Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Ako zvládnuť živnostenskú skúšku: Stolár

Stolár
stolár
26. októbra 2017 Zdroj Podnikam.sk/MG Tlačiť

Na prevádzkovanie viazanej živnosti je potrebná odborná spôsobilosť. Podľa živnostenského zákona musí odbornosť overiť inštitúcia s oprávnením. Po úspešnom absolvovaní získa absolvent osvedčenie o úplnej kvalifikácii. Na jeho základe môže požiadať o vydanie živnostenského oprávnenia.

Stolár

Má vedieť

1. Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarom, hygieny práce. Poznať osobné ochranné pracovné pomôcky pri výrobe stavebno-stolárskych výrobkov.
2. Technickú dokumentáciu, výkresy a kusovníky používané v odbore, značenie materiálov. Vie sa orientovať v technických podkladoch pre výrobu stavebno-stolárskych výrobkov, pozná odbornú terminológiu.
3. Druhy, rozdelenie, časti a konštrukcie okien, dverí, schodov, drevených podláh a obkladov stien a stropov.


4. Antropometrické a environmentálne hľadiská konštrukcií okien, dverí, schodov, drevených podláh a obkladov stien.
5. Význam a zásady tvorby kusovníka, výpočet spotreby materiálu a súčiastok na výrobu stavebno-stolárskych výrobkov.
6. Druhy drevín, ich stavbu, vlastnosti, použitie, chyby dreva, rastlinných a živočíšnych škodcov dreva, skladovanie reziva.
7. Sortiment drevárskej prvovýroby. Druhy a výrobu konštrukčných materiálov na báze dreva, brúsiace a tmeliace materiály, lepidlá a materiály na povrchovú úpravu na výrobu stavebno-stolárskych výrobkov.
8. Kovy, plasty, sklo a obalové materiály používané pri výrobe, skladovaní a doprave stavebno-stolárskych výrobkov.
9. Konštrukčné spoje, spojovacie prostriedky, súčiastky a kovanie na výrobu stavebno-stolárskych výrobkov.
10. Výber materiálu, meranie, kreslenie a orysovanie dielcov na výrobu stavebno-stolárskych výrobkov.
11. Postup ručného opracovania dreva a veľkoplošných konštrukčných materiálov rezaním, hobľovaním, vŕtaním, dlabaním, sústružením, brúsením a pilovaním.
12. Postup strojového opracovania dreva a veľkoplošných materiálov rezaním, vŕtaním, zrovnávaním, hrúbkovaním, frézovaním, sústružením rôznych profilov a spojov, sústružením, CNC zariadenia a technológie.
13. Druhy nástrojov, náradia, mechanizovaného náradia a pomôcok. Ich prípravu, údržbu a zásady použitia pri ručnom opracovaní dreva a veľkoplošných materiálov.
14. Drevoobrábacie stroje, nástroje, ich príprava, údržba a zásady ich použitia pri strojovom opracovaní dreva a veľkoplošných materiálov pri výrobe stavebno-stolárskych výrobkov.
15. Zariadenia na lisovanie a lisovacie prípravky, zariadenia na povrchovú úpravu dreva, balenie, sušenie a hydrotermickú úpravu dreva.
16. Postup prípravy materiálov a zásady lepenia, dyhovania, laminovania, lisovania, nanášania náterových hmôt, tmelenia, bielenia, morenia, leštenia, sušenia a hydrotermickej úpravy dreva pri výrobe stavebno-stolárskych výrobkov.
17. Postup montáže, demontáže, opravy a balenia stavebno-stolárskych výrobkov.
18. Postupy posudzovania kvality prác.
19. Postupy zaznamenávania technických údajov a výsledkov práce.
20. Spôsoby spracovania, využitia a likvidácie odpadov pri výrobe stavebno-stolárskych výrobkov.

Má ovládať

1. Dodržiavanie zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarom, hygieny práce. Používanie hasiacich prístrojov a osobných ochranných pracovných pomôcok.
2. Čítať a vypracovať technickú dokumentáciu, výkresy a kusovníky používané v odbore, používať odbornú terminológiu.
3. Určiť druhy, časti a konštrukcie drevených okien, dverí, schodov, drevených podláh, obkladov stien a stropov podľa výkresovej dokumentácie aj konkrétnych stavebno-stolárskych výrobkov.
4. Navrhnúť rozmery, základnú konštrukciu skriňového, stolového, sedacieho, lôžkového, pracovného a doplnkového nábytku.
5. Rozpoznať sortiment drevárskej prvovýroby, druhy konštrukčných materiálov na báze dreva, ich použitie, druhy drevín – ich stavbu, vlastnosti, chyby dreva a škodcov dreva.
6. Posudzovať kvalitu používaných materiálov na zhotovenie stavebno-stolárskych výrobkov.
7. Vypočítať spotrebu materiálu na zhotovenie jednotlivých druhov stavebno-stolárskych výrobkov podľa výkresovej dokumentácie alebo vlastného návrhu výrobku.
8. Vybrať a pripraviť si vhodné materiály, merať, orysovať a rozkresliť súčiastky a dielce stavebno-stolárskych výrobkov podľa výkresovej dokumentácie.
9. Navrhnúť a zhotoviť konštrukčné spoje používané pri výrobe stavebno-stolárskych výrobkov.
10. Navrhnúť a spájať materiály drevenými, kovovými a plastovými spojovacími prostriedkami používanými pri výrobe stavebno-stolárskych výrobkov.
11. Navrhnúť a realizovať vhodný pracovný postup pre výrobu stavebno-stolárskeho výrobku vrátane povrchovej úpravy, montáže, demontáže a opravy jednotlivých druhov konštrukcií stavebno-stolárskeho výrobku.
12. Navrhnúť a používať vhodné ručné a mechanizované náradie, nástroje a pomôcky na opracovanie a spájanie dreva, materiálov na báze dreva, kovov, skla a plastov.
13. Obsluhovať a vykonávať nastavenie a údržbu strojov a zariadení používaných pri sušení, lisovaní, strojovom opracovaní, povrchovej úprave, montáži a oprave stavebno-stolárskeho výrobku.
14. Opracovávať ručne (rezaním, hobľovaním, tvarovaním, sústružením, dlabaním, vŕtaním a brúsením), strojovo alebo na mechanizovaných linkách drevo, materiály na báze dreva, kovy a plasty podľa výkresovej dokumentácie.
15. Stanoviť vlhkosť dreva výpočtom.
16. Vypočítať spotrebu lepidla a prídavných látok pri dyhovaní.
17. Rozpoznať znaky kvality hotového stavebno-stolárskeho výrobku.
18. Zaznamenávať technické údaje a výsledky práce.
19. Navrhnúť vhodný spôsob recyklácie materiálov a postup nakladania s odpadom z výroby a montáže stavebno-stolárskych výrobkov.

Skúšky

Teória

1. Aktuálne pracovné predpisy BOZP, hygieny práce, ochrany pred požiarom, ochrany životného prostredia, súvisiace s výrobou stavebno-stolárskych výrobkov.
2. Osobné ochranné prostriedky pri ručnom a strojovom opracovaní dreva, hasiace prístroje podľa druhu haseného materiálu alebo zariadenia.
3. Technická dokumentácia, výkresy a kusovníky používané v odbore, značenie materiálov, odborná terminológia podľa zadania.
4. Druhy a typy, konštrukcie a rozmery používaných stavebno-stolárskych výrobkov: okien, dverí, schodov, drevených podláh a obkladov stien podľa zadania.
5. Kusovník – vypočítanie spotreby materiálu a súčiastok na výrobu stavebno-stolárskeho výrobku podľa zadania.
6. Sortiment drevárskej prvovýroby, druhy a výroba konštrukčných materiálov na báze dreva, brúsiace a tmeliace materiály. Lepidlá a materiály na povrchovú úpravu na výrobu nábytku podľa zadania.
7. Kovy, plasty, sklo a obalové materiály používané pri výrobe, skladovaní a doprave stavebno-stolárskeho výrobku podľa zadania.
8. Uvedenie pracovného postupu, potrebných materiálov a zariadenia pre výrobu daného stavebno-stolárskeho výrobku podľa predloženej výkresovej dokumentácie.
9. Pomenovanie druhov konštrukčných spojov, spojovacích prostriedkov a kovania v stavebno-stolárskom výrobku podľa zadania.
10. Vysvetlenie postupov technologickej prípravy materiálov vysúšaním a laminovaním.
11. Vysvetlenie postupov ručného obrábania materiálov rezaním, hobľovaním, sústružením, tvarovaním, dlabaním, vŕtaním a brúsením ručnými nástrojmi podľa predloženej výkresovej dokumentácie.
12. Vysvetlenie postupov strojového obrábania určených druhov materiálov z dreva alebo polotovarov zhotovených na báze dreva alebo plastických hmôt rezaním, hobľovaním, frézovaním, vŕtaním, brúsením na drevoobrábacích strojoch alebo mechanizovaných linkách.
13. Pomenovanie ručných elektrických a pneumatických strojčekov používaných vo výrobe stavebno-stolárskych výrobkov, ich použitie, príprava a údržba.
14. Postup nanášania náterových látok natieraním ručne, máčaním, striekaním a polievaním.
15. Postup nastavovania drevoobrábacích strojov a zariadení a vykonávania bežnej údržby strojov a nástrojov.
16. Postup povrchovej úpravy výrobkov morením, bielením, nanášaním tmelov, emailov a lakov strojovo a ručne.
17. Návrh vhodných nástrojov, náradia, pomôcok a meradiel na výrobu zložitejšieho výrobku podľa technickej dokumentácie.
18. Postup výroby jednoduchého výrobku z dreva podľa technickej dokumentácie ručným alebo strojovým opracovaním.
19. Postup výroby zložitejšieho výrobku podľa technickej dokumentácie ručným alebo strojovým opracovaním.
20. Postup montáže, demontáže alebo osadzovania stavebno-stolárskeho výrobku podľa zadania.
21. Postup práce na výrobu zložitejšieho výrobku podľa technickej dokumentácie.
22. Postup opravy alebo rekonštrukcie určeného stavebno-stolárskeho výrobku.
23. Postup zaznamenávania technických údajov a výsledkov práce.
24. Posudzovanie kvality vykonaných prác podľa zadania.
25. Postup nakladania s odpadom z výroby a montáže stavebno-stolárskych výrobkov.

Prax

1. Dodržiavanie aktuálnych pracovných predpisov BOZP, hygieny práce, ochrany pred požiarom a ochrany životného prostredia súvisiace s výrobou nábytku (práce podľa zadania).
2. Výber a použitie vhodného hasiaceho prístroja na hasenie určeného materiálu alebo zariadenia, osobných ochranných prostriedkov podľa určenej operácie a strojného zariadenia (praktické predvedenie so zdôvodnením).
3. Čítanie technickej dokumentácie, výkresov a kusovníkov používaných v odbore, čítať technické podklady pre výrobu stavebno-stolárskeho výrobku, odborná terminológia (praktické predvedenie).
4. Vypracovanie kusovníka a normy spotreby materiálov na zhotovený výrobok podľa zadania (praktické predvedenie so zdôvodnením).
5. Identifikovanie (určenie) vzoriek drevín podľa makroskopických znakov (praktické predvedenie so zdôvodnením).
6. Určenie základných rezov dreva podľa vzoriek (praktické predvedenie so zdôvodnením).
7. Určenie chýb dreva vzniknutých vplyvom rastu podľa vzoriek (praktické predvedenie so zdôvodnením).
8. Určenie chýb dreva vzniknutých živočíšnymi a rastlinnými škodcami podľa vzoriek (praktické predvedenie so zdôvodnením).
9. Určenie druhov konštrukčných materiálov z dreva podľa vzoriek (praktické predvedenie so zdôvodnením).
10. Voľba správneho druhu a postupu, materiálov, nástrojov, náradia, a pomôcok na ručné a mechanizované opracovanie dreva používaných pri zhotovení nábytku podľa predloženej výkresovej dokumentácie (praktické predvedenie so zdôvodnením).
11. Voľba správneho druhu a postupu strojového obrábania určených druhov materiálov z dreva alebo polotovarov zhotovených na báze dreva na drevoobrábacích strojoch alebo mechanizovaných linkách (praktické predvedenie so zdôvodnením).
12. Návrh a voľba správneho postupu nanášania náterových látok na zvolený stavebno-stolársky výrobok (praktické predvedenie so zdôvodnením).
13. Vypočítanie vlhkosti dreva podľa zadania (praktické predvedenie so zdôvodnením).
14. Vypočítanie spotreby lepidla a prídavných látok pri dyhovaní (praktické predvedenie so zdôvodnením).
15. Voľba správneho postupu montáže, demontáže alebo osadzovania určeného stavebno-stolárskeho výrobku(praktické predvedenie so zdôvodnením).
16. Voľba správneho postupu opravy alebo rekonštrukcie určeného stavebno-stolárskeho výrobku(praktické predvedenie so zdôvodnením).
17. Voľba postupu práce na výrobu zložitejšieho výrobku podľa technickej dokumentácie (praktické predvedenie so zdôvodnením).
18. Voľba a používanie vhodných nástrojov, náradia, pomôcok a meradiel na výrobu zložitejšieho výrobku podľa technickej dokumentácie (praktické predvedenie so zdôvodnením).
19. Zhotovenie jednoduchého výrobku z dreva podľa technickej dokumentácie ručným alebo strojovým opracovaním (praktické predvedenie so zdôvodnením).
20. Zhotovenie zložitejšieho výrobku podľa technickej dokumentácie ručným alebo strojovým opracovaním (praktické predvedenie so zdôvodnením).
21. Zaznamenanie technických údajov a výsledkov práce (praktické predvedenie so zdôvodnením).
22. Posúdenie kvality vykonaných prác (praktické predvedenie so zdôvodnením).
23. Nakladanie s odpadom z výroby a montáže (praktické predvedenie so zdôvodnením).

Podrobnosti o skúškach

http://isdv.iedu.sk/Eligibility.aspx

Odporúčané ebooky

Súvisiace články v seriáli "Ako zvládnuť živnostenské skúšky"

Zobraziť všetky články v seriáli "Ako zvládnuť živnostenské skúšky"
FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Prémiový obsahstolárživnostenská skúška

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie V čom podnikať

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

apríl

06máj8:30Aktuálne zmeny v zamestnávaní cudzincov z tretích krajín8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

06máj8:30Aktuálne zmeny v zamestnávaní cudzincov z tretích krajín8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

06máj8:30Právne minimum pre starostov a primátorov8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X