.

 

 

Zábezpeka na daň 

Predstavuje povinnosť žiadateľa o registráciu pre daň z pridanej hodnoty zložiť zábezpeku na daň zložením peňažných prostriedkov na účet daňového úradu alebo bankovou zárukou poskytnutou bankou bez výhrad na obdobie 12 mesiacov v prospech daňového úradu vo výške požadovanej zábezpeky.

 

Zábezpeka sa skladá, ak:

  •  žiadateľ fyzická osoba alebo konateľ alebo spoločník žiadateľa právnickej osoby pôsobil ako konateľ alebo spoločník v spoločnosti, ktorá:
    • má v čase registrácie daňové nedoplatky (1 000  € a viac), ktoré ku dňu podania žiadosti o registráciu pre daň neboli zaplatené alebo
    • jej bola zrušená registrácia z dôvodu, že platiteľ nevykonáva alebo prestal vykonávať podnikanie alebo opakovane v kalendárnom roku nesplní povinnosti (napr. nepodáva daňové priznanie, nezaplatí vlastnú daňovú povinnosť, opakovane nie je zastihnuteľný na adrese sídla, miesta podnikania a ani na adrese prevádzkarne alebo opakovane porušuje povinnosti pri daňovej kontrole)  a skutočnosti, ktoré sú dôvodom na zrušenie registrácie pre daň nastali v období, v ktorom táto fyzická osoba bola konateľom alebo spoločníkom tejto právnickej osoby, 
  • žiadateľ neuskutočňuje v čase podania žiadosti o registráciu dodanie tovarov alebo služieb, ale vykonáva len prípravnú činnosť na podnikanie.

 

Výška zábezpeky

Výšku zábezpeky na daň určí žiadateľovi o registráciu daňový úrad rozhodnutím vo výške od 1 000 eur do 500 000 eur. Lehota na zloženie určenej zábezpeky na daň je 20 dní od doručenia rozhodnutia daňového úradu. Zábezpeka na daň sa použije na úhradu nedoplatku na dani, ktorý vznikol po zaregistrovaní zdaniteľnej osoby za platiteľa. Ak zábezpeka na daň nebola použitá na úhradu nedoplatku na dani do 12 mesiacov odo dňa zloženia zábezpeky, daňový úrad ju má povinnosť vrátiť do 30 dní odo dňa uplynutia týchto 12 mesiacov.

 

Sprísnenie podmienok preukázania oslobodenia od dane pri dodaní tovaru do iného členského štátu

Zavádza sa povinnosť potvrdzovania prijatia tovaru zahraničným odberateľom, ak prepravu vykoná tretia osoba (prepravný doklad CMR alebo iný doklad). Ak prepravu vykoná samotný dodávateľ alebo samotný odberateľ,  potvrdenie musí obsahovať napríklad identifikáciu odberateľa, množstvo a druh tovaru, adresu miesta a dátum prevzatia tovaru alebo skončenia prepravy, identifikáciu vodiča a vozidla.

 

Zabezpečenie dane pri oslobodenom dovoze tovaru z tretích štátov

Colný úrad môže žiadať pred prepustením tovaru do colného režimu voľný obeh zabezpečenie dane. Zabezpečenie dane je povinná zložiť osoba, ktorá by bola povinná platiť daň, ak by sa neuplatnilo oslobodenie od dane. Výška zábezpeky je rovnaká ako daň, ktorú by bola táto osoba povinná platiť v prípade neuplatnenia oslobodenia od dane.

 

Colný úrad vydá rozhodnutie, v ktorom určí výšku zabezpečenia dane a lehotu na jej zaplatenie. Zabezpečenie dane sa môže realizovať zložením peňažných prostriedkov na účet colného úradu alebo bankovou zárukou poskytnutou bankou bez výhrad. Ak povinná osoba nezloží zabezpečenie dane, colný úrad oslobodenie od dane neuplatní.

 

Zabezpečenie dane colný úrad uvoľní do 10 dní od predloženia dôkazu o tom, že preprava tovaru sa skončila v inom členskom štáte. Dôkazom je doklad o prevzatí tovaru príjemcom v inom členskom štáte, ktorý musí obsahovať napr.  identifikačné údaje odberateľa, množstvo a druh tovaru, miesto a dátum prevzatia tovaru alebo miesto a dátum skončenia prepravy, identifikáciu fyzickej osoby, ktorá tovar prevzala s jej podpisom a identifikačné údaje o vozidle, ktorým sa uskutočnila preprava tovaru. V prípade pochybností o správnosti predloženého dokladu colný úrad preveruje jeho pravdivosť u finančného orgánu v príslušnom štáte.

 

 

Rozšírenie okruhu plnení, pri ktorých sa prenáša daňová povinnosť na tuzemského kupujúceho (platiteľa dane)

Ide o tzv. tuzemské samozdanenie, kde sa rozširuje prenos daňovej povinnosti na kupujúceho aj v prípade predaja nehnuteľností dlžnou osobou uznanou súdom alebo iným štátnym orgánom v konaní o nútenom predaji, predaja nehnuteľností v rámci exekučného konania, dodania tovaru pri výkone záložného práva prevodom vlastníckeho práva.

