Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Čo musí obsahovať súhrnný výkaz k DPH?

Muž zahrabaný hŕbou papierov
Fotobanka Pixmac
3. júla 2013 Zdroj Podnikam.SK, SC Tlačiť
Čo je súhrnný výkaz DPH? Súhrnné výkazy predstavujú systém výmeny informácií o dodávkach tovarov a služieb medzi členskými štátmi Európskej únie.
Prostredníctvom podaných súhrnných výkazov sa zabezpečuje výmena informácií medzi daňovými správami členských štátov, čo vedie k lepšej kontrole uplatňovania DPH u príjemcov tovarov a služieb od dodávateľov z iných členských krajín, ako aj k obmedzeniu daňových podvodov pri transakciách v rámci EÚ.

Kto podáva súhrnný výkaz k DPH?

1. Platiteľ DPH je povinný podať súhrnný výkaz za každý kalendárny mesiac, v ktorom:

 • dodal tovar oslobodený od dane z tuzemska do iného členského štátu osobe, ktorá je identifikovaná pre daň v inom členskom štáte (za základe § 43 ods. 1 zákona o DPH),
 • premiestnil do iného členského štátu tovar vo svojom vlastníctve oslobodený od dane na účely jeho podnikania (na základe § 43 ods. 4 zákona o DPH),
 • sa zúčastnil na trojstrannom obchode ako prvý odberateľ (na základe § 45 zákona o DPH),
 • dodal službu s miestom dodania v inom členskom štáte zdaniteľnej osobe alebo právnickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou a je identifikovaná pre daň, a táto osoba je povinná platiť daň (na základe § 15 ods. 1 zákona o DPH).
Platiteľ DPH môže podať súhrnný výkaz aj za kalendárny štvrťrok, ak hodnota tovaru oslobodeného od dane, ktorý dodal, nepresiahne v príslušnom kalendárnom štvrťroku a súčasne v predchádzajúcich štyroch kalendárnych štvrťrokoch hodnotu 100 000 eur. Rozhodujúca je hodnota dodaného tovaru, neprihliada sa na hodnotu služieb.
Ak v niektorom mesiaci príslušného kalendárneho štvrťroka presiahne hodnota tovarov oslobodených od dane, ktoré dodal, hodnotu 100 000 eur od skončenia tohto kalendárneho mesiaca prestáva platiť možnosť podať súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok. V tomto prípade je platiteľ povinný podať súhrnný výkaz osobitne za každý kalendárny mesiac príslušného kalendárneho štvrťroka.

2. Zdaniteľná osoba registrovaná pre daň podľa § 7 alebo § 7a

» dôležitá je včasná registrácia – takáto osoba je povinná podať súhrnný výkaz za každý kalendárny štvrťrok, v ktorom dodala službu s miestom dodania v inom členskom štáte osobe, ktorá je povinná platiť daň (§ 15 ods. 1 zákona o DPH).

Čo musí súhrnný výkaz obsahovať? Ako vyplniť takýto výkaz?

 • a) identifikačné číslo pre DPH osoby, ktorá podáva súhrnný výkaz,
 • b) identifikačné číslo pre DPH nadobúdateľa, pod ktorým mu bol tovar dodaný, a celkovú hodnotu dodaného tovaru pre každého nadobúdateľa osobitne,
 • c) pri premiestnení tovaru identifikačné číslo pre daň, ktoré má platiteľ pridelené v členskom štáte, v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava tovaru, a hodnotu tovaru zodpovedajúcu základu dane určeného na základe § 22 ods. 6 zákona o DPH,
 • d) pri trojstrannom obchode identifikačné číslo pre daň druhého odberateľa pridelené v členskom štáte, v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava tovaru, a hodnotu tovaru dodaného druhému odberateľovi,
 • e) pri dodaní služby identifikačné číslo pre daň príjemcu služby, pod ktorým mu bola služba dodaná, a celkovú hodnotu dodaných služieb pre každého príjemcu služieb.

