Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Ako zriadiť chránenú dielňu

Ilustračné foto: FreeDigitalPhotos.net
25. mája 2015 Zdroj Podnikam.SK Tlačiť

O aké príspevky a za akých podmienok môžete žiadať? Aké sú nevyhnutné organizačné a administratívne úkony? A ako založiť chránenú dielňu správne a efektívne?

ÚPSVaR poskytuje na zamestnanie ŤZP niekoľko rôznych príspevkov

Chránené dielne poskytujú rovnosť príležitostí pre občanov so zdravotným postihnutím na trhu práce. Osoby so zdravotným znevýhodnením tvoria početne významnú skupinu občanov Slovenskej republiky, pričom na základe štatistických údajov sa jedná približne o 10 % obyvateľov SR. V rámci Európskej únie sa uvedené percento pohybuje v rozmedzí 10 až 15 % populácie jednotlivých krajín EÚ.

Forma zamestnania osôb so zdravotným znevýhodnením sa nemusí stotožňovať s bežnými formami zamestnania; pracovnú dobu a tempo práce je nutné individuálne prispôsobiť možnostiam daného jednotlivca.

Jedným z nástrojov sociálnej politiky na Slovensku je vytváranie chránených dielní (CHD) a chránených pracovísk (CHP).  K zmene v rozlíšení CHD a CHP došlo po prijatí Zákona č. 96/2013 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.

Za chránené pracovisko sa považuje také pracovisko, kde je zamestnaná jedna osoba so zdravotným postihnutím, zatiaľ čo z osôb zamestnaných v chránenej dielni musí byť najmenej 50 % zamestnancov so zdravotným postihnutím, pričom ide o viac ako jedného zamestnanca.

Pracovné podmienky vrátane nárokov na pracovný výkon sú na týchto pracoviskách prispôsobené zdravotnému stavu občanov so zdravotným postihnutím, avšak chránené pracovisko môže byť zriadené aj v domácnosti občana so zdravotným postihnutím.

Ako založiť chránenú dielňu

Záujemca (zamestnávateľ) o zriadenie chránenej dielne požiada o jej zriadenie vyplnením tlačiva Žiadosť o priznanie postavenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska.

Tlačivá sú k dispozícii na internetovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny: http://www.upsvar.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-na-trhu-prace/podpora-zamestnavania-obcanov-so-zdravotnym-postihnutim.html?page_id=13317.

Čo môžete žiadať

Chránená dielňa má viaceré možnosti príspevkov. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny zo zákona poskytuje niekoľko príspevkov na zamestnávanie zdravotne postihnutých občanov, a to:

 • Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska (príspevok na chránenú dielňu / chránené pracovisko má určité podmienky)

Podľa §55 Zákona o službách zamestnanosti  » je určený zamestnávateľom, ktorí vytvoria pracovné miesto pre zdravotne postihnutého občana. Ten musí byť vedený v evidencii úradu práce minimálne jeden mesiac a o príspevok musí zamestnávateľ písomne požiadať.» Výška príspevku sa líši v závislosti od miery evidovanej nezamestnanosti v príslušnom okrese (podrobnosti tu)

 • Príspevok na činnosť pracovného asistenta

Podľa §59 Zákona o službách zamestnanosti»  môže byť poskytnutý len v prípade, že z druhu zdravotného postihnutia a z vykonávanej pracovnej činnosti zamestnanca vyplýva potreba pracovného asistenta.

 • Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancovPodľa §60 Zákona o službách zamestnanosti  »  prevádzkové náklady, na úhradu ktorých je tento príspevok poskytovaný sú vymedzené zákonom. Náklady na dopravu zamestnancov sú náklady súvisiace so zabezpečovaním dopravy zamestnancov, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím, zamestnávateľom na miesto výkonu zamestnania a späť.

Príspevok sa poskytuje na občana so zdravotným postihnutím, ktorý pre zamestnávateľa vykonáva prácu najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času.

Pracovné miesta, na ktorých zriadenie bol poskytnutý príspevok, sa môžu obsadzovať len občanmi so zdravotným postihnutím.

Inými zamestnancami sa môžu tieto pracovné miesta obsadiť:

– ak sú dočasne voľné,

– iba s predchádzajúcim súhlasom úradu, a to na obdobie nepresahujúce 9 kalendárnych mesiacov a

– v prípade znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie (občanov, ktorí majú pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 20 %, ale najviac o 40 %), na obdobie nepresahujúce 12 kalendárnych mesiacov v malých a stredných podnikoch a 24 kalendárnych mesiacov v ostatných podnikoch.

Potrebné organizačné a administratívne úkony

So zriadením a prevádzkovaním chránenej dielne a chráneného pracoviska sú spojené organizačné a administratívne úkony, ktoré musí zriaďovateľ dodržiavať.

 1. Pri zriadení chránenej dielne alebo chráneného pracoviska musí písomne požiadať o priznanie postavenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska. Súčasťou tejto žiadosti je popis pracovnej činnosti, pracoviska a jeho umiestnenia, pracovných podmienok a doklad o vlastníctve priestorov alebo o nájme priestorov.
 2. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá žiada o priznanie postavenia je tiež povinná predložiť úradu aj rozhodnutie orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva.
 3. Písomne musí požiadať aj o príspevky úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. V prípade príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska musí doložiť podnikateľský zámer a kalkuláciu predpokladaných nákladov. Je povinný viesť osobitnú evidenciu nákladov, výkonov a hospodárskeho výsledku chránenej dielne alebo chráneného pracoviska.

Jednotlivé príspevky majú špecifické podmienky a pravidlá, pre všetky však platí, že:

 1. Príspevok poskytuje zamestnávateľovi úrad, v ktorého územnom obvode sa zriadi chránená dielňa alebo chránené pracovisko, ak o tento príspevok zamestnávateľ požiada písomne;
 2. Úrad môže poskytnúť príspevok zamestnávateľovi, ktorý na zriadené pracovné miesto v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku prijme do pracovného pomeru uchádzača o zamestnanie, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej jeden mesiac, ak zamestnávateľ o príspevok písomne požiada.
 3. Štatút chránenej dielne alebo chráneného pracoviska prizná Úrad práce sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) na základe posudku orgánu na ochranu zdravia podľa § 27 ods. 2 písm. e) zákona NR č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov a zamestnávateľovi, ktorý ich zriadi, poskytne finančný príspevok.
 4. Dĺžka zachovania zriadeného pracovného miesta v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku je najmenej 2 roky. Ak zamestnávateľ túto podmienku nesplní, je povinný vrátiť pomernú časť príspevku zodpovedajúcu obdobiu, počas ktorého na takto zriadenom pracovnom mieste nebola vykonávaná pracovná činnosť;
 5. Zamestnávateľ je povinný nahlásiť do 30 kalendárnych dní úradu všetky zmeny na tých pracovných miestach v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku, na ktoré mu bol poskytnutý príspevok.
 6. Právnická alebo fyzická osoba je povinná viesť osobitnú evidenciu nákladov, výkonov a hospodárskeho výsledku chránenej dielne alebo chráneného pracoviska.
 7. Úrad prizná postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska na dobu neurčitú.

10 rád ako na založenie chránenej dielne 2015 (aj pre ďalšie roky)

Oblasť pomoci zamestnávateľským subjektom zamestnávajúcich občanov so zdravotným postihnutím je veľmi rozsiahla a vyžaduje si individuálny prístup. Preto nie je možné všetky oblasti pomoci špecificky uvádzať. Vo všeobecnosti, v stručnosti a zjednodušene možno uviesť tieto rady:

1. Oboznámte sa s filozofiou a významom CHD/CHP a preštudujte si príslušnú legislatívu.

 • Zákon  č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo práce“) č. 44/2004 Z.z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 44/2004“)
 • Zákon  č. 453/2003 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č.231/1999 Z.z.  o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“)
 • Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti „Schéma DM – 1/2007“ v platnom znení
 • Schéma štátnej pomoci na podporu zamestnanosti „Schéma ŠP – 3/2009“  v platnom znení
 • Zákon NR č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.

2. Kontaktuje príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a navštívte referenta úradu, ktorý má uvedené paragrafy v správe, pričom si zistíte aktuálne výšky príspevkov, rôzne aktuálne zmeny vo vyplácaní príspevkov, ktoré podliehajú metodickým zmenám podľa interných smerníc UPSVR. Tiež si rovno vyžiadajte aj potrebné aktualizované formuláre žiadostí.

3. Nasledovať by mala finančná analýza, ktorá vám napovie, či zriadenie chránenej dielne alebo pracoviska bude rentabilné. V rámci finančnej analýzy by ste si mali urobiť plánovaný cash-flow, plánovanú analýzu nákladov a príjmov, bod zlomu, prípadne štúdiu realizovateľnosti a business plán a podobne.

4. Ak na základe kalkulácií a plánov sa rozhodnete pokračovať v založení chránenej dielne alebo pracoviska, mali by ste si nájsť vhodné priestory. Pozor na podmienky, ktoré musí ten ktorý priestor (podľa účelu podnikania) spĺňať práve vzhľadom na následné zamestnávanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

5. Skontaktujete sa s príslušným pracovníkom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (www.ruvz.sk) a požiadajte ho, aby vám poradil ako postupovať pri podaní žiadosti o povolenie na založenie chránenej dielne a o prípadnú konzultáciu s návštevou vo vami vybraných priestoroch, aby ste ich vedeli upraviť do požadovanej kvality.

POZOR: Až po vydaní kladného posudku z RÚVZ priznajú na UPSVaR postavenie chránenej dielne, kladný posudok RÚVZ je povinnou prílohou k §55 zákona č.5/2004 Z.z. Celý proces však trvá minimálne 1 mesiac.– Ak chcete priestory, ktoré nie sú skolaudované ako nebytové, ale chcete vyčleniť časť bytových alebo domových priestorov na prevádzku, treba podať vopred ešte žiadosť o zmenu účelu bytového priestoru na nebytový, do mesiaca sa vyjadria úplne bez obhliadky. Takže v prípade, že nemáte dané priestory skolaudované ako nebytové, rátajte až s 2 mesiacmi, preto odporúčame kontaktovať RÚZV okamžite.

6. Priebežne hľadajte osoby s ťažkým zdravotným postihnutím – vašich budúcich zamestnancov prostredníctvom zoznamu evidovaných nezamestnaných vo vašom regióne, prípadne prostredníctvom agentúr podporovaného zamestnávania. Následne by ste mali uskutočniť prijímacie pohovory a uzatvoriť s vybranými pracovné zmluvy.

Pozn.: Tu však dajte pozor, aby dátumy prijatia do zamestnania nekolidovali s potrebnými dátumami uzatvorenia dohody o poskytovaní štátnych príspevkov §55, 56 prípadne § 59 a §60. Toto by ste si mali vopred vykonzultovať s vašou referentkou úradu práce, pretože štátny príspevok dostávate len a výlučne na novo-vytvorené pracovné miesto, preto nemôžete zamestnať zamestnanca so zdravotným postihnutím ani deň pred podpísaním dohody o poskytovaní štátneho príspevku.- S vybranými budúcimi ZP zamestnancami teda podpíšte pracovnú zmluvu k dátumu, o ktorom ste si istí, že aj reálne začnete fungovať a teda ani nekoliduje s oznámeným termínom úradu práce o podpísaní vzájomnej dohody.- Od zamestnancov bude potrebovať rozhodnutie o priznaní invalidných dôchodkov v origináli, zápočtové listy v prípade, že pracovali predtým u iného zamestnávateľa a doklad o evidencii na úrade práce v prípade, že boli evidovaní na UPSVAR ako uchádzači o zamestnanie.

– Do chránenej dielne alebo pracoviska musíte prijať len tých, ktorí sú evidovanými uchádzačmi o zamestnanie na úrade práce. Ak nimi nie sú, vopred ich pošlite sa zaevidovať, pretože aspoň mesiac by mali byť v evidencii UPSVaR, aby vám následne mohli doložiť potvrdenie o registrácii, ktoré preložíte na úrade práce ako prílohu k žiadosti.

7. Choďte prihlásiť zamestnancov na príslušné pobočky sociálnej poisťovne a do príslušných zdravotných poisťovní podľa sídla vašej chránenej dielne. Zároveň si rovno vypýtajte aj žiadosť o elektronické služby (aby vaša účtovníčka robila všetky potrebné zmeny a registrácie online) a aj potvrdenie, že nemáte podlžnosti (doklad, preukazujúci splnenie povinnosti odvodu poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie). Odporúčame preto ísť osobne, aby ste stihli všetky lehoty na doloženie potrebných dokladov k tejto žiadosti na UPSVaR. Inak to trvá aj viac ako mesiac.

eBooky:

8. Vyžiadajte aj ďalšie doklady potrebné ako prílohy k žiadosti  – potvrdenia z daňového úradu, inšpektorátu práce, obchodného registra alebo registra občianskych združení či neziskových organizácií atď.)

9. Až keď máte všetky žiadosti a prílohy nachystané, odporúčame odniesť ich zodpovednej kontaktnej osobe na ÚPSVaR na kontrolu osobne, pretože tak možno predísť prípadnému predlžovaniu lehôt k celkovému schváleniu priznania štatútu chránenej dielne či pracoviska (pri písomnom styku by ste boli vyzvaný na doloženie prípadných chýbajúcich dokumentov do 30 kalendárnych dní) a keď to nestihnete (čo sa často stáva), musia vašu žiadosť diskvalifikovať a môžete začať odznova.

10. Nepodceňte regionálnu podporu a miestnu samosprávu, ktorá má styk s verejnosťou. Poproste ich, aby vám pomohli zaradiť sa, dostať sa do kontaktu a povedomia ich občanov, pretože každá aj regionálna kultúra má svoje špecifiká.Napríklad častou chybou chránených dielní je nesprávna cenotvorba výrobkov a služieb, PR manažment, starostlivosť o zákazníka, rovnako ako aj kvalita poskytovaných služieb a výrobkov. Preto je dobré konzultovať s úspešnými podnikateľmi vo vašom okolí, ktorí majú už znalosť trhu a môžu vám pomôcť vyhnúť sa viacerým chybám.

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

PodnikamPodnikám ako zdravotne postihnutý

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Motivácia zamestnancov

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

máj

30máj8:30Employer Branding Academy8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

30máj8:30Employer Branding Academy8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

03jún8:30Logistický audit8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X