Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Brigádnická práca študentov 2018 – podmienky, odvody, dane

pracovný týždeň
pracovný týždeň
7. júna 2018 Zdroj podnikam.sk Tlačiť

Letné prázdniny sa nezadržateľne blížia a s tým aj záujem študentov stredných a vysokých škôl zarobiť si počas letných brigád. Brigádnická práca študenta v roku 2018 so sebou však nesie aj určité povinnosti. Pozrime sa preto na to, s kým a za akých podmienok môže zamestnávateľ uzatvoriť dohodu o brigádnickej práci študentov a na to, aké odvody a dane sa z príjmu brigádnická práca študenta so sebou prináša.

Podmienky uzatvorenia brigádnickej dohody so študentom

Zamestnávateľ môže uzatvoriť takúto dohodu s osobou, ktorá má štatút žiaka strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia a ktorá súčasne nedovŕšila 26 rokov veku.

POZOR! Prácu na základe dohody o brigádnickej práci študentov možno vykonávať najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom osoba dovŕši 26 rokov veku.

Dohoda o brigádnickej práci študentov sa podľa Zákonníka práce riadi týmito pravidlami:

 • možno ju uzatvoriť na určitý čas, a to najviac na 12 mesiacov,
 • povinnou súčasťou dohody je potvrdenie štatútu študenta (to neplatí, ak sa dohoda uzatvára v období od skončenia štúdia na strednej škole alebo od skončenia letného semestra na vysokej škole najneskôr do konca októbra toho istého roka),
 • v dohode možno dohodnúť spôsob jej skončenia,
 • je nevyhnutné ju uzatvoriť písomne, inak je neplatná,
 • musí byť v nej uvedená dohodnutá práca, dohodnutá odmena za prácu, rozsah pracovného času a obdobie, na ktoré sa dohoda uzatvára,
 • jedno vyhotovenie dohody musí dať zamestnávateľ študentovi,
 • prácu možno vykonávať v priemere v rozsahu najviac 20 hodín týždenne, pričom tento priemer najviac prípustného rozsahu pracovného času sa posudzuje za celé obdobie, na ktoré bola dohoda uzatvorená.

V prémiovej časti obsahu nájdete:

 • Odvody z dohôd o brigádnickej práci študenta
 • Aké povinnosti má samotný študent?
 • Daň z príjmu z brigádnických dohôd
 • Ukážkové príklady

Okamžité skončenie dohody o brigádnickej práci študentov je možné dohodnúť len pre prípady, v ktorých možno okamžite skončiť pracovný pomer (študent bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin, závažne porušil pracovnú disciplínu, nemôže vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia, je bezprostredne ohrozený jeho život alebo zdravie).

Ak spôsob skončenia nevyplýva priamo z uzatvorenej dohody, možno ju skončiť dohodou účastníkov k dohodnutému dňu a jednostranne len výpoveďou bez uvedenia dôvodu s 15-dennou výpovednou lehotou. Táto lehota pritom začína plynúť dňom, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

Odmenu za vykonanú prácu musí zamestnávateľ brigádnikovi vyplatiť najneskôr do konca mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, kedy sa brigádnik prácu vykonal.

Odvody z dohôd o brigádnickej práci študenta

Predošlá jednofarebná vláda Roberta Fica zaviedla od januára 2013 platenie odvodov z dohôd. Pre dohodu o brigádnickej práci študentov však platí výnimka, a to do sumy 200 eur mesačne. Znamená to, že do tejto sumy je študent oslobodený od platenia odvodov.

Ak študent na jednu dohodu zarobí v hrubom do 200 eur, tak jeho zamestnávateľ z tohto príjmu platí do Sociálnej poisťovne len odvody na garančné poistenie (0,25 % z príjmu) a odvody na úrazové poistenie (0,80 % z príjmu). Celkové odvody zamestnávateľa pri príjme študenta do 200 eur vrátane tak dosahujú 1,05 % z hrubého príjmu.

Ak by bol príjem študenta vyšší ako 200 eur, vznikne študentovi, ako aj jeho zamestnávateľovi povinnosť platiť poistné na dôchodkové poistenie. Od zdravotných odvodov, nemocenských odvodov a odvodov na poistenie v nezamestnanosti je príjem z brigádnických dohôd bez ohľadu na výšku zárobku oslobodený.

Vymeriavacím základom študenta na platenie poistného na dôchodkové poistenie je jeho mesačný príjem po odpočítaní 200 eur. Ak by teda študent na jednu dohodu zarobil napríklad 400 eur, musel by z čiastky 200 eur zaplatiť dôchodkové poistenie. Študent by z tejto sumy odviedol poistné v celkovej výške 7 %, z čoho by bolo:

 • poistné na starobné poistenie – 4 %
 • poistné na invalidné poistenie – 3 %

Jeho zamestnávateľ by zo sumy presahujúcej 200 eur musel odviesť poistné v celkovej výške 22,8 % z príjmu, a to v tejto štruktúre:

 • poistné na starobné poistenie – 14 %
 • poistné na invalidné poistenie – 3 %
 • poistné do rezervného fondu solidarity – 4,75 %
 • poistné na garančné poistenie – 0,25 %
 • poistné na úrazové poistenie – 0,80 %

POZOR! Výnimku z platenia dôchodkových odvodov si môže študent uplatniť len na jednu dohodu.