Uvádzanie dodaných tovarov a služieb v súhrnnom výkaze

 • výpočet – hodnota dodaných tovarov a dodaných služieb sa uvádza za obdobie, v ktorom vznikla daňová povinnosť (to platí pre tovar aj za služby),
 • zaokrúhľovanie – údaje sa uvádzajú v eurách a zaokrúhľujú sa na celé eurá do 0,5 eur nadol a od 0,5 eur vrátane nahor (čiže žiadne používanie koeficientu),
 • ak dodávateľ služby do uplynutia lehoty na podanie súhrnného výkazu nemá identifikačné číslo pre daň príjemcu služby a príjemca služby ho informoval o tom, že požiadal o pridelenie identifikačného čísla pre daň, uvedie dodávateľ služby dodanie služby do súhrnného výkazu za obdobie, v ktorom bolo identifikačné číslo pre daň príjemcovi služby pridelené,
 • pri trojstrannom obchode sa uvádza kód 1, pri dodávke služby kód 2 a pri ostatných dodávkach tovaru sa kód neuvádza.
V súhrnnom výkaze sa neuvádzajú služby oslobodené od dane podľa zákona platného v členskom štáte, v ktorom je miesto dodania služby.

Oprava súhrnného výkazu

Opravný súhrnný výkaz sa podáva v prípade, ak pred uplynutím lehoty na podanie súhrnného výkazu osoba, ktorá podala súhrnný výkaz, zistí, že údaje uvedené v súhrnnom výkaze sú neúplné alebo nesprávne.
Dodatočný súhrnný výkaz sa podáva v prípade, ak po uplynutí lehoty na podanie súhrnného výkazu osoba, ktorá podala súhrnný výkaz, zistí, že údaje v súhrnnom výkaze sú neúplné alebo nesprávne. V takomto prípade v súhrnnom výkaze uvedie len doplnené alebo opravené údaje.
Pri oprave základu dane sa v súhrnnom výkaze uvádza suma, o ktorú sa základ dane opravil, a to za obdobie, v ktorom bola oprava základu dane oznámená nadobúdateľovi tovaru alebo príjemcovi služby (§ 25 zákona o DPH).

Spôsob podávania súhrnného výkazu

Súhrnný výkaz sa podáva elektronicky (elektronickými prostriedkami). Termín je najneskôr do 20 dní po skončení obdobia, za ktoré vzniká povinnosť na jeho podanie. Súhrnný výkaz musí byť podpísaný zaručeným elektronickým podpisom, v minulosti sa podával cez tlačivo (vzor bol k dispozícii aj online).
Poznámka a poučenie:

Ak osoba, ktorá podáva súhrnný výkaz, má s daňovým úradom uzavretú písomnú dohodu, ktorá obsahuje najmä náležitosti elektronického doručovania, spôsob overovania podania urobeného elektronickými prostriedkami a spôsob preukazovania doručenia a ak osoba, ktorá podáva súhrnný výkaz, písomne oznámi daňovému úradu údaje potrebné na doručovanie na tlačive podľa vzoru uverejneného na internetovej stránke Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky, súhrnný výkaz podaný elektronickými prostriedkami nemusí byť podpísaný zaručeným elektronickým podpisom.

Termín podania súhrnného výkazu

Platiteľ DPH
 • za každý kalendárny mesiac najneskôr do 20 dní po skončení kalendárneho mesiaca alebo
 • za kalendárny štvrťrok najneskôr do 20 dní po skončení kalendárneho štvrťroka,
Osoba registrovaná pre daň podľa § 7 alebo § 7a
 • za kalendárny štvrťrok najneskôr do 20 dní po skončení kalendárneho štvrťroka,
Súhrnný výkaz sa podáva na tlačive, ktorého vzor ustanoví opatrenie, ktoré vydá Ministerstvo financií Slovenskej republiky, a ktoré sa vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky uverejnením jeho úplného znenia.

Kedy sa súhrnný výkaz nepodáva?

 • Ak platiteľ DPH v príslušnom kalendárnom mesiaci, resp. štvrťroku nedodal tovar do iného členského štátu.
 • Ak platiteľ DPH v príslušnom kalendárnom mesiaci, resp. štvrťroku nepremiestnil tovar do iného členského štátu.
 • Ak platiteľ DPH v príslušnom kalendárnom mesiaci, resp. štvrťroku nedodal tovar v rámci trojstranného obchodu.
 • Ak platiteľ DPH v príslušnom kalendárnom mesiaci, resp. štvrťroku nedodal službu s miestnom dodania v inom členskom štáte osobe, ktorá je povinná platiť daň.
 • Ak zdaniteľná osoba registrovaná pre daň na základe § 7 a § 7a zákona o DPH nedodala v príslušnom kalendárnom štvrťroku službu s miestom dodania v inom členskom štáte osobe, ktorá je povinná platiť daň.