 

Nové dôvody k zrušeniu registrácie platiteľa

Ak platiteľ dane opakovane v kalendárnom roku nesplní povinnosť podať daňové priznanie, nezaplatí vlastnú daňovú povinnosť, nie je zastihnuteľný na adrese sídla, miesta podnikania alebo prevádzkarne alebo porušuje povinnosti pri daňovej kontrole, môže mu byť zrušená registrácia pre daň.

 

Povinnosť platiteľa požiadať o zrušenie registrácie pre DPH

Platiteľ DPH je povinný požiadať o zrušenie registrácie pre daň, keď skončí v tuzemsku činnosť, ktorá je predmetom dane. Daňový úrad vydá o zrušení registrácie pre daň rozhodnutie s určením dňa, uplynutím ktorého právnická osoba alebo fyzická osoba prestáva byť platiteľom. Uplynutím uvedeného dňa prestáva byť uvedená osoba platiteľom, končí prebiehajúce zdaňovacie obdobie a zaniká platnosť osvedčenia o registrácii pre daň a identifikačného čísla pre daň. Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie.

 

Ručenie za daň

Podstatou je skutočnosť, že odberatelia budú povinní uhradiť DPH za svojich dodávateľov v prípade, ak si títo  nesplnia daňovú povinnosť, t. z. ručia za svojich dodávateľov. Uvedené platí za podmienky, ak odberateľ v čase vzniku daňovej povinnosti vedel alebo na základe dostatočných dôvodov vedieť mal alebo mohol, že táto daň z tovaru alebo služby nebude zaplatená v celosti.

 

Dostatočným dôvodom je:

  • neprimerane vysoká alebo neprimerane nízka protihodnota za plnenie uvedená na faktúre,
  • uskutočňovanie zdaniteľných obchodov s platiteľom aj po dni jeho zverejnenia v príslušnom zozname osôb vedenom Finančným riaditeľstvom SR,
  • personálne prepojenie kupujúceho s osobou predávajúceho cez pozíciu štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu alebo spoločníka v čase vzniku daňovej povinnosti.

 

Register nepoctivých platiteľov

Ide o zoznam osôb zverejňovaný na portáli Finančnej správy SR. Ak bude odberateľ spolupracovať s dodávateľom napriek skutočnosti, že tento je zverejnený v „registri nepoctivých platiteľov“ a v prípade, že si nesplní daňovú povinnosť, odberateľ bude povinný zaňho túto DPH uhradiť.

 

Evidencia pri dovoze motorových vozidiel z iného členského štátu za účelom jeho ďalšieho predaja

Novelizovaný zákon o DPH prináša aj sprísnenie evidencie vozidiel, ktoré boli evidované v inom členskom štáte a osoba, ktorá bola identifikovaná pre daň v tomto štáte ho predá platiteľovi v tuzemsku za účelom jeho ďalšieho predaja. Záznamy o každom zakúpenom pozemnom motorovom vozidle musia obsahovať údaje ako: identifikačné údaje predávajúceho vrátane jeho identifikačného čísla pre daň prideleného v inom členskom štáte, hodnotu tovaru, VIN číslo vozidla, počet najazdených km, dátum prvého uvedenia tovaru do prevádzky, dátum vyhotovenia faktúry, dátum nadobudnutia tovaru, údaj, ktorý je povinný predávajúci uviesť vo faktúre podľa zákona platného v členskom štáte, v ktorom sa preprava tovaru začala, či tovar bol dodaný s oslobodením od dane alebo predávajúci uplatnil osobitnú úpravu uplatňovania dane pri predaji použitého tovaru.

 

Platiteľ je povinný doručiť uvedené záznamy daňovému úradu v lehote na podanie daňového priznania za každé zdaňovacie obdobie, v ktorom kúpi tento tovar. Inak mu daňový úrad uloží pokutu do výšky 10 000 eur. Pokutu mu uloží aj vtedy, ak budú záznamy doručené oneskorene alebo v nich budú nepravdivé údaje.

 

Zmena v určovaní zdaňovacieho obdobia

Prioritne sa zdaňovacím obdobím platiteľa DPH stáva kalendárny mesiac. Platiteľ sa môže rozhodnúť pre zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok až po uplynutí viac ako 12 kalendárnych mesiacov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom sa stal platiteľom, pričom  za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov nedosiahol obrat 100 000 eur. Rozhodnutie o zmene zdaňovacieho obdobia je platiteľ povinný oznámiť daňovému úradu do 25 dní od skončenia kalendárneho mesiaca, v ktorom splnil stanovené podmienky. Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia platiteľ prestane spĺňať vyššie uvedené podmienky, musí prejsť na základné zdaňovacie obdobie, t. j.  kalendárny  mesiac.

 

Platiteľ DPH, ktorý mal k 30. 9. 2012 zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok, môže pokračovať v tomto zdaňovacom období. V prípade, že prestane plniť stanovené podmienky, napr.  presiahne obrat 100 000 eur, prechádza na mesačné zdaňovacie obdobie. 

 

dz

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie DPH

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

september

29sep8:30Nehmotný majetok z účtovného pohľadu8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Účtovníctvo

29sep8:30Nehmotný majetok z účtovného pohľadu8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Účtovníctvo

10oct8:30Trestné a finančné následky konania konateľa a vedúceho zamestnanca8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X