Ak by mal u toho istého zamestnávateľa uzatvorené napríklad dve dohody, alebo by mal dve dohody uzatvorené u dvoch rozličných zamestnávateľov, tak odvodovú úľavu do príjmu vo výške 200 eur si môže uplatniť len na jednu dohodu.

Z celého príjmu z druhej dohody musí študent platiť povinné dôchodkové poistenie vo výške 7 % z príjmu a jeho zamestnávateľ je povinný platiť z celého príjmu z tejto druhej dohody poistné na dôchodkové, garančné a úrazové poistenie v celkovej výške 22,8 %.

Aké povinnosti má samotný študent?

Študent je povinný písomne oznámiť zamestnávateľovi, že si určil dohodu, z ktorej nechce byť povinne dôchodkovo poistený a súčasne to, že si na rovnaké obdobie neurčil alebo neurčí inú dohodu na rovnaký účel. Musí ísť o čestné vyhlásenie, o tom, že si výnimku z platenia dôchodkových odvodov v tom istom kalendárnom mesiaci súčasne neuplatňuje aj u iného zamestnávateľa.

Právne účinky uplatnenia výnimky nastanú odo dňa vzniku dohody o brigádnickej práci, ak študent uplatnenie výnimky zamestnávateľovi oznámil najneskôr v deň vzniku dohody. Ak sa tak nestalo, právne účinky uplatnenia výnimky nastanú až od prvého dňa v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom študent oznámil zamestnávateľovi uplatnenie výnimky.

Ak chce študent ukončiť uplatňovanie výnimky, je povinný písomne informovať svojho zamestnávateľa o tom, že si u neho nebude výnimku ďalej uplatňovať. Právne účinky ukončenia uplatňovania výnimky nastanú od prvého dňa v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom študent oznámil zamestnávateľovi ukončenie uplatňovania výnimky.

V prípade, že počas mesiaca zanikne jedna dohoda o brigádnickej práci, ku ktorej si študent uplatnil výnimku a následne v tom istom mesiaci vznikne ďalšia dohoda o brigádnickej práci, právne účinky uplatnenia výnimky k novej dohode nastanú najskôr od prvého dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

Ak si študent uplatní výnimku z platenia dôchodkových odvodov na viacero dohôd v tom istom mesiaci, môže mu za to Sociálna poisťovňa uložiť pokutu.

Daň z príjmu z brigádnických dohôd

Študent z príjmu z brigády platí daň, ktorá v zásade tvorí 19 % zo základu dane. Základom dane z príjmu študenta ako dohodára je jeho hrubá mzda, ktorá je znížená o:

 • prípadné zaplatené sociálne odvody,
 • nezdaniteľnú časť základu dane, ktorá v tomto roku dosahuje 3 830,02 eura ročne, čo je 319,17 eura mesačne (ak študent podpísal vyhlásenie o uplatňovaní mesačnej nezdaniteľnej časti základu dane).

Pri mesačnom hrubom príjme do 200 eur tak študent neplatí ani odvody, ani daň z príjmov.

Ak by študent na jednu dohodu zarobil napríklad 190 eur a neodovzdal by zamestnávateľovi vyhlásenie o uplatňovaní mesačnej nezdaniteľnej časti základu dane, jeho zamestnávateľ by mu z jeho 190-eurového príjmu zrazil a odviedol 19-percentnú daň. Budúci rok však môže študent požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane, v ktorom si uplatní nezdaniteľnú časť základu dane a daňový úrad mu zaplatenú daň vráti.

Ukážkové príklady

Príklad

20-ročný študent uzatvorí v júli 2018 so zamestnávateľom dohodu o brigádnickej práci s mesačným zárobkom 195 eur. Svojmu zamestnávateľovi oznámi, že túto dohodu si určuje ako dohodu, z ktorej nechce byť povinne dôchodkovo poistený a súčasne oznámil, že si neurčil alebo neurčí inú dohodu na rovnaký účel.

Keďže na túto dohodu zarobí menej ako 200 eur, nebude z nej platiť sociálne odvody.

Študent podpíše a odovzdá zamestnávateľovi vyhlásenie o uplatňovaní mesačnej nezdaniteľnej časti základu dane. Keďže mesačný príjem študenta (195 eur) je nižší ako mesačná nezdaniteľná časť základu dane (319,17 eura), zamestnávateľ nebude študentovi sumu 185 eur zdaňovať.

Študent tak zo sumy 195 eur nezaplatí žiadne odvody, ani daň a bude mu tak túto sumu zamestnávateľ vyplácať ako čistú mzdu.

Jeho zamestnávateľ zo sumy 195 eur odvedie do Sociálnej poisťovne poistné na garančné poistenie vo výške 49 centov  (0,25 % zo sumy 195 eur) a poistné na úrazové poistenie v sume 1,56 eura (0,80 % zo sumy 195 eur).

Celkové odvody zamestnávateľa pri príjme študenta v sume 195 eur tak dosahujú 1,05 % z hrubého príjmu, teda spolu 2,05 eura. Celková cena práce tak predstavuje 197,05 eura (195 eur + odvody 2,05 eura).

Príklad

22-ročný študent sa v júli 2018 zamestná na dohodu o brigádnickej práci študenta s mesačným príjmom 280 eur.

Zamestnávateľovi oznámi, že túto dohodu si určuje ako dohodu, z ktorej nechce byť povinne dôchodkovo poistený a súčasne oznámi, že si neurčil alebo neurčí inú dohodu na rovnaký účel.

Keďže zarobí viac ako 200 eur, zo sumy presahujúcej túto čiastku zaplatí 7-percentné sociálne odvody. Odvody samotného študenta na starobné a invalidné poistenie tak budú tvoriť 7 % zo sumy 80 eur (280-200), čo je 5,60 eura.

Študent neodovzdá zamestnávateľovi vyhlásenie o uplatňovaní mesačnej nezdaniteľnej časti základu dane, a preto mu bude zamestnávateľ jeho zárobok zdaňovať.

Zárobok vo výške 280 eur zamestnávateľ zníži o odvody zaplatené študentom, teda o 5,60 eura, a zvyšnú sumu zdaní 19-percentnou sadzbou dane.

Daň tak bude predstavovať 52,13 eura ((280-5,60)x0,19).

Z 280 eur tak študent zaplatí na sociálne odvody 5,60 eura a daň 52,13 eura. Jeho čistý príjem tak bude 222,27 eura.

Ak študent v tomto roku zarobí do 3 830,02 eura (nezdaniteľná časť základu dane na rok 2018), v rámci ročného zúčtovania dane za rok 2018 mu daňový úrad túto daň budúci rok vráti.

Zamestnávateľ zo sumy 200 eur zaplatí len odvody na garančné a úrazové poistenie (spolu 1,05 %), čo predstavuje 2,10 eura a z čiastky 80 eur zaplatí poistné na sociálne poistenie pri sadzbe 22,8 %, čo vychádza na 18,24 eura. Spolu tak sociálne odvody zamestnávateľa dosiahnu 20,34 eura.  Celková cena práce pri mesačnej odmene 280 eur tak predstavuje 300,34 eura.

Príklad

25-ročný študent uzatvorí v auguste 2018 so zamestnávateľom dohodu o brigádnickej práci s mesačným príjmom 180 eur.

Okrem toho však u iného zamestnávateľa pracuje v tom istom mesiaci na dohodu o brigádnickej práci študenta s mesačným príjmom 200 eur. Ako dohodu, z ktorej nebude platiť odvody, si určil dohodu u iného zamestnávateľa s príjmom 200 eur.

Zo 180-eurovej brigádnickej dohody preto musí odviesť 7-percentný sociálny odvod v plnej výške. Odvody študenta na sociálne poistenie zo sumy 180 eur tak budú predstavovať 12,60 eura.

Študent neodovzdal zamestnávateľovi vyhlásenie o uplatňovaní mesačnej nezdaniteľnej časti základu dane, a preto mu bude zamestnávateľ jeho zárobok zdaňovať.

Zárobok vo výške 180 eur tak zamestnávateľ zníži o odvody zaplatené študentom, teda o 12,60 eura, a zvyšnú sumu zdaní 19-percentnou sadzbou dane.

Daň tak bude predstavovať  31,80 eura ((180 – 12,60)x0,19).

Zo 180 eur tak študent zaplatí na sociálne odvody 12,60 eura a daň 31,80 eura. Jeho čistý príjem tak bude 135,60 eura.

Ak študent v tomto roku na obe dohody zarobí do 3 830,02 eura (nezdaniteľná časť základu dane na rok 2018), v rámci ročného zúčtovania dane za rok 2018 mu daňový úrad zaplatenú daň z príjmov budúci rok vráti.

Zamestnávateľ zo sumy 180 eur zaplatí poistné na sociálne poistenie pri sadzbe 22,8 %, čo vychádza na  41,04 eura. Celková cena práce pre zamestnávateľa pri mesačnej odmene 180  eur tak predstavuje 221,04 eura.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

brigádyPrémiový obsahsociálne odvodyzdravotné odvody

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z príjmu

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

júl

29júl8:30Nové pravidlá pre reklamácie a práva na odstúpenie spotrebiteľov od 1.7. 20248:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažérske zručnosti,Marketing a predaj,Nehnuteľnosti,Stavebníctvo

29júl8:30Zákonník práce v roku 2024 – zmeny v praxi8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika,Pracovné právo

29júl8:30Zákazková výroba v roku 2024 vrátane noviniek - oceňovanie, účtovanie a vykazovanie8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP),Účtovníctvo,Účtovníctvo a dane

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X