Výzva zo strany daňového úradu

 • v prípade vzniku pochybnosti o správnosti, pravdivosti alebo úplnosti podaného súhrnného výkazu alebo o pravdivosti údajov v ňom uvedených,
 • osoba, ktorá súhrnný výkaz podala, je povinná do piatich dní od doručenia výzvy nedostatky podaného súhrnného výkazu odstrániť.

Príklady

Príklad 1:
Slovenský platiteľ DPH dodal v I. štvrťroku 2013 tovar českému podnikateľovi v hodnote 65 000 €. IČ DPH českého podnikateľa je CZ 33333333, t. j. vo februári 2013 v hodnote 35 000 € a v marci v hodnote 30 000 €.
Keďže hodnota dodaného tovaru v I. štvrťroku bola nižšia ako 100 000 eur, môže slovenský platiteľ DPH podať súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok, v tomto prípade najneskôr do 20. apríla 2013.
Príklad 2:
Slovenský platiteľ DPH dodal v I. štvrťroku 2013 tovar poľskému podnikateľovi v hodnote 95 000 €. IČ DPH poľského podnikateľa je PL 88888888, t. j. v januári 2013 v hodnote 50 000, vo februári 2013 v hodnote 35 000 € a v marci v hodnote 10 000 €.
Zároveň dodal službu pre príjemcu v Nemecku, ktorý je registrovaný pre DPH, v hodnote 104 000 €. IČ DPH nemeckého príjemcu je DE 77777777. Keďže hodnota dodaného tovaru v I. štvrťroku bola nižšia ako 100 000 €, môže slovenský platiteľ DPH podať súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok.
Hodnota dodaných služieb nemá vplyv na periodicitu podávania súhrnných výkazov (mesačne, štvrťročne). V súhrnnom výkaze uvedie sumu dodaných tovarov poľskému odberateľovi a sumu dodaných služieb nemeckému príjemcovi s kódom 2. Výkaz podáva najneskôr do 20. apríla 2013.
Príklad 3:
Slovenský platiteľ DPH dodal v januári 2013 tovar nemeckému podnikateľovi v hodnote 55 000 €. IČ DPH nemeckého podnikateľa je DE 55555555.
Keďže predpokladal, že v I. štvrťroku nepresiahne sumu 100 000 €, rozhodol sa podávať súhrnný výkaz štvrťročne. Vo februári dodal tomu istému podnikateľovi tovar v hodnote 70 000 €.
Keďže hodnota dodaných tovarov za mesiace január a február je 125 000 €, čím presiahla sumu 100 000 €, musí slovenský platiteľ DPH podať súhrnný výkaz zvlášť za mesiac január 2013 a zvlášť za mesiac február 2013.
Obidva tieto výkazy musí podať v termíne na podanie súhrnného výkazu za mesiac február 2013, t. j. do 20. marca 2013. V ďalšom období už musí podávať súhrnný výkaz za kalendárny mesiac, t. j. nemôže už podávať súhrnný výkaz štvrťročne.
Príklad 4:
Zdaniteľná osoba registrovaná pre DPH podľa § 7a dodala vo februári 2013 službu s miestom dodania vo Francúzsku osobe povinnej platiť daň. Služba bola v hodnote 32 000 €. IČ DPH francúzskeho príjemcu služby je FR 66666666.
Zdaniteľná osoba registrovaná pre DPH podľa § 7a podá súhrnný výkaz za služby za kalendárny štvrťrok, t. j. do 20. apríla 2013. V súhrnnom výkaze uvedie IČ DPH francúzskeho príjemcu služby, hodnotu dodanej služby a kód 2, ktorý platí pre služby.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Prémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie DPH

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

august

10aug8:30Transferové oceňovanie komplexne - trojdňové školenie pre začiatočníkov8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DPH

10aug8:30Transferové oceňovanie komplexne - trojdňové školenie pre začiatočníkov8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DPH

18aug8:30Aktuálne zmeny Infozákona a najčastejšie problémy aplikačnej praxe v druhom polroku 20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Samospráva

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X