Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Ako sa zmení kolektívne investovanie na Slovensku od 26. 6. 2021?

kolektívne investovanie
kolektívne investovanie Foto: Getty Images
1. júna 2021 Autor Ing. Lenka PajtinkováZdroj Podnikam.sk Tlačiť
Parlament schválil novelu zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní. Cieľom novely je odstránenie prekážok, ktoré doteraz bránili správcom fondov kolektívneho investovania plne využívať výhody vnútorného trhu pri cezhraničnej distribúcii fondov kolektívneho investovania.
 
Novelou sa tiež upravujú podnety z aplikačnej praxe, najmä z oblasti alternatívnych investičných fondov. Ide o legislatívne úpravy, ktorými sa spresňuje znenie zákona s cieľom jeho jednoduchšej aplikácie, čo by malo napomôcť k ďalšiemu rozvoju segmentu kolektívneho investovania. Sankčný režim sa zavádza aj nad subjektami, ktoré pôsobia na základe výnimky podľa § 31a zákona o kolektívnom investovaní. Rozširujú sa tiež možnosti Národnej banky Slovenska pri vykonávaní dohľadu nad subjektami, ktoré vykonávajú určité aktivity v rozpore so zákonom o kolektívnom investovaní a bez príslušného povolenia.
Tento zákon nadobúda účinnosť 26. 6. 2021, hoci jeho väčšia časť nadobúda účinnosť až  2. 8. 2021.

Kolektívne investovanie

Vypúšťa sa ustanovenie § 2 ods. 5, ktoré nie je transpozičným ustanovením, a v praxi predstavovalo prekážku pri získavaní finančných prostriedkov s ohľadom na požadovaný podiel vlastných zdrojov.
Zakazuje sa tiež umožniť alebo uľahčiť inému vykonávať kolektívne investovanie v rozpore so zákonom o kolektívnom investovaní propagáciou takejto činnosti alebo zabezpečením takejto činnosti iným spôsobom. Kolektívne investovanie môžu vykonávať iba subjekty oprávnené k tejto činnosti na základe zákona. Vykonávaním kolektívneho investovania v rozpore s týmto zákonom sa rozumie zhromažďovanie peňažných prostriedkov od investorov subjektami, ktoré nie oprávnené na vykonávanie kolektívneho investovania na základe tohto zákona.

Vymedzenie základných pojmov

Jedným z cieľov balíka CBDF bolo vhodne upraviť predovšetkým spôsob marketingu fondov na území hostiteľského štátu, pričom bolo potrebné od marketingových aktivít odčleniť predmarketingové aktivity, kedy si správca potenciálneho fondu ešte len robí prieskum, či zmysel distribuovať alternatívny investičný fond na území hostiteľského štátu, t.j. či o daný fond bude medzi investormi záujem. Špecifikom predmarketingu je, že správca fondu je oprávnený zisťovať preferencie a záujem o konkrétny fond na potenciálnom cieľovom trhu len u potenciálnych profesionálnych investorov, čo je naviazané predovšetkým na charakter alternatívnych investičných fondov. Pod investičnými zámermi sa rozumie všeobecný náčrt investičných cieľov, ktoré sa následne podrobne uvedú v investičnej stratégii.
Predmarketingom sa rozumie priame alebo nepriame poskytnutie informácií o investičných stratégiách alebo investičných zámeroch správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti európskeho alternatívneho investičného fondu alebo v jeho mene potenciálnym profesionálnym investorom s bydliskom alebo so sídlom v členskom štáte, alebo priama alebo nepriama komunikácia s týmito investormi, s cieľom preveriť ich záujem o investíciu do alternatívneho investičného fondu alebo podfondu alternatívneho investičného fondu, ktorý ešte nebol zriadený, alebo ktorý je zriadený, ale ešte nebolo Národnou bankou Slovenska prijaté oznámenie v súlade s § 150b alebo § 150d v tom členskom štáte, v ktorom majú potenciálni investori bydlisko alebo sídlo, a ktoré za žiadnych okolností nepredstavuje ponuku ani umiestnenie u potenciálneho investora vo vzťahu k investovaniu do cenných papierov tohto alternatívneho investičného fondu alebo podfondu alternatívneho investičného fondu.
Kvalifikovaným investorom sa rozumie investor, ktorý investuje aspoň 50 000 eur.

Fondy a ich členenie

Distribúciu cenných papierov alebo majetkových účastí subjektov kolektívneho investovania podľa odseku 2 písm. b) možno vykonávať len pre profesionálnych investorov. Správcovská spoločnosť s povolením podľa § 28a alebo osoba vykonávajúca správu alternatívnych investičných fondov, na ktoré sa vzťahuje výnimka podľa § 31a ods. 1, sú povinné na túto výnimku pri ich ponuke upozorniť. Požaduje sa teda informovanie investorov o tom, že na vytvorenie subjektu kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) sa nevyžaduje povolenie, čím sa zvyšuje ochrana investorov.

Podielové fondy

Správcovská spoločnosť koná pri správe podielového fondu vo vlastnom mene na účet podielového fondu. Explicitne sa uvádza spôsob konania správcovskej spoločnosti za účelom nespochybniteľného vymedzenia postavenia správcovskej spoločnosti a podielových fondov vo vzťahu k tretím osobám a pre jasnejšie vymedzenie práv a povinností v právnych vzťahoch, v ktorých vystupuje podielový fond alebo správcovská spoločnosť pri správe podielového fondu. Vzhľadom na absenciu právnej subjektivity podielového fondu a z toho vyplývajúcu špecifickú úpravu „konania“ podielového fondu v zákone o kolektívnom investovaní vzniká neustála potreba objasňovania vzťahu správcovskej spoločnosti/podielového fondu tretím subjektom (audítori, protistrany pri transakcii a pod.). Spresnenie doterajšej úpravy pomôže lepšie objasniť existujúci stav tretím osobám.
Spresňuje sa doterajšie ustanovenie v nadväznosti na zápis špeciálnych fondov kvalifikovaných investorov do zoznamu dohliadaných subjektov. Povolenie na vytvorenie špeciálneho fondu kvalifikovaných investorov sa nahrádza režimom zápisu a zrušenia zápisu v zozname dohliadaných subjektov.

Správcovská spoločnosť je povinná do desiatich dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia podľa odseku 3 uverejniť toto rozhodnutie, predajný prospekt a kľúčové informácie pre investorov strešného podielového fondu alebo podfondu strešného podielového fondu, ktorý vznikol premenou, a podľa postupu určeného v jeho štatúte na oboznamovanie podielnikov so zmenami tohto štatútu a predajného prospektu informovať podielnikov. To neplatí, ak ide o premenu špeciálneho fondu kvalifikovaných investorov na strešný podielový fond, ktorý bude špeciálnym fondom kvalifikovaných investorov alebo o premenu špeciálneho fondu kvalifikovaných investorov na podfond strešného fondu, ktorý bude špeciálnym fondom kvalifikovaných investorov.

Spoločný prevádzkový poriadok

Zmena spoločného prevádzkového poriadku vyvolaná udelením povolenia podľa § 10 ods. 2, § 84, 121, zápisom špeciálneho fondu kvalifikovaných investorov do zoznamu podľa § 137, udelením predchádzajúceho súhlasu podľa § 163, zmenou obchodného mena, zmenou sídla správcovskej spoločnosti, zmenou obchodného mena, zmenou sídla depozitára si nevyžaduje vydanie rozhodnutia Národnej banky Slovenska, ktorým sa tieto zmeny schvaľujú. Ide o spresnenie doterajšieho znenia s ohľadom na novozavedenú úpravu v § 137, podľa ktorej sa už na spravovanie špeciálneho fondu kvalifikovaných investorov nevyžaduje povolenie, ale stačí zápis do zoznamu dohliadaných subjektov.
Správcovská spoločnosť a depozitár povinní spoločný prevádzkový poriadok vrátane jeho zmien sprístupniť verejnosti na svojom webovom sídle. Správcovská spoločnosť alebo osoby podľa § 58 povinné na žiadosť investora sprístupniť spoločný prevádzkový poriadok vrátane jeho zmien v písomnej forme na každom predajnom mieste. Modifikuje sa tak spôsob sprístupnenia spoločného prevádzkového poriadku. V súčasnosti nie je potrebné mať spoločný prevádzkový poriadok v písomnej forme na predajných miestach alebo v sídle správcovskej spoločnosti. Postačuje fakt, ak bude k dispozícii na webovom sídle správcovskej spoločnosti.

Vydávanie a vyplácanie cenných papierov fondov

Vzhľadom na poznatky z praxe, kedy bol pri niektorých typoch fondov problém s určením rozhodného dňa, sa pripúšťa určenie rozhodného dňa priamo v štatúte fondu, v nadväznosti na typ fondu.

Správcovská spoločnosť je povinná určiť rozhodujúci deň na určenie hodnoty podielu v štatúte podielového fondu, pričom pri
 • štandardnom fonde musí byť rozhodujúci deň na určenie hodnoty podielu určený na deň, ktorý je skorší ako deň, ktorý nasleduje po treťom pracovnom dni od doručenia žiadosti o vydanie podielového listu a uhradenia aktuálnej ceny podielového listu,
 • verejnom špeciálnom fonde musí byť rozhodujúci deň určený na deň, ktorý je skorší ako deň, ktorý nasleduje po mesiaci od doručenia žiadosti o vydanie podielového listu a uhradenia aktuálnej ceny podielového listu,
 • verejnom špeciálnom fonde nehnuteľností musí byť rozhodujúci deň určený na deň, ktorý je skorší ako deň, ktorý nasleduje po treťom mesiaci od doručenia žiadosti o vydanie podielového listu a uhradenia aktuálnej ceny podielového listu,
 • špeciálnom fonde kvalifikovaných investorov musí byť rozhodujúci deň určený na deň, ktorý je skorší ako deň, ktorý nasleduje po dvanástom mesiaci od doručenia žiadosti o vydanie podielového listu a uhradenia aktuálnej ceny podielového listu.
Vypúšťajú sa nadbytočné vety vzhľadom na možnosť určiť rozhodný deň v štatúte fondu s ohľadom na typ fondu a frekvenciu oceňovania aktív fondu.

Žiadosť o vydanie podielových listov musí byť v písomnej forme, ak štatút neurčuje inak. Správcovská spoločnosť môže najdlhšie tri mesiace odo dňa začatia vydávania podielových listov určovať aktuálnu cenu podielového listu ako súčin počtu podielov vyznačených na podielovom liste a počiatočnej hodnoty podielu.

Podielový list nesmie byť vydaný pred úplným uhradením aktuálnej ceny podielového listu; tým nie je dotknutá možnosť vydania podielových listov ako spôsobu vyplatenia výnosov podielnikom, ak je to v súlade so štatútom. Správcovská spoločnosť je oprávnená určiť investorovi, ktorý podal žiadosť o vydanie podielového listu, lehotu, do ktorej je povinný uhradiť aktuálnu cenu podielového listu, a lehotu, do ktorej je povinný uhradiť poplatok podľa odseku 5. Tieto lehoty nesmú byť kratšie ako tri pracovné dni po rozhodujúcom dni na určenie hodnoty podielu určenom v štatúte podielového fondu.
Predajná cena podielového listu sa nesmie uhrádzať inak ako peňažným plnením na bežný účet vedený pre otvorený podielový fond, ak § 136 neustanovuje inak. Správcovská spoločnosť je povinná ustanoviť vo vnútorných aktoch riadenia postupy, ak nedokáže identifikovať platbu, ktorá je uhradením aktuálnej ceny podielového listu. V čase od uhradenia aktuálnej ceny podielového listu do vydania podielového listu je správcovská spoločnosť oprávnená držať platbu na účte podľa prvej vety, alebo na osobitnom účte nepriradených platieb (ďalej len „zberný účet“).
 

Spresňuje sa postup pri vyplácaní podielových listov. S ohľadom na ochranu podielnikov sa ustanovuje, že podielový list sa vyplatí z majetku v otvorenom fonde za aktuálnu cenu platnú pre deň doručenia žiadosti o vyplatenie podielového listu.

Ak podielnik požiadal o vyplatenie podielového listu, správcovská spoločnosť je povinná vyplatiť podielnikovi podielový list s použitím peňažných prostriedkov z majetku v tomto otvorenom podielovom fonde za aktuálnu cenu podielového listu platnú pre deň doručenia žiadosti o vyplatenie; tým nie je dotknuté právo správcovskej spoločnosti v predajnom prospekte alebo v štatúte podielového fondu určiť hodinu, do ktorej sa žiadosť o vyplatenie podielového listu považuje za prijatú v príslušný deň, ak ju správcovská spoločnosť určuje. Správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť, že žiadosť o vyplatenie podielového listu v otvorenom podielovom fonde je možné doručiť každý pracovný deň. Správcovská spoločnosť určí v štatúte otvoreného podielového fondu rozhodujúci deň pre určovanie aktuálnej hodnoty podielu v súlade s lehotami podľa odseku 1.

Pozastavenie vydávania, vyplácania a odkupovania cenných papierov fondov

Správcovská spoločnosť je počas pozastavenia vyplácania podielových listov podľa odseku 1 povinná aspoň raz za sedem kalendárnych dní informovať Národnú banku Slovenska o opatreniach prijatých na obnovenie vyplácania podielových listov. To neplatí pri pozastavení vyplácania podielových listov verejného špeciálneho fondu nehnuteľností, kedy je správcovská spoločnosť spravujúca tento fond povinná informovať Národnú banku Slovenska o opatreniach prijatých na obnovenie vyplácania podielových listov aspoň raz za 14 kalendárnych dní, ak Národná banka Slovenska neurčí inú lehotu. Účel notifikačnej povinnosti voči Národnej banke Slovenska môže byť naplnený len v prípade aktuálnych informácií. Pri špeciálnom fonde nehnuteľností je s ohľadom na skladbu portfólia dôvodný predpoklad, že požadované informácie sa nebudú meniť v zákonom požadovaných lehotách. Umožňuje sa tak Národnej banke Slovenska určiť fondu aj dlhšiu lehotu na splnenie povinnosti, čo umožní zohľadnenie prípadnej špecifickej situácie fondu.

Uzavretý fond

Upresňuje sa doterajšie ustanovenie s ohľadom na zrušenie zápisov v zozname dohliadaných subjektov.

Zrušenie podielového fondu

Rozširujú sa možnosti zrušenia podielového fondu, a to o zrušenie podielového fondu zrušením zápisu v zozname dohliadaných subjektov. K zrušeniu podielového fondu môže dôjsť len na základe rozhodnutia Národnej banky Slovenska o odobratí povolenia na vytvorenie a spravovanie podielového fondu alebo o zrušení zápisu špeciálneho fondu kvalifikovaných investorov v zozname podľa § 137, na základe predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. l) alebo ak povolenie na vytvorenie a spravovanie podielového fondu zaniklo alebo zápis v zozname podľa § 137 bol zrušený, vrátane zániku povolenia alebo zrušenia zápisu v zozname podľa § 137 z dôvodu uplynutia doby, na ktorú bol otvorený podielový fond vytvorený.

K zrušeniu podfondu strešného podielového fondu dôjde len ak povolenie na vytvorenie a spravovanie strešného podielového fondu zaniklo alebo zápis v zozname podľa § 137 bol zrušený vrátane zániku povolenia alebo zrušenia zápisu v zozname podľa § 137 z dôvodu uplynutia doby, na ktorú bol strešný podielový fond vytvorený.

Správcovská spoločnosť je povinná okamžite skončiť vydávanie podielových listov, vyplácanie podielových listov a uzavrieť hospodárenie s majetkom v podielovom fonde aj v prípade, ak došlo k zrušeniu záznamu v zozname dohliadaných subjektov.

Povolenie na vytváranie a spravovanie alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov

Spresňuje sa doterajšie znenie, keďže riadenie investícií nie je funkcia. Pojem osoby je širším pojmom, pričom zahŕňa aj akcionárov.Znenie niektorých paragrafov sa tiež spresňuje z dôvodu, že povolenie podľa § 137 sa nahrádza zápisom do zoznamu dohliadaných subjektov.

Registrácia správcov

Upravuje sa postup v prípade, ak subjekty pôsobiace na základe výnimky podľa § 31a ods. 1 (tzv. podlimitní správcovia alternatívnych investičných fondov) prekročia stanovené limity podľa § 31a ods. 1 písm. a) a b), kedy vzniká povinnosť podať žiadosť o udelenie povolenia podľa § 28a, alebo zabezpečiť neprekračovanie stanovených limitov.
Ak právnická osoba spravujúca alternatívne investičné fondy, na ktorú sa vzťahuje výnimka podľa § 31a ods. 1, presiahne limity podľa § 31a ods. 1, je povinná podať žiadosť o udelenie povolenia podľa § 28a do 30 dní potom, čo sa dozvie alebo mohla dozvedieť o presiahnutí týchto limitov; to sa nevzťahuje na právnickú osobu, ktorá v tej istej lehote zabezpečí, aby limity podľa § 31a ods. 1 nepresahovala.
Ak bola podaná žiadosť podľa odseku 1, je právnická osoba podľa odseku 1 oprávnená presahovať limity podľa § 31a ods. 1, a to do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Národnej banky Slovenska o udelení povolenia podľa § 28a. Ak Národná banka Slovenska neudelí povolenie podľa odseku 1, právnická osoba podľa odseku 1 je povinná do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Národnej banky Slovenska o zamietnutí žiadosti podľa odseku 1 zabezpečiť, aby limity podľa § 31a ods. 1 nepresahovala.

Vedenie účtovníctva

Správcovská spoločnosť zostavuje okrem účtovnej závierky aj priebežnú súvahu a priebežný výkaz ziskov a strát k poslednému dňu účtovného štvrťroka. Upravuje sa zostavovanie priebežných súvahy a priebežného výkazu ziskov a strát k poslednému dňu účtovného štvrťroka, ku ktorým sa nevyhotovujú poznámky.

Základné imanie a primeranosť vlastných zdrojov správcovskej spoločnosti

Správcovská spoločnosť je povinná dodržiavať primeranosť vlastných zdrojov. Vlastné zdroje správcovskej spoločnosti sú primerané podľa tohto zákona, ak nie sú nižšie ako suma podľa osobitného predpisu. Ide o transpozíciu článkov 60 a 61 smernice (EÚ) 2019/2034.Tento bod zákona nadobúda účinnosť už od 26. 6. 2021.

Zverenie činnosti a funkcií pri správe fondov

Upresňuje sa rozsah činností, ktoré môže správcovská spoločnosť zveriť inej osobe.

Vykonávanie činnosti správcovskou spoločnosťou s povolením podľa § 28 v inom členskom štáte prostredníctvom zriadenia pobočky

V nadväznosti na transpozíciu Článku 1, bodu 1 smernice (EÚ) 2019/1160 sa dopĺňajú nové odseky do § 61 zákona o kolektívnom investovaní:
Nový odsek 8 a 9 znie:
 • Ak by v dôsledku plánovanej zmeny podľa odseku 7 správcovská spoločnosť prestala spĺňať podmienky podľa tohto zákona, Národná banka Slovenska do pätnástich pracovných dní od doručenia všetkých informácií uvedených v odseku 7 oznámi správcovskej spoločnosti, že takúto zmenu nesmie vykonať, pričom Národná banka Slovenska informuje o takejto skutočnosti príslušný orgán dohľadu hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti.
 • Ak sa zmena uvedená v odseku 7 vykoná po zaslaní informácií v súlade s odsekom 10, a ak v dôsledku tejto zmeny správcovská spoločnosť prestala spĺňať podmienky podľa tohto zákona, Národná banka Slovenska prijme všetky primerané opatrenia v súlade s § 195, 202 a 207 a bez zbytočného odkladu informuje o prijatých opatreniach príslušný orgán dohľadu hostiteľského členského štátu správcovskej spoločnosti.

Vytváranie a spravovanie európskych alternatívnych investičných fondov správcovskou spoločnosťou

Určuje sa 15 dňová lehota, v rámci ktorej majú príslušné orgány domovského členského štátu správcu AIF možnosť zamietnuť plánované zmeny zo strany správcu fondu, resp. oznámiť správcovi fondu, že plánované zmeny nesmie vykonať. Pokiaľ by sa plánovaná, alebo aj neplánovaná, zmena uskutočnila a správca fondu by sa následne dostal do rozporu so zákonnými ustanoveniami, orgán dohľadu domovského členského štátu správcu AIF prijme všetky náležité opatrenia a bez zbytočného odkladu o tom informuje orgánu dohľadu hostiteľského členského štátu správcu AIF. Ide o transpozíciu Článku 2, bodu 5 smernice (EÚ) 2019/1160.

Zrušenie samosprávneho investičného fondu likvidáciou

Upravuje sa zrušenie samosprávneho investičného fondu likvidáciou, aj s ohľadom na zrušenie zápisu v zozname dohliadaných subjektov. K zrušeniu samosprávneho investičného fondu likvidáciou môže dôjsť na základe rozhodnutia Národnej banky Slovenska o odobratí povolenia na vytvorenie samosprávneho investičného fondu alebo rozhodnutia Národnej banky Slovenska o zrušení zápisu samosprávneho investičného fondu v zozname podľa § 137, na základe predchádzajúceho súhlasu podľa

§ 163 ods. 1 písm. l) alebo ak povolenie na vytvorenie samosprávneho investičného fondu zaniklo alebo zápis v zozname podľa § 137 bol zrušený vrátane zániku povolenia alebo zrušenia zápisu v zozname podľa § 137 uplynutím doby, na ktorú bol fond vytvorený.

Depozitárska úschova

Umožňuje sa, aby depozitár viedol pre každý fond alebo podfond aj tzv. zberný účet na účely postupu podľa § 13 ods. 6. Pri nadobúdaní aktív do majetku vo fonde alebo do majetku v podfonde majú predávajúci (prevodcovia) aktív často

požiadavku na vysporiadanie transakcie prostredníctvom dočasného vloženia odplaty do notárskej úschovy. V aplikačnej praxi sa uplatňoval nejednotný názor, či je možné vysporiadať transakciu aj cez notársku úschovu, a to vzhľadom na doterajšiu zákonnú požiadavku na vedenie peňažných prostriedkov len na účte vedenom v mene fondu, správcovskej spoločnosti alebo depozitára konajúceho v mene fondu. V prípade notárskej úschovy totiž peňažné prostriedky dočasne vedené na účte vedenom v mene notára. Za účelom reflektovania požiadaviek, ktoré vzišli v aplikačnej praxi, sa zavádza možnosť vysporiadania odplaty za nadobudnutie aktív do majetku vo fonde alebo do majetku v podfonde aj prostredníctvom vloženia odplaty do notárskej úschovy súhlasom depozitára fondu.

Vytvorenie štandardného fondu

Spresňuje sa doterajšie znenie zákona, keďže v praxi nebolo jasné, ktorým okamihom je doručená žiadosť kompletná.

Zloženie majetku vo verejných špeciálnych fondoch

Umožňuje sa použitie majetku vo verejnom špeciálnom fonde nehnuteľností na splatenie príspevku do kapitálových fondov realitnej spoločnosti, avšak len v prípade, ak je verejný špeciálny fond jediným akcionárom realitnej spoločnosti, a to z dôvodu pravidiel pre rozpúšťanie kapitálových fondov, ktoré pripúštajú rozpúšťanie kapitálových fondov okrem pomerného spôsobu aj rozpúšťanie kapitálových fondov na základe dohody, čo nie je žiadúce.

Do majetku vo verejnom špeciálnom fonde nehnuteľností alebo do majetku realitnej spoločnosti možno nadobudnúť nehnuteľnosť, ku ktorej je zriadené záložné právo, len s predchádzajúcim súhlasom depozitára. K nehnuteľnosti v majetku vo verejnom špeciálnom fonde nehnuteľností alebo k nehnuteľnosti v majetku realitnej spoločnosti možno zriadiť záložné právo len s predchádzajúcim súhlasom depozitára a na účely zabezpečenia úveru v prospech majetku vo verejnom špeciálnom fonde nehnuteľností alebo úveru v prospech realitnej spoločnosti alebo na zabezpečenie úveru tretej osoby, ktorého účelom je poskytnutie peňažných prostriedkov na úhradu odplaty za prevod vlastníckeho práva k takejto nehnuteľnosti na tretiu osobu. Zriadenie záložného práva k nehnuteľnosti v majetku vo verejnom špeciálnom fonde nehnuteľností alebo k nehnuteľnosti v majetku realitnej spoločnosti na účely zabezpečenia iného úveru ako podľa druhej vety je možné len pri ekonomickom odôvodnení zriadenia takého záložného práva.
Do majetku vo verejnom špeciálnom fonde nehnuteľností alebo do majetku realitnej spoločnosti možno nadobudnúť nehnuteľnosť, ku ktorej bolo zriadené vecné bremeno, len ak súvisí so správou alebo s využitím dotknutej nehnuteľnosti a s predchádzajúcim súhlasom depozitára. K nehnuteľnosti v majetku vo verejnom špeciálnom fonde nehnuteľností alebo k nehnuteľnosti v majetku realitnej spoločnosti možno zriadiť vecné bremeno len s predchádzajúcim súhlasom depozitára.

Nadobúdanie a predaj nehnuteľností

Ruší sa doterajšie obmedzenie o tom, že do majetku verejného špeciálneho fondu nehnuteľností nemožno nadobudnúť nehnuteľnosti od osôb zo skupiny s úzkymi väzbami, ku ktorej patrí akcionár s kvalifikovanou účasťou na správcovskej spoločnosti. Obmedzenie podľa doterajšej právnej úpravy v podobe nemožnosti nadobudnutia nehnuteľností do majetku verejného špeciálneho fondu nehnuteľností od osôb zo skupiny s úzkymi väzbami, ku ktorej patrí akcionár s kvalifikovanou účasťou na správcovskej spoločnosti, sa nejaví ako účelné a odôvodnené, keďže obmedzenie obdobného charakteru nie je stanovené pri nadobúdaní majetkových účastí v realitných spoločnostiach do majetku verejného špeciálneho fondu nehnuteľností.

Majetkové účasti v realitných spoločnostiach možno do majetku verejného špeciálneho fondu nehnuteľností nadobudnúť od akýchkoľvek osôb. Cieľ doterajšej právnej úpravy, sledujúci transparentné a rentabilné nadobudnutie nehnuteľností do majetku verejného špeciálneho fondu nehnuteľností, je dosiahnutý tým, že na každé nadobudnutie nehnuteľností do majetku verejného špeciálneho fondu sa vyžaduje súhlas depozitára, ako aj tým, že bez ohľadu na typ transakcie a na osobu predávajúceho (prevodcu) musí správcovská spoločnosť konať podľa zásad poctivého obchodného styku, s odbornou starostlivosťou a v záujme podielnikov. Na posilnenie transparentnosti transakcie s osobami zo skupiny s úzkymi väzbami, ku ktorej patrí akcionár s kvalifikovanou účasťou na správcovskej spoločnosti, sa zavádza požiadavka na dve nezávislé ocenenia nehnuteľností.

Za účelom ochrany podielnikov sa doplnila požiadavka na vypracovanie dvoch znaleckých posudkov, pričom cena nehnuteľnosti sa pri jej nadobudnutí do majetku vo verejnom špeciálnom fonde investícií určí podľa znaleckého posudku stanovujúceho nižšiu hodnotu nehnuteľnosti.

Realitná spoločnosť

Rozširujú sa prípustné právne formy realitných spoločností (najmä s.r.o., SE a j.s.a.). Nie je daný dôvod, prečo by slovenská realitná spoločnosť mala mať len právnu formu akciovej spoločnosti, obzvlášť keď zahraničná realitná spoločnosť môže mať akúkoľvek právnu formu.
 
Mení sa ustanovenie upravujúce predmet činnosti realitných spoločností. Pôvodná reštriktívna úprava podľa § 128 ods. 3 zákona neumožňuje realitným spoločnostiam vykonávať iné činnosti, než činnosti nevyhnutné pre výkon činností podľa § 128 ods. 1 a 2 zákona. Aplikačná prax ukázala, že je žiaduce, aby realitné spoločnosti mohli vykonávať aj iné činnosti, a to bez toho, že by museli spĺňať reštriktívne obmedzenie v podobe nevyhnutnosti pre výkon činností podľa § 128 ods. 1 a 2 zákona. Predovšetkým pri výkone činností „správa nehnuteľností“ a „prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb“ sa často vykonávajú aj iné činnosti, ktoré síce nespĺňajú kritérium nevyhnutnosti pre výkon činností podľa § 128 ods. 1 a 2 zákona, ale ide o súvisiace činnosti, akcesorické činnosti a podporné činnosti pre výkon činností podľa § 128 ods. 1 a 2 zákona (napr. upratovacie služby, prenájom hnuteľných vecí, prieskum trhu a verejnej mienky, reklamné a marketingové služby, administratívne služby a pod.).
Ustanovenie § 129 ods. 4 zákona stanovuje pri nadobudnutí majetkovej účasti v realitnej spoločnosti šesťmesačné prechodné obdobie, počas ktorého dôjsť k splneniu podmienok a kvalitatívnych požiadaviek kladených pre realitnú spoločnosť. Rovnaké prechodné šesťmesačné obdobie sa ustanovuje aj vo vzťahu k predmetu činností a vo vzťahu k právnej forme realitných spoločností. Aplikačná prax ukázala, že je žiaduce, aby do majetku v realitnom fonde mohla byť nadobudnutá majetková účasť v akejkoľvek obchodnej spoločnosti (ak táto majetková účasť bude spĺňať kritérium, že je dané úzke prepojenie s trhom nehnuteľností) a aby počas šesťmesačného prechodného obdobia došlo k zosúladeniu so zákonnými požiadavkami na predmety činností a na právnu formu realitných spoločností. Prechodné šesťmesačné obdobie poskytne správcovskej spoločnosti väčšiu flexibilitu pri nadobúdaní majetkových účastí v realitných spoločnostiach.
 

Zavádza sa možnosť účasti realitnej spoločnosti v inej realitnej spoločnosti za predpokladu, že aspoň jedna z týchto spoločností je zahraničnou obchodnou spoločnosťou. Táto zmena reflektuje zosúladenie pôsobenia tuzemských fondov a zahraničných investičných fondov, ktoré môžu maťmajetkové účasti v zahraničných realitných spoločnostiach, pričom iné národné právne úpravy nemusia obsahovať reštrikcie vo vzťahu k účasti týchto realitných spoločností v iných spoločnostiach. Zároveň sa umožňuje pôsobenie tuzemských investičných fondov v zahraničí aj prostredníctvom dcérskej spoločnosti tuzemskej realitnej spoločnosti, pričom daňové povinnosti ostanú zachované voči Slovenskej republike, čo je prínosné z pohľadu ekonomiky daňových povinností nielen pre daňovníka, ale najmä pre štát ako príjemcu dane. Absencia výnimky by tiež znamenala rozpor s princípom harmonizácie pri cezhraničnej distribúcii investičných fondov v podobe neprimeraného daňového zvýhodnenia pre investičné fondy so sídlom v inom členskom štáte, ktoré by neboli na rozdiel od cezhraničného poskytovateľa zaťažené zrážkovou daňou.

V nadväznosti na zmeny v § 129 ods. 1 a 4 sa stanovuje povinnosť zostaviť ročnú účtovnú závierku konsolidovanú s ročnou účtovnou závierkou realitnej spoločnosti podľa odseku 1 písm. d) a ku koncu každého kalendárneho mesiaca súvahu a výkaz ziskov a strát konsolidované so súvahou a výkazom ziskov a strát realitnej spoločnosti podľa odseku 1 písm. d). Údaje zostavované ku koncu každého mesiaca nie sú konsolidovanom účtovnou závierkou.

Pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika pre verejný špeciálny fond nehnuteľností

Upravujú sa podmienky, za ktorých nie je vo verejnom špeciálnom fonde nehnuteľností nutné dodržať limit.Ustanovuje sa prechodné obdobie najviac 3 roky od právoplatnosti rozhodnutia o udelení povolenia na vytvorenie verejného špeciálneho fondu nehnuteľností, počas ktorého sa neuplatňujú investičné limity a obmedzenia pre nadobúdanie alebo prekročenie hodnoty majetkových účastí realitných spoločností do majetku vo verejnom špeciálnom fonde nehnuteľností.
S rovnakým prechodným obdobím pre neuplatňovanie investičných limitov a obmedzení zákon počíta pri nadobúdaní alebo prekročení hodnoty nehnuteľností nadobudnutých do majetku vo verejnom špeciálnom fonde nehnuteľností. Dôvodom zakotvenia prechodného obdobia pre neuplatňovanie investičných limitov a obmedzení pri nadobúdaní alebo prekročení hodnoty nehnuteľností nadobudnutých do majetku vo verejnom špeciálnom fonde nehnuteľností je potreba poskytnutia určitého časového priestoru pre vytvorenie primeraného majetkového portfólia verejného špeciálneho fondu nehnuteľností a následné zosúladenie tohto portfólia s limitmi a obmedzeniami pre majetok vo verejnom špeciálnom fonde nehnuteľností. Nie je daný dôvod, prečo by sa prechodné obdobie malo vzťahovať len na nadobúdanie nehnuteľností, a nie aj na nadobúdanie majetkových účastí v realitných spoločnostiach.

Úvery a pôžičky

Správcovská spoločnosť môže z majetku vo verejnom špeciálnom fonde nehnuteľností poskytnúť pôžičku len realitnej spoločnosti, v ktorej majetkovú účasť. Ak verejný špeciálny fond nehnuteľností nie je jediným akcionárom alebo spoločníkom realitnej spoločnosti, pôžička poskytnutá takejto realitnej spoločnosti z majetku vo verejnom špeciálnom fonde nehnuteľností musí byť zabezpečená. V zmluve o pôžičke musí byť uvedené, že ak sa predá majetková účasť v realitnej spoločnosti, pôžička je splatná do šiestich mesiacov odo dňa zániku majetkovej účasti.
Celková suma všetkých pôžičiek poskytnutých z majetku vo verejnom špeciálnom fonde nehnuteľností jednej realitnej spoločnosti nesmie prekročiť 80% hodnoty všetkých nehnuteľností v majetku tejto realitnej spoločnosti. Ak je verejný špeciálny fond nehnuteľností jediným akcionárom alebo spoločníkom realitnej spoločnosti, celková suma všetkých pôžičiek poskytnutých z majetku vo verejnom špeciálnom fonde nehnuteľností tejto realitnej spoločnosti nesmie prekročiť hodnotu všetkých nehnuteľností v majetku tejto realitnej spoločnosti. Do celkovej sumy všetkých pôžičiek poskytnutých z majetku vo verejnom špeciálnom fonde nehnuteľností jednej realitnej spoločnosti sa započítajú aj pohľadávky verejného špeciálneho fondu nehnuteľností voči tejto realitnej spoločnosti vzniknuté z cenných papierov vydaných touto realitnou spoločnosťou, ktoré verejný špeciálny fond nehnuteľností v majetku. Do celkovej sumy všetkých pôžičiek poskytnutých z majetku vo verejnom špeciálnom fonde nehnuteľností jednej realitnej spoločnosti sa nezapočítajú pohľadávky, ktoré vzniknú verejnému špeciálnemu fondu nehnuteľností voči tejto realitnej spoločnosti z dôvodu nároku verejného špeciálneho fondu nehnuteľností ako akcionára na poskytnutie plnenia pri znížení základného imania tejto realitnej spoločnosti.
Celková suma všetkých úverov a pôžičiek prijatých správcovskou spoločnosťou spravujúcou verejný špeciálny fond nehnuteľností do majetku vo verejnom špeciálnom fonde nehnuteľností nesmie presiahnuť 50 % hodnoty majetku vo verejnom špeciálnom fonde nehnuteľností. Do tohto limitu sa nezahŕňajú úvery a pôžičky, ktoré poskytla správcovskej spoločnosti spravujúcej verejný špeciálny fond nehnuteľností realitná spoločnosť v prospech majetku vo verejnom špeciálnom fonde nehnuteľností, ktorý v realitnej spoločnosti majetkovú účasť, pričom takáto realitná spoločnosť nesmie byť financovaná zo zdrojov od tretích osôb.
Limity podľa odsekov 5 a 6 sa nepoužijú počas troch mesiacov od nadobudnutia majetkovej účasti v realitnej spoločnosti do majetku vo verejnom špeciálnom fonde nehnuteľností, ak je úver, pôžička, hypotekárny úver alebo úver obdobného charakteru prijatý realitnou spoločnosťou. Ak nedôjde k zosúladeniu limitov podľa prvej vety do troch mesiacov od nadobudnutia majetkovej účasti v realitnej spoločnosti do majetku verejného špeciálneho fondu nehnuteľností, správcovská spoločnosť je povinná predať majetkovú účasť v realitnej spoločnosti z majetku verejného špeciálneho fondu nehnuteľností do šiestich mesiacov od uplynutia tejto lehoty.

Špeciálne fondy kvalifikovaných investorov

Zavádza sa povinnosť upozorniť investorov pri ponuke a propagácii distribúcie cenných papierov špeciálneho fondu kvalifikovaných investorov na skutočnosť, že takéto cenné papiere možno ponúkať len profesionálnym investorom a kvalifikovaným investorom. Zároveň sa ustanovuje, že odo dňa zápisu do zoznamu dohliadaných subjektov sa považuje predložený štatút za zostavený v súlade s týmto zákonom.
 
Rozširujú sa zákonné možnosti úhrady predajnej ceny podielových listov o nepeňažné plnenie pri fondoch kvalifikovaných investorov. Cieľom je zjednodušenie procesu vydávania podielových listov na strane podielového fondu kvalifikovaných investorov, ktoré nahradí konštrukt kúpy aktíva od potenciálneho investora a následného vydania podielových listov za prijatú kúpnu cenu. Nepeňažné plnenie slúžiace ako úhrada predajnej ceny podielových listov by sa oceňovalo rovnakým spôsobom, ako sa oceňujú aktíva pred ich nadobudnutím do majetku vo fonde.
Na vytvorenie špeciálneho fondu kvalifikovaných investorov sa nebude vyžadovať povolenie, ale len zápis v zozname dohliadaných subjektov. Ustanovujú sa podrobnosti žiadosti o zápis aj podmienky zápisu a zrušenia zápisu v zozname dohliadaných subjektov.

Notifikačný postup

Oznámenie obsahuje aj údaje vrátane adresy, ktoré sú potrebné na fakturáciu alebo na oznamovanie akýchkoľvek príslušných regulačných poplatkov alebo výdavkov zo strany príslušných orgánov dohľadu hostiteľského členského štátu, a informácie o opatreniach na vykonávanie úloh uvedených v § 141 ods. 5.

Povinnosti správcovskej spoločnosti pri distribúcii cenných papierov štandardného fondu na území hostiteľského členského štátu

Správcovská spoločnosť je povinná písomne informovať Národnú banku Slovenska a príslušný orgán dohľadu hostiteľského členského štátu štandardného fondu o zmenách v spôsoboch distribúcie cenných papierov na území hostiteľského členského štátu štandardného fondu uvedených v oznámení podľa § 139 ods. 1 alebo o zmene týkajúcej sa jednotlivých emisií cenných papierov štandardného fondu, ktoré predmetom distribúcie, najmenej jeden mesiac pred ich uskutočnením.
Ak by v dôsledku plánovanej zmeny podľa odseku 4 prestalo byť spravovanie štandardného fondu správcovskou spoločnosťou v súlade s týmto zákonom, Národná banka Slovenska do 15 pracovných dní od doručenia všetkých informácií uvedených v odseku 4 oznámi správcovskej spoločnosti, že takúto zmenu nesmie vykonať. Národná banka Slovenska informuje o tejto skutočnosti príslušný orgán dohľadu hostiteľského členského štátu štandardného fondu.
Ak sa zmena uvedená v odseku 4 vykoná po doručení informácií v súlade s odsekom 3 a ak v dôsledku tejto zmeny prestane byť spravovanie štandardného fondu správcovskou spoločnosťou v súlade s týmto zákonom, Národná banka Slovenska prijme všetky potrebné opatrenia podľa § 195 a 202, a ak je to nevyhnutné, aj zákaz distribúcie cenných papierov štandardného fondu a bez zbytočného odkladu o tom informuje príslušný orgán dohľadu hostiteľského členského štátu štandardného fondu.
Pri distribúcii cenných papierov štandardného fondu na území hostiteľského členského štátu je správcovská spoločnosť povinná v súlade s príslušnými právnymi predpismi tohto hostiteľského členského štátu prijať nevyhnutné opatrenia, aby sa investorom štandardného fondu zabezpečilo na území tohto hostiteľského členského štátu
 • spracovávanie pokynov na vydávanie, vyplatenie a odkúpenie cenných papierov štandardného fondu a vykonávanie iných platieb v prospech investorov štandardného fondu v súlade s podmienkami ustanovenými v kľúčových informáciách pre investorov, predajnom prospekte, ročnej správe a polročnej správe,
 • poskytovanie informácií o tom, ako možno zadať pokyny uvedené v písmene a) a ako sa vyplácajú výnosy z vyplatenia alebo odkúpenia cenných papierov štandardného fondu,
 • uľahčenie prístupu k informáciám, postupom a mechanizmom vybavovania sťažností investorov týkajúcich sa uplatňovania práv investorov vyplývajúcich z investície do štandardného fondu, ktorý sa distribuovať v hostiteľskom členskom štáte štandardného fondu,
 • sprístupnenie informácií a dokumentov podľa § 152 a § 161 ods. 1 za podmienok ustanovených v tomto paragrafe, a to na účely kontroly a získania kópií týchto dokumentov,
 • poskytovanie informácií v súvislosti so zabezpečovaním činností podľa písmen a) až d) na trvanlivom médiu a
 • vykonávanie činnosti kontaktného miesta pre komunikáciu s príslušnými orgánmi dohľadu hostiteľského členského štátu štandardného fondu.
Správcovská spoločnosť je povinná sprístupniť informácie o opatreniach na zabezpečenie plnenia povinností podľa odseku 5
 • v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov hostiteľského členského štátu, v ktorom sa cenné papiere štandardného fondu distribuujú, alebo v jazyku schválenom príslušným orgánom dohľadu tohto hostiteľského členského štátu,
 • samostatne, alebo prostredníctvom tretej osoby, na ktorú sa vzťahuje dohľad a právne predpisy, ktoré upravujú činnosti, ktoré sa majú vykonávať, alebo obidvoma spôsobmi.
Ak sa činnosti podľa odseku 5 vykonávajú prostredníctvom tretej osoby, musí byť jej určenie zabezpečené písomnou zmluvou, v ktorej sa uvedie, ktoré z činností uvedených v odseku 5 nemá vykonávať štandardný fond, a uvedie sa povinnosť štandardného fondu poskytnúť tretej osobe všetky potrebné informácie a dokumenty.
Správcovská spoločnosť, ktorá distribuuje cenné papiere ňou spravovaného štandardného fondu na území iného členského štátu, môže odvolať oznámenie podľa §139 ods. 1, ktoré sa môže týkať všetkých emisií cenných papierov štandardného fondu alebo jednotlivých emisií cenných papierov štandardného fondu, ktoré sú predmetom distribúcie, ak sú splnené tieto podmienky:
 • bola predložená paušálna ponuka na vyplatenie alebo odkúpenie cenných papierov investorov v tomto členskom štáte bez akýchkoľvek poplatkov alebo zrážok, ktorá je sprístupnená verejnosti počas najmenej 30 pracovných dní a je priamo alebo prostredníctvom oprávnených osôb adresovaná jednotlivo všetkým investorom v tomto členskom štáte, ktorých totožnosť je známa,
 • bol zverejnený úmysel správcovskej spoločnosti štandardného fondu ukončiť distribúciu takýchto cenných papierov v tomto členskom štáte prostredníctvom prostriedkov zverejnenia vrátane elektronických prostriedkov, ktoré sa bežne používajú pri distribúcii štandardných fondov a ktoré vhodné pre typického investora štandardného fondu,
 • boli ukončené alebo zmenené všetky zmluvy s účinnosťou odo dňa odvolania oznámenia podľa § 139 ods. 1 s osobami oprávnenými na distribúciu štandardného fondu v danom členskom štáte s cieľom zabrániť akejkoľvek novej alebo ďalšej priamej ponuke alebo nepriamej ponuke alebo umiestňovaniu cenných papierov štandardného fondu.

Informácie podľa odseku 1 písm. a) a b) musia zrozumiteľným spôsobom popisovať dôsledky pre investorov, ak neprijmú ponuku na vyplatenie alebo odkúpenie cenných papierov štandardného fondu.

Informácie uvedené v odseku 1 písm. a) a b) sa poskytujú v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov hostiteľského členského štátu, v ktorom sa cenné papiere štandardného fondu distribuujú, alebo v jazyku schválenom príslušným orgánom dohľadu tohto hostiteľského členského štátu. Odo dňa odvolania oznámenia podľa § 139 ods. 1 správcovská spoločnosť ukončí predkladanie nových alebo ďalších priamych ponúk alebo nepriamych ponúk alebo umiestňovanie cenných papierov štandardného fondu, ktoré boli predmetom odvolania oznámenia podľa odseku 1 v tomto členskom štáte.

Správcovská spoločnosť podľa odseku 1 predloží Národnej banke Slovenska oznámenie obsahujúce informácie uvedené v odseku 1.
Národná banka Slovenska overí, či oznámenie, ktoré predložila správcovská spoločnosť podľa odseku 4, je úplné. Národná banka Slovenska najneskôr do 15 pracovných dní po doručení úplného oznámenia zašle toto oznámenie príslušným orgánom dohľadu hostiteľského členského štátu určeným v tomto oznámení a Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy). O zaslaní oznámenia podľa druhej vety Národná banka Slovenska bezodkladne informuje správcovskú spoločnosť.
Správcovská spoločnosť je povinná poskytovať investorom štandardného fondu na území hostiteľského členského štátu, ktorým v ňom zostali investície, informácie podľa príslušných právnych predpisov tohto hostiteľského členského štátu obdobné ako podľa § 141, § 152 až 159 a § 160.
Národná banka Slovenska zašle príslušným orgánom dohľadu hostiteľského členského štátu informácie o všetkých zmenách dokumentov uvedených v § 139 ods. 2.
Správcovská spoločnosť je povinná vyhovieť žiadosti príslušného orgánu dohľadu jej hostiteľského členského štátu o predkladanie pravidelných hlásení o jej činnosti na svojom území na štatistické účely alebo informácií, výkazov alebo správ nevyhnutných na sledovanie súladu jej činnosti s ustanoveniami príslušných právnych predpisov hostiteľského členského štátu vzťahujúcej sa na distribúciu cenných papierov na území tohto hostiteľského členského štátu.

Povinnosti európskeho štandardného fondu pri distribúcii jeho cenných papierov na území Slovenskej republiky

Ustanovuje sa povinnosť pre európsky štandardný fond informovať Národnú banku Slovenska o zmenách v zavedených opatreniach na základe notifikácie alebo o zmene týkajúcej sa triedy cenných papierov, a to najmenej jeden mesiac pred ich uskutočnením.
 
Ustanovuje sa spôsob určenia akceptovaného jazyka na predkladanie príslušných dokumentov Národnej banke Slovenska. Ustanovuje sa povinnosť prijať nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie vymedzených úloh vo vzťahu k investorom a na sprístupňovanie požadovaných informácií.
 

Distribúcia cenných papierov

Spresňuje sa, že pri distribúcii cenných papierov alebo majetkových účastí zahraničných alternatívnych investičných fondov kvalifikovaným investorom sa vzťahuje § 150.
 
V rámci predmarketingovej fázy, kedy si správca fondu robí prieskum záujmu o daný fond medzi potenciálnymi investormi, sa ustanovilo, že investori majú mať k dispozícii všetky dokumenty potrebné pre prijatie investičného rozhodnutia. Zároveň v predmarketingovej fáze sa neumožňuje, aby investori upisovali podiely vo fonde, ktorý sa distribuovať v hostiteľskej krajine, avšak pripúšťa sa, že podiely vo fonde môžu investori upísať po ukončení predmarketingových činností, takže nie je potrebné oslovovať potenciálnych investorov v tom istom prípade opakovane. Zároveň sa ustanovuje, že predmarketingovú činnosť na území hostiteľskej krajiny môže vykonávať len subjekt, ktorý disponuje povolením na poskytovanie investičných služieb, a teda predmarketingové aktivity môže vykonávať aj obchodník s cennými papiermi, správcovská spoločnosť, úverová inštitúcia, správca alternatívneho investičného fondu a taktiež aj viazaný sprostredkovateľ.
 
Spresňujú sa doterajšie ustanovenia zákona s ohľadom na cieľ transponovaných ustanovení smernice CBDF. S cieľom zabezpečiť jednotné zaobchádzanie s neprofesionálnymi investormi bolo potrebné, aby sa požiadavky týkajúce sa opatrení uplatňovali aj na správcov alternatívnych investičných fondov, ak im iné členské štáty povolia distribúciu AIFs pre neprofesionálnych investorov. Pri cezhraničnej distribúcii fondov (potenciálnym) investorom je tak rovnako dôležitá ochrana investorov, a zabezpečenie všetkých potrebných informácií, ktoré potrebné na prijatie investičného rozhodnutia. Za týmto účelom sa ustanovuje, že informácie pre investorov správca fondu poskytovať (potenciálnym) investorom prostredníctvom vhodných opatrení, ktoré budú k dispozícii neprofesionálnym investorom. Keďže fyzická prítomnosť v hostiteľskom členskom štáte sa od správcu fondu nepožaduje, postačí, aby uvedené opatrenia boli schopné poskytovať investorom požadované informácie pod opatreniami, prostredníctvom ktorých správca fondu poskytovať (potenciálnym) neprofesionálnym investorom informácie potrebné na prijatie investičného rozhodnutia treba rozumieť rôzne elektronické distribučné prostriedky, najčastejšie v podobe informácií zverejnených prostredníctvom webovej stránky správcu fondu. Takáto web stránka zároveň slúžiť ako kontaktné miesto pre komunikáciu s príslušnými orgánmi dohľadu. Z pohľadu správcu fondu pre každý hostiteľský členský štát, v ktorom sa uvádza na trh a distribuuje určitý fond, je potrebné poskytovať investorom informácie v jazyku, ktorému (potenciálni) neprofesionálni investori rozumejú.
 
Určuje sa právomoc orgánom dohľadu domovského členského štátu v rámci 15 dní zakázať zmeny navrhované zo strany správcovskej spoločnosti, ktorá spravuje príslušný alternatívny alebo európsky alternatívny investičný fond.
 

Správcovi alternatívneho investičného fondu, ktorý začal uvádzať na trh na základe oznámenia príslušnému regulačnému orgánu, sa umožňuje, aby mohol odvolať toto oznámenie, v dôsledku čoho mu zanikajú povinnosti vyplývajúce z uvádzanie fondu na určitom trhu a distribúcie takéhoto fondu v hostiteľskej krajine. Ustanovuje sa povinnosť správcovi AIF zverejniť svoj úmysel ukončiť aktivity spojené s uvádzaním fondu na trh, čím správcovi AIF zaniká právo na predkladanie priamych čin nepriamych ponúk na kúpu alebo umiestnenie daného fondu. Zverejnením úmyslu ukončiť aktivity spojené s uvádzaním fondu na trh zároveň zanikajú akékoľvek zmluvné dojednania o distribúcii daného fondu s tretími stranami (finančnými sprostredkovateľmi, viazanými agentami, a i.). Paušálna ponuka sa predkladá bez akýchkoľvek poplatkov alebo zrážok, tým nie dotknuté ustanovenia daňových predpisov o zrážkovej dani; pod pojmom zrážka sa na účely tohto odseku nemyslí zrážková daň, ale akákoľvek osobitná zrážka z obnosu finančných prostriedkov, ktorý má byť vyplatený investorovi v tomto prípade.

Prechodné ustanovenia

Keďže špeciálne fondy kvalifikovaných investorov sa podľa doterajšej úpravy zriaďovali na základe povolenia a podľa novej úpravy sa len zapíšu do zoznamu, je potrebné zákonom upraviť, že takéto fondy sa taktiež považujú za zapísané do zoznamu podľa osobitného predpisu. Zároveň sa ustanovuje, že konania o vydanie povolenia podľa § 137 sa dokončia zápisom žiadateľa do zoznamu registrovaných subjektov podľa nového znenia § 137 účinného od 2. augusta 2020, teda začaté konania nebudú zastavené.

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

kolektívne investovanierok 2021spravodajstvo

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Ako investovať

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

marec

22mar8:30Zmeny v zákone o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Stavebníctvo

22mar8:30Zmeny v zákone o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Stavebníctvo

22mar8:30Zmeny v zákone o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Stavebníctvo